Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 681343
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 21 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions de l’any 2022 (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució han presentat a la Conselleria d'Afers Socials i Esports una sol·licitud de subvenció per donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2022.

2. En data 4 d'octubre de 2022, la Comissió Tècnica va avaluar les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris establerts en el punt 8 de la convocatòria i va emetre l'informe tècnic que va servir de base a la Comissió Avaluadora per emetre l'informe en base al qual es va elaborar la proposta de resolució que va formular la Direcció General d'Esports.

3. En data 6 d'octubre de 2022, la Comissió Avaluadora es va reunir per examinar les sol·licituds presentades i elaborar l'informe que va servir de base al director general d'Esports per dictar la proposta de resolució.

4. La Comissió Avaluadora va examinar els expedients i va estar conforme amb l'atorgament de la subvenció als esportistes.

5. El 11 d'octubre de 2022 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General d'Esports la proposta de resolució del Director General d'Esports de concessió de subvencions per donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2022.

6. El punt 6.5 de la convocatòria estableix que els beneficiaris disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des del dia següent de la publicació de la proposta de resolució, per presentar al·legacions. Es presentaren al·legacions.

7. En data 14 de novembre de 2022, es va reunir la Comissió Avaluadora per revisar les al·legacions i elaborar l'informe que ha de servir de base, juntament amb la proposta de resolució de 11 d'octubre, per emetre la resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports. La Comissió Avaluadora ha examinat els expedients i està conforme amb l'atorgament de la subvenció als esportistes que figuren al llistat d'aquesta resolució.

8. Hi ha crèdit adequat i suficient en la partida pressupostària 17601.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021).

3. Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 21 de març de 2022 per la qual es convoquen ajuts individualitzats als i a les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2022 (BOIB núm. 61, de 10 de maig de 2022).

4. El Decret 22/2019, de 19 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es rectifica el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'una subvenció, per donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions l'any 2022, a les persones que figuren a continuació per l'import individual indicat; autoritzar i disposar la despesa; reconèixer l'obligació, i proposar-ne el pagament a favor de tots ells amb càrrec a la partida pressupostària 17601.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Expedient

Llinatges, Nom

DNI

Esport

Import ajut

EJD/2022-002

RODRIGUEZ CALVET, FERNANDO

***8159**

VELA

6.100,00 €

EJD/2022-003

MANRESA MALBERTI, MARTINA

***2380**

NATACIO

2.200,00 €

EJD/2022-004

TORRES SAIZ, IGNACIO

***6868**

Piragüisme

1.200,00 €

EJD/2022-007

BOVER GUERRERO, MARIA

***3540**

Vela

6.800,00 €

EJD/2022-008

CASTAÑO FORTEZA, ADRIÁN

***2245**

Piragüisme Adaptat

15.200,00 €

EJD/2022-009

FRANCESCHI, SARA

***8622**

Vela

2.500,00 €

EJD/2022-010

MENESES CAMIN, MARIA

***4738**

Tiro con Arco

1.300,00 €

EJD/2022-011

CEBALLOS CAMAÑES, ADRIA

***6189**

atletisme

1.400,00 €

EJD/2022-012

HIERRO PUJOL, AINA

***1361**

NATACIÓ

4.500,00 €

EJD/2022-013

DOLS BAUZÁ, SARA

***7404**

TENIS

2.400,00 €

EJD/2022-014

MOLA DIAZ, MARIO

***5738**

Triatló

15.700,00 €

EJD/2022-015

VERA BRINGAS, CÉSAR

***6898**

Tiro con Arco

4.500,00 €

EJD/2022-016

PÉREZ CAMPOS, VICTOR IÑIGO

***0019**

Vela

2.800,00 €

EJD/2022-017

TORRES FULLANA, ANDREA

***1359**

IQFOIL WINDSURF

3.000,00 €

EJD/2022-018

TRIAY PONS, JORDI

***0795**

Vela

3.700,00 €

EJD/2022-020

ABRINES KARBOWSKI, DAVID

***8795**

Atletisme

2.100,00 €

EJD/2022-021

MARTOS GORNES, SERGIO

***4533**

TENNIS

5.300,00 €

EJD/2022-022

HEREDIA AVILA, ALICIA

***7282**

Piragüisme

5.900,00 €

EJD/2022-023

GRANERI LARREA, ALEX

***9529**

Piragüisme

6.900,00 €

EJD/2022-024

BORRÁS CALDENTEY, CARLOS

***1297**

Piragüisme

3.900,00 €

EJD/2022-025

VIVES MARCOS, PEDRO

***2824**

Tennis

3.900,00 €

EJD/2022-026

SANCHEZ VILORIA, DANIEL

***8148**

Piragüisme

4.100,00 €

EJD/2022-027

PONS RAMON, JOAN LLUÍS

***1408**

Natació

12.400,00 €

EJD/2022-028

GUASP BAUZA, MARTA MARIA

***6661**

NATACIÓN

2.100,00 €

EJD/2022-029

ESTELLER MAS, MIQUEL ÀNGEL

***9392**

Atletisme

1.300,00 €

EJD/2022-030

ROMERO FRANCO, NATALIA

***5522**

Atletisme

12.100,00 €

EJD/2022-031

MUNAR MARTÍNEZ, JOAN

***0667**

ATLETISME

6.200,00 €

EJD/2022-032

FORCADES PUJOL, ALEJANDRO

***4739**

Curses per muntanya

5.000,00 €

EJD/2022-033

RODRIGUEZ CALVET, CARLOTA

***8159**

vela

2.000,00 €

EJD/2022-034

ALMARÁN ALARCÓN, BEATRIZ JULIA

***4087**

Rugby

1.200,00 €

EJD/2022-035

FORNES CARBONNE, CLAUDIA CARMEN

***4082**

GRAPPLING

4.900,00 €

EJD/2022-036

BAUZA ROIG, AINA

***6348**

Vela

3.400,00 €

EJD/2022-037

PEREZ CALLEJERO, LLUIS

***7023**

WINDSURF

1.400,00 €

EJD/2022-038

TUR TUR, NEUS

***5119**

Tir amb arc

1.200,00 €

EJD/2022-039

CORRO LORENTE, CATALINA

***1988**

Natació

6.800,00 €

EJD/2022-040

MARTIN ROIG, VICTOR

***4319**

NATACIO

3.400,00 €

EJD/2022-041

RIGO VIDAL, JOANA MARIA

***2320**

Atletisme

1.100,00 €

EJD/2022-042

FERNANDEZ GUERRA, AUGUSTO

***1606**

Motociclisme

5.300,00 €

EJD/2022-043

GARCIA OLLÉ, XAVIER

***3005**

Vela

2.500,00 €

EJD/2022-044

ESCANDELL MARÍ, SERGI

***5229**

Vela

6.200,00 €

EJD/2022-045

LLANERAS CASAS, PAU

***4861**

Ciclisme

2.600,00 €

EJD/2022-046

LOPEZ ORTEGA, LUCIA

***1958**

GOLF

3.000,00 €

EJD/2022-048

VEY SUÁREZ, CARLA

***0595**

Piragüisme

4.800,00 €

EJD/2022-050

MADERO CARRERAS, NICOLAS

***2995**

WINDSURF

3.100,00 €

EJD/2022-051

CIFRE PASCUAL, JOSEP JOAN

***6897**

Piragüisme

900,00 €

EJD/2022-052

ROIG ROIG, TONI

***3300**

Tir amb arc

2.600,00 €

EJD/2022-053

MATAS POMAR, LLUC

***1970**

Piragüisme

1.200,00 €

EJD/2022-054

VICENS MAS, ROSA MARIA

***8206**

Tennis

5.300,00 €

EJD/2022-055

GOMILA QUETGLAS, PERE ANTONI

***2633**

Atletisme Adaptat

3.300,00 €

EJD/2022-056

AMENGUAL SERRA, NATALIA

***8329**

Natació artística

1.300,00 €

EJD/2022-057

TRIAY PONS, GEMMA

***1071**

Pàdel

9.100,00 €

EJD/2022-058

SITGES NICOLAU, MIQUEL

***9057**

Vela

2.200,00 €

EJD/2022-059

TOMAS CARDELL, BERNAT

***7481**

Windsurf

7.600,00 €

EJD/2022-061

MORILLO PRATS, DANIEL

***5923**

Tir amb arc

2.600,00 €

EJD/2022-062

MULET MATHEU, ANTONIO

***6514**

Natació

1.600,00 €

EJD/2022-063

SÁNCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO

***8648**

Triatló

20.000,00 €

EJD/2022-064

LAFUENTE CALAFAT, SERGI

***6067**

Windsurf

800,00 €

EJD/2022-066

BADIA VERD, ALBERT

***9425**

piragüisme

1.900,00 €

EJD/2022-067

CINCUNEGUI BARBADO, PERE

***1892**

Tir amb arc

1.900,00 €

EJD/2022-069

BUSQUETS CASTAÑER, VICENTE

***9809**

tiro con arco

1.700,00 €

EJD/2022-070

CARDONA BALSA, DANIEL

***8734**

VELA

3.800,00 €

EJD/2022-071

REINOSO FIGUEROLA, JOAN

***1562**

CICLISME ADAPTAT

20.000,00 €

EJD/2022-073

CLADERA GIL, ESPERANÇA

***1890**

Atletisme

1.900,00 €

EJD/2022-074

CORTE AMEGHINO, GISELE

***0606**

Piragüisme

1.700,00 €

EJD/2022-075

BALTASAR SUMMERS, IGNACIO

***6435**

WINDSURF FOIL

7.200,00 €

EJD/2022-076

SERRA CECILIA, MARTA VERA

***8514**

TAEKWONDO

2.900,00 €

EJD/2022-077

AMENGUAL MIRALLES, SERGI

***5729**

Ciclisme

2.700,00 €

EJD/2022-079

CARDONA MÉNDEZ, JOAN

***1267**

VELA

20.000,00 €

EJD/2022-080

VIADER ECHEGARAY, FERNANDO

***8350**

Piragüisme

1.300,00 €

EJD/2022-081

PERELLO MORA, MARIA

***9283**

VELA 420

5.200,00 €

EJD/2022-082

PERELLO MORA, ANDREA

***9283**

VELA

6.400,00 €

EJD/2022-084

RUIZ PONCE, PABLO

***4031**

Vela

4.400,00 €

EJD/2022-085

RUIZ VIDAL, FRANCISCA

***6290**

MOTOCICLISME

1.200,00 €

EJD/2022-087

WALKER MARCH, IAN

***9227**

Vela

5.600,00 €

EJD/2022-088

JAUME VILLANUEVA, RAMON

***6300**

Vela

3.200,00 €

EJD/2022-089

BESTARD MIR, SUSANA

***1155**

vela

1.600,00 €

EJD/2022-091

CANALS RIPOLL, MIQUEL

***8059**

HÍPICA

1.200,00 €

EJD/2022-092

FRASER GSCHWENDTNER, LAYLA-ANNE

***2259**

Volteo-Hípica

2.300,00 €

EJD/2022-093

SEGUI MEARNS, JAVIER

***2288**

Vela

4.100,00 €

EJD/2022-094

DICKE, FINN

***8022**

Vela

5.600,00 €

EJD/2022-095

VIDAL CARBONELL, CRISTIAN

***6229**

Vela

3.700,00 €

EJD/2022-096

GARCIA ROMO, MARIA DEL CARMEN

***7943**

TIRO CON ARCO

1.400,00 €

EJD/2022-097

SASTRE PEREZ, EUGENIA

***8139**

Tennis Taula

2.300,00 €

EJD/2022-098

GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER

***2688**

Tiro con arco

1.600,00 €

EJD/2022-099

RAMIREZ LONDOÑO, FREXLY DARISMA

***1966**

lucha olimpica femenina

3.200,00 €

EJD/2022-100

SITGES NICOLAU, MIRIAM

***0524**

vela

2.700,00 €

EJD/2022-105

CARDONA ALCANTARA, MARTA

***8438**

VELA

3.900,00 €

EJD/2022-106

BENNASSAR ROSSELLO, JOAN MARTÍ

***1731**

CICLISME

1.400,00 €

EJD/2022-107

BENNASSAR ROSSELLO, FRANCESC

***1731**

CICLISME

2.600,00 €

EJD/2022-108

LÓPEZ LLULL, MARGARITA

***8759**

Ciclisme

2.700,00 €

EJD/2022-109

PONSETÍ MESQUIDA, DAVID

***4984**

VELA

3.000,00 €

EJD/2022-110

PONSETÍ MESQUIDA, PERE JOAN

***4984**

VELA

5.100,00 €

EJD/2022-111

MUNAR GALMÉS, AINA

***9439**

Volei platja

1.800,00 €

EJD/2022-112

TERRASA GUAL, MARC

***9482**

Ciclisme

4.000,00 €

EJD/2022-113

PRATS TORRES, ADRIÀ

***3032**

Tir Amb Arc

2.300,00 €

EJD/2022-115

CAMINO ORTEGA, PATRICIA

***3992**

taekwondo

3.400,00 €

EJD/2022-116

DURAN VICENS, ANDRES

***2145**

Taekwondo

2.100,00 €

EJD/2022-118

CAVALLE REIMERS, YVONNE

***4088**

tennis

6.100,00 €

EJD/2022-120

PUIGSERVER SANSO, JUANA MARIA

***3508**

judo

1.100,00 €

EJD/2022-122

SÁNCHEZ DÍAZ, GRACIELA

***8969**

Lluita lliure olímpica

4.800,00 €

EJD/2022-123

SIMONCELLI CANUDAS, MARC

***9728**

Stand up paddle

2.800,00 €

EJD/2022-125

CAIMARI POL, SONIA

***0641**

stand up paddle ( piragüismo)

3.200,00 €

EJD/2022-126

JAUME SOLER, CARLA

***5097**

Lucha Olímpica

2.700,00 €

EJD/2022-127

SANCHEZ QUETLAS, AARON

***9132**

stand up paddle

3.700,00 €

EJD/2022-129

MARTIN GARCIA-MARCOS, MARÍA TERESA

***1082**

Vela ligera

2.900,00 €

EJD/2022-130

BALLESTER BOVER, NEUS

***9056**

Vela

6.400,00 €

EJD/2022-131

GARAU BOSCH, MARINA

***1508**

Vela

1.600,00 €

EJD/2022-133

SERRA CECILIA, SEBASTIAN

***7324**

TAEKWONDO

1.000,00 €

EJD/2022-134

SOUTO COMINO, JONAS

***0973**

Billar

1.000,00 €

EJD/2022-136

SART BONNIN, MAGDALENA

***5273**

ACTIVITATS SUBACUÀTIQUES PESCA SUBMARINA

5.000,00 €

EJD/2022-137

GARAU ROCA, MARINA

***8752**

Ciclisme

2.300,00 €

EJD/2022-138

JUAN SUCH, ANDY

***7030**

Lluita Grecoromana

5.700,00 €

EJD/2022-139

NÚÑEZ LLADÓ, CLAUDIA

***1444**

Natació

2.200,00 €

EJD/2022-140

CORRAL CARRASCO, ESTHER

***2771**

PIRAGÜISMO

1.200,00 €

EJD/2022-141

ORTIZ FRANCO, MANUEL ANTONIO

***7452**

LLUITA

2.600,00 €

EJD/2022-142

QUIÑONERO MEDINA, DANIEL

***7092**

TAEKWONDO

1.700,00 €

EJD/2022-143

CAÑELLAS SANCHEZ, XAVIER

***2961**

Ciclisme

1.700,00 €

EJD/2022-145

MORENO GARCÍA, ANTONIO

***1941**

Grappling gi

1.400,00 €

EJD/2022-146

PINEDO ORDINAS, JOSE ANGEL

***8682**

Atletisme

4.100,00 €

EJD/2022-147

MATEU SOLIVELLAS, JAIME

***9581**

Skateboard

15.200,00 €

EJD/2022-148

WÄGER PONS, JOAN

***4564**

Triatló/Duatló

4.300,00 €

EJD/2022-149

BLANCO CALBET, IURANI

***6228**

Ciclisme

2.300,00 €

EJD/2022-150

FRIEV NASKIDAEVA, TAIMURAZ

***0816**

Lucha Libre Olímpica

10.300,00 €

EJD/2022-151

SÁNCHEZ PARRA, AGUSTÍN

***7169**

Lucha libre olímpica

2.600,00 €

EJD/2022-153

GARCIA TENA, DANIELA

***3175**

Atletisme

6.200,00 €

EJD/2022-154

JUANEDA MUÑOZ, SILVIA

***4409**

Grappling

5.300,00 €

EJD/2022-155

SIMONCELLI CANUDAS, LUCAS

***9717**

Stand up paddle

3.700,00 €

EJD/2022-157

DE CELIS MONTALBAN, SERGIO

***0480**

Natació

4.600,00 €

EJD/2022-158

COMPANY SANZ, BLANCA

***7463**

vela

1.100,00 €

EJD/2022-159

VERA MORA, ADRIÀ

***0530**

Gimnàstica

3.400,00 €

EJD/2022-161

COSTA SCHMID, MELANIA FELICITAS

***6428**

NATACIÓ

2.700,00 €

EJD/2022-162

BOSCH PICO, NURIA

***4682**

Ciclisme BTT

3.800,00 €

EJD/2022-163

MORENO BENNÀSSAR, JOAN ANTONI

***1258**

Piragüisme

5.000,00 €

EJD/2022-164

CABALIN MANRESA, MIQUEL

***9368**

Hoquei linea

3.700,00 €

EJD/2022-166

MIR ROSSELLÓ, NICOLAU

***4228**

Gimnàstica Artística Masculina

11.700,00 €

EJD/2022-167

RIBAS GARCIA, VICENT

***5320**

Tir amb Arc

1.900,00 €

EJD/2022-169

JIMÉNEZ LLOBERA, ADRIÀ

***5861**

Taekwondo

2.500,00 €

EJD/2022-170

SÁNCHEZ TORRENS, MARC

***8282**

Natació

2.100,00 €

EJD/2022-171

BAUZÁ SALAS, MARÍA DEL MAR

***9353**

natació artística

1.300,00 €

EJD/2022-172

PLOMER QUIROGA, MARIO

***2567**

Vela

3.500,00 €

EJD/2022-173

BOSCH PICO, JAUME

***4682**

Ciclisme BTT

2.100,00 €

EJD/2022-174

BERCHESI MANZIONE, MARTIN

***9694**

Ciclisme Adaptat

2.900,00 €

EJD/2022-176

GÓMEZ BUFÍ, NUR

***0881**

Tir amb Arc

1.300,00 €

EJD/2022-177

GAYÀ PUIGSERVER, LLORENÇ

***3885**

Judo

1.100,00 €

EJD/2022-179

MORENO BENNASSAR, MARIA DELS ÀNGELS

***9106**

PIRAGÜISME

4.800,00 €

EJD/2022-180

ROMERO ESCANDELL, ANDREA

***6067**

Atletisme

1.700,00 €

EJD/2022-181

LÓPEZ MORILLO, IMANOL

***9221**

TENNIS

5.600,00 €

EJD/2022-184

MANEIRO CALARDE, CRISTINA

***5527**

Tir amb arc

1.000,00 €

EJD/2022-186

PRENDES MENÉNDEZ, HUGO

***0780**

Piragüisme

1.200,00 €

EJD/2022-187

BARCELO MARTIN, PAULA

***8920**

Vela

20.000,00 €

EJD/2022-189

BAUZA VICENS, AIDA CATERINA

***1588**

Piragüisme

4.800,00 €

EJD/2022-190

ABIAN VICEN, JAVIER

***5199**

BADMINTON

2.300,00 €

EJD/2022-193

PEROTTI GUTIÉRREZ, NOA

***0673**

Boxa

2.100,00 €

EJD/2022-194

ÁLVARO HERNÁNDEZ, OLAYA

***8048**

Atletisme

2.300,00 €

EJD/2022-195

NÉPOLA SOBERBIO, AIDA

***1908**

Paddle Surf

3.000,00 €

EJD/2022-196

BORRAS CAMPS, DAMIAN

***9581**

Vela

2.300,00 €

EJD/2022-197

QUETGLAS GARCIA, LAURA

***6735**

stand up paddle

6.800,00 €

EJD/2022-198

MIROSLAVOVA NINOVA, NATALY

***2730**

TENNIS

1.200,00 €

EJD/2022-200

MESQUIDA BARCELO, MARC

***8058**

V ELA LIGERA 420

3.500,00 €

EJD/2022-201

MUÑOZ COLL, CARLOTA

***9046**

KARATE

2.700,00 €

EJD/2022-204

DE MIRANDA STEEN, LUISA

***9127**

Voleibol

1.500,00 €

EJD/2022-205

RETTIG VARGAS, RICARDO

***3089**

Bàdminton

2.000,00 €

EJD/2022-206

ABRIL ZAMORANO, RIO

***0746**

Bàdminton

1.200,00 €

EJD/2022-208

BENAVIDES LÓPEZ DE AYALA, ALFONSO

***2330**

Piragüisme

1.100,00 €

EJD/2022-210

CARDONA DELGADO, MARC

***3055**

bàdminton

3.500,00 €

EJD/2022-211

RAMON FERRAGUT, JORDI

***2526**

VOLEIBOL

3.100,00 €

EJD/2022-212

ALBONS LLOMPART, VICTORIA

***5499**

Boxa

2.700,00 €

EJD/2022-213

MUÑOZ COLL, LUIS

***9055**

KARATE

2.500,00 €

EJD/2022-214

BAUZA JUAN, FRANCISCA

***3314**

Salts de Trampoli

2.300,00 €

EJD/2022-215

DE FRANCISCO BORDAS, LUIS

***5901**

Tir amb arc

1.100,00 €

EJD/2022-216

GRAU CASTILLEJOS, NOELIA

***9399**

Karate

5.700,00 €

EJD/2022-217

DOLS LORENZO, MARC

***2203**

CICLISME

1.500,00 €

EJD/2022-218

COOPER WALZ, MARCUS

***3035**

Piragüisme

20.000,00 €

EJD/2022-219

PINACCHIO FERNÁNDEZ, LUCIA

***7178**

Atletisme

4.300,00 €

EJD/2022-220

CRESPO ALCALA, CARLOS

***4038**

BILLAR

800,00 €

EJD/2022-221

FIOL BONNIN, ÀNGELS

***2339**

TIR OLÍMPIC

1.800,00 €

EJD/2022-222

VAN WIERINGEN MASSANET, PAULA

***0604**

Vela

1.400,00 €

EJD/2022-223

CRUZ NADAL, JOSE LUIS

***9790**

Taekwondo

2.600,00 €

EJD/2022-224

SEGURA JIMENO, ANTONI

***2432**

Piragüisme

2.300,00 €

EJD/2022-225

PONS TRIAY, SEBASTIA

***0611**

atletisme

1.900,00 €

EJD/2022-226

TUR PICÓ, MARC VICENT

***0566**

Atletisme

20.000,00 €

EJD/2022-228

REQUENA, EDUARD

***8341**

Hockey linea

3.700,00 €

EJD/2022-229

FULLANA ARIAS, LUIS

***7245**

Atletisme

2.800,00 €

EJD/2022-230

DIEZ PARDO, PABLO

***6948**

Lucha Libre Olímpica

2.700,00 €

EJD/2022-231

LLORENS RIERA, JAUME

***3081**

Tir amb Arc

1.700,00 €

EJD/2022-232

ESCANDELL GIL, ELIAS

***0990**

Motociclisme

1.000,00 €

EJD/2022-233

TOUS SERVERA, FRANCISCA

***3556**

Triatló

4.500,00 €

EJD/2022-234

PONS BAUZÁ DE MIRABÓ, ALVARO

***0859**

Hoquei Línia

3.700,00 €

EJD/2022-238

LLAVERO NAVARRO, PAULA

***3289**

Bàdminton

1.800,00 €

EJD/2022-240

PRATS VILLALONGA, MARIA DEL MAR

***7199**

Piragüisme

4.800,00 €

EJD/2022-241

SISSOKHO NDIAYE, YOUBA

***9294**

Boxa

6.200,00 €

EJD/2022-242

LLACER SIRERA, MAIA

***4393**

GIMNASTICA ARTISTICA FEMENINA

2.200,00 €

EJD/2022-243

TEJERO FERNANDEZ, FRANCISCO

***8450**

Ciclisme

1.900,00 €

EJD/2022-244

TERUEL RUEDA, ADRIAN

***8051**

GIMNASTICA ARTISTICA MASCULINA

2.600,00 €

EJD/2022-245

MORENO OSSOWSKY, AINHOA

***6928**

ciclisme

6.400,00 €

EJD/2022-246

JAUME SERRA, ANDREU

***8480**

SALTS DE TREMPOLÍ

3.400,00 €

EJD/2022-247

SANTOS MAYANS, OSCAR

***6032**

Atletisme

1.200,00 €

EJD/2022-248

GORDILLO RODRÍGUEZ, DUNA

***8996**

Stand Up Paddle

3.400,00 €

EJD/2022-249

VILARIÑO SANCHEZ, CRISTINA

***7562**

Vela

2.600,00 €

EJD/2022-250

PASTOR ABRINES, GUILLERMO

***7159**

GIMNASTICA ARTISTICA MASCULINA

2.600,00 €

EJD/2022-251

PLOMER MORA, MARTA

***1467**

GIMNASTICA ARTISTICA FEMENINA

2.100,00 €

EJD/2022-252

MARTIN MARQUES, ANA

***9255**

GIMNASTICA ARTISTICA

4.100,00 €

EJD/2022-253

RODRIGUEZ GARCIA, MARCOS

***0949**

Bàdminton

2.000,00 €

EJD/2022-255

COLL TULLOCH, BILLY JAMES

***0720**

WINDSURF

1.700,00 €

EJD/2022-256

SALOM MAS, JOSEP

***6530**

Pesca submarina

1.100,00 €

EJD/2022-257

RAMIS BALAGUER, PAU

***8160**

Vela

1.400,00 €

EJD/2022-258

MARTIN TUR, MARC

***1020**

Bàdminton

900,00 €

EJD/2022-259

MORA FERRANDIS, ARIADNA

***7627**

NATACIÓ

2.300,00 €

EJD/2022-260

CIVICO TORRES, FERNANDO

***1034**

Bàdminton

1.000,00 €

EJD/2022-261

PRATS VILLALONGA, PERE ANTONI

***7199**

Piragüisme

5.300,00 €

EJD/2022-262

CUNILL VALLES, JOAN

***0233**

Piragüisme

1.200,00 €

EJD/2022-263

DI FRANCESCO, DYLAN STEFANO

***7573**

lucha olimpica y asociadas modalitat: GRAPPLING GI

1.500,00 €

EJD/2022-264

DELYANOV STANKOV, KRISTIAN

***9014**

Piragüisme

900,00 €

EJD/2022-265

WILLIAMS MEEHAN, JOSHUA JACK

***3615**

GIMNASTICA ARTISTICA MASCULINA

2.800,00 €

EJD/2022-266

VINGUT RIGGALL, ANTONI

***5873**

Quads Bajas (Motociclisme)

800,00 €

EJD/2022-267

ORTIZ ALDEITURRIAGA, OIER

***7671**

TAEKWONDO

2.100,00 €

EJD/2022-268

ARAGON SASTRE, ANDER

***2639**

PIRAGÜISMO

1.000,00 €

EJD/2022-269

GUAL REBASSA, CARLOS

***8171**

Lluita Olímpica

3.900,00 €

EJD/2022-270

REVERT LLOMPART, MARINA

***8143**

Escalada

1.500,00 €

EJD/2022-272

GINARD REOYO, LLUC

***6882**

Escalada

700,00 €

EJD/2022-273

CHIA LLADÓ, JUAN CARLOS

***0269**

Tenis

900,00 €

EJD/2022-276

CARDONA BOCARANDO, JOAN CARLES

***5486**

Windsurf IQ FOIL

4.000,00 €

EJD/2022-279

ROSELLO ROMERO, SANTIAGO

***7671**

vela

4.000,00 €

EJD/2022-280

MAS MORELL, TERESA

***7204**

Volei platja

1.800,00 €

EJD/2022-281

OJEDA IZQUIERDO, RAUL

***8601**

Pesca Submarina

1.200,00 €

EJD/2022-282

JIMÉNEZ RAMÓN, CARMEN MARÍA

***3265**

Bàdminton

1.800,00 €

EJD/2022-283

GARCÍA PÉREZ, NEUS

***7297**

Vela (clase 29er)

2.900,00 €

EJD/2022-284

IGLESIAS TUR, CARLOS

***3001**

Bàdminton

3.000,00 €

EJD/2022-286

FERNÁNDEZ DE BOBADILLA RAMOS, ZOE

***6066**

Windsurf

7.500,00 €

EJD/2022-288

FERRER JUAN, XICU

***6076**

Windsurf

5.600,00 €

EJD/2022-289

GARCIA ARZBERGER, BRUNO KLAUS

***3049**

Piragüisme

6.200,00 €

EJD/2022-292

BARBER ARGUIMBAU, FRANCESC

***5075**

Ciclisme

3.100,00 €

EJD/2022-293

PRATS PALAU, ALEJANDRO

***0916**

Motonàutica

2.200,00 €

EJD/2022-294

AGU, CRISTIAN

***0251**

Piragüisme

5.300,00 €

EJD/2022-295

ROSSELLO GARCIA, JOAN

***9321**

Piragüisme

1.400,00 €

EJD/2022-299

SALVADOR MASSO, ORIOL

***0846**

Judo

1.900,00 €

EJD/2022-301

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CINTIA

***2008**

GIMNASTICA ARTISTICA FEMENINA

2.300,00 €

EJD/2022-302

TORRES NOHALES, ALBERT BARTOMEU

***6606**

Vela

3.500,00 €

EJD/2022-304

PALAU MARTÍN, JUAN CARLOS

***0626**

Motonàutica

2.400,00 €

EJD/2022-305

MERZOUGUI NOURDDINE, ABDELAZIZ

***6082**

ATLETISMO

2.500,00 €

EJD/2022-306

ALVAREZ ANDRES, JUAN PEDRO

***7953**

Tir amb arc

1.200,00 €

EJD/2022-310

JULIÁN RAMOS, REGINA

***3207**

Lucha Olimpica

2.900,00 €

EJD/2022-312

GARCIA PERELLO, ROSA MARIA

***6295**

Ball Esportiu

2.800,00 €

EJD/2022-313

MARTÍNEZ CERNADAS, IAGO

***2075**

Bàdminton

900,00 €

EJD/2022-317

MUNAR VIDAL, VICENTE

***4751**

Ball Esportiu

2.500,00 €

EJD/2022-320

MAREKOVIC, ARWEN ZOE

***1700**

Rugby

700,00 €

EJD/2022-322

SERRA MORENO, ALBERT

***4926**

WINDSURF IQ FOIL

1.800,00 €

EJD/2022-323

COLLADO MAS, NOELIA

***6333**

Lucha olímpica libre

4.100,00 €

EJD/2022-325

JUAREZ GINESTRA, ANA

***8490**

Billar a tres bandes

1.300,00 €

EJD/2022-326

ROSELLO GARCIA, CARLOS GABRIEL

***5459**

Vela

2.600,00 €

EJD/2022-327

HURTADO SERRA, ENRIQUE

***9123**

Paddle Surf

2.000,00 €

EJD/2022-331

METREVELI VARTANOV, LEVAN

***7524**

Lluita Lliure Olímpica

6.000,00 €

EJD/2022-334

ABIAN VICEN, PABLO

***5199**

BÁDMINTON

16.500,00 €

EJD/2022-335

PERELLO PERELLO, MARGALIDA

***6124**

Vela

3.200,00 €

EJD/2022-336

ARREBOLA CARRACEDO, CARMEN

***0998**

Tir amb arc

1.200,00 €

2. Els beneficiaris estan obligats a complir el que disposa l'apartat onzè de la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 21 de març de 2022.

3. Les persones que es relacionen a continuació han estat admeses a la convocatòria de subvencions i han estat valorades però no han obtingut els suficients punts per obtenir la corresponent subvenció:

