Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 692349
Resolució de dia 22 de novembre de 2022 de la Presidència de l’IMAS de rectificació d’errades materials en la resolució de la Presidència de l’IMAS de dia 18 de novembre de 2022 d’aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d’atenció integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Dia 18 de novembre de 2022 es va dictar per la Presidència de l'institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS, resolució per l'aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021. (BOIB núm. 152 de 22 de novembre de 2022).

2. El Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS, d'ofici, ha detectat una errada material en l'esmentada resolució, identificant que l'error és per l'aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, és en referència a l'any 2022 i no a l'any 2021.Per això, es adient emetre la present resolució, amb objecte d'esmenar l'errada detectada i Rectificar el títol a «Resolució per l'aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2022.»

Fonaments de Dret

Pel que fa a la competència,

1. L'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.7 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019). No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

2.Decret de la Presidència del Consell de Mallorca pel qual es nomenen els membres del Consell Executiu de dia 12 de novembre de 2021 (BOIB núm. 158 de 16 de novembre de 2021) per el que es nomenada la Sra. Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials.

Pel que fa al fons i al procediment

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en concret, l'article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques preveu que «Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes» (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. RECTIFICAR de la resolució de 18 de novembre de 2022 per l'aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021 , el punt següent:

On diu

«Resolució de la Presidència de l'IMAS de rectificació d'errades materials en la resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 18 de novembre de 2022 de la Presidència de l'IMAS per l'aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2021.»

Ha de dir:

«Resolució de la Presidència de l'IMAS de rectificació d'errades materials en la resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 18 de novembre de 2022 de la Presidència de l'IMAS per l'aprovació de la convocatòria pública de subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d'atenció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental de l'any 2022.»

Segon. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al Tauler d'Anuncis de l'IMAS.

Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats adjudicatàries, així com a la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i a la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts.

 

Palma, 22 de novembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler