Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 694568
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022, per la qual s’autoritza el trasllat del dipòsit dels expedients acadèmics dels exalumnes de primària i secundària del centre privat Scal Magaluf , des de l’IES Son Ferrer a l’IES Calvià i s’autoritza la unificació del dipòsit de tots els expedients acadèmics del centre privat Scal Magaluf

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'Ordre de 10 d'octubre de 1997 va autoritzar definitivament l'obertura i funcionament del centre privat d'educació secundària Scal Magaluf, de sa Porrassa, Calvià (BOE núm. 266, de 6 de novembre) .

3. La Resolució del director general de Formació Professional i Inspecció Educativa modificà l'adscripció de determinats centres privats i centres privats concertats a instituts d'ensenyament secundari de les Illes Balears (BOIB núm. 151, de 12 de desembre),  al preàmbul indicà que els centres privats han d'estar adscrits a un institut d'ensenyament secundari públic, ja que és el centre públic el que, a partir de les actes d'avaluació trameses des dels centres privats que tenen adscrits, ha d'emetre informes i fer determinades diligències, com també custodiar determinada documentació; En aquesta resolució s'assigna al centre Scal Magaluf el centre públic IES Calvià.

4. La Resolució de la consellera d'Educació i Cultura, de 14 de setembre de 2009, extingia l'autorització del centre privat Scal Magaluf de sa Porrassa de Calvià (BOIB núm. 140, de 24 de setembre). En aquesta resolució s'autoritzà el Col·legi Luis Vives perquè assumís el dipòsit dels expedients acadèmics dels alumnes i exalumnes de primària i secundària del centre Scal Magaluf. Per tot això es va fer la corresponent acta de traspàs de gestió i custòdia dels esmentats documents, i el Col·legi Luis Vives se'n va fer responsable, d'acord amb la normativa legal aplicable.

5. La resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juliol de 2021, autoritzà el traspàs del dipòsit dels expedients acadèmics dels exalumnes del centre Scal Magaluf a l'IES Son Ferrer, de Calvià (BOIB núm. 100, de 27 de juliol). Aquesta resolució revocà l'autorització del col·legi Luis Vives, que fins en aquest moment custodiava els expedients dels alumnes de primària i secundària de l'Scal Magaluf  i autoritzà a l'IES Son Ferrer per custodiar-los.

6. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres va detectar la incongruència per la dispersió en el dipòsit dels expedients del centre Scal Magaluf  i sol·licità, en data 5 d'abril de 2022, un informe al Departament d'Inspecció Educativa.

7. En data 2 de maig de 2022, el Departament d'Inspecció Educativa emet un informe indicant que, atès que el centre extingit Scal Magaluf estava adscrit a l'IES Calvià per als estudis de batxillerat, i a l'IES Son Ferrer per als expedients de primària i secundària, proposa la unificació de tots els expedients a un únic centre públic, en concret a l'IES Calvià.

8. En data 16 de novembre de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va informar favorablement sobre l'autorització del traspàs i la unificació dels expedients de primària, secundària i batxillerat dels exalumnes del centre Scal Magaluf a l'IES Calvià.

9. En data 17 de novembre de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar  l'autorització de la unificació del dipòsit de tots els expedients acadèmics dels exalumnes de primària, secundària i batxillerat  del centre privat Scal Magaluf a l'IES Calvià.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, la qual estableix a l'article 102,  punt 2 de creació de centres que la creació, la supressió i la transformació de centres privats s'ha de sotmetre a l'autorització administrativa corresponent

5. La Resolució del director general de Formació Professional i Inspecció Educativa per la qual es modifica l'adscripció de determinats centres privats i centres privats concertats a instituts d'ensenyament secundari de les Illes Balears (BOIB núm. 151, de 12 de desembre).

6. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 17 de novembre de 2022, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar el trasllat del dipòsit dels expedients acadèmics dels exalumnes  de primària i secundària del centre privat Scal Magaluf, al centre públic  IES Calvià.

2. Disposar que l'IES Calvià assumeixi a partir de l'1 de gener de 2023 el dipòsit dels expedients acadèmics dels exalumnes de primària i secundària del centre Scal Magaluf, que estant custodiats des de l'1 de setembre de 2021 a l'IES Son Ferrer.

3. Unificar el dipòsit dels expedients acadèmics dels exalumnes de primària, secundària i batxillerat  del centre privat Scal Magaluf a l'IES Calvià, que ja era depositari dels expedients de batxillerat del mateix centre.

4. Determinar que l'acta de traspàs ha de contenir la relació de tots els expedients traspassats i s'ha de remetre, degudament signada pels representants dels dos centres educatius l'IES Son Ferrer i l'IES Calvià, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-la als dos centres interessats perquè en prenguin coneixement als efectes adients.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 18 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà