Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 689767
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es fa una correcció d’errades de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de febrer de 2022, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2022, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 22 de febrer del 2022 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 28 la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de febrer de 2022, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències.

En el punt 1 de l'apartat sisè de la resolució esmentada s'ha detectat un error de traducció del període de presentació de sol·licituds a la versió castellana, per la qual cosa s'ha de corregir d'acord amb el que disposen l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es corregeix l'error detectat en el punt 1 de l'apartat sisè de la versió castellana a la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 17 de febrer de 2022, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, publicada al BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, que queda redactat de la manera següent:

ON DIU:

“1. El període de presentació de sol·licituds comença a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 31 de desembre del 2022.”

HA DE DIR:

“1. El període de presentació de sol·licituds comença a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 31 de març del 2022”.

 

Palma, 21 de novembre de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño