Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

Núm. 693732
Delegació de les funcions de l'Alcaldesa els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb l'establert a l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic pel coneixement general i efectes pertinents el Decret d'alcaldia de dia 3 de novembre de 2022, i que es transcriu íntegrament a continuació:

“../..SRA. MARIA DEL CARMEN FERRER TORRES, Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Eivissa, Illes Balears

Vist que la Sra. Alcaldessa s'absentarà de l'illa els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2022, correspon als Tinents d'Alcalde, com a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcaldessa, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquesta per l'exercici de les seves atribucions, així com exercir les funcions de l'Alcaldessa als supòsits de vacant en la Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde.

En virtut del que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre.

DISPOSO:

PRIMER.- Delegar la totalitat de les funcions d' Alcaldia-Presidència en el Primer Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, Sr. MIGUEL TUR RUBIO, els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2022, sense perjudici de la seva pròrroga en cas de no reincorporació d'aquesta Alcaldia en la data indicada.

SEGON.- Traslladar la present resolució a l'interessat, als grups municipals i a les àrees i serveis de l'Ajuntament.

TERCER.- Donar compte de la present Resolució en la següent sessió plenària.

QUART.- Publicar la present resolució en el BOIB../..”

 

Signat digitalment (8 de novembre de 2022)

L'alcalde accidental Miguel Tur Rubio