Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 691654
Proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials d’exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 14 de maig de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 9 de maig de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023.

2. Dins el termini previst en el punt 7.1 de la convocatòria, les entitats que s'indiquen en els annexos 1 i 2 d'aquesta proposta de resolució han presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques.

3. El personal del Servei de Serveis Socials de la Direcció General de Serveis Socials ha revisat la documentació de les sol·licituds presentades per determinar si s'adapten a l'objecte que disposa el punt 1 de la convocatòria i han comprovat que les entitats compleixen els requisits que estableix el punt 4.

4. En data 11 de juliol de 2022 s'ha reunit la Comissió Avaluadora, prevista en el punt 9 de la convocatòria, i ha aprovat l'informe tècnic que fonamenta la primera proposta provisional d'exclusió, concessió i denegació de subvencions. Aquest informe inclou els projectes exclosos, amb el motiu d'exclusió, i els projectes aprovats i denegats en aplicació dels criteris de valoració establerts en l'apartat 11 de la convocatòria. L'apartat 12.2 de la convocatòria disposa que la puntuació mínima necessària perquè una sol·licitud pugui accedir a la subvenció és de 50 punts.

5. En data 21 de juliol de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'apartat 10.3 de la convocatòria, la primera proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials, de data 19 de juliol de 2022, d'exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023.

6. Ha transcorregut el termini de deu dies hàbils per presentar-hi al·legacions a la proposta provisional sense que cap entitat les hagi presentat.

7. D'acord amb el criteri establert en els punts 13.4.a i b de la convocatòria, correspon als projectes aprovats un ajut per l'import que apareix a la columna «Import adjudicat inicial» de l'annex 2, que és resultat directe d'aplicar la puntuació obtinguda en el procés de valoració, en forma de percentatge amb dos decimals, a l'import del projecte sol·licitat.

8. D'acord amb el punts13.4.c de la convocatòria i atès suma dels imports inicials totals dels ajuts que correspondrien a les entitats beneficiàries supera el límit pressupostari que consta en el punt 3, s'ha prorratejat aquest import total entre les entitats beneficiàries, tenint en compte l'ajut assignat inicialment.

9. Una vegada aplicat l'esmentat prorrateig, correspon als projectes aprovats un ajut per l'import que apareix a la columna «Import prorratejat» de l'annex 2 (el 50 % d'aquest import per a l'exercici 2022 i el 50 % restant per a l'exercici 2023).

10. Segons l'apartat 10.3 de la convocatòria, una vegada finalitzat el tràmit d'audiència, l'òrgan instructor del procediment, d'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora, formularà una segona proposta provisional de resolució perquè, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació, els interessats comuniquin l'acceptació o la renúncia a la proposta de resolució o la reformulació del projecte aprovat. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat.

11. En data 22 d'agost de 2022 s'ha reunit la Comissió Avaluadora, d'acord amb el punt 10.3 de la convocatòria, i ha aprovat el segon informe tècnic que fonamenta la segona proposta de resolució provisional d'exclusió, concessió i denegació de subvencions.

12. En data 30 d'agost de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'apartat 10.3 de la convocatòria, la segona proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials, de data 1 de setembre de 2022, d'exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023.

13. En el termini indicat al punt anterior les entitats següents han comunicat:

a. L'acceptació de la proposta de resolució provisional

Exp.

Entitat

Títol Projecte

4

IRES

CASAL EN FAMILIA. Projecte d'atenció integral a famílies amb menors a càrrec en situació de vulnerabilitat

b. La reformulació del projecte aprovat

Exp.

Entitat

Títol Projecte

Import projecte inicial

Import projecte reformulat

3

GREC

Intervenció socieducativa amb a joves del centre penitenciari

78.202,71

74.280,00

5

PROJECTE HOME BALEARS

Centre de dia per a persones amb problems d'addicció

132.540,80

116.812,80

8

CREU ROJA ESPANYOLA ILLES BALEARS

Atenció Urgent a les necesitats bàsiques

649.430,53

608.372,79

10

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER

Servei d'Atenció Social (SAS)

95.565,00

53.010,75

11

METGES DEL MÓN

Obrint Portes per a persones sense llar

165.736,42

153.635,24

13

NAÜM-HERMANAS CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL

Programa pel foment de la inclusió social-familiar, educativa i sociolaboral de la població especialmente vulnerable i en risc d'exclusió i/ó conflicte social.

517.025,86

513.342,95

15

FUNDACION ANAR

Teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo de las Islas Baleares

78.195,87

54.855,23

19

JOVENT

Demos 2022-23

55.075,18

48.395,9

14. En data 20 d'octubre de 2022 s'ha reunit la Comissió Avaluadora, d'acord amb el punt 10.3 de la convocatòria, i ha aprovat el tercer informe tècnic que fonamenta la proposta de resolució definitiva d'exclusió, concessió i denegació de subvencions.

15. S'ha comprovat, de conformitat amb el que disposa el punt 4.1 de la convocatòria de subvencions, en relació amb l'article 11.f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que les entitats proposades per la concessió de la subvenció es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

16. Els pagaments prevists suposen una bestreta acumulada superior al 75 % de l'import màxim establert en aquesta convocatòria, encara que no s'ha de presentar cap tipus de garantia, segons l'article 37.2 del text refós de la Llei de subvencions i l'article 25.3 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Atès que les entitats sol·licitants de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria han d'estar inscrites en el Cens d'organitzacions del tercer sector de les Illes Balears, de conformitat amb la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social, no és necessari que el Consell de Govern autoritzi la bestreta.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

2. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que en l'article 3 estableix que els objectius de les polítiques socials són, entre d'altres, prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social. Així mateix, l'article 4 disposa, entre els principis rectors, el d'universalitat i igualtat, pel qual els serveis públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i l'ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia distributiva.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer). Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials i li atribueix les competències, entre d'altres, de gestió dels programes de serveis socials i de foment de programes d'inclusió social.

7. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

8. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 9 de maig de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023 (BOIB núm. 63, de 14 de maig de 2022).

Proposta de resolució definitiva

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els termes següents:

1. Inadmetre i excloure les sol·licituds corresponents als projectes que consten en l'annex 1 d'aquesta proposta de resolució definitiva amb especificació del motiu d'inadmissió.

2. Aprovar totes les sol·licituds de reformulació dels projectes següents:

Exp.

Entitat

Títol Projecte

Import projecte inicial

Import projecte reformulat

3

GREC

Intervenció socieducativa amb a joves del centre penitenciari

78.202,71

74.280,00

5

PROJECTE HOME BALEARS

Centre de dia per a persones amb problems d'addicció

132.540,80

116.812,80

8

CREU ROJA ESPANYOLA ILLES BALEARS

Atenció Urgent a les necesitats bàsiques

649.430,53

608.372,79

10

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER

Servei d'Atenció Social (SAS)

95.565,00

53.010,75

11

METGES DEL MÓN

Obrint Portes per a persones sense llar

165.736,42

153.635,24

13

NAÜM-HERMANAS CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL

Programa pel foment de la inclusió social-familiar, educativa i sociolaboral de la població especialmente vulnerable i en risc d'exclusió i/ó conflicte social.

517.025,86

513.342,95

15

FUNDACION ANAR

Teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo de las Islas Baleares

78.195,87

54.855,23

19

JOVENT

Demos 2022-23

55.075,18

48.395,90

3. Aprovar la concessió de les subvencions sol·licitades a favor de les entitats i pels imports que consten en l'annex 2 d'aquesta proposta de resolució definitiva amb la següent distribució pressupostària per a cada projecte:

- L'import de la columna «Concessió 2022» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

- L'import de la columna «Concessió 2023» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 (o l'alternativa corresponent) dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

El període d'execució de les activitats està comprés entre dia 1 de gener de 2022 i el dia 31 de desembre de 2023.

4. Autoritzar i disposar una despesa a favor de les entitats i pels imports que consten en l'annex 2 amb la següent distribució pressupostària per a cada projecte:

- L'import de la columna «Concessió 2022» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

- L'import de la columna «Concessió 2023» amb càrrec a la partida pressupostària 17401.313E01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

El període d'execució de les activitats està comprés entre dia 1 de gener de 2022 i el dia 31 de desembre de 2023.

5. L'apartat 13 de la convocatòria estableix que els pagaments que es deriven d'aquest expedient es faran de manera anticipada, eximint les entitats de presentar aval bancari per la quantitat que se li anticipa.

6. Informar les entitats beneficiàries que:

- El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposa el punt 13 de la convocatòria.

- La justificació de la subvenció concedida s'efectuarà de conformitat amb el que disposen els punts 14 i 15 de la convocatòria.

7. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta proposta de resolució.

 

Palma, document signat electrònicament (24 d'octubre de 2022)

La directora general de Serveis Socials Teresa Vallespir Acosta

 

ANNEX 1 Projectes exclosos amb el motiu d'exclusió

Exp.

Entitat

Motiu d'exclusió

9

AFAEF

Delimiten la seva activitat a un col·lectiu concret

12

APFEM

Delimiten la seva activitat a un col·lectiu concret

17

ELA

Delimiten la seva activitat a un col·lectiu concret

 

ANNEX 2 Projectes aprovats i estimació definitiva d'adjudicació de subvenció

Exp.

Entitat

Títol Projecte

Núm. CONCE

Import projecte aprovat

Punts

Import sol·licitat

Import adjudicat inicial

Import prorratejat

Concessió 2022

Concessió 2023

19

JOVENT

Demos 2022-23

2022/ 15720

48.395,90

96

55.075,18

52.872,17

48.395,90

24.197,95

24.197,95

13

NAÜM-HERMANAS CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL

Programa pel foment de la inclusió social-familiar, educativa i sociolaboral de la població especialment vulnerable i en risc d'exclusió i/ó conflicte social.

2022/ 15717

513.342,95

94

250.000,00

235.000,00

215.104,42

107.552,21

107.552,21

4

IRES

CASAL EN FAMILIA. Projecte d'atenció integral a famílies amb menors a càrrec en situació de vulnerabilitat

2022/ 15600

593.104,12

93

250.000,00

232.500,00

212.816,08

106.408,04

106.408,04

11

METGES DEL MÓN

Obrint Portes per a persones sense llar

2022/ 15713

153.635,24

92

76.643,56

70.512,08

64.542,38

32.271,19

32.271,19

8

CREU ROJA

Atenció Urgent a les necessitats bàsiques

2022/ 15710

608.372,79

91

250.000,00

227.500,00

208.239,40

104.119,70

104.119,70

20

FUNDACIÓ DEIXALLES

Projecte per a la inclusió 2022-2023

2022/ 15633

877.643,46

86

250.000,00

215.000,00

196.797,66

98.398,83

98.398,83

3

GREC

Intervenció socioeducativa amb a joves del centre penitenciari

2022/ 15685

74.280,00

82

49.543,44

40.501,76

37.072,80

18.536,40

18.536,40

7

ESPIRAL

Programa FORO – formació i ocupació

2022/ 15629

200.408,08

82

116.385,88

95.436,42

87.356,58

43.678,29

43.678,29

16

CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

Projecte d'inclusió social a Càritas Menorca

2022/ 15631

258.334,32

81

250.000,00

202.500,00

185.355,94

92.677,97

92.677,97

18

FUNDACIÓN AMARANTA

Prohabitatge

2022/ 15632

65.880,91

81

35.730,10

28.852,06

26.409,38

13.204,69

13.204,69

5

PROJECTE HOME BALEARS

Centre de dia per a persones amb problemes d'addicció

2022/ 15709

116.812,80

77

132.540,80

102.056,42

93.416,12

46.708,06

46.708,06

14

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA

Acció social al territori

2022/ 15630

932.000,00

77

250.000,00

192.500,00

176.202,56

88.101,28

88.101,28

1

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Centres socioeducatius i oberts per a infància vulnerable

2022/ 15598

272.061,45

75

53.153,68

39.865,26

36.490,18

18.245,09

18.245,09

6

CÀRITAS DIOCESANA D'EIVISSA

URGÈNCIA SOCIAL

2022/ 15627

392.762,54

74

210.000,00

155.400,00

142.243,52

71.121,76

71.121,76

15

FUNDACIÓ ANAR

Teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo de las Islas Baleares

2022/ 15719

54.855,23

56

47.887,00

26.816,72

24.546,36

12.273,18

12.273,18

10

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER

Servei d'Atenció Social (SAS)

2022/ 15711

53.010,75

52

94.565,00

49.173,80

45.010,64

22.505,32

22.505,32