Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 676433
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de delegació d'atribucions del Consell Executiu en els consellers executius i conselleres executives

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, reunit en sessió ordinària de dia 16 de novembre de 2022, ha adoptat el següent acord:

“La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars ha introduït importants canvis en la distribució de competències entre els òrgans del Consell Insular per dotar una major operativitat i celeritat a l'administració insular i donar així resposta a la seva necessitat de modernització. Especialment cal destacar el trasllat de les competències de Presidència en matèria de personal, de subvencions i de contractes a favor del Consell Executiu. Com a conseqüència d'això, alguns dels títols competencials de la Presidència pels qual desconcentrava atribucions en els consellers executius i les conselleres executives, que consten al Decret d'organització, han quedat sense efecte ja que la competència ara ja no correspon a la Presidència.

Per altra banda, cal tenir en compte que l'article 28 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars enumera les atribucions que corresponen al consell executiu; així mateix l'article 28.2 preveu que el consell executiu por delegar en el president i en els altres membres del consell executiu algunes de les atribucions enumerades en el primer punt de l'esmentat article; també cal tenir en compte que l'article 9 de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, permet que els òrgans de les diferents administracions públiques puguin delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa Administració.

Ara bé, malgrat la delegació d'importants atribucions, es considera  que el Consell Executiu ha de retenir un control previ abans d'adoptar determinades resolucions pels òrgans delegats; per això, s'estableix la necessitat d'obtenir l'autorització prèvia del Consell Executiu per aprovar els actes administratius que es consideren més substancials.

També cal tenir en compte que, a l'objecte de clarificar la delegació que s'ha d'aprovar, s'han de deixar sense efecte les delegacions del Consell Executiu de 12 d'agost de 2015 en matèria de contractació i de 17 d'agost de 2019 en matèria de concessió de subvencions ja que, respecte a aquesta darrera, el consell executiu no té competència sinó que correspon als mateixos consellers executius i conselleres executives d'acord amb l'article 33.2.k) de la Llei de consells insulars.

Per això, proposo al Consell Executiu que adopti l'acord següent:

Primer. Delegar en el conseller executiu o consellera executiva competent per raó de la matèria:

a) Les competències d'òrgan de contractació en tot tipus de contracte i d'encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats, no obstant això, es requereix l'autorització prèvia del Consell Executiu per aprovar qualsevol despesa amb un import superior a 50.000 euros.

b) L'aprovació dels projectes d'obra amb un pressupost base de licitació igual o inferior 50.000 euros, excepte que comportin l'expropiació forçosa de béns.

c) L'aprovació de les convocatòries d'ajudes i subvencions de quantia inferior a 250.000 €. En tot cas, requereix autorització prèvia del Consell Executiu per l'aprovació de la despesa de les convocatòries de quantia superior a 50.000 euros.

d) La incoació i resolució dels expedients disciplinaris per la comissió de faltes lleus respecte al personal adscrit al seu departament.

Segon. En els actes administratius i resolucions que es dictin en l'exercici d'aquestes delegacions, s'ha d'assenyalar expressament aquesta circumstància i es consideraran actes del Consell Executiu.

Tercer. Deixar sense efecte els acords de delegació del Consell Executiu de 12 d'agost de 2015 en matèria de contractació i de 7 d'agost de 2019 en matèria de concessió de subvencions.

Quart. Publicar el contingut d'aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, que comença a vigir el mateix dia en què s'hi publiqui.”

Palma, 16 de novembre de 2022

El conseller Executiu de Presidència Javier de Juan Martín