Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 691952
Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el 7è pagament i la denegació de beques formatives de la convocatòria informativa dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d’atur, que siguin alumnes d’especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB (BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020) es va aprovar la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021.

2. El punt primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada assenyala que aquestes beques estan adreçades a les persones majors de 30 anys, que estiguin inscrites com a demandants d'ocupació desocupades al SOIB o un altre servei públic del Sistema Nacional d'Ocupació com a mínim 4 mesos en els darrers 6 immediatament anteriors a l'inici de l'acció formativa.

3. Les persones beneficiàries que consten en l'Annex I, Annex II i Annex III d'aquesta resolució han presentat una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat.

Així mateix, en aquells expedients en els que l'import de la subvenció supera els 3.000,00.-€ s'ha comprovat que les persones beneficiàries estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat.

4. S'ha comprovat que les persones beneficiàries que consten a l'Annex I, Annex II i Annex III estan al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que compleixen les obligacions que consten en el punt 5 de l'annex de la Resolució de la convocatòria i en la resta de normativa aplicable.

5. S'ha comprovat que les sol·licituds de les persones que es detallen A l'Annex IV i Annex V d'aquesta Resolució no reuneixen els requisits per rebre la subvenció sol·licitada pels motius que s'hi expressen.

6. En data 9 de setembre de 2022, el cap del Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 5, amb el vistiplau de la cap del Departament de gestió administrativa i jurídica, va emetre un informe sobre la setena proposta de resolució de concessió i la denegació de subvencions en concepte de beques en el marc de la convocatòria esmentada.

7. El dia 14 de setembre de 2022, la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears va emetre la setena proposta de resolució de concessió i denegació de subvencions en concepte de beques dirigides a persones treballadores desocupades majors de 30 anys en situació d'atur que siguin alumnes d'especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB per al període 2020-2021, en la qual se'ls concedia un termini de 10 dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la data de la publicació de la proposta de resolució, per aportar les al·legacions, els documents o les informacions que consideressin convenients.

8. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la proposta de resolució es va notificar a les persones interessades mitjançant publicació en la pàgina web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, del 15 al 28 de setembre de 2022.

9. Hi ha crèdit adequat i suficient en les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 22020, 76101 322D11 48000 00 22111 i 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any en curs.

10. En data 26 de setembre de 2022, amb número de registre d'entrada GOIBE544468/2022, s'ha presentat escrit per part del senyor Miguel Angel García González, en nom i representació de la senyora Mercedes Araujo Fernández, assenyalant el següent:

«De acuerdo con el anexo IV (personas excluidas de la subvención) de la 7ª propuesta provisional de resolución de la directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), relativa a la concesión y denegación de subvenciones en concepto de becas de la convocatoria dirigida a personas trabajadoras desocupadas mayores de 30 años en paro que sean alumnos de especialidades formativas de formación professional para la ocupación subvencionadas por el SOIB para el periodo 2020-2021, se me ha denegado dicha subvención por no estar demandante de empleo desempleada el día del inicio de la acción formativa con número de orden CCFO-09/18 y que se desarrolló en el Sar Costa d'En Blanes.

Solicita que se revise la resolución denegatoria de la subvención que solicité en su día, ya que, como se demuestra en la documentación adjunta que presento, el 6 de marzo de 2020, fecha de inicio de la acción formativa con número de orden CCFO-09/18, me encontraba en situación de alta como demandante de empleo en el SOIB»

S'ha comprovat que a la setena proposta de resolució se li va denegar la sol·licitud d'ajut en relació al mòdul CC-FO-09.5/18 i el motiu de denegació va ésser: «Denegat per no estar inscrit com a demandant d'ocupació desocupat el dia d'inici de l'acció formativa».

Una vegada revisat l'expedient, s'ha comprovat que el mòdul CC-FO-09.5/18 es va iniciar el dia 26 de novembre de 2020.

S'ha consultat el document relatiu a l'Historial de la Situació Administrativa de la senyora Mercedes Araujo Fernández on hi consten les diferents situacions administratives (alta, suspensió i baixa), que s'han anat generant, i del que s'ha obtingut la informació següent:

- De l'11/11/2020 al 13/01/2021 (baixa)

- Del 14/01/2021 al 25/07/2021 (alta)

Segons consta a l'Historial de la Situació Administrativa, la senyora Mercedes Araujo Fernández es trobava de baixa de la inscripció al SOIB com a demandant d'ocupació en situació d'atur a la data d'inici de l'acció formativa (26/11/2020).

Així mateix, segons l'Informe de períodes d'inscripció que s'adjunta a les al·legacions, la senyora Mercedes Araujo Fernández va estar inscrita del 8/11/2019 fins el 12/11/2020, i no consta que estàs inscrita del 13/11/2020 al 13/01/2021. Com s'ha assenyalat anteriorment, la data d'inici del curs va ésser el dia 26/11/2020 i no consta que la senyora Araujo Fernández estàs inscrita com a demandant d'ocupació en situació d'atur aquest dia.

Segons l'establert al punt 5.1.b de l'Annex de la Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de 16 de desembre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021, és requisit per ser persona beneficiària de la beca formativa: «b. Estar inscrit al SOIB com a demandant d'ocupació desocupat el dia d'inici de cada acció formativa».

En conclusió, tenint en compte les dates assenyalades, la senyora Mercedes Araujo Fernández no estava inscrita com a demandant d'ocupació desocupada el dia d'inici de l'acció formativa CC-FO-09.5/18, és a dir, el dia 26 de novembre de 2020, i per tant, no complia amb el requisit exigit al punt 5.b de la convocatòria 2020-2021 en relació al mòdul esmentat. Per això, es desestimen les al·legacions realitzades.

11. A dia d'avui no s'han presentat més al·legacions. En cas que es rebin al·legacions amb posterioritat a la data de signatura de la present Resolució, es contestaran individualment.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB (BOIB núm. 215, de 29 de desembre de 2020) es va aprovar la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys i a les dones víctimes de violència masclista en situació d'atur, que siguin alumnes d'especialitats formatives finançades pel SOIB, per al període 2020-2021.

2. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupaci´o de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per complir els seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

3. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d' Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, té per objecte la regulació del règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions públiques (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions, la gestió de les quals correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

6. L'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, (BOE núm. 78, d'1 d'abril) per la qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 217, de 10 de setembre), en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

7. La concessió d'aquestes beques i ajuts s'ha de fer de manera directa segons el procediment que estableix el Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits de l'ocupació i de la formació professional ocupacional, prèvia sol·licitud de l'alumne o alumna, atès el que disposa l'article 23 de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, en concordança amb l'article 6.5.d) de la Llei 30/2015.

 

8. D'acord amb l'article 39.7 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, les subvencions que es concedeixen en consideració a la concurrència d'una determinada situació en el perceptor, no requereixen cap altra justificació que l'acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la situació esmentada prèviament a la concessió, sense perjudici dels controls que es puguin establir per verificar-ne l'existència.

9. L'article 1.1 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, d'aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d' Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) defineix al Servei d'Ocupació de les Illes Balears com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

10. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la concessió d'una subvenció per un import global de 19.761,00.-€ a favor de les persones que consten a l'Annex I, Annex II i Annex III d'aquesta resolució, en concepte de beca per assistència amb aprofitament d'especialitats formatives de formació professional per a l'ocupació subvencionades pel SOIB que s'executin en el període 2020-2021. L'import total de la beca per assistència que correspon a cada persona beneficiària és de 21 € per dia d'assistència diària completa (13 € s'han de finançar amb fons procedents de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional o de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals segons es tracti d'accions formatives conduents a certificats de professionalitat o no conduents a certificats de professionalitat, respectivament; i els 8 € restants amb càrrec als fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

2. Autoritzar i disposar la despesa de 18.690,00.-€ a favor de les persones beneficiàries que consten en l'Annex I i Annex II d'aquesta Resolució, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

11.570,00.-€ amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 22111 dels pressuposts de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l'exercici 2022.

7.120,00.-€ amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2022.

3. Autoritzar i disposar la despesa de 1.071,00.-€ a favor de les persones beneficiàries que consten en l'Annex III d'aquesta Resolució, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

663,00.-€ amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 22020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals per a l'exercici 2022.

408,00.-€ amb càrrec a la partida 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2022.

4. Reconèixer l'obligació i proposar el pagament per un import global de 19.761,00.-€, dels quals 18.690,00.€ corresponen a accions formatives conduents a certificats de professionalitat amb càrrec a les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 22111 dels pressuposts de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional i 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2022 (les persones beneficiàries consten a l'Annex I i Annex II); i 1.071,00.-€ corresponen a accions formatives no conduents a certificats de professionalitat amb càrrec a les partides pressupostàries 76101 322D11 48000 00 22020 dels pressuposts de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes laborals i 76101 322D11 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2022 (les persones beneficiàries consten a l'Annex III).

5. Denegar la concessió de subvencions en concepte de beca per assistència a les persones que consten en l'Annex IV i Annex V d'aquesta Resolució.

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciós-Administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (19 d'octubre 2022)

El director general de Model Econòmic i Ocupació Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 9 de juliol 2019, BOIB núm. 94, d'11de juliol) Llorenç Pou Garcías

Documents adjunts