Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 694637
Expedient núm. 1995/2022: Pròrroga de delegació de signatura i funcions del Batle al 1r Tinent de Batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986. de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es fa públic per a coneixement general i als efectes pertinents el Decret de data 23 de novembre de 2022 que es transcriu íntegrament a continuació:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vist el Decret d'Alcaldia núm. 867 de data 9 de novembre de 2022 pel qual es delega la totalitat de les funcions de l'Alcaldia-Presidència en el Primer Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, D. Andrés Roig Marí, del dia 9 al 16 de novembre, sense perjudici de la seva pròrroga en cas de no reincorporació del Sr. Batle en la data indicada.

Vist el Decret d'Alcaldia núm. 882 de data 15 de novembre de 2022 pel qual es prorroga la delegació de la totalitat de les funcions de l'Alcaldia-Presidència en el Primer Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, D. Andrés Roig Marí, del dia 17 al 23 de novembre, sense perjudici de la seva pròrroga en cas de no reincorporació del Sr. Batle en la data indicada.

Vist que el Sr. Batle s'absentarà de l'illa durant el període comprès entre els dies 9 al 16 de novembre de 2022, tots dos inclosos, correspon als Tinents de Batle, com a tals, substituir en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, al Batle, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions.

En virtut del que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els articles 44 i 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,

DISPOSO

PRIMER.- Prorrogar la delegació de la totalitat de les funcions de l'Alcaldia-Presidència en el Primer Tinent de Batle d'aquest Ajuntament, D. Andrés Roig Marí, del dia 24 al 30 de novembre, sense perjudici de la seva pròrroga en cas de no reincorporació d'aquesta Alcaldia en la data indicada. La citada delegació farà efecte des del dia de la signatura de la present resolució.

SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a l'interessat i a les àrees i serveis de l'Ajuntament.

TERCER.- Donar compte de la present resolució en la següent sessió plenària.

QUART.- Publicar la present resolució en el BOIB.”

 

Sant Joan de Labritja, 23 de novembre de 2022

El batle Antonio Marí Marí