Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 691461
Resolució del vicepresident en matèria de pesca del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria informativa dels ajuts que preveu el Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, per a la paralització temporal de l’activitat pesquera de l’any 2022 a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reglament (CE) 1967/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, relatiu a les mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos pesquers a la mar Mediterrània, i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2847/93 i es deroga el Reglament (CE) 1626/94, marca com a objectiu principal establir un marc de gestió eficaç per a la protecció estricta d'espècies marines determinades i la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres.

El Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu i Marítim de la Pesca i pel qual es deroguen els reglaments (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 i (CE) 791/2007 del Consell i el Reglament (UE) 1255/2001 del Parlament Europeu i del Consell, estableix les ajudes que es poden atorgar a la flota pesquera en concepte de paralització temporal de l'activitat pesquera. En concret, l'article 33, que regula les causes específiques per les quals es poden concedir aquestes ajudes, estableix una vinculació directa amb un determinat tipus de mesures tècniques que figuren en els articles 7, 9, 10, 12 i 13 del Reglament (UE) 1380/2013 i del Reglament (CE) 1967/2006 del Consell.

El 13 de novembre del 2015, la Comissió Europea va aprovar el Programa operatiu per a Espanya del Fons Europeu Marítim i de Pesca, d'acord amb el Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014. En aquest programa operatiu s'estableix, dins la prioritat 1, relativa al foment de la pesca sostenible, la mesura de paralització temporal de la flota pesquera.

D'acord amb la disposició transitòria que preveu l'article 65 del Reglament (UE) 2021/1139 del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de juliol de 2021, el Reglament (UE) núm. 508/2014 i qualsevol acte delegat o d'execució que s'adopti en virtut d'aquest es continuarà aplicant als programes i les operacions que es financin amb càrrec al FEMP en el període de programació 2014-2020.

La Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l'Estat, estableix les finalitats de vetllar per l'explotació equilibrada i responsable dels recursos pesquers per afavorir el desenvolupament sostenible i d'adoptar les mesures necessàries per protegir, conservar i regenerar aquests recursos i els seus ecosistemes, i adapta l'esforç de la flota a aquesta situació.

Així mateix, l'article 12 de la Llei 3/2001 estableix que, amb l'objectiu de protegir, conservar i recuperar els recursos pesquers, i amb l'informe previ de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació pot establir fons mínims, zones o períodes de veda en què es limiti o es prohibeixi l'exercici de les activitats pesqueres o la captura d'espècies determinades i pot adoptar altres mesures que es considerin necessàries.

L'article 19 del Reglament (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, pel qual s'estableix un pla plurianual per a la pesca demersal a la Mediterrània occidental i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 508/2014, estableix que les mesures de paralització temporal adoptades per assolir els objectius del pla es consideraran una paralització de les activitats pesqueres a l'efecte de l'article 33, apartat 1, lletres a i c del Reglament (UE) núm. 508/2014.

El Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca quant a les ajudes a la paralització definitiva i temporal de l'activitat pesquera, estableix les normes bàsiques aplicables en matèria de gestió d'aquestes ajudes. Concretament, al capítol III es recullen les especificacions relatives a la concessió d'ajudes per a la paralització temporal de l'activitat pesquera que regula aquesta resolució.

L'article 17 del Reial decret 1173/2015 determina que, en el cas d'aturades temporals que siguin conseqüència de la reducció d'esforç en aplicació del Pla plurianual del Mediterrani, no serà necessari establir un ordre de prelació entre els beneficiaris i tindran dret a optar a l'ajuda els vaixells pesquers de la modalitat d'arrossegament del Mediterrani, per estar limitades les jornades de pesca en aplicació del Pla plurianual del Mediterrani, així com tots els pescadors inclosos en el rol del vaixell afectat per la paralització temporal. A més, l'article 16 estableix el sistema de càlcul de l'ajut als armadors i pescadors, si bé, d'acord amb el que disposa l'article 18, la gestió dels ajuts correspon a la comunitat autònoma en els ports de les quals radiquin els vaixells afectats per la paralització temporal.

 

L'Ordre APA/423/2020, de 18 de maig, estableix un pla de gestió per a la conservació dels recursos demersals de la mar Mediterrània a través de la gestió i l'assignació de l'esforç pesquer a les pesqueries de la modalitat d'arrossegament de fons, així com l'establiment de tancaments espai-temporals per a les flotes que utilitzin arts d'arrossegament de fons; i a l'article 7 es determina que la Secretaria General de Pesca, ha de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat una resolució amb el llistat de dies de pesca assignats a cada vaixell.

Mitjançant la Resolució de 25 de febrer de 2022, de la Secretaria General de Pesca, publicada al BOE núm. 53, de 3 de març de 2022, es publica la llista de dies màxims subvencionables per reducció d'esforç pesquer per a l'any 2022, assignats per vaixell d'arrossegament de fons de la Mediterrània en el marc de l'Ordre APA/423/2020, de 18 de maig.

A la Conferència sectorial de pesca del 18 de maig del 2022 es va aprovar la distribució pressupostària entre comunitats autònomes en aplicació de l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre.

L'article 7.1.c del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix que no s'han d'aplicar els principis de publicitat i concurrència en el cas excepcional que per les característiques especials del beneficiari o de l'activitat subvencionada no sigui possible, objectivament, promoure la concurrència pública, així com quan s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o qualsevol altre que dificulti aquesta concurrència. En aquests casos, l'article 14.4 del text refós de la Llei de subvencions estableix que l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció pot dictar un acte de convocatòria informativa, que tindrà el caràcter de simple pressupost dels procediments que, si escau, s'iniciïn posteriorment amb les sol·licituds que es presentin.

D'altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a l'article 2.a, estableix que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l'instrument financer d'orientació de la pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea. I l'article 8 del Decret 64/2005 disposa que correspon al vicepresident en matèria de pesca la resolució dels procediments de subvenció convocats a l'empara de l'article 7.1.c del text refós de la Llei de subvencions.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, acorda l'adscripció del FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i a proposta del seu director gerent, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer Objectiu de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria informativa de les ajudes destinades a la paralització temporal de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2022, d'acord amb el Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca pel que fa a les ajudes a la paralització definitiva i temporal de l'activitat pesquera, en el marc del programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca, aprovat per la Comissió el 13 de novembre del 2015.

2. Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat el finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca, com a conseqüència de la reducció d'esforç en aplicació del Pla plurianual per a la pesca demersal a la Mediterrània occidental regulat pel Reglament (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, pel qual s'estableix un pla plurianual per a la pesca demersal a la Mediterrània occidental.

3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Segon Import màxim de la convocatòria i finançament

1. Es destina un import d'un milió cent cinquanta mil euros (1.150.000,00 €) a aquesta convocatòria, amb càrrec als pressupostos del FOGAIBA de l'any 2022, amb la possibilitat d'ampliar la dotació de la partida pressupostària.

2. Aquestes subvencions es cofinançaran amb càrrec al Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) en un 50% i amb càrrec al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en un 50%.

 

Tercer Requisits dels beneficiaris

1. Es poden beneficiar de les ajudes convocades mitjançant aquesta resolució les persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'agrupació que duguin a terme les actuacions que preveu aquesta resolució i que, en el moment de l'aturada temporal segons els calendaris previstos, siguin armadors o pescadors de la modalitat d'arrossegament de fons i que reuneixin els requisits dels punts següents.

En el cas que el beneficiari reuneixi tant les condicions de pescador com d'armador, que assenyalen els punts 2 i 3 següents, només podrà ser beneficiari com a armador.

2. Per obtenir l'ajuda adreçada als armadors, aquests han de reunir els requisits següents:

a. En el moment de les aturades, han d'estar en possessió de la llicència de pesca i de les autoritzacions per a la modalitat de pesca d'arrossegament de fons.

Pel que fa a aquesta ajuda, la modalitat censal del vaixell serà la que figuri al Registre general de la flota pesquera en la data de sol·licitud de l'ajuda, que ha de ser la mateixa que hi figurava quan es va produir l'entrada en vigor del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca, pel que fa a les ajudes a la paralització definitiva i temporal de l'activitat pesquera.

b. Han d'haver dut a terme una activitat pesquera de 120 dies, com a mínim, a la mar durant els dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda, en la modalitat d'arrossegament de fons i calador mediterrani. S'entén per dos anys civils anteriors a la data de presentació de la sol·licitud els dos anys anteriors a l'any de presentació de la sol·licitud d'ajuda per paralització temporal, i per any civil s'entén l'any comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre.

c. Han d'haver presentat, davant les autoritats laborals, la comunicació corresponent d'inici del procediment de suspensió dels contractes o de reducció de jornada, que regula l'article 47 de l'Estatut dels treballadors i, en els casos de força major, també la resolució de l'autoritat competent, per al total dels tripulants enrolats a l'embarcació, en la data de la darrera arribada a port, per començar el període d'aturada a fi de poder adoptar la decisió de suspendre els contractes de treball o de reduir-ne la jornada.

En el supòsit de força major, la suspensió o la reducció de jornada té efectes des de la data del fet que la provoqui i, en el supòsit de suspensió o reducció per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, a partir de la data en què es comuniqui a l'autoritat laboral, tret que en la decisió de l'empresari se n'estableixi una altra de posterior.

L'armador queda exempt d'aquest requisit quan justifica documentalment que els contractes de treball dels tripulants enrolats amb data d'arribada a port per iniciar el període d'aturada, per la seva naturalesa, s'extingeixen o se suspenen en aquest moment.

d. Han d'estar al corrent de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, ha de quedar acreditada amb anterioritat al moment en què es dicti la proposta de resolució de concessió de l'ajuda i en el moment del pagament. La comprovació del compliment d'aquest requisit la durà a terme el FOGAIBA o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, tenint en compte que la presentació de la sol·licitud implica l'autorització per poder-ho comprovar, tret de manifestació expressa en contra.

e. Han d'haver comunicat a la Direcció General de Pesca i Medi Marí el calendari d'aturades previstes.

f. El seu vaixell, en el moment de les aturades, ha de complir els requisits següents:

 

- Ha de ser un dels enumerats a l'annex 1 d'aquesta resolució.

- Ha d'estar inscrit a la llista tercera del Registre oficial de matrícula de vaixells i ha d'estar donat d'alta, provisionalment o definitivament, al Registre general de la flota pesquera com a actiu.

- Ha de tenir el port base a les Illes Balears.

3. Per tenir dret a l'ajuda dels pescadors, aquests han de reunir els requisits següents:

a. Haver treballat en la mar almenys 120 dies durant els dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda, a bord d'un vaixell pesquer espanyol dels enumerats a l'annex 1 d'aquesta resolució, afectat per la paralització temporal de l'activitat pesquera.

Els vaixells afectats s'inclouran en la relació certificada a aquest efecte per la Secretaria General de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

b. Els treballadors per compte aliè han d'estar inclosos en el procediment de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada que preveu el punt 2.c de l'apartat tercer.

c. Han d'estar en la situació d'alta a la Seguretat Social en l'embarcació en la qual estaven enrolats en el moment en què es va produir la immobilització de la flota durant l'aturada, i a més els treballadors per compte aliè han de mantenir la relació laboral amb l'empresa armadora de l'embarcació en què es trobaven enrolats a l'hora de sobrevenir la immobilització de la flota durant la parada.

d. Han d'acreditar un període de cotització al règim especial de la Seguretat Social per als treballadors de la mar de dotze mesos, com a mínim, al llarg de la seva vida laboral.

 

e. Han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social ha de quedar acreditada amb anterioritat al moment en què es dicti la proposta de resolució de concessió de l'ajuda i en el moment del pagament. La comprovació del compliment d'aquest requisit la durà a terme el FOGAIBA o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, tenint en compte que la presentació de la sol·licitud implica l'autorització per poder-ho comprovar, tret de manifestació expressa en contra.

f. No han d'haver estat enrolats en cap altre vaixell durant el període de l'aturada temporal.

4. Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, cal fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d'execució que assumeixen tots els membres de l'agrupació i l'import de la subvenció que s'ha d'aplicar per a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris.

En qualsevol cas, cal nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació amb prou poder per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. El FOGAIBA comprovarà d'ofici, davant la Direcció General de Pesca i Medi Marí, i davant el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, l'activitat dels vaixells d'arrossegament de fons, així com la inscripció del vaixell al Registre general de la flota pesquera, la seva inclusió a la llista tercera, el requisit d'estar en possessió de la llicència de pesca i d'haver exercit l'activitat pesquera en els dos anys civils anteriors a la sol·licitud i que la modalitat censal de l'embarcació és la mateixa que figurava al Registre general de la flota pesquera quan va entrar en vigor del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre.

 

En cas que la persona interessada s'oposi a aquesta comprovació, ho ha de manifestar a la sol·licitud i adjuntar-hi els certificats corresponents.

6. A més dels requisits que s'han establert anteriorment, els beneficiaris de les ajudes han de complir els requisits que s'estableixen en el Reial decret 1173/2015 i en els articles 9 i 10 del text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

7. No poden ser persones beneficiàries d'ajudes del FEMP, durant el període de temps que estableix el capítol II del Reglament delegat (UE) 2015/288, de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, si l'organisme intermedi de gestió ha comprovat que els operadors de què es tracti:

a. Han comès una infracció greu d'acord amb l'article 42 del Reglament (CE) 1005/2008 del Consell o l'article 90, apartat 1, del Reglament (CE) 1224/2009 o de la normativa de transcripció.

b. Han estat involucrats en l'explotació, la gestió o la propietat dels vaixells pesquers inclosos a la llista de vaixells INDNR de la Unió que preveu l'article 40, apartat 3, del Reglament (CE) 1005/2008, o de vaixells que enarborin el pavelló de països considerats països tercers no cooperants, segons estableix l'article 33 del Reglament esmentat o la normativa estatal o autonòmica de transcripció.

c. Han comès infraccions greus de la política pesquera comuna (PPC) definides com a tals en altres actes legislatius adoptats pel Parlament Europeu i el Consell o de la normativa estatal o autonòmica de transcripció.

d. Han comès algun dels delictes que estableixen els articles 3 i 4 de la Directiva 2008/99/CE del Parlament Europeu i el Consell, quan es presenti una sol·licitud d'ajuda d'acord amb el títol V, capítol II, del Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, o la normativa estatal o autonòmica de transcripció.

e. Han estat considerats per l'autoritat competent culpables de cometre frau, d'acord amb la definició de l'article 1 del Conveni, relatiu a la protecció dels interessos financers de les comunitats europees, en el marc del Fons Europeu de la Pesca (FEP) o del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

f. Han estat sancionats amb la impossibilitat d'obtenir préstecs, subvencions o ajudes públiques d'acord amb el que preveu el títol V de la Llei 3/2011, de 26 de març, o la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g. Es trobin incursos en alguna de les prohibicions per tenir la consideració de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. D'acord amb el que disposa l'article 10.2 del Reglament (UE) 508/2014, el beneficiari ha de mantenir les condicions generals que preveuen les lletres de la a a la d del punt 7 anterior d'aquest apartat, després d'haver presentat la sol·licitud d'ajuda i durant un període de cinc anys a comptar des del moment del pagament final de l'ajuda al beneficiari.

9. D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat entre dones i homes, tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants que han estat sancionades o condemnades, durant els últims tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 

Quart Actuacions subvencionables

1. Es pot subvencionar la paralització temporal de l'activitat de la pesca, en la modalitat d'arrossegament de fons, que efectuïn els vaixells en el màxim de dies subvencionables que es relacionen a l'annex 1.

2. Durant el període de paralització, la inactivitat pesquera ha de ser total i l'embarcació s'ha de quedar a port durant tot el període computable de l'aturada, sense que es pugui despatxar per activitat i sense que sigui necessari que aquest port coincideixi amb el seu port base. Es poden exceptuar els moviments del vaixell motivats per raons de seguretat, segons les exigències de l'autoritat competent, que estiguin acreditats i certificats per aquesta autoritat, així com en la resta de supòsits que preveu l'article 14.2. del Reial decret 1173/2015.

La suspensió de l'activitat pesquera s'ha de produir durant els dies no inclosos en el període de 48 hores de descans setmanal obligatori, d'acord amb l'article 5.1 del Reial decret 502/2011, de 27 de juny, pel qual es regula l'exercici de la pesca en els caladors nacionals. A més, la suspensió s'ha de dur a terme en un període d'almenys deu dies consecutius durant l'any i la resta de dies poden ser distribuïts en dies no consecutius. En cas que la reducció de l'esforç anual del vaixell sigui inferior a deu dies, el període pot ser no consecutiu.

3. Es comprova d'ofici que es compleixen les aturades mitjançant els dispositius de localització d'embarcacions via satèl·lit (VMS). Totes les embarcacions els han de mantenir encesos durant el període d'aturada objecte de l'ajuda.

L'armador o propietari del vaixell, bé directament o a través del capità o patró d'aquest, o del consignatari o persona autoritzada legalment, ha de comunicar de manera immediata a la Capitania Marítima del port corresponent l'inici i la finalització del període de paralització de l'activitat pesquera.

Així mateix, el rol de despatx i dotació del vaixell ha de recollir expressament l'inici i la finalització del període de paralització de l'activitat pesquera, així com els despatxos realitzats d'acord amb les excepcions que preveu el punt 2 anterior. A més, sens perjudici de la verificació dels dispositius de localització, l'armador o patró ha de comunicar el rol de despatx a la Capitania Marítima del port base i al Centre de Seguiment Pesquer de la Secretaria General de Pesca.

4. En el supòsit de desconnexió accidental del dispositiu de localització, s'aplica el que preveuen els punts 4 a 7 de l'article 14 del Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre.

Cinquè Import de l'ajuda

1. L'ajuda per paralització temporal es pot concedir per una durada màxima de sis mesos per vaixell i pescador durant el període de programació 2014-2020 del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

2. D'acord amb el que disposa l'article 16.2 del Reial decret 1173/2015, en relació amb el que estableix l'annex IV d'aquest Reial decret,  l'import de l'ajuda als armadors dels vaixells objecte de paralització temporal es calcula multiplicant els dies subvencionables per vaixell que consten a l'annex 1 d'aquesta resolució pel barem diari que igualment s'estableix a l'annex esmentat.

3. D'altra banda, d'acord amb el que preveu l'article 16.3 del Reial decret 1173/2015, quan el beneficiari sigui un tripulant, l'import màxim de l'ajuda serà de 50,00 € per dia subvencionable.

Sisè Sol·licituds

1. El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOIB i acaba el 13 de gener del 2023.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveu aquesta convocatòria poden presentar les sol·licituds segons el model oficial de formulari que figura a la pàgina web del FOGAIBA (A04026954). Les sol·licituds s'han de presentar correctament emplenades davant els registres d'entrada del FOGAIBA, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació o de qualsevol altre registre que preveuen l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones obligades a relacionar-se electrònicament d'acord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i les que optin per la presentació electrònica, han de presentar la sol·licitud mitjançant el tràmit telemàtic corresponent disponible a la Seu electrònica.

3. Aquestes sol·licituds han d'incloure la documentació següent:

En el cas dels armadors:

a. Acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud, si escau.

b. Si escau, fotocòpia del NIF i del document constitutiu de l'entitat o dels estatuts socials que s'han inscrit correctament en el registre corresponent o del certificat d'inscripció registral d'aquests documents.

c. Si escau, justificació que l'armador del vaixell ha presentat davant les autoritats laborals la comunicació corresponent d'inici del procediment de suspensió dels contractes o de reducció de jornada que regula l'article 47 de l'Estatut dels treballadors per al total dels tripulants enrolats a l'embarcació en data de la darrera arribada a port per començar l'aturada.

d. En els casos de força major, la resolució de l'autoritat competent.

e. Certificat de Capitania Marítima que acrediti la tripulació enrolada en el període de paralització.

f. Full de registre marítim del vaixell actualitzat (posterior a l'aturada).

g. Declaració responsable d'acord amb el model que figura al web del FOGAIBA.

h. En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica, també cal aportar:

- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que han subscrit tots els membres.

- Autorització per comprovar d'ofici el DNI de les persones associades; el DNI del representant; els certificats conforme s'està al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, així com que no es tenen antecedents penals, i fotocòpia del NIF de l'agrupació, si se'n disposa.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què es facin constar expressament els compromisos d'execució que assumeix cadascun d'aquests.

- Nomenament d'un representant o d'un apoderat únic de l'agrupació amb prou poder per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què es faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

 

En el cas dels tripulants:

a. Acreditació de la representació amb què actua qui signa la sol·licitud, si escau.

b. Certificat de l'Institut Social de la Marina que acredita la situació d'alta en aquesta embarcació.

c. Fotocòpia de la llibreta d'embarcació.

d. Documentació que acrediti que està inclòs en el procediment de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada.

e. Declaració responsable d'acord amb el model que figura al web del FOGAIBA.

4. En cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI del sol·licitant o del representant, les dades i la comprovació dels requisits de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de la Seguretat Social; els certificats conforme s'està al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social; el certificat de no haver rebut prestació per desocupació, o el document que acrediti un període de cotització al règim especial de la mar de dotze mesos, així com que no es tenen antecedents penals —cal aportar els certificats i la documentació corresponents. En cas que no tingui l'obligació de presentar les declaracions o els documents a què fan referència les obligacions anteriors, se n'ha d'acreditar el compliment mitjançant una declaració responsable.

5. No cal presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics. En cas que, amb ocasió de la tramitació d'altres expedients al FOGAIBA o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja s'hagi presentat algun dels documents, no caldrà aportar-lo de nou, sempre que s'indiqui l'expedient en què consta o, d'altra banda, que la informació figuri a la base de dades documental que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny. En tot cas, l'acreditació de facultats ha d'estar vigent en la data en què es presenta la sol·licitud.

6. Si la sol·licitud presenta algun defecte o no inclou tota la documentació que s'indica en els punts anteriors, la persona sol·licitant ha d'esmenar el defecte o aportar la documentació en un termini de deu dies; si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud i, prèvia resolució, s'arxivarà l'expedient sense cap altre tràmit.

7. Si un dels documents que s'ha de lliurar durant la tramitació de l'expedient presenta ratllades o correccions, es considerarà no presentat i, en aquest cas, s'actuarà de conformitat amb l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

8. La presentació de la sol·licitud d'ajuda suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, de tot el que inclou aquesta convocatòria, i també de les bases reguladores que estableix l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

Setè

D'acord amb el que estableix l'article 17.3 del Reial decret 1173/2015, tenen dret a optar a l'ajuda tots els vaixells pesquers afectats per la paralització temporal, que s'enumeren a l'annex 1 d'aquesta Resolució, i tots els pescadors inclosos en el rol d'aquests vaixells, sempre que compleixin la resta de requisits que estableix aquesta convocatòria.

Vuitè Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és el Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de la Pesca. Aquest òrgan durà a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. La resolució dels expedients la dictarà el vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA, a proposta del cap de Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de la Pesca. La unitat gestora emetrà un informe en el qual s'acreditarà, si és favorable, la legalitat de l'ajuda i el seu import. En la resolució de concessió de l'ajuda es farà constar el finançament per part de les diferents administracions.

3. S'adjuntarà a la resolució de concessió el document en què s'estableixin les condicions de l'ajuda (DECA), de conformitat amb el que estableix l'article 125.3.c del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

També s'especificarà en aquest document que el beneficiari ha de complir i mantenir els requisits específics que s'exigeixen per obtenir la condició de beneficiari, així com les obligacions i els compromisos assumits, tot això durant un període de cinc anys a comptar des de la realització del pagament final de l'ajuda.

4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i s'ha de notificar individualment a les persones interessades. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, la persona interessada pot considerar desestimada la seva sol·licitud.

5. Es pot interposar recurs d'alçada contra aquesta resolució davant la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a partir del dia següent al de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novè Obligacions dels beneficiaris

1. Les obligacions dels beneficiaris són les següents:

- Sotmetre's als controls que dugui a terme l'Administració, tant per part de l'òrgan gestor com per part dels auditors, i que siguin necessaris per comprovar la concessió correcta de l'ajuda i el manteniment posterior dels compromisos, així com facilitar tota la informació que es requereixi per a aquesta finalitat.

- Mantenir els requisits d'admissibilitat, després d'haver presentat la sol·licitud d'ajuda, durant un termini de cinc anys a comptar des del pagament final al beneficiari.

- Si escau, deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat que hagi de dur el beneficiari, d'acord amb la legislació mercantil o fiscal d'aplicació i, si escau, dur un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'operació, tal com estableix l'article 125.4.b del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. Aquestes obligacions s'entenden sens perjudici de l'obligació de complir les obligacions que preveuen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 11 de l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

3. El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

4. Només s'exigirà el reintegrament de l'ajuda abonada en cas que, a conseqüència de comprovacions posteriors, es detecti que l'aturada que ha donat lloc al pagament d'aquesta ajuda no s'ha fet d'acord amb el que preveu aquesta convocatòria.

Desè Pagament de les ajudes

El pagament de l'ajuda es farà mitjançant transferència bancària quan s'hagi dictat la resolució de concessió, prèvia autorització del director gerent del FOGAIBA, ja que la justificació s'ha de dur a terme i acreditar amb caràcter previ a la concessió de l'ajuda.

 

Onzè Incompatibilitat de les subvencions

Les ajudes que es regulen en aquesta convocatòria són incompatibles amb l'ajuda de paralització definitiva i amb qualsevol altra ajuda que, per a la mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, com ara ajudes de fons procedents de la Unió Europea i, en concret, les següents:

- Incompatibilitat de les ajudes als armadors. L'ajuda de paralització temporal és incompatible amb l'ajuda per paralització definitiva. Per aquest efecte, en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda per paralització temporal, cal comunicar, si escau, la sol·licitud per paralització definitiva. En aquests supòsits, la concessió de l'ajuda per paralització temporal requereix la denegació de l'ajuda per paralització definitiva.

- Incompatibilitat de les ajudes als pescadors. La condició de beneficiari és incompatible, a més de ser-ho amb el que estableix l'apartat anterior, amb el reconeixement del dret a la protecció per desocupació o cessament de l'activitat de treballadors autònoms i amb la percepció de la resta de prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la feina del beneficiari.

Dotzè Règim jurídic aplicable

- Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

- Reglament (UE) 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, sobre la política pesquera comuna.

- Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

- Reglament delegat (UE) 288/2015 de la Comissió, de 17 de desembre de 2014, pel qual es complementa el Reglament (UE) 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca, quant al període de temps i les dates en relació amb la inadmissibilitat de les sol·licituds.

-Reglament (UE) 2019/1022 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, pel qual s'estableix un pla plurianual per a la pesca demersal a la Mediterrània occidental i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 508/2014.

- Programa operatiu del Fons Europeu Marítim i de Pesca.

- Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca quant a les ajudes a la paralització definitiva i temporal de l'activitat pesquera.

- Reial decret 1549/2009, de 9 d'octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

- Ordre APA/423/2020, de 18 de maig, per la qual s'estableix un pla de gestió per a la conservació dels recursos demersals de la mar Mediterrània.

- Text refós de la Llei de subvencions (Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre).

- Resolució de 25 de febrer de 2022, de la Secretaria General de Pesca, publicada al BOE núm. 53, de 3 de març de 2022, per la qual es publica la llista de dies màxims subvencionables per reducció d'esforç pesquer per a l'any 2022, assignats per vaixell d'arrossegament de fons de la Mediterrània en el marc de l'Ordre APA/423/2020, de 18 de maig.

Tretzè Controls

1. Els perceptors de les ajudes que regula aquesta resolució queden subjectes a les disposicions comunitàries de control que estableix el Reglament (UE) núm. 508/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

 

2. Qualsevol persona que conegui fets que puguin ser constitutius de frau o d'irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, en el marc d'aquesta convocatòria, pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per mitjans electrònics, a través del canal habilitat a aquest efecte, a l'adreça web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx i segons els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, d'aquest servei.

Catorzè Publicació

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de novembre de 2022

El vicepresident en matèria de pesca del FOGAIBA Juan Mercant Terrasa

 

ANNEX 1

Llista d'embarcacions que poden ser beneficiàries dels ajuts, amb el número del registre comú de la flota pesquera de la Unió (CRF), dies màxims subvencionables i barem diari per embarcació.

CRF

Nom

Dies màxims subvencionables

Barem diari

ESP000008414

GANASA

48

209,23

ESP000015138

VICENTA PRIMERA

49

334,34

ESP000015870

JOVEN MIRMER

51

571,94

ESP000021654

PICASEU SEGON

48

551,14

ESP000022191

MARJUPE PRIMERO

47

240,76

ESP000022223

NOU CAPDEPERA

44

314,89

ESP000022349

MARJUPE SEGUNDO

42

335,87

ESP000022888

MARISITA SEGUNDA

49

414,27

ESP000023695

BALEAR SEGUNDO

47

399,76

ESP000023780

EL NUEVO NARAF

41

245,10

ESP000023902

MYRI

51

640,46

ESP000024267

VILLA SOLLER SEGUNDO

48

539,94

ESP000024277

ANTONIA MUNAR SEGUNDO

48

423,60

ESP000024571

PUNTA DE'S VENT

48

529,94

ESP000024620

ES LLEVANT

52

601,85

ESP000024645

MARRUZA

52

411,56

ESP000024897

LA PUNTA GAVINA

46

654,92

ESP000025099

ROSA SANTA PRIMERA

48

407,48

ESP000025158

MUSON PRIMERO

45

289,22

ESP000025205

CAP VERMELL

49

560,88

ESP000025302

VALLDEMOSA PRIMERO

48

340,20

ESP000025725

ES REFALAR

52

645,54

ESP000025726

PITO QUINTANA F

49

355,46

ESP000025740

CAP SALINES

48

603,65

ESP000025835

PENYAL ROIG

52

580,36

ESP000026037

ES MORRAS SEGUNDO

53

650,60

ESP000026299

CIUTAT DE MAO

59

484,77

ESP000026538

MARBLANVI

44

594,29

ESP000026714

JOVEN DANIEL SEGUNDO

53

546,23

ESP000026743

JOSEP PARAGUAY NOU

50

495,26

ESP000026903

NUEVA JOVEN JOSEFINA

52

473,49

ESP000027372

PUNTA DE PONENT

45

621,72