Expedient

Llinatges, Nom

DNI

Esport

EJD/2022-001

TOMAS-VERDERA ALBA, JUAN

***3613**

Vela lleugera

EJD/2022-005

REYES SANCHEZ, FATIMA

***5126**

Vela

EJD/2022-006

ARACIL ROMERO, RICARDO

***3434**

AEROSTACIO, DEPORTE AEREO

EJD/2022-019

CASTILLA MIRANDA, DANIEL ENRIQUE

***1080**

atletisme

EJD/2022-047

MOLL PONS, JANA

***4918**

ESCACS

EJD/2022-060

CRISTOBAL MORIANO, DANIEL

***3880**

TIRO CON ARCO

EJD/2022-065

LAFUENTE CALAFAT, ELENA

***6080**

Windsurf

EJD/2022-068

RABINERSON ARANDA, ALMA

***0560**

Piragüisme

EJD/2022-072

CRESPI PELLICER, MARGALIDA

***2341**

Piragüisme

EJD/2022-078

RIUTORT GARCIA, JOAN

***8471**

IQFOIL

EJD/2022-083

PICÓ CABIRÓ, SERGI

***2250**

Karate

EJD/2022-086

VIDAL MORALES, CLAUDIA VIOLETA

***0902**

Piragüisme

EJD/2022-090

PUEYO MARIMON, URSULA

***5078**

esqui alpí adaptat

EJD/2022-101

MOLL MARQUES, FELIP

***4385**

Vela - Mini 6.50

EJD/2022-102

RUIZ MARTÍN, ALEJANDRA

***6620**

Natació

EJD/2022-103

GARCIA-CARPINTERO FERNANDEZ, GUILLERMO

***3185**

Tiro con arco

EJD/2022-104

DURAN LLULL, GABRIEL

***1646**

autocross en la categoria de carcross

EJD/2022-114

CALLEJON HERNANDO, SERGIO

***7089**

TENNIS

EJD/2022-117

GARAU SALA, AINA

***8489**

vela

EJD/2022-119

ROSSELLO SASTRE, MARIA

***7097**

Vela

EJD/2022-121

CIFRE CAMPANER, PEDRO

***9477**

Pesca

EJD/2022-124

REVILLA CARRASCO, CARLA

***6000**

PIRAGÜISMO

EJD/2022-128

LLOBERA VICENS, ANGELS

***1662**

Curses de muntanya

EJD/2022-132

GIL DE SOLA MULET, LUIS

***8102**

Piragüisme

EJD/2022-135

GIL TARRAGO, CLARA

***1343**

NATACION ARTISTICA

EJD/2022-144

GARCIA CAÑELLAS, PABLO

***3953**

Pesca de altura

EJD/2022-152

METREVELI VARTANOV, GIORGI

***8770**

Lucha Libre Olímpica

EJD/2022-156

BOBILLO VIGIL, DANIEL

***6618**

LLUITA OLÍMPICA

EJD/2022-160

HOFFMANN MOLINAS, ALEXANDRE JORDI

***9241**

Karate

EJD/2022-165

JEREZ CASTELLANOS, CARIDAD

***9600**

Atletisme

EJD/2022-168

GONZÁLEZ PASCUAL, ARTURO

***9433**

TAEKWONDO

EJD/2022-175

MENDEZ LARA, ROCIO

***6188**

PIRAGÜISMO

EJD/2022-178

MARI LLOBET, JORDI

***3086**

KICKBOXING

EJD/2022-182

PALLÁS ESCANDELL, LAIA

***3228**

Tir amb arc. ( modalitat recurb femení)

EJD/2022-183

BLANCO CALBET, CLARA

***6228**

Ciclisme

EJD/2022-185

BARRERA DE LAS HERAS, GUAIRE

***3077**

TIR AMB ARC

EJD/2022-188

PEROTTI GUTIÉRREZ, MARCO

***0673**

Boxa olímpic

EJD/2022-191

BONSACH GANLEY, KANE

***9916**

TENNIS

EJD/2022-192

FRANCISCO SAMPEDRO, LUIS

***9151**

TENNIS

EJD/2022-199

RIGHI, ISABELLA

***1706**

TENNIS

EJD/2022-202

GATELL PELAEZ, MARINA

***8561**

TENNIS

EJD/2022-203

DE CHAVARRIA MUÑOZ, PAOLA

***8744**

Volei

EJD/2022-207

DIAZ ADROVER, CRISTINA

***9804**

TENNIS

EJD/2022-209

ESPADAS HERRERA, XAVIER

***0575**

Karate

EJD/2022-235

BRAVO FERRER, PAU

***4946**

karate

EJD/2022-236

ARELLANO PEDROCHE, LUCÍA

***4532**

Gimnasia Rítmica

EJD/2022-237

LOPEZ GOMEZ, LUCIA

***9816**

Karate

EJD/2022-239

LLADÓ DURÁN, GABRIEL

***8577**

Windsurf

EJD/2022-254

LLADÓ DURÁN, JORDI

***8577**

Vela

EJD/2022-271

GIGANTO PACHECO, SALVADOR

***2248**

Escalada

EJD/2022-274

FERRAGUT MARTINEZ, SAMARA

***9501**

Escalada

EJD/2022-275

MARTIN GARCÍA-MARCOS, MANUEL

***2621**

Vela (29er)

EJD/2022-277

RAMOS MARTORELL, NURIA

***9235**

Ball Deportiu

EJD/2022-278

MARTIN GARCÍA-MARCOS, IGNACIO

***6396**

VELA (Optimist)

EJD/2022-285

PASCUAL ALCARAZ, INÉS

***8503**

Atletisme

EJD/2022-287

PLANELLS SERRA, CRISTINA

***3291**

tir amb arc

EJD/2022-291

MARTÍNEZ MILÀ, FRANCESC

***1934**

Piragüisme

EJD/2022-296

HIDALGO TORRES, AARON

***3356**

TIR AMB ARC

EJD/2022-297

MARTIN CEBRIAN, AMANDA

***7754**

Trail Running

EJD/2022-298

HIDALGO TORRES, NAIR

***3356**

TIRO CON ARCO

EJD/2022-300

CORREA PONS, MARIA ALEJANDRA

***1271**

vela

EJD/2022-303

CALDENTEY FLORIT, XAVIER

***9515**

Vela

EJD/2022-307

SUAU FULLANA, AINA

***7119**

HÍPICA

EJD/2022-308

TORRES BARCELO, ALBERT

***4379**

Ciclisme

EJD/2022-309

CABRER GOMILA, JOAN FRANCESC

***3816**

Voleibol

EJD/2022-311

LOPEZ CANO DE ALARCON, MARCOS

***6964**

PIRAGUISME

EJD/2022-314

CLOQUELL PÉREZ, MARC

***2509**

Halterofilia

EJD/2022-315

OLIVER FERRÀ, MARIA

***7448**

Judo

EJD/2022-316

FERNANDEZ DE BOBADILLA RAMOS, NAIARA

***6070**

windsurf

EJD/2022-318

MUNAR GARCIA, MAR

***9506**

Ball Esportiu

EJD/2022-319

WOODWARD, KYLE LUIS

***8534**

Ball Esportiu

EJD/2022-321

SANZ LANZ, MATEO

***6018**

windsurf

EJD/2022-332

BURGUERA BORDOY, MARIA ANTÒNIA

***5748**

Atletisme

EJD/2022-333

REYNES VALLVERDU, SALVADOR

***0597**

natació

4. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura digital (16 de novembre de 2022)

El secretari general (Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 91, de 6 de juliol de 2019) Xavier Lluís Bacigalupe Blanco