Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 15 de març de 2021, per la qual disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-lo

    Número d'edicte 1732 - Pàgines 8584-8587

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de març de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 1720 - Pàgines 8588-8589

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 1739 - Pàgines 8590-8593

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

    Número d'edicte 1740 - Pàgines 8594-8597

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021

    Número d'edicte 1749 - Pàgines 8598-8600

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de 4 de març de 2022, per la qual es rectifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

    Número d'edicte 1726 - Pàgines 8601-8602

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de febrer de 2022 per la qual s’autoritza la jornada continuada al Col·legi d’Educació Infantil i Primària S’Olivera, de Santa Eulària des Riu, a partir del curs 2022-2023

    Número d'edicte 1750 - Pàgines 8603-8604

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de modificació de la Resolució de 7 de juliol de 2020 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E), com també subvencions per a taxes acadèmiques

    Número d'edicte 1764 - Pàgines 8605-8606

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’urbanització de la UE i PERI Sa Calatrava, C/Dragona i C/Seminari, T.M. Palma, promogut per Westling Residentials S.L. (97a/2021)

    Número d'edicte 1721 - Pàgines 8607-8609

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el parc fotovoltaic Agrisolar Es Mercadