Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 691414
Revocació delegacions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del previst a l'article 43 i següents del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es fa públic que el dia 17 de novembre de 2022, s'ha dictat el següent Decret de l'Alcaldia:

DECRET.- Atesa la situació de baixa laboral de la Regidora Sra. Dessiré Ruiz Mostazo, i a fi de garantir el correcte funcionament de les árees on l'hi foren delegades atribucions mitjançant  Decrets número 2019-3897 del dia 20 de juny de 2019 i 2020-5752 de data 19 d'octubre de 2020, mitjançant el present i en us de les facultats que em confereix la legislació vigent en matèria de Règim Local, en concret l'article  25 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre municipal i de Règim Local de les Illes Balears i els articles 21 i 23.4 de la Llei 7/1985 de les Bases de Règim Local i 43 i següents del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i de conformitat al previst a l'article 114 del citat RD 2568/1986 de 28 de novembre en el  que s'estableix que la revocació o modificació de les delegacions haurà d'adoptar-se amb les mateixes formalitats que les exigides pel seu atorgament.

RESOLC

PRIMER.- Revocar la delegació genèrica efectuada a la Regidora Sra. Dessiré Ruiz Mostazo en matèria  de turisme i comerç, incloent la representació de l'Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions, assumint les atribucions anteriorment delegades a la Sra. Ruiz Mostazo, en aquestes matèries, la Sra. Rosa María Rubio García.

L'anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a la matèria objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a l'àrea delegada, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers, i la resolució dels recursos de reposició que s'interposin contra els acords dictats.

SEGON.- Que es doni compte del present Decret al Ple de la Corporació, es notifiqui als Regidors i a les dependències afectades  i es procedeixi a la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. sense perjudici de la seva efectivitat desde el dia següent de la data de signatura del mateix.

 

Eivissa, (18 de novembre de 2022)  

                                                                          En don fe

L'alcalde                                                                  El secretari acctal

                            

   (Document signat electronicament: 18 de novembre de 2022) “

El secretari acctal (Joaquim Roca Mata)