Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 687846
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre docent estranger Lycée Français International d'Ibiza, mitjançant la transformació d’una unitat d’educació infantil en una unitat d’educació primària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Ordre ministerial de 29 de setembre de 1995, s'autoritzà el centre en virtut del Reial Decret 806/1993, per impartir ensenyaments conforme al Sistema Educatiu Francès, per alumnes espanyols i estrangers, amb una configuració de 12 unitats i 240 places escolars. Finalment, l'Ordre de 5 de novembre de 1999 (BOE núm. 291, del 6 de desembre) fa pública la relació de centres francesos a Espanya que han obtingut l'autorització corresponent; en aquesta Ordre, la denominació del centre és Collège Français. La seva configuració és 12 unitats i 240 places escolars, des de Maternelle fins a la Troisième, equivalents a educació infantil de segon cicle fins a tercer d'ESO.

2. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació,Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 s'autoritzà el canvi de denominació i la modificació de la configuració del centre docent estranger Collège Français, d'Eivissa, mitjançant l'ampliació d'una unitat més d'educació infantil, una unitat més d'educació primària, una unitat més d'educació secundària i dues unitats de batxillerat.Amb aquesta Resolució, la configuració del centre, quedà de la manera següent:

Ensenyaments autoritzats: 17 unitats i 434 places escolars, repartides de la manera següent:

Maternelle (infantil, de 3 a 5 anys): 4 unitats i 100 places escolars, equivalent a educació infantil de segon cicle.

Primaire (primària, de 5 a 10 anys): 6 unitats i 150 places escolars, equivalent als cursos des de primer de primària fins a cinquè de primària (tenen 2 unitats a primer de primària).

Collège (secundària, de 10 a 15 anys): 4 unitats i 105 places escolars, equivalent als cursos des de sisè de primària fins a tercer d'ESO.

Lycée (batxillerat, de 15 a 18 anys): 3 unitats i 79 places escolars, equivalent a quart de l'ESO i als dos cursos de batxillerat.

3. En data 4 de juliol de 2022 (GOIBE 371712/2022), la senyora Paloma Aurora Black Serra, en representació de l'Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Francesa de Ibiza (EPAEFI), presentà una sol·licitud de modificació de la configuració del centre docent estranger Lycée Français International d'Ibiza, mitjançant la transformació d'una unitat d'educació infantil en una unitat d'educació primària.

4. En data 11 de novembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres indicà que, atès que no hi ha un increment d'unitats i per tal de resoldre les necessitats d'escolarització que té el centre, emet un informe favorable per a la transformació d'una unitat d'educació infantil en una unitat d'educació primària, del centre docent estranger Lycée Français International d'Ibiza.

5. El 14 de novembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'autorització de la modificació de la configuració del centre docent estranger Lycée Français International d'Ibiza, mitjançant la transformació d'una unitat d'educació infantil en una unitat d'educació primària.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol, i suplement en català núm. 7 de 1985).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig, i suplement en català núm. 11, de 16 de maig), segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre, i suplement en català de la mateixa data).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102, punt 2, de Creació de centres que «la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent». A l'article 103, punt 2 de Principi d'autorització administrativa determina que «Els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta Llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació». (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya (BOE núm. 149, de 23 de juny).

6. El Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març), pel qual es modifica el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, de règim de centres docents estrangers a Espanya.

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, de 16 de març, i suplement en català núm. 9, de 16 de març), el qual estableix en l'article 36.2 que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en data 14 de novembre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2022-2023, la modificació de la configuració del centre docent estranger Lycée Français International d'Ibiza, mitjançant la transformació d'una unitat d'educació infantil en una unitat d'educació primària.

2. Indicar i confirmar que en aquest centre s'imparteixin ensenyaments del sistema educatiu francès per a alumnes estrangers i alumnes espanyols i que s'hi han d'impartir els ensenyaments de llengua catalana i cultura de les Illes Balears i de llengua i cultura espanyoles.

3. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi del centre: 07006408

Denominació genèrica: centre privat estranger

Denominació específica: Lycée Français International d'Ibiza

Titular: Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Francesa de Ibiza (APAEFI)

Domicili: Can Llambies, ctra. de Sant Josep km 2,3

Localitat: Sant Jordi de ses Salines

Municipi: Sant Josep de sa Talaia

CP: 07830

Eivissa

Ensenyaments autoritzats: 17 unitats i 434 places escolars, repartides de la següent manera:

Maternelle (infantil, de 3-5 anys) 3 unitats i 75 places escolars, equivalent a educació infantil de segon cicle.

Primaire (primària, 5 a 10 anys) 7 unitats i 175 places escolars equivalent des de primer de primària fins a cinquè de primària (tenen 2 unitats a primer de primària).

Collège (secundària, 10 a 15 anys) 4 unitats i 105 places escolars, equivalent a des de 6è de primària fins a tercer d'ESO.

Lycèe (batxillerat, de 15 a 18 anys) 3 unitats i 79 places escolars, equivalent a 4t de l'ESO i els dos cursos de batxillerat.

4. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 15 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà