Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 694563
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 de novembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM) Sant Josep Obrer II, amb codi de centre 07003067

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 30 de març de 2016 (BOIB núm. 48, de 16 d'abril) autoritzà la modificació de la configuració del Centre Integrat d'Educació Infantil, Primària, Secundària i Ensenyaments Elementals de Música Sant Josep Obrer II, de Palma, amb l'ampliació amb quatre unitats d'educació secundària de PMAR. El centre va quedar configurat de la manera següent:

Educació infantil de primer cicle: 3 unitats i 37 places escolars

Educació infantil de segon cicle: 9 unitats i 225 places escolars

Educació primària: 18 unitats i 450 places escolars

Educació secundària obligatòria: 28 unitats i 840 places escolars

Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR): 4 unitats i 60 places escolars

Aula ASCE: 1 unitat (aula substitutòria de centre específic) unitat d'educació especial dins el centre ordinari, en concret del CEE Mater Misericordiae, codi:07003973.

Formació professional bàsica:

- Formació professional bàsica de serveis administratius (ADG11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

- Formació professional bàsica de serveis comercials (COM11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

- Formació professional bàsica d'informàtica i comunicacions (IFC11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Ensenyaments elementals de música:

- Especialitats: piano, guitarra, violí, violoncel, percussió, flauta travessera, clarinet i saxòfon.

2. El 20 de juny de 2022, el senyor Andreu Mir Gual, en la seva condició d'apoderat i en representació del Bisbat de Mallorca, titular del CCIEEM Sant Josep Obrer II, va presentar una sol·licitud  amb NRE GOIBE346258/2022, de 20 de juny, a la

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, en què sol·licitava la modificació de la titularitat del centre, que fins ara era del Bisbat de Mallorca,  que passaria a ser de la Fundación Diocesana Ramon Llull, amb el NIF R0700747I amb efectes d'1 d'agost de 2022.  Amb la sol·licitud es va presentar la següent documentació:

 • Escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, signat pels representants d'ambdues entitats el 27 de maig de 2022. La Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I  accepta i adquireix la titularitat del centre a partir de l'1 d'agost de 2022 i se subroga en els contractes de feina, relacions laborals, drets i obligacions que tenia fins aquest dia el Bisbat de Mallorca com a titular del Centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM) Sant Josep Obrer II.
 • Escriptura del conveni cessió dels diferents immobles amb la relació de les referències cadastrals d'aquests, que regula entre les parts els drets i les obligacions de cada una de les entitats.
 • Certificat de la Subdirecció General de Llibertat Religiosa del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, en què la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb domicili social al carrer Mare de Déu de la Victòria s/n, apareix inscrita en el Registre d'Entitats Religioses amb data 26 de novembre de 2019, amb el número 025025.
 • Certificat de la cancelleria de la Fundación Diocesana Ramón Llull, en què s'especifica la condició de president de l'Excm. i Rvdm. Sr. D. Sebastià Taltavull i Anglada, Bisbe de Mallorca.
 • L'escriptura de poder del senyor Andreu Mir Gual, atorgat pel president de la Fundación Diocesana Ramón Llull.

3. En data 13 de juliol de 2022, el representant de la titularitat  del CCIEEM Sant Josep Obrer II, va presentar una nova sol·licitud amb NRE GOIBE389920/2022, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres en què sol·licitava la modificació de la gestió administrativa i comptable  del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven i indicava i que les despeses derivades que estaven assignats al NIF del centre R0700384A s'haurien d'assignar al NIF de la Fundación Diocesana Ramón Llull  R0700747I , amb efectes d'1 de setembre de 2022. Amb la sol·licitud es va presentar la següent documentació:

 • Addenda signada a l'escriptura del conveni de cessió de la titularitat del centre educatiu, en què la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I  accepta i adquireix la titularitat del centre a partir de l'1 d'agost de 2022 i se subroguen els contractes de treball, les relacions laborals, els drets i les obligacions que tenia fins aquest dia el Bisbat de Mallorca.

En aquesta Addenda s'exposa que les dues parts modifiquen la clàusula sisena de l'esmentat Acord de cessió en el sentit de modificar l'expedient comptable derivat del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven i que les despeses derivades assignades al NIF del centre R0700384A s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull R0700747I .

També especificà que l'Acord de Cessió signat el 27 de maig de 2022 queda inalterable i en vigor, llevat de la modificació de la clàusula sisena.

4. En data 17 de novembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre el canvi de la titularitat que fins ara era del Bisbat de Mallorca i passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb efectes de l'1 d'agost de 2022.

 També informà favorablement  sobre la modificació de la gestió administrativa i comptable  del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven de l'actualització de la configuració del CCIEEM Sant Josep Obrer II.

5. En data 18 de novembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, va proposar l'autorització del canvi de la titularitat del CCIEEM Sant Josep Obrer II, del Bisbat de Mallorca i ara passa a ser de la Fundación Diocesana Ramón Llull amb efectes de l'1 d'agost de 2022 i va proposar l'autorització de la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven, del CCIEEM Sant Josep Obrer II i que s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull R0700747I amb efectes d'1 de setembre de2022.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2 de creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent. A l'article 103, punt 2 de principi d'autorització administrativa, determina que els centres privats de les Illes Balears, inclosos els centres estrangers, que imparteixen ensenyaments de règim general o de règim especial s'han de sotmetre al principi d'autorització administrativa establert en aquesta llei i en l'article 23 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. (BOIB núm. 38, de 17 de març).

5. El Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària (BOE núm. 62, de 12 de març).

6. El Reial decret 332/1992, de 3 d'abril, sobre autoritzacions de centres docents privats, per impartir ensenyaments de règim general no universitaris (BOE núm. 86, de 9 d'abril), modificat pel Reial decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 62, de 12 de març).

7. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

8. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 18 de novembre de 2022, dict la següent

 

Resolució

1. Autoritzar el canvi de la titularitat del Centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de Música i ensenyaments de Règim General (CCIEEM) Sant Josep Obrer II, amb codi de centre 07003067, del Bisbat de Mallorca, a la Fundación Diocesana Ramón Llull, amb el NIF R0700747I amb efectes d'1 d'agost de 2022.

2. Autoritzar la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients addicionals que se'n deriven, del (CCIEEM) Sant Josep Obrer II, amb el codi 07003067 que estaven assignats al  NIF del centre R0700384A i que s'han d'assignar al NIF de la Fundació Diocesana Ramón Llull R0700747I  amb efectes de l'1 de setembre de 2022.

3. Autoritzar que les despeses derivades del concert educatiu i dels expedients que se'n deriven, tindran com a beneficiari un únic NIF que serà el de l'entitat titular Fundación Diocesana Ramón Llull, amb núm. R0700747I, amb efectes administratius del dia 1 de setembre de 2022.

4. Inscriure i actualitzar aquesta modificació en el Registre estatal de centres docents (RCD) del Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el Registre Autonòmic de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta modificació, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07003067

Denominació genèrica: centre privat concertat integrat amb ensenyaments elementals de música i ensenyaments de règim general

Denominació específica: Sant Josep Obrer II

Titular: Fundación Diocesana Ramón Llull (Núm. NIF R0700747I)

Domicili: c. Reis Catòlics , núm. 89

Localitat: Palma

Municipi: Palma

CP: 07007

Ensenyaments autoritzats:

 • Educació infantil de primer cicle: 3 unitats i 37 places escolars
 • Educació infantil de segon cicle: 9 unitats i 225 places escolars
 • Educació primària: 18 unitats i 450 places escolars
 • Educació secundària obligatòria: 28 unitats i 840 places escolars
 • Programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR): 2unitats a 2n de l'ESO i 30 places escolars

El PMAR de 3r de l'ESO desapareix en aplicació de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre. Aquestes unitats passen a ser del Programa de Diversificació Curricular (PDC de 3r) 2 unitats i 30 places escolars.

 • Aula ASCE: 1 unitat (aula substitutòria de centre específic) unitat d'educació especial dins el centre ordinari, en concret del CEE Mater Misericordiae, codi:07003973.

Cicles formatius de Grau bàsic:

Família professional d'Administració i Gestió (ADG):

Títol professional bàsic en Serveis Administratius (ADG 11) 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Família professional de Comerç i Màrqueting(COM)

Títol professional bàsic en Serveis comercials (COM11): 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Família professional d'Informàtica i Comunicacions (IFC)

Títol professional bàsic en Informàtica i comunicacions (IFC11) 1 unitat (2 grups) i 40 places escolars

Ensenyaments elementals de música:

- Especialitats: piano, guitarra, violí, violoncel, percussió, flauta travessera, clarinet i saxòfon.

Adscripció administrativa:

- Els cicles formatius de formació professional bàsica estan adscrits al l'IES Politècnic de Palma (codi de centre 07003869).

- Els ensenyaments elementals de música estan adscrits al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (codi de centre 07006810).

6. Fer avinent al centre esmentat que resta obligat a complir la legislació vigent i a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà