Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 688072
Modificació del IV Pla Estratègic Municipal de Prevenció d'Addiccions 2022-2025 de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per decret de batlia, de data 24 octubre de 2022, es va aprovar definitivament la modificació del IV Pla Estratègic Municipal de Prevenció d'Addiccions 2022-2025 de Calvià. D'acord amb el disposat en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i en l'article 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es publica íntegrament el seu text.

 

( Calvià, signat electrònicament, 15 de novembre de 2022

El batle-president

Alfonso Rodríguez Badal )

Documents adjunts