Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 693067
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L' 11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Resolució varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat desè de la Resolució esmentada, han informat desfavorablement sobre les sol·licituds de subvenció descrites en l'annex, amb la motivació que figura en aquest annex.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm.196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 128, d'11 de setembre de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Denegar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el motiu que figura en l'annex.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

Palma, 18 de novembre de 2022 El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

ANNEX

Llista de beneficiaris proposats per denegar la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Motiu de la denegació

NEXTG6-451/2021

Arbós Garau, Juana Ana

***9233**

Instal·lació caldera de biomassa

El sol·licitant ja té una altra sol·licitud pel mateix concepte i mateix emplaçament, NEXT6-321/2021, publicat en la comunicació de deficiències en el BOIB núm. 103, de 6 d'agost de 2022. Per altra banda, la utilització de la llenya de producció pròpia no és subvencionable en aquesta convocatòria.

NEXTG6-484/2021

Iscar Orts, Ainhoa

***3274**

Acumulador ACS per la vivenda

El sol·licitant ja té una altra sol·licitud pel mateix concepte i mateix emplaçament, on ha sol·licitat una subvenció que inclou la inversió descrita, NEXT6-483/2021, a més, aquesta convocatòria no accepta inversions solament d'emmagatzematge.