Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 691969
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 18 de novembre de 2022 de rectificació d’errades de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.En el BOIB núm. 124, de 22 de setembre de 2022, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil.

2.S'ha advertit una errada en la clàusula segona, punt 2, lletra c) del model de conveni publicat en l'annex de la Resolució esmentada.

Fonaments de dret

1.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

2.El Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels infants matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2022 (BOIB núm. 109, de 18 d'agost).

3.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil (BOIB núm. 124, de 22 de setembre de 2022).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Modificar el punt 2.c) de la clàusula segona de l'annex de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 20 de setembre de 2022 per la qual s'aprova el model de conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars com a titulars de centres de la xarxa pública d'escoles infantils de les Illes Balears per establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil (BOIB núm. 124, de 22 de setembre), en els termes següents:

On diu:

c)D'acord amb la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears (d'ara endavant, Instrucció 1/2022), en el cas d'alumnes en aules de diferents nivells educatius o aules mixtes de centres singulars, s'ha de calcular el mòdul proporcionalment al nombre d'alumnes de tercer d'educació infantil matriculats al centre i que estiguin registrats en el programa de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (GESTIB). Els centres podran sol·licitar els canvis de configuració per al curs corrent abans de l'1 de febrer de cada any. A aquest efecte, els alumnes hauran d'estar matriculats abans del dia 1 de març.

Ha de dir:

c)D'acord amb la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per a la sol·licitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears (d'ara endavant, Instrucció 1/2022), en el cas d'alumnes en aules de diferents nivells educatius o aules mixtes de centres singulars, s'ha de calcular el mòdul proporcionalment al nombre d'alumnes de tercer d'educació infantil matriculats al centre un mínim de sis mesos i que estiguin registrats en el programa de gestió de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (GESTIB). Els centres podran sol·licitar els canvis de configuració per al curs corrent abans de l'1 de febrer de cada any. A aquest efecte, els alumnes hauran d'estar matriculats abans del dia 1 de març.

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 18 de novembre de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà