Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 691980
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, de suspensió de la concessió de noves ajudes, en el marc de la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d’empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d’empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El capítol III del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix les bases reguladores de la concessió de les ajudes per a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla als destinataris últims, a les quals s'han d'ajustar les convocatòria d'ajudes.

Segons l'article 19.4 del Reial decret 983/2021, es considera exhaurit el pressupost quan s'efectuï el registre de la darrera sol·licitud d'ajuda que totalitzi l'import assignat a les comunitats autònomes respectives i a les ciutats de Ceuta i Melilla. En cas d'exhauriment del pressupost assignat a cada comunitat autònoma o a les ciutats de Ceuta i Melilla, i sempre que no hagi expirat la vigència dels programes, es poden continuar registrant sol·licituds en llista de reserva provisional, que s'han d'atendre per ordre d'entrada rigorós, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajuda prèvies que puguin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional genera cap dret per a la persona sol·licitant fins que no es validi la sol·licitud.

2. El 15 de març de 2022, el conseller de Mobilitat i Habitatge va dictar una resolució per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i de mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU», publicada en el BOIB núm. 38, de 17 de març.

De conformitat amb l'apartat 1 del punt novè de la convocatòria, les sol·licituds s'atenen per ordre rigorós de presentació fins que s'exhaureixin els fons. Així mateix, sempre que no hagi expirat la vigència dels programes, es poden continuar registrant sol·licituds en la llista de reserva provisional, les quals s'han d'atendre per ordre d'entrada rigorós, supeditades a què es produeixin desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajudes prèvies que puguin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional no genera cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.

3. L'11 de juny de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 76 la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU», aprovada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022). Aquesta Resolució es va rectificar mitjançant la Resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 79, de 18 de juny de 2022.

De conformitat amb el punt vuitè de la convocatòria, modificat l'11 de juny i el 18 de juny d'enguany, aquesta té un import de 3.621.025 € distribuït de la forma següent:

«a) Activitat 1 (desballestament), sotmesa als requisits i als límits del Marc nacional temporal aprovat per la Comissió Europea en la Decisió SA.56851(2020/N), de 2 d'abril, i les seves modificacions: 1.200.000 €.

b) Activitat 1 (desballestament), sotmesa al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, sens perjudici de la resta de disposicions tant del dret nacional com de la Unió Europea que puguin resultar d'aplicació, particularment les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i gestió tant del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència com del PRTR: 429.461,25 €.

c) Activitat 2 (adquisició de vehicles d'energies alternatives baixes en carboni): 1.448.410 €.

d) Activitat 3 (retrofit o modificació de la forma de propulsió dels vehicles): 90.525,64 €.

e) Activitat 4 (implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics): 362.102,47 €.

f) Activitat 5 (adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries): 90.525,64 €».

I l'apartat 4 del punt vuitè estableix:

«4. Es faculta el director general de Mobilitat i Transport Terrestre per tal que pugui modificar la distribució establerta en els apartats a) i b) del punt 2.»

4. L'1 d'agost de 2022, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre (BOIB núm. 129, de 4 d'octubre) ha dictat una resolució per la qual es modifica la distribució establerta en els apartats 2.a) i 2.b) del punt vuitè de l'annex 1 de la Resolució de 15 de març de 2022, en el sentit següent:

«1. Modificar la distribució establerta en els apartats 2.a) i 2.b) del punt vuitè de l'annex 1 de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU» (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022), modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 7 de juny de 2022 (BOIB núm. 76, d'11 de juny de 2022) i per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 16 de juny de 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022), en el sentit següent:

a) Activitat 1 (desballestament), sotmesa als requisits i als límits del Marc nacional temporal aprovat per la Comissió Europea en la Decisió SA.56851(2020/N), de 2 d'abril, i les seves modificacions: 768.000,00 €.

b) Activitat 1 (desballestament), sotmesa al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, sens perjudici de la resta de disposicions tant del dret nacional com de la Unió Europea que puguin resultar d'aplicació, particularment les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i gestió tant del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència com del PRTR: 861.461,25  €.»

5. Ateses les sol·licituds registrades ara com ara per a l'activitat 1 (desballestament), el pressupost assignat a aquesta activitat es troba exhaurit, i és per això que el 14 de setembre de 2022 s'ha tramès la sol·licitud d'ampliació del pressupost al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en concret l'apartat 3 de l'article 17, que disposa el següent:

«3. En els casos prevists en l'apartat anterior, les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el registre de l'òrgan competent. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

2. El Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el qual inclou les bases reguladores de les subvencions que s'han d'atorgar a les que hauran de subjectar-se les convocatòries i les quanties resultants per distribuir el pressupost inicial entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.

3. La Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU». En concret, l'apartat 1 del punt novè estableix que les sol·licituds s'atenen per ordre rigorós de presentació fins que s'exhaureixin els fons. Així mateix, sempre que no hagi expirat la vigència dels programes, es poden continuar registrant sol·licituds en la llista de reserva provisional, les quals s'han d'atendre per ordre d'entrada rigorós, supeditades a què es produeixin desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajudes prèvies que puguin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional no genera cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Mobilitat i Habitatge que dicti una resolució en els termes següents:

1. Suspendre la concessió de noves ajudes per a l'activitat 1 (desballestament), en el marc de la convocatòria d'ajudes per transformar les flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançades per la Unió Europea «Next Generation EU», atès que s'ha exhaurit el crèdit assignat a la convocatòria per a l'activitat de desballestament.

2. Les sol·licituds d'ajudes per a l'activitat 1 (desballestament) registrades a partir de la data romanen en llista de reserva provisional i s'han d'atendre per ordre d'entrada rigorós, supeditades a què es produeixin desestimacions o renúncies de les sol·licituds d'ajudes prèvies que puguin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional no genera cap dret per a la persona sol·licitant, fins que no es validi la sol·licitud.        

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (22 de novembre de 2022)

El secretari general Francesc Ramis Oliver Per delegació de competències del conseller Resolució de 15/02/2021 (BOIB núm. 24, de 18/02/2021) El director general proposant Jaume Mateu Lladó