Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 694572
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 25 de novembre de 2021 (BOIB núm. 167, de 4 de desembre)  autoritzà el canvi de la modalitat presencial a modalitat d'alternança dual, de dues unitats del títol de tècnic en Gestió Administrativa (ADG21) impartit al centre privat concertat de Formació Professional i Batxillerat Sant Josep Obrer I, de Palma. El centre va quedar configurat de la manera següent:

Batxillerat: 18 unitats i 630 places escolars (modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Arts).

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

- CFGM Tècnic en Gestió Administrativa (ADG21): 3 unitats (6 grups) i 180 places escolars, de les quals 1 unitat és de modalitat presencial i 2 unitats són d'alternança dual.

- CFGS Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32): 1 unitat (2 grups) i 70 places escolars, modalitat presencial i d'alternança dual.

- CFGS Tècnic superior en Assistència a la Direcció (ADG31): 1 unitat (2 grups) i 70 places escolars, modalitat presencial i d'alternança dual.

Cicles formatius de la família professional de Comerç i Màrqueting (COM):

- CFGM Tècnic en Activitats Comercials (COM21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars, modalitat presencial.

Cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC):

- CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21): 1 unitat (2 grups) i 50 places escolars, modalitat presencial.

- CFGS Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31): 1 unitat (2 grups) i 50 places escolars, modalitat presencial.

Adscripció administrativa: els ensenyaments de batxillerat queden adscrits a l'IES Josep Sureda i Blanes, de Palma (codi 07007747), i els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior queden adscrits a l'IES Politècnic, de Palma (codi 07003869).

2. Mitjançant la resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de juny de 2022 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol) s'autoritzà la implantació de la modalitat de batxillerat General a tots els centres que tenen autoritzades les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia.

3. El 20 de juny de 2022, el senyor Andreu Mir Gual, en la seva condició d'apoderat i en representació del Bisbat de Mallorca, titular del CC Sant Josep Obrer I, va presentar una sol·licitud  amb NRE GOIBE346606/2022, de 20 de juny, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en què sol·licitava la modificació de la titularitat del centre, que fins ara era del Bisbat de Mallorca i que passaria a ser de la Fundación Diocesana Ramon Llull, amb el NIF R0700747I amb efectes d'1 d'agost de 2022.  Amb la sol·licitud es va presentar la següent documentació:

- Escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, signat pels representants d'ambdues entitats el 27 de maig de 2022. La Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I  accepta i adquireix la titularitat del centre a partir de l'1 d'agost de 2022 i se subroga en els contractes de feina, relacions laborals, drets i obligacions que tenia fins aquest dia el Bisbat de Mallorca com a titular del centre privat concertat CC Sant Josep Obrer I.

- Escriptura del conveni de cessió dels diferents immobles amb la relació de les referències cadastrals d'aquests, que regula entre les parts els drets i obligacions de cada una de les entitats.

- Certificat de la Subdirecció General de Llibertat Religiosa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, en què la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb domicili social al carrer Mare de Déu de la Victòria s/n, apareix inscrita en el Registre d'Entitats Religioses amb data 26 de novembre de 2019, amb el número 025025.

- Certificat de la cancelleria de la Fundación Diocesana Ramón Llull, en què s'especifica la condició de president de l'Excm. i Rvdm. Sr. D. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca.

- L'escriptura de poder del senyor Andreu Mir Gual, atorgat pel president de la Fundación Diocesana Ramón Llull.

4. En data 13 de juliol de 2022, el representant de la titularitat  del CC Sant Josep Obrer I, va presentar una nova sol·licitud amb NRE GOIBE389984/2022, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en què sol·licitava la modificació de la gestió administrativa i comptable  del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven i indicava que les despeses derivades que estaven assignats al NIF del centre R0700404G s'haurien d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull  R0700747I , amb efectes d'1 de setembre de 2022. Amb la sol·licitud es va presentar la següent documentació:

- Addenda signada a l'escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, en la què la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I  accepta i adquireix la titularitat del centre a partir de l'1 d'agost de 2022 i se subroguen els contractes de treball, les relacions laborals, els drets i les obligacions que tenia fins aquest dia el Bisbat de Mallorca.

En aquesta Addenda s'exposa que les dues parts modifiquen la clàusula sisena de l'esmentat Acord de cessió en el sentit de modificar l'expedient comptable derivat del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven i que les despeses derivades assignades al NIF del centre R0700404G s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull R0700747I .

També especificà que l'Acord de Cessió signat el 27 de maig de 2022 queda inalterable i en vigor, llevat de la modificació de la clàusula sisena.

5. En data 17 de novembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre el canvi de la titularitat que fins ara era del Bisbat de Mallorca i passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb efectes d'1 d'agost de 2022.

 També informà favorablement  sobre la modificació de la gestió administrativa i comptable  del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven de l'actualització de la configuració del CC Sant Josep Obrer I.

6. En data 18 de novembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, va proposar l'autorització del canvi de la titularitat del CC Sant Josep Obrer I,  del Bisbat de Mallorca, a la Fundación Diocesana Ramón Llull amb efectes d'1 d'agost de 2022 i va proposar l'autorització de la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven, del CC Sant Josep Obrer I i que s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull R0700747I amb efectes d'1de setembre de2022.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2 de creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. A l'article 103, punt 2 de principi d'autorització administrativa, determina que els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 18 de novembre de 2022, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Autoritzar el canvi de la titularitat del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Sant Josep Obrer I, amb codi de centre 07006500, del Bisbat de Mallorca a la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I amb efectes d'1 d'agost de 2022.

2. Autoritzar la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients addicionals que se'n deriven, del CC Sant Josep Obrer I, amb el codi 07006500 que estaven assignats al  NIF del centre R0700404G i que s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull R0700747I  amb efectes d'1 de setembre de 2022.

3. Autoritzar que les despeses derivades del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven, tindran com a beneficiari un únic NIF que serà el de l'entitat titular Fundación Diocesana Ramón Llull, amb núm. R0700747I, amb efectes administratius d'1 de setembre de 2022.

4. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre estatal de centres docents (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre Autonòmic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07006500

Denominació genèrica: centre privat concertat amb ensenyaments de règim general

Denominació específica: Sant Josep Obrer I

Titular: Fundación Diocesana Ramón Llull (Núm. NIF R0700747I)

Domicili: c. Sebastià Arrom, núm. 3

Localitat: Palma

Municipi: Palma

CP: 07008

Ensenyaments autoritzats:

Batxillerat: 18 unitats i 630 places escolars (modalitats General, Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Arts).

Cicles formatius de la família professional d'Administració i Gestió (ADG):

- CFGM Tècnic en Gestió Administrativa (ADG21): 3 unitats (6 grups) i 180 places escolars, de les quals 1 unitat és de modalitat presencial i 2 unitats són d'alternança dual.

- CFGS Tècnic superior en Administració i Finances (ADG32): 1 unitat (2 grups) i 70 places escolars, modalitat presencial i d'alternança dual.

- CFGS Tècnic superior en Assistència a la Direcció (ADG31): 1 unitat (2 grups) i 70 places escolars, modalitat presencial i d'alternança dual.

Cicles formatius de la família professional de Comerç i Màrqueting (COM):

- CFGM Tècnic en Activitats Comercials (COM21): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars, modalitat presencial.

Cicles formatius de la família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC):

- CFGM Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21): 1 unitat (2 grups) i 50 places escolars, modalitat presencial.

- CFGS Tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31): 1 unitat (2 grups) i 50 places escolars, modalitat presencial.

Adscripció administrativa: els ensenyaments de batxillerat queden adscrits a l'IES Josep Sureda i Blanes, de Palma (codi 07007747), i els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior queden adscrits a l'IES Politècnic, de Palma (codi 07003869).

6. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà