Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 691954
Modificació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Pollença per 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant resolució de Batlia núm.1119 de 21 de novembre de 2022 s'aprovà la modificació Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Pollença, amb el text següent:

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS AJUNTAMENT POLLENÇA 2022

PREÀMBUL

L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d'aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent.

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstes en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del mateix (25 d'octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i programes sectorials vigents s'adaptaran a allò establert en el mateix.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l'eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de Subvencions instrument d'organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat púbica amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l'articulat del qual figura tot seguit.

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L'establiment de subvencions per part d'aquest Ajuntament durant el període de 2022 s'ajustarà allò que preveu aquest Pla.

Article 2.

L'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l'aprovació de les les bases reguladores de la seva concessió.

Article 3.

L'establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s'aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s'acomodaran en cada moment a aquests objectius.

Article 4.

L'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no se porti a la pràctica en el seus propis termes.

 

CAPÍTOL II BENIFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S'ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 5.

L'Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

Article 6.

L'Ajuntament estableix per a l'any 2022 els següents objectius estratègic:

 • Promoció obres rehabilitació i restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, instal·lació plaques solars, etc.
 • Acció social: Suport econòmic a entitats socials.
 • Conciliació vida familiar, laboral i personal.
 • Foment de la cultura: Música, cultura popular, manteniment, conservació cultural del municipi, participació ciutadana i social.
 • Foment de l'esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.
 • Fomentar la normalització lingüística.
 • Comerç: Dinamitzar i activar economia local i activitat comercial així com fomentar l'artesania.
 • Suport econòmic per adaptar vehicles per a persones mobilitat reduïda als titular de llicències d'autotaxi.
 • Educació: Suport econòmic famílies educació Infantil, primària, Secundària  i Batxillerat per l'adquisició de llibres de text , material escolar i mitjans electrònics.
 • Comerç: Suport econòmic al teixit productiu local.
 • Artesania: Dinamitzar i activar l'economia local, enfortint el teixit empresarial i promovent el producte artesanal i local del municipi.

L'annex I recull de forma detallada les distintes línies d'actuació dels objectius estratègics.

 

CAPÍTOL III. CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7.

El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d'aquest Pla durant el seu període de vigència.

 

(Signat electrònicament: 21 de novembre de 2022

El batle-president Andres Nevado Rodriguez)

 

ANNEX I AJUNTAMENT. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2022

Prog.

 Econ.

 Àrea gestora

Descripció

 Beneficiari

 Objectiu estratègic

 Finalitat

 Objecte

IMPORT ESTIMAT

 Font finançament

Modalitat

132

48921

Segureta i ordre públic

 Subvenció adaptació vehicles autotaxis mobilitat reduïda

 Persones físiques i jurídiques titulars de llicència de taxi terme Pollença

 Facilitar accessibilitat servei públic taxis

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Suport econòmic per adaptar vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

6.000,00

 Propis

Concurrència competitiva

151

48911

Urbanisme

 Subvencions Rehabilitació façanes i supressió barreres 

 Propietaris inmobles

 Promoció obres rehabilitació i restauració façanes, eliminació barreres, instal·lació plaques solars,etc.

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Suport econòmic millora façanes, eficiència energetica, barreres arquitectòniques

25.000,00

Propis

Concurrència competitiva

231

48004

Benestar social

Ajudes necessitats urgents

Famílies i persones necessitades

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Ajuda a persones i famílies risc social

26.867,46

CIM

Reglament Serveis socials

231

48008

Acció social

 Subvenció Tercera Edad Sa Nostra

 Associació 3 Edat Sa Nostra

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Suport entitat social

1.500,00

Propis

Nominativa

231

48009

Acció social

 Subvenció Tercera Edad Colonya

 Associació 3 Edat Colonya

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Suport entitat social

1.500,00

Propis

Nominativa

231

48010

Acció social

 Subvenció Tercera Edad Port Pollença

 Associació 3 Edat Port Pollença

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Suport entitat social

1.500,00

Propis

Nominativa

231

48011

Acció social

 Subvenció Tercera Edad Mar Blava

 Associació 3 Edat Mar Blava

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Suport entitat social

1.500,00

Propis

Nominativa

231

48040

Acció social

 Subvencions entitats socials

 Entitats socials

Acció social

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Suport entitats socials

39.000,00

Propis

Concurrència competitiva

320

48023

Ensenyament

 Subvenció AMIPA CEIP Joan Mas Pollença

 AMIPA CEIP Joan Mas

 Conciliació Vida familiar, laboral i personal

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Afavoriment eduació en valors, convivència tolerància i respecte a la diversitat

3.000,00

Propis

Nominativa

320

48024

Ensenyament

Subvenció AMIPA CEIP Costa i Llobera

AMIPA CEIP Costa i  Llobera

 Conciliació Vida familiar, laboral i personal

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

 Afavoriment eduació en valors, convivència tolerància i respecte a la diversitat

3.000,00

Propis

Nominativa

320

48039

Ensenyament

Subvenció conciliació escoletes i guarderies 03 anys

Famílies i persones físques

Conciliació Vida familiar, laboral i personal

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Afavoriment eduació en valors, convivència tolerància i respecte a la diversitat

20.000,00

Propis

Concurrència competitiva

320

48041

Ensenyament

Subvenció AMIPA CEIP Miquel Capllonch

AMIPA CEIP Miquel Caplloch

Conciliació Vida familiar, laboral i personal

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Afavoriment eduació en valors, convivència tolerància i respecte a la diversitat

3.000,00

Propis

Nominativa

320

48042

Ensenyament

Subvenció AMIPA CEIP Port de Pollença

AMIPA Ceip Port de Pollença

Conciliació Vida familiar, laboral i personal

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Afavoriment eduació en valors, convivència tolerància i respecte a la diversitat

3.000,00

Propis

Nominativa

320

48040

Ensenyament

Subvenció AMIPA CEIP Col·legi Montision

AMIPA CEIP Col·legi Montision

Conciliació Vida familiar, laboral i personal

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Afavoriment eduació en valors, convivència tolerància i respecte a la diversitat

3.000,00

Propis

Nominativa

320

48102

Ensenyament

Beques transport escolar batx i FP

Ajudes transport escolar

Millora educativa

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport pares i estudiants escola

5.000,00

Propis

Concurrència competitiva

330

48023

Cultura

Subvenció OCB

Associació Obra cultural Balear

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48024

Cultura

Subvenció Associació Teatreros

Associació Teatreros

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48039

Cultura

Subvenció Amics de Sant Antoni

Associació Amics de Sant Antoni

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48040

Cultura

Subvenció Colla Gegantera

Associació Colla Gegantera Esbart de Sant Jordi

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

5.000,00

Propis

Nominativa

330

48044

Cultura

Subvenció Associació Factoria del Ritme

Associació Factoria del Ritme

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

8.000,00

Propis

Nominativa

330

48045

Cultura

Subvenció Parròquia de la Nostra Senyora dels Àngels de Pollença

Associació Nostra Senyora dels àngels de Pollença

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport per cultura

18.000,00

Propis

Nominativa

330

48046

Cultura

Subvenció Associació de Músics de Pollença

Associació Músics de Pollença

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

12.000,00

Propis

Nominativa

330

48047

Cultura

Subvenció Xeremiers de la Font du Gall

Associació Xeremiers de la Font du Gall

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48937

Cultura

Subvenció Rotger Villalonga

Fundació Rotger Villalonga

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48938

Cultura

Subvenció Racó Tramontana

Fundació Racó Tramuntana

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48939

Cultura

Subvenció U Camp de l'Oca

Associació U Camp de l'OCA

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48940

Cultura

Subvenció Aires de la Cala

Associació Aires de la  Calla

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48941

Cultura

Subvenció cor de Pollença

Associació Cor Pollença

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

3.000,00

Propis

Nominativa

330

48942

Cultura

Subvenció Xeremiers Orats

Associació Xeremiers Orats

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48943

Cultura

Subvenció F. Dionis Bennàssar

Fundació Dionís Bennassar

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

330

48945

Cultura

Subvenció Corda Amarada

Associació Corda Amarada

Foment de la cultura

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

1.000,00

Propis

Nominativa

340

48025

Esports

Suvbenció nominativa Club futbol Pollença

Club furtol Pollença i Prt F.C.

Foment de l'esport

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport entitat esportiva

12.000,00

Propis

Nominativa

340

48026

Esports

Subvenció nominativa Club Bàsquet Colonya

Club Basquet Colonya

Foment de l'esport

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport entitat esportiva

9.000,00

Propis

Nominativa

340

48903

Esports

Subvencions esportistes

Esportistes

Foment de l'esport

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport esportistes

18.000,00

Propis

Concurrència competitiva

340

48905

Esports

Subvencions a Entitats esportives

Clubs esportius

Foment de l'esport

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport entitats esportives

40.000,00

Propis

Concurrència competitiva

431

48028

Comerç

Subvenció Teixit Empresarial de Pollença

Associació Teixit Empresarial Pollença

Foment de l'artesania i consum en el petit i mitjà comerç

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport artesania, dinamitzar i activar economia local i activitat comercial

35.000,00

Propis

Nominativa

431

48029

Comerç

Subvenció Associació Artesans de Pollença

Associació Artesans de Pollença

Foment artesanía i enfortiment producte artesanal local

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local

Suport artesanía, dinamitzar i activar economía local

13.250

Propis

Nominativa

924

48912

Participació Ciutadan

Subvencions Banda de Música

Associació Banda de Musica Pollença

Foment de la cultura, participació ciutadana i social

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport associació cultural

42.000,00

Propis

Nominativa

3301

48931

Normalització lingüístic

Subvencions normalització lingüística

Persones físiques i juridiques

Fomentar la normalitzat lingüística

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Increment ús llengua catalana àmbit econòmic

5.000,00

Propis

Concurrència competitiva

231

4791

Comerç

Subvenció impuls sector económic per pal·liar la crisi sanitàris

Persones físiques i jurídiques

Reactivació econòmica

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport teixit productiu local

403.188,54

Propis, CAIB i Consell

Concurrència no competitiva

231

4791

Comerç

Subvenció impuls sector económic per pal·liar la crisi sanitàris

Persones físiques

Reactivació econòmica

Llei 7/1985 de Bases de Régimen Local.

Suport teixit productiu local

40.000,00

Propis, CAIB i Consell

Concurrència no competitiva