Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PALMA

EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

Núm. 677834
Correcció d'errades Edicte 4152 i Edicte 5508 - Oferta d'Ocupació Pública de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Consell d'Administració d'EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A. de data 19 de maig de 2022, es va publicar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal corresponent a les places d'estructura al BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022).

Antecedents

1. En el BOIB núm. 67, de 24 de maig de 2022, es va publicar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal de 477 llocs de treball de caràcter fix a cobrir en EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

2. Al BOIB núm. 84, de 28 de juny de 2022, es va publicar una primera modificació Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal anteriorment referida.

3. S'han advertit diverses errades més a la Publicació esmentada, que es relacionen a continuació i que es corregeixen en els termes que s' estableix a l' annex d' aquesta Publicació:

A la taula de PLACES PER CONCURS OPOSICION, s'ha advertit d'un error entre la distribució de nombre de places i el nom del lloc de treball a ofertar, variant la xifra total de 477 llocs de treball de caràcter fix de l'oferta pública d'ocupació a 476 llocs.

  • A l'apartat de places per concurs oposició s'ha detectat que s'havien oferit 5 places d'auxiliar administratiu/a a Corporació per concurs oposició, sent que el correcte són 3 places d'auxiliar administratiu/va i 2 d'oficial/a primera a Corporació per concurs oposició.
  • A l'apartat de places per concurs oposició s'ha detectat que s'havia oferit 1 plaça de tècnic/a de Relacions Laborals (TSG) a Corporació per concurs oposició, sent el correcte 1 plaça d'oficial/a primera a Corporació per concurs oposició.
  • A l'apartat de places per concurs oposició s'ha detectat que s'havien oferit 3 places de Tècnic en enginyeria de Projectes i Obres, sent el correcte: 1 plaça de Tècnic en enginyeria de Projectes i Obres, 1 plaça de Tècnic en enginyeria d'obres i edificació. Desapareix 1 d'aquestes places ja que aquesta ha estat adquirida per una persona per sentència judicial.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet, o aritmètics que existeixin en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o disposició.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Rectificar, en els termes que estableix l'annex d'aquesta resolució, els errors advertits a la Publicació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal  d'EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.  publicada en data 24 de maig de 2022 i publicada primera modificació el 28 de juny de 2022.

2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic de la pàgina web d'EMAYA (www.emaya.es) als efectes de donar-ne publicitat.

Interposició de recursos

D'acord amb la naturalesa jurídica d'EMAYA, es concedeix un termini de 15 dies per a realitzar al·legacions davant la present comunicació que hauran d'adreçar-se al Consell d'Administració d'Emaya, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A., i en tot cas qualsevol reclamació respecte a la present convocatòria correspon formular-la davant els Tribunals de l'ordre Jurisdiccional Social.

Tot això, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pugui estimar més convenient al seu dret.

 

Palma, 21 de novembre de 2022

El gerent d'EMAYA Manuel José Menéndez Prieto

 

ANNEX Correcció d' errors

A la Taula de PLACES PER CONCURS OPOSICIÓ

On diu:

Número

Lloc de treball

Àrea

Torn

Forma d'accés

5

Auxiliar administratiu/va

Corporació

Lliure

Concurs Oposició

1

Tècnic/a de Relacions laborals (TSG)

Corporació

Lliure

Concurs Oposició

3

Tècnic en enginyeria de Projectes i Obres

Estratègia i Desenvolupament

Lliure

Concurs Oposició

Ha de dir:

Número

Lloc de treball

Àrea

Torn

Forma d'accés

3

Auxiliar administratiu/va

Corporació

Lliure

Concurs Oposició

3

Oficial/a 1a Administratiu

Corporació

Lliure

Concurs Oposició

1

Tècnic en enginyeria de Projectes i Obres

Estratègia i Desenvolupament

Lliure

Concurs Oposició

1

Tècnic en enginyeria d ́obres d ́edificació

Estratègia i Desenvolupament

Lliure

Concurs Oposició