Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 689504
Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'11 de setembre de 2021 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

2. Les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta Proposta varen presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria.

3. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic han examinat les sol·licituds i han emès un informe favorable dels aspectes següents:

- Les persones o entitats sol·licitants, per la seva naturalesa, poden ser beneficiàries de subvencions.

- Les persones o entitats han adjuntat la documentació prevista en la convocatòria.

- Les persones o entitats sol·licitants estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració tributària, tant l'estatal com l'autonòmica.

4. Els tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, en aplicació del procediment de concessió que estableix l'apartat onzè de la Resolució esmentada, han informat favorablement sobre la concessió de les subvencions descrites en l'annex, les quals s'han calculat d'acord amb la Resolució de convocatòria d'aquests ajuts.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

5. El Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajuts per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu.

6. La Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6 lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (BOIB núm. 128, d'11 de setembre de 2021).

7. Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la concessió d'una subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex, d'acord amb el concepte i l'import que també figuren en l'annex.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària indicada en l'annex dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els fons per a la concessió de l'ajut procedeixen del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i del Mecanisme de Recuperació i Resiliència Fons NextGenerationEU.

3. Disposar que les inversions objecte de la sol·licitud s'han de fer i justificar des del 30 de juny de 2021 fins a un màxim de divuit mesos des de la publicació en el BOIB de la resolució definitiva de concessió.

4. Establir que el pagament i la justificació s'han de fer d'acord amb el que disposa l'apartat tretzè de la convocatòria de subvencions.

5. Establir que els beneficiaris estan obligats a complir amb el que disposa l'apartat dissetè de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 6 de setembre de 2021.

6. Disposar que tota alteració de les condicions establertes per a la concessió de la subvenció, com també l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, dona lloc a la revisió parcial o total de la subvenció i, per tant, al reintegrament de la quantitat corresponent més els interessos de demora.

7. Atès que la convocatòria de subvenciones es veu afectada per l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com per l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, és necessari que el beneficiari, a més a més dels documents establerts per a la justificació en l'apartat tretzè de la convocatòria, presenti els documents que s'adjunten com a annex II d'aquesta Proposta i que són els següents:

a) Declaració responsable del compliment dels principis transversals establerts en PRTR i d'acord amb l'establert en l'article 8.1.i) de l'Ordre HFP/1030/2021. Adopció de mesures eficaces i proporcionades per evitar el frau, corrupció, conflicte d'interessos i doble finançament en l'àmbit de gestió d'aquests ajuts, segons el que es disposa en els acords i reglaments de la UE i en l'Ordre HFP/1030/2021.

b) Declaració d'acceptació de la cessió i tractament de dades entre Administracions Públiques en relació amb l'execució i actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021.

Contra aquesta Proposta de resolució podeu al·legar el que considereu convenient en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En cas contrari, s'entendrà que estau conforme amb el contingut de la Proposta.

 

Palma, 18 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo

 

 

ANNEX I Llista de beneficiaris proposats per atorgar-los la subvenció

Expedient

Data registre d'entrada

Sol·licitant

NIF

Partida pressupostària

Tipus d'inversió

Import inversió (€)

Import subvenció (€)

NEXTG6-43/2021

23/10/2021

PIRIS OBRADOR, CATALINA

***1437**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 9 kW

13.607,75

3.000,00

NEXTG6-70/2021

03/12/2021

Vanesa Capo, Perez

***5297**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.654,55

2.000,00

NEXTG6-74/2021

08/12/2021

Mercadal Mascaro, Mateo

***0069**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.746,49

2.746,49

NEXTG6-79/2021

12/12/2021

Castillo Guerrero, Manuel Ángel

***8598**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció amb biomassa de 9 kW

2.596,27

2.145,68

NEXTG6-112/2021

07/01/2022

Sourhami El merabet, Yassine Mohamed

***7908**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.261,20

3.000,00

NEXTG6-113/2021

09/01/2022

REY BENITO, VICENTE ANGEL

***4158**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per calefacció i refrigeració

7.118,00

3.000,00

NEXTG6-128/2021

18/01/2022

SUREDA ROIG, MARGARITA

***4167**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per calefacció, refrigeració i ACS amb ventiloconvectors.

8.468,00

3.000,00

NEXTG6-138/2021

24/01/2022

Pericas Llompart, Catalina

***1683**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.851,15

2.150,00

NEXTG6-141/2021

26/01/2022

GRIES, MONIKA

****0143*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 16 kW

30.116,71

3.000,00

NEXTG6-157/2021

31/01/2022

CAMPOY ESPINOSA, DANIEL

***1926**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 16 kW amb terra radiant i ventiloconvectors.

31.721,64

7.945,04

NEXTG6-158/2021

27/01/2022

SCHEITZ, ALFONS

****1756*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 12 kW amb terra radiant

27.047,11

6.600,00

NEXTG6-173/2021

09/02/2022

Luec Dutheil, Albane

****9193*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmica per calefacció, refrigeració i ACS amb ventiloconvectors

14.373,00

4.830,00

NEXTG6-182/2021

15/02/2022

MOREY GARAU, BIEL ANGEL

***7786**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació solar tèrmica  inferior o igual 50 kW

6.081,00

1.581,30

NEXTG6-185/2021

18/02/2022

FUSTER MIRO, FRANCISCA

***4714**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 9,60 kW

11.089,65

3.000,00

NEXTG6-198/2021

28/02/2022

CAPO LLITRA, JUAN

***7225**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per ACS

818,28

584,50

NEXTG6-199/2021

01/03/2022

Mercadal Mascaro, Mateo

***0069**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.715,19

2.715,19

NEXTG6-204/2021

03/03/2022

GAYA MOREY, ANTONIA

***1930**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per calefacció i ACS

6.638,40

3.000,00

NEXTG6-211/2021

10/03/2022

Veny Monserrat, Bàrbara

***1717**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.828,56

2.750,00

NEXTG6-224/2021

17/03/2022

Ana Rosa, Vinuesa Dominguez

***8863**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.347,90

2.050,00

NEXTG6-225/2021

18/03/2022

TUGORES VALLESPIR, ANTONI

***4203**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació de caldera de biomassa de 20 kW

8.970,35

2.500,00

NEXTG6-228/2021

22/03/2022

Mayol Bauza, Juan

***4958**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de dues estufes de biomassa (Pellet)

7.370,99

3.000,00

NEXTG6-230/2021

23/03/2022

SANCENON BENNASAR, MARIA ANTONIA

***3701**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.015,56

2.325,00

NEXTG6-231/2021

08/02/2022

Florit Barber, Catalina

***3352**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 10 kW

13.813,36

3.000,00

NEXTG6-232/2021

23/03/2022

TABERNER FERRER, JAIME

***7570**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.224,71

1.750,00

NEXTG6-278/2021

19/04/2022

VULTUR, ANCA MIHAELA

****2284*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per calefacció, refrigeració i ACS amb sòl radiant i ventiloconvectors

26.352,00

8.226,00

NEXTG6-303/2021

04/05/2022

GRALLA COLL, JUAN

***7709**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació solar tèrmica de 2,57 kW per ACS

2.010,00

1.618,90

NEXTG6-307/2021

05/05/2022

SEGUI MERCADAL, LUCIA

***6801**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per a calefacció

9.159,94

3.000,00

NEXTG6-308/2021

05/05/2022

MAYOL SOCIAS, SEBASTIAN

***5660**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.090,89

1.875,00

NEXTG6-309/2021

06/05/2022

TIRADO CUBERO, JUAN JOSE

***2155**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.299,07

1.875,00

NEXTG6-311/2021

09/05/2022

TERRONES GARI, JOSE ANTONIO

***5513**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.621,07

3.000,00

NEXTG6-312/2021

09/05/2022

PAYERAS LLOMPART, ANTONIO DE PADUA

***6473**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.677,32

2.950,00

NEXTG6-313/2021

09/05/2022

MARIA FERRER, ANGELA

***1695**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.002,73

3.000,00

NEXTG6-314/2021

09/05/2022

Campaner Villalonga, Aina Maria

***2766**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.039,65

3.000,00

NEXTG6-322/2021

16/05/2022

Ripoll Taberner, Mateo

***2748**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.227,54

2.227,54

NEXTG6-323/2021

16/05/2022

Riera Matas, Isabel Maria

***0640**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.825,34

2.825,34

NEXTG6-324/2021

16/05/2022

Riera Matas, Margarita

***2664**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.603,39

2.603,39

NEXTG6-325/2021

17/05/2022

PAREDES CRESPO, CHRISTOFER MANUEL

***7664**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.756,06

1.965,31

NEXTG6-326/2021

19/05/2022

Nadal Moll, Rafel

***2319**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per ACS

1.590,91

1.334,00

NEXTG6-327/2021

19/05/2022

CERDÀ BAISEZ, JAIME LORENZO

***7689**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 9,5 kW

2.753,14

2.375,00

NEXTG6-328/2021

19/05/2022

VILLALONGA JULIÀ, MARIA MAGDALENA

***6609**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.551,49

2.375,00

NEXTG6-329/2021

19/05/2022

MCKINNON GARCIA, YESENIA PATRICIA

***6722**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.894,40

2.000,00

NEXTG6-330/2021

19/05/2022

BIALOBRZESKA, KLAUDIA

****5948*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.496,40

2.375,00

NEXTG6-331/2021

19/05/2022

HOYAS PEREZ, JOSE MANUEL

***3301**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.103,00

3.000,00

NEXTG6-332/2021

19/05/2022

Muñoz Giménez, Víctor Hugo

***9834**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.002,35

3.000,00

NEXTG6-334/2021

20/05/2022

MARCH PERELLO, JOAN RAMON

***7591**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.536,69

3.000,00

NEXTG6-336/2021

20/05/2022

PONS GELABERT, JOSE ANTONIO

***3830**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 7,5 kW

2.451,12

1.875,00

NEXTG6-344/2021

25/05/2022

LOZANO CAÑELLAS, JUANA MARIA

***9198**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 12 kW

5.650,68

3.000,00

NEXTG6-350/2021

27/05/2022

ROS SERVERA, MIQUEL

***5967**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.497,89

2.500,00

NEXTG6-356/2021

02/06/2022

DIEGO SUBIAS, JOSE RAMON

***0149**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire/aigua per calefacció i ACS

10.574,40

3.000,00

NEXTG6-357/2021

03/06/2022

AMENGUAL GOMILA, JOAN BAPTISTA

***1103**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 7,5 kW

2.741,86

1.875,00

NEXTG6-359/2021

08/06/2022

TIMONER LLITERAS, FRANCISCA

***8560**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.819,01

3.000,00

NEXTG6-360/2021

08/06/2022

TRUYOLS DOMENGE, JORGE

***1473**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.230,27

3.000,00

NEXTG6-361/2021

08/06/2022

FERNANDEZ GOMILA, JUAN ANDRES

***0646**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

5.516,60

2.250,00

NEXTG6-365/2021

10/06/2022

Fernández de la Mora, Ana

***7401**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.099,26

2.750,00

NEXTG6-375/2021

13/06/2022

PLANISI SOLER, MARGARITA

***9499**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.066,70

3.000,00

NEXTG6-406/2021

07/07/2022

VIDAL GARCIAS, FRANCISCA

***4892**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.645,53

1.875,00

NEXTG6-408/2021

08/07/2022

ARTIGUES TAULER, MARIA MAGDALENA

***8311**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.685,19

2.950,00

NEXTG6-417/2021

15/07/2022

GARCIA FELIPE, JOSE RAMON

***2533**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

5.532,28

3.000,00

NEXTG6-422/2021

26/07/2022

Calderon Rodriguez, Montserrat

***9588**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa 13.2 kWt (Pellet)

6.592,41

3.000,00

NEXTG6-423/2021

26/07/2022

REYNES HOMAR, SANTIAGO

***1017**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció amb biomassa de 11 kW

5.168,00

2.750,00

NEXTG6-424/2021

26/07/2022

Mitoulis Canoves, Jean Michel

***4347**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa 19.5 kWt (Pellet)

5.102,15

2.500,00

NEXTG6-428/2021

01/08/2022

VACHIANO TORIBIO, JAIME

***8171**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

 

3.595,28

3.000,00

NEXTG6-434/2021

05/08/2022

CLOQUELL MARTORELL, ANDRES

***3079**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.717,05

2.717,05

NEXTG6-435/2021

05/08/2022

OLIVER MUNGUIA, ALEJANDRO

***3453**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 14 kW

3.191,97

3.000,00

NEXTG6-436/2021

05/08/2022

GARCIA GARCIA, MIGUEL

***3219**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.147,69

2.147,69

NEXTG6-440/2021

08/08/2022

Adebjar Jansson, Eva Catarina

***9107**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.398,50

3.000,00

NEXTG6-441/2021

08/08/2022

Díaz-Toledo Mata, MARIA BELEN

***4205**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 19,6 kWp

5.011,00

2.500,00

NEXTG6-442/2021

08/08/2022

BONNIN CAPÓ, LORENZO

***5312**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.973,50

2.125,00

NEXTG6-443/2021

10/08/2022

Ferrer Pons, Sonia Francisca

***0173**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 16 kW

16.022,99

3.000,00

NEXTG6-445/2021

16/08/2022

GEB FREDIGER, MARTINA RIES

****1341*

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 11 kW

10.031,10

3.000,00

NEXTG6-446/2021

16/08/2022

BALAGUER LLERENA, SEBASTIAN

***3953**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.446,75

1.875,00

NEXTG6-447/2021

16/08/2022

PLANELLS ROIG, JOSÉ VICENTE

***6488**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 8,3 kW amb terra radiant

15.681,43

6.600,00

NEXTG6-448/2021

18/08/2022

TORRENS RIGO, JUANA MARIA

***2116**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-agua per calefacció i ACS

17.284,45

3.000,00

NEXTG6-453/2021

24/08/2022

YÉBENES RIVERO, GONZALO MARTIN

***0468**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

1.935,65

1.599,71

NEXTG6-455/2021

26/08/2022

PARRA LOPEZ, RICARDO

***0961**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

5.270,75

3.000,00

NEXTG6-456/2021

29/08/2022

SANSO SANSO, MIGUEL

***1681**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per calefacció mitjançant terra radiant

10.490,00

6.600,00

NEXTG6-457/2021

29/08/2022

CANUDAS PUJOL, BEATRIZ

***3589**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

5.259,63

3.000,00

NEXTG6-458/2021

30/08/2022

Caldentey Huguet, Cristina

***8380**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per calefacció

8.206,95

3.000,00

NEXTG6-459/2021

30/08/2022

Caldentey Huguet, Xavier

***4040**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia aire-aigua per calefacció

7.702,38

3.000,00

NEXTG6-460/2021

30/08/2022

BUADES CASTELL, SEBASTIAN

***0842**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació caldera de biomassa i desmantellament d'instal·lacions existents

6.795,94

2.950,00

NEXTG6-462/2021

01/09/2022

LLABRES BENNASAR, IGNACIO

***4307**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

2.411,28

1.875,00

NEXTG6-463/2021

01/09/2022

MORAGUES MAYANS, ANA ISABEL

***9951**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.052,23

3.000,00

NEXTG6-466/2021

03/09/2022

MERCADAL CRESPÍ, SEBASTIÀ

***9107**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.782,79

2.000,00

NEXTG6-468/2021

05/09/2022

TUGORES FULLANA, JUAN BARTOLOME

***0123**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.819,61

3.000,00

NEXTG6-474/2021

07/09/2022

ESPINOSA MIEKWICZ, PAULINA

****3265*

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.672,11

2.375,00

NEXTG6-475/2021

07/09/2022

MUÑOZ SALVA, ANTONIO ESTEBAN

***3681**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació solar tèrmica de 1,092 kW

2.371,60

982,81

NEXTG6-476/2021

07/09/2022

MAGGIONI STAUDTUR, DELIA LUISA

***0657**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.638,48

1.875,00

NEXTG6-478/2021

07/09/2022

MAS MAS, CATALINA

***0105**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

4.513,02

3.000,00

NEXTG6-482/2021

13/09/2022

LLANERAS ROSSELLO, JUAN

***3430**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia de 16 kW

10.954,13

3.000,00

NEXTG6-485/2021

15/09/2022

Solivellas Reynés, Damiana Maria

***0357**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.445,70

2.847,69

NEXTG6-487/2021

16/09/2022

BAUZA BAUZA, MARIA

***2352**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 10 kW

4.201,34

2.500,00

NEXTG6-490/2021

22/09/2022

Marin Ripoll, Victoria

***9828**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació d'aerotèrmia per calefacció, refrigeració i ACS amb sòl radiant i ventiloconvectors

45.187,45

6.228,00

NEXTG6-491/2021

22/09/2022

CANO GUTIERREZ, MARIA DEL MAR

***3641**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 8 kW

4.038,52

2.000,00

NEXTG6-493/2021

23/09/2022

GENESTRA GARCIA, ANDRES

***6025**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 9,50 kW

4.779,16

2.375,00

NEXTG6-494/2021

23/09/2022

GENESTRA DAVIU, ANDRES

***9155**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.390,06

2.375,00

NEXTG6-495/2021

23/09/2022

VIDAL RIERA, FRANCISCA NATALIA

***8640**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 12 kW

4.807,46

3.000,00

NEXTG6-497/2021

23/09/2022

RAMIS PAYERAS, BARTOLOME

***0885**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció amb biomassa de 9,50 kWp

3.598,94

2.375,00

NEXTG6-498/2021

23/09/2022

CRESPI BENNASAR, FRANCISCA

***1828**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació estufa de biomassa (Pellet)

3.834,25

3.000,00

NEXTG6-499/2021

26/09/2022

VALLDOSERA ESTALELLA, MARC

***3903**

2023/G/731A01/77000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 12,50 kW

4.947,15

3.000,00

NEXTG6-505/2021

30/09/2022

Quetglas Adrover, Margarita

***1952**

2023/G/731A01/78000/00/19701/MR021

Instal·lació de calefacció local amb biomassa de 9,20 kW

4.064,50

2.300,00

Documents adjunts