Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Núm. 692020
Resolució de concessió dels Premis a Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social del Consell de Mallorca 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 4 de novembre de 2022 el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local va prendre, entre d'altres, la següent resolució

«Antecedents

1. Mitjançant resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Producte Local, de 29 de maig de 2022, es va aprovar la convocatòria de la II edició dels Premis a pràctiques exemplars en responsabilitat social 2022. En el BOIB núm. 73, de 4 de juny de 2022, es va publicar l'extracte de la convocatòria esmentada.

2. Consta l'informe, de data 10 d'octubre de 2022, de la tècnica superior economista de l'Oficina de Responsabilitat Social del Consell de Mallorca, de valoració quantitativa dels projectes.

3. Consta l'acta del jurat dels premis, reunit en data 7 d'octubre de 2022, amb la valoració qualitativa i la proposta de Reconeixement a pràctica exemplar d'una gran empresa.

El jurat ha proposat deixar deserta la categoria de micro empresa.

4. D'altra banda, d'acord amb el previst a l'apartat 10.2.2 de la convocatòria, el Grup de treball, en reunió de 29 de setembre de 2022, ha proposat les tres candidatures a Reconeixement a la pràctica exemplar d'una gran empresa.

5. En data 10 de setembre de 2022 l'òrgan instructor ha emès informe relatiu al compliment per part de les entitats beneficiàries dels requisits per accedir als premis.

A l'esmentat informe es fa constar que s'ha rebut la proposta de la Societat Cooperativa Terranostra, que s'ha de desestimar atès que la sol·licitant no compleix amb un dels requisits de la convocatòria que és el de ser una empresa, autònom o projecte emprenedor.

6. En el pressupost de despeses del Consell de Mallorca hi ha previst el crèdit adequat i suficient per atendre la despesa que es deriva de la concessió dels premis amb càrrec a l'aplicació 65.93101.48100.

7. Consta l'informe jurídic del cap de l'Oficina de Responsabilitat Social i el de fiscalització prèvia per la Intervenció delegada de La Misericòrdia (núm. 2022/4811)

Fonaments

Primer. L'òrgan competent per resoldre la convocatòria de premis en funció de l'import és el conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, d'acord amb l'establert a l'apartat a) punt 4 de l'article 18 de l'OGS de subvencions en concordança amb la Base 23.5 de les d'execució del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2022. Al mateix òrgan li correspon reconèixer les obligacions econòmiques corresponents als premis amb contingut econòmic, en virtut de l'article 39 h) del vigent Reglament Orgànic del Consell de Mallorca, en concordança amb la base 24.1 de les d'execució del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'exercici 2022.

Segon. Per garantir l'anonimat dels premiats, d'acord amb el punt 3 de la disposició addicional primera de l'Ordenança general de subvencions, la resolució de concessió es farà pública i es remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions amb posterioritat a l'acte de lliurament dels premis.

Tercer. El jurat és l'òrgan col·legiat que ha de valorar els projectes presentats en funció dels criteris detallats a la convocatòria. El seu veredicte ha de ser elevat a l'òrgan competent per resoldre. La convocatòria preveia la possibilitat de deixar una o més categories desertes.

Quart. Les persones i empreses proposades com a guanyadores reuneixen els requisits per ser premiades, d'acord amb el punt 5 de la convocatòria.

Cinquè. La proposta de concessió de les presents subvencions s'ajusta a l'OGS i, específicament, al previst a l'article 27.1 de la mateixa normativa i s'ha realitzat conforme els principis de transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, eficàcia i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics establerts a la base 34 de les Bases d'execució del pressupost del Consell de Mallorca de l'any 2022.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Excloure la sol·licitud presentada per Laboratori d'Abastiment Cooperatiu, S Coop - Terranostra Supermercat Cooperatiu, amb NIF F01736784,  atès que la sol·licitant no compleix amb un dels requisits de la convocatòria (apartats 1 i 5) que és el de ser una empresa, autònom o projecte emprenedor.

Segon. Declarar desertes les categories i pels motius següents

  • Mitjana empresa, perquè no s'ha rebut cap sol·licitud d'aquesta categoria.
  • Micro empresa, perquè el jurat ha considerat que l'únic projecte presentat no té la qualitat suficient per ser premiat

Tercer. Declarar guanyadors els següents projectes per les categories i premis/reconeixement que s'indiquen a continuació.

Empresa/autònom

NIF

Projecte

Categoria

Premi

Marc Masmiquel Mendiara

***65769*

Renegeració marina

Projecte emprenedor

7.200,00€

Bartolomé Arbona Figuerola

***22624*

Tornar enrere per anar endavant

Autònom

7.200,00€

Angel 24 SL

B07085533

ODSYA, ambaixadora ODS d'Angel 24

Petita empresa

7.200,00€

Riu Hotels SA

A07054760

Una passa més enllà de la lluita contra l'explotació sexual infantil al turisme

Gran empresa

Reconeixement

Quart. Disposar i reconèixer una despesa a favor de les entitats i persones següents, pels imports que es relacionen, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.93101.48100 de l'anualitat 2022

Empresa/autònom

NIF

Projecte

Categoria

Premi

Marc Masmiquel Mendiara

***65769*

Renegeració marina

Projecte emprenedor

7.200,00€

Bartolomé Arbona Figuerola

***22624*

Tornar enrere per anar endavant

Autònom

7.200,00€

Angel 24 SL

B07085533

ODSYA, ambaixadora ODS d'Angel 24

Petita empresa

7.200,00€

Cinquè. Anul·lar la part no compromesa del document comptables A per les quanties restants i revertir-les a l'aplicació pressupostària corresponent.

Sisè. Notificar aquest acord als interessats (una vegada feta la proclamació pública de les candidatures guanyadores) i publicar-ho a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOIB».

 

La secretària tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local Per delegació del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local (BOIB núm. 103 de 27 de juliol de 2019) Rosa Maria Cañameras Bernaldo