Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 693821
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'autoritzacions per a la venda ambulant als mercats del municipi de Pollença

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada dia 4 de novembre de 2022, s'han aprovat les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'autoritzacions per a la venda ambulant als mercats del municipi de Pollença, la qual cosa es fa pública per al seu general coneixement:

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AUTORITZACIONS PER A LA VENDA AMBULANT ALS MERCATS DEL MUNICIPI DE POLLENÇA

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquestes bases la concessió en règim de concurrència competitiva de 45 autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant, resultant de la renovació anual de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda ambulant en els mercats setmanals del municipi de Pollença, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de dia 17 de maig de 2022, en els termes contemplats en l'ordenança reguladora de la venda ambulant en el terme municipal de Pollença (BOIB núm. 167/2009, de 17 de novembre) i en la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

CLÀUSULA SEGONA. Llocs i superfícies de venda vacant

Els llocs de venda ambulant vacants, amb indicació del mercat, l'espai i el producte, esdevenen els següents:

Mercat Pollença

 • Núm. 1 – 2 llocs - 5*2 m - Altres
 • Núm. 2 – 1 lloc - 2,5*2 m - Altres
 • Núm. 3 – 1 lloc - 2,5*2 m - Altres
 • Núm. 4 – 1 lloc - 2,5*2 m - Alimentació
 • Núm. 5 – 1 lloc - 2,5*2 m - Altres
 • Núm. 6 – 4 llocs - 10*2 m - Altres
 • Núm. 7 – 3 llocs - 7,5*2 m - Altres
 • Núm. 8 – 2 llocs - 5*2 m - Altres
 • Núm. 9 – 2 lloc - ,5*2 m - Alimentació
 • Núm. 10 – 3 llocs - 7,5*2 m - Alimentació
 • Núm. 11 – 4 llocs - 10*2 m - Flors i plantes
 • Núm. 12 – 2 llocs - 5*2 m - Flors i plantes
 • Núm. 13 – 3 llocs - 5*2 m - Altres
 • Núm. 14 – 1 lloc - 2,5*2 m – Alimentació
 • Núm. 15 – 1 lloc - 2,5*2 m - Alimentació
 • Núm. 16 – 3 llocs – 7,5*2 m - Alimentació
 • Núm. 17 – 1 lloc - 2,5*2 m - Artesania
 • Núm. 18 – 1 lloc - 2,5*2 m - Altres
 • Núm. 19 – 1 lloc - 2,5*2 m - Altres
 • Núm. 20 – 2 llocs - 5*2 m – Altres
 • Núm. 21 – 1 lloc - 2,5*2 m - Artesania
 • Núm. 22 – 1 lloc - 2,5*2 m - Altres
 • Núm. 23 – 1 lloc – 2,5*2 m - Alimentació
 • Núm. 24 – 2 llocs – 5*2 m – Alimentació
 • Núm. 25 – 1 lloc – 2,5*2 m – Altres
 • Núm. 26 – 1 lloc – 2,5*2 m – Altres
 • Núm. 27 – 1 lloc – 2,5*2 m - Alimentació

Mercat Port de Pollença

 • Núm. 28 – 4 llocs - 10*2 m – Altres
 • Núm. 29 – 3 llocs - 7,5*2 m – Altres
 • Núm. 30 – 3 llocs - 7,5*2 m – Altres
 • Núm. 31 – 1 lloc - 2,5*2m – Altres
 • Núm. 32 – 2 llocs - 5*2 m – Flors i plantes
 • Núm. 33 – 2 llocs - 5*2 m – Flors i plantes
 • Núm. 34 – 1 lloc - 2,5*2 m – Altres
 • Núm. 35 – 1 lloc - 2,5*2 m – Altres
 • Núm. 36 – 3 llocs - 7,5*2 m –Altres
 • Núm. 37 – 1 lloc - 2,5*2 m – Altres
 • Núm. 38 – 3 llocs - 7,5*2 m – Alimentació
 • Núm. 39 – 1 lloc - 2,5*2 m – Altres
 • Núm. 40 – 1 lloc - 2,5*2 m. - Alimentació
 • Núm. 41 – 2 llocs - 5*2 m - Altres
 • Núm. 42 – 2 llocs - 5*2 m - Altres
 • Núm. 43 – 1 lloc - 2,5*2 m - Altres
 • Núm. 44 – 2 llocs - 5*2 m - Altres
 • Núm. 45 – 2 llocs - 5*2 m - Altres

L'Ajuntament podrà modificar la ubicació concreta del mercat, de forma temporal o definitiva, si per circumstàncies sobrevingudes, es donessin raons de seguretat per a les persones i els béns o d'interès públic que fessin convenient el seu trasllat. En aquest cas, la nova ubicació respectarà les autoritzacions municipals que resultin a conseqüència de les adjudicacions del present procediment sempre que sigui possible. Aquestes variacions no donaran dret a indemnització alguna.

CLÀUSULA TERCERA. Dies i horaris de venda

D'acord amb allò que s'ha fixat a l'Ordenança municipal reguladora, la venda ambulant s'exercirà en els dies i horari següent:

- Dimecres en el Port de Pollença amb horari d'instal·lació de les 7.00 hores a 9.00 hores i la recollida a partir de les 13.30 hores, en el període comprès entre l'1 de maig i l'1 de novembre; i de les 7.00 hores a les 9.30 hores per a la instal·lació i la recollida a partir de les 13 hores entre l'1 de novembre i el 30 d'abril.

- Diumenge a Pollença amb horari d'instal·lació de 6.00 hores a 8.30 hores i la recollida a partir de les 13.00 hores pel que fa als llocs ubicats a la Plaça Major i a partir de les 13.30 hores, la resta de llocs.

CLÀUSULA QUARTA. Característiques dels llocs de venda

Quant a les característiques del lloc de venda, s'estarà a allò que estableixen els articles 24 i 25 de l'Ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença.

En el supòsit d'autoritzacions per a la venda de productes d'alimentació, la persona interessada haurà de disposar d'instal·lacions dotades de les exigències establertes en la normativa vigent en matèria d'elaboració i manipulació de productes d'alimentació.

CLÀUSULA CINQUENA. Requisits dels sol·licitants

Per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques, hauran de complir els requisits, assenyalats a l'article 9 de l'Ordenança reguladora sobre la venda ambulant als mercats del municipi de Pollença, següents:

- Estar donat d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de l'Impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar exempts, estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris.

- Estar donat d'alta en el règim de la seguretat social que correspongui, el titular, els familiars que prestin els seus serveis a la parada i el treballadors que tengui contractats, si n'és el cas, i estar al corrent de pagament amb aquesta.

- Quan es tracti d'una persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial que correspongui i el seu objecte social haurà d'incloure l'activitat a prestar.

- Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.

- Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda d'aquells productes que ho requereixin.

- Satisfer els tributs municipals que estableixin les ordenances fiscals per aquest tipus de venda.

- Disposar d'assegurança de responsabilitat civil vigent sobre la seva instal·lació i activitat.

En el cas de comerciants extracomunitaris, hauran de justificar degudament que estan en possessió dels corresponents permisos exigibles per la normativa vigent, per tal d'acreditar que es troben facultats per a l'exercici de comerç en el país. Els prestadors procedents de tercers països hauran d'acreditar el compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball.

CLÀUSULA SISENA. Presentació de sol·licituds

6.1 Termini i lloc

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d'edictes i a la seu electrònica de l'Ajuntament. No s'admetrà sol·licitud d'autorització per a la venda ambulant amb anterioritat o posterioritat a les dates establertes a aquest efecte.

Cada sol·licitant podrà incloure en la sol·licitud de lloc de treball únicament una persona autoritzada com a col·laborador.

Quan aquesta persona figuri en més d'una sol·licitud, bé com a titular o bé com a cotitular o col·laborador, quedaran automàticament excloses aquestes sol·licituds.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, s'hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions Públiques.

6.2 Sol·licituds

Els interessats en el procediment hauran de presentar emplenada i signada una sol·licitud específica (Annex 1) que podran trobar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Pollença, o en qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de Registre de l'Ajuntament de Pollença (OAC Pollença c/ Calvari, 2 i/o OAC Port de Pollença c/ Metge Llopis, 1). Les sol·licituds per participar en el procediment hauran d'indicar i aportar:

1.1. Nom i llinatges o, en el seu cas, raó social del peticionari, així com domicili, població, telèfon i adreça electrònica si escau.

1.2. Número de NIF, o CIF, en el cas de persones jurídiques, o document acreditatiu anàleg expedit al prestador en l'Estat membre de la Unió Europea.

1.3. Metres lineals que sol·licita així com també el tipus de producte a comercialitzar i el mercat que interessa (els dimecres a Port de Pollença i/o els diumenges a Pollença).

1.4. Descripció i fotografies amb color de les instal·lacions i dels productes per a la venda.

1.5. Cas de persones jurídiques, a més es farà constar/aportar:

1.5.1. la referència de la persona, empleat o soci que farà ús de la citada autorització, en el seu cas.

1.5.2. la documentació de la representació legal que ostenta la persona que signa la sol·licitud.

1.6. Documentació obligatòria que aporta l'interessat.

1.7. Documentació voluntària que aporta l'interessat per tal d'obtenir puntuació a la baremació dels criteris d'adjudicació.

1.8. Declaració responsable en el compliment dels requisits establerts per exercir l'activitat de venda ambulant o no sedentària, que recollirà els següents extrems: Que les dades contingudes en el document són certes. Que durà a terme l'activitat els dies i hores establertes a l'Ordenança de mercats. Que compleix els requisits establerts en la normativa vigent i, si escau, les condicions imposades per l'autoritat municipal. Que està en possessió de la documentació exigida i així ho acreditaré a partir de l'inici de l'activitat. Que mantindrà el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització. Que estarà donat d'alta en el cens d'obligats tributaris. Que està al corrent de les obligacions fiscals i de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. Que està en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament. Que reunesc les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte d'exposició i venda, si escau, acreditació del compliment de les prescripcions sanitàries. Que es compromet a tenir tota la documentació exigida per tal d'una possible inspecció.

2. Per a la valoració dels criteris recollits en la clàusula setena d'aquestes bases, serà necessari aportar la documentació acreditativa corresponent.

 

6.3 Esmena

Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits als apartats anteriors, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim de 10 dies esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius de la seva sol·licitud.

CLÀUSULA SETENA. Criteris d'adjudicació

A fi de garantir la transparència i la imparcialitat en l'adjudicació dels llocs de venda ambulants, els criteris de valoració per a la seva adjudicació seran els següents:

- Si el producte a la venda és de cultiu o elaboració pròpia amb el certificat d'alta com a explotació agrícola (4 punts)

- Si el producte a la venda és ecològic, acreditat amb el certificat corresponent i/o certificats de qualitat (2 punts)

- Si es tracta de productes artesans, acreditat amb el carnet d'artesà o mestre artesà expedit pel Consell de Mallorca o similar, de la persona que fa la sol·licitud (3 punts)

- Acreditar que la persona interessada forma part com a membre de família nombrosa, acreditant el títol corresponent (4 punts)

- Acreditar que la persona interessada té algun grau de discapacitat i/o algun familiar al seu càrrec amb discapacitat superior al 33 %, reconeguda per la institució competent acreditant el certificat de convivència i la resolució de la institució (5 punts)

- Per tipologia de productes innovadors o línies de venda inexistents al mercat (3 punts)

CLÀUSULA VUITENA. Adjudicació de les Autoritzacions

8.1 Instrucció

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es durà a terme la valoració d'aquestes i la comprovació del compliment dels requisits exigits pels serveis tècnics de l'Àrea de Fires, Mercats i Comerç.

8.2. Resolució

Valorades les sol·licituds, els serveis tècnics elevaran una proposta de resolució a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord oportú, que es publicarà a la seu electrònica i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament.

El termini màxim per resoldre serà de tres mesos a comptar des de l'endemà al final del termini per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució, les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol·licitud.

8.3 Presentació de documentació

Una vegada concedida l'autorització municipal, l'adjudicatari haurà d'aportar en el termini màxim de 10 dies, la següent documentació:

a) NIF, o CIF, en el cas de persones jurídiques, o document acreditatiu anàleg expedit al prestador en l'Estat membre de la Unió Europea.

b) Alta en els epígrafs corresponents de l'Impost d'activitats Econòmiques o equivalent, en el cas de sol·licitants d'estats membres de la Unió Europea (UE).

c) Alta en el corresponent règim de Seguretat Social o equivalent, en el cas de sol·licitants d'estats membres de la Unió Europea (UE).

d) Certificat d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Agència Tributària i de l'administració de la Seguretat Social

e) Documentació acreditativa de la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil, així com del pagament de la corresponent prima.

f) Fotografia grandària carnet del titular autoritzat i, en el seu cas, del col·laborador.

g) Documentació acreditativa de complir tots els requisits que estableixi la legislació específica aplicable als productes i/o articles que es posin a la venda.

La falta de presentació de la documentació en termini, s'entendrà com a renúncia a l'autorització per part del seu titular. En aquest cas, es procedirà a autoritzar als sol·licitants corresponents, en funció de l'ordre establert en la llista d'espera, concedint-los un termini de 5 dies per aportar la documentació abans indicada.

CLÀUSULA NOVENA. Obligacions dels Adjudicataris

Sense perjudici de les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de defensa d'usuaris i consumidors, les persones titulars d'autoritzacions municipals per a l'exercici de la venda ambulant tindran obligats a complir les següents especificitats:

a) Exposar en forma fàcilment visible per al públic els següents elements:

 • El document en el qual consti la corresponent autorització municipal.
 • Les dades personals, o en el seu cas, la denominació social.
 • L'adreça on s'atendran, en el seu cas, les reclamacions dels/as consumidors.

b) Les persones que exerceixin la venda ambulant, estan obligades a lliurar, si l'interessat ho reclama, rebut o justificant de l'operació de compravenda, el contingut mínim del qual serà el següent:

 • Dades personals, o en el seu cas denominació social.
 • DNI o NIE, o CIF
 • Lloc on s'atendran en el seu cas, les reclamacions dels consumidors.
 • Producte
 • Preu i data
 • Quantitat
 • Signatura

c) Disposaran en el lloc de venda, dels cartells i etiquetes en els quals s'exposaran de forma visible els preus de venda dels productes oferts. El preu dels productes destinats a la venda s'exposaran de forma explícita i inequívoca, observant-se a tot moment la legislació vigent en aquesta matèria. En aquells productes de venda a granel o en els quals el preu de venda es determini en funció de la quantitat o volum del producte alimentari, el preu s'indicarà per unitat de mesura. Igualment tindran a la vista totes les existències d'articles, sense que pugui apartar, seleccionar o ocultar part d'aquests.

d) A requeriment del personal o autoritats municipals que estiguin degudament acreditats, els venedors estaran obligats a facilitar-los la documentació que els hi sigui sol·licitada.

e) Les persones titulars de les autoritzacions respectaran els perímetres i els llocs per a l'exercici de la venda, que en cap cas hauran de coincidir amb l'accés a llocs públics, privats o establiments comercials o industrials. No podran, així mateix, situar-se de manera que impedeixin la visibilitat dels seus aparadors o expositors, senyals de tràfic o altres indicatius.

f) Tampoc podran situar-se en les confluències dels carrers, passos de vianants o entrades reservades a habitatges, comerç o vehicles.

g) Els llocs de treball que expenguin articles que siguin objecte de pes o mesura, hauran de disposar de bàscula i metre reglamentaris.

h) Totes les mercaderies hauran d'exposar-se al públic degudament protegides, i a una altura mínima de 60 cm del sòl, excepte aquelles que pel seu volum o pes generin algun tipus de problema.

i) Així mateix, els productes d'alimentació, quan s'hagi autoritzat la seva venda, s'exposaran, en la mesura del possible, en contenidors o envasos homologats, aptes a les característiques de cada producte.

j) No es podran expendre mercaderies fora del lloc de treball de venda assignat, ni obstaculitzar la lliure circulació dels passadissos entre llocs de treball.

k) Dur a terme la neteja dels seus llocs de treball de venda. Els desaprofitaments, envasos, embolcalls i altres residus ocasionats com a conseqüència de l'exercici de l'activitat comercial, seran dipositats en els contenidors situats a aquest efecte. La situació d'aquests contenidors no podrà ser alterada com a conseqüència de l'activitat de venda ambulant.

l) Hauran de mantenir en bon estat de conservació les instal·lacions del lloc de treball de venda.

m) Els titulars dels llocs de treball hauran de reparar els desperfectes que puguin ocasionessin paviment, arbrat o enllumenat urbà.

n) Queda prohibida la utilització d'aparells acústics per comunicar l'oferta de mercaderies.

CLÀUSULA DESENA. Taxes

Els autoritzats hauran d'efectuar el pagament de les taxes per ocupació de via pública establertes per l'Ordenança fiscal corresponent en el termini que s'indiqui en l'autorització.

La falta de pagament de les taxes s'entendrà com a renúncia a l'autorització concedida, i determinarà l'aplicació del que es disposa en la clàusula 8.4 en relació amb la llista o torn d'espera. La renúncia o el desistiment no generarà el dret a la devolució de taxes.

 

CLÀUSULA ONZENA. Vigència de les Autoritzacions

Per als mercats periòdics, les autoritzacions tendran una durada d'un any natural, renovable per idèntics períodes, llevat que hi hagi renúncia expressa per alguna de les parts o modificació de les circumstàncies que motivaren l'autorització.

Durant la vigència de les autoritzacions, l'Ajuntament comprovarà cada any que els seus titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter periòdic que els pertoca, com el pagament de la corresponent taxa i tributs municipals, estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de cotitzacions a la Seguretat Social i estar al corrent del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil, per la renovació de l'autorització.

CLÀUSULA DOTZENA. Cobertura de Vacants

Amb els sol·licitants que no haguessin obtingut lloc de venda ambulant es realitzarà una borsa o la llista d'espera a l'efecte de cobertura de vacants, ordenada en funció de la puntuació obtinguda. La proposta d'adjudicació del lloc de venda ambulant vacant serà notificada a la persona interessada, seguint l'ordre de la borsa, qui manifestarà la seva acceptació entenent-se decaigut el seu dret en cas de no manifestar-se.

CLÀUSULA TRETZENA. Recursos administratius i jurisdiccionals

La present convocatòria, que posa fi a la via administrativa, pot ser recorreguda, potestativament, en els terminis i termes previstos en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa).

 

Pollença, a la data de la signatura electrònica (22 de novembre de 2022)

El batle Andrés Nevado Rodríguez

 

ANNEX 1 FORMULARI DE SOL·LICITUD PER SOL·LICITAR LLOC ALS MERCATS DEL MUNICIPI POLLENÇA

PERSONA INTERESSADA

DENOMINACIÓ SOCIAL _________________________________________________________________________________________

NIF o CIF ____________________________ DOMICILI ________________________________________________________________

POBLACIÓ ______________________ CP _______________ TELÈFONS _________________________________________________

ADREÇA ELECTRÒNICA ________________________________________________________________________________________

PERSONA COL·LABORADOR/A O TREBALLADOR/A (si escau) _______________________________________________________

NIF o CIF ______________________________________________________________________________________________________

REPRESENTANT LEGAL

NOM I COGNOMS ______________________________________________________________________________________________

NIF O CIF ___________________________ TELÈFON _________________________________________________________________

SOL·LICITA:

Autorització de venda al/s mercat/s del municipi de (Marcau a quin mercat estau interessat)

 • Pollença (diumenges)
 • Port de Pollença (dimecres)

Amb una superfícies de _______ metres lineals i amb el producte a comercialitzar de (Marcau el tipus de producte)

 • Alimentació
 • Flors i plantes
 • Artesania (amb carta d'artesà o mestre artesà)
 • Altres

DOCUMENTACIÓ APORTADA: (Marcau la que correspongui)

Obligatòria

 • DNI o CIF del interessat
 • Descripció i fotografies en color de les instal·lacions i del producte
 • Documentació de la representació legal que ostenta la persona que signa la sol·licitud (si escau)

Voluntària

 • Certificació d'explotació agrícola
 • Certificació del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica o similar
 • Carta d'artesà o mestre artesà del Consell de Mallorca o similar
 • Títol de família nombrosa
 • Certificat de convivència i resolució del grau de discapacitat

DECLARA RESPONSABLEMENT:

 • Que les dades contingudes en aquest document són certes.
 • Que duré a terme l'activitat els dies i hores establertes a l'Ordenança de mercats.
 • Que complesc els requisits establerts en la normativa vigent i, si escau, les condicions imposades per l'autoritat municipal.
 • Que estic en possessió de la documentació exigida i així ho acreditaré a partir de l'inici de l'activitat.
 • Que mantindré el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització.
 • Que estarà/estic donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.
 • Que estic al corrent de les obligacions fiscals i de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Que estic en possessió d'una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament.
 • Que reunesc les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte d'exposició i venda, si escau, acreditació del compliment de les prescripcions sanitàries.
 • Que em compromet a tenir tota la documentació exigida per tal d'una possible inspecció.

Pollença, dia                de                       de 2022

Signatura

 

 

 

 

 

 

 

Sr./Sra.:

L'Ajuntament de Pollença inclourà les dades facilitades en un fitxer de titularitat pròpia. Les dades de contacte podran ser utilitzades per enviar-vos informació des de l'Ajuntament de Pollença. En compliment de l'article 5 de la Llei orgànica 03/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, podeu denegar el consentiment anteriorment facilitat, així com exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades recollides al fitxer. Per fer-ho efectiu haureu de comparèixer a l'Oficina de Mercats i Fires situada al c/ Metge Llopis, 1 – 07470 Port de Pollença.»