Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 693071
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES II) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'1 d'octubre de 2020 es va publicar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) mitjançant resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 .

2. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va concedir una subvenció a les persones o entitats que figuren en l'annex d'aquesta resolució en el marc de la convocatòria per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica.

3. Les persones o entitats que figuren en l'annex no varen aportar la documentació per a la justificació de la realització de les actuacions subvencionades.

4. La Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic va fer un requeriment a les persones o entitats que figuren en l'annex en el qual se'ls sol·licitava la presentació de la documentació justificativa que acrediti la realització de les actuacions subvencionades en un termini de quinze dies, d'acord amb el Reial decret 887/2006.

5. Un cop exhaurit el termini per aportar la documentació requerida, les persones o entitats que figuren en l'annex no han presentat la documentació pendent.

Fonaments de dret

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per resoldre aquest procediment atesa l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears i d'acord amb l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

3. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia (BOIB núm. 72, de 24 de maig de 2008).

4. La Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 25 de setembre de 2020 per la qual s'aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) , (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Revocar la subvenció als beneficiaris que figuren en l'annex.

2. Declarar conclòs el procediment i, per tant, arxivar els expedients indicats en l'annex.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 18 de novembre de 2022

El director general d'Energia i Canvi Climàtic José Guillermo Malagrava Rigo Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (BOIB núm. 31, de 4/3/2021)

 

ANNEX Llista de beneficiaris als quals se'ls revoca la subvenció

Expedient

Sol·licitant

NIF

Tipus d'inversió

Import subvenció (€)

MOVES II-553/2020

ENDESA X SERVICIOS SL

***7880**

Implantació d'infraestructura de recàrrega 22 Kw Grupotel Playa Club, Menorca

3.530,05

MOVES II-556/2020

ENDESA X SERVICIOS SL

***7880**

Implantació d'infraestructura de recàrrega 22 Kw Grupotel Mar de Menorca

3.190,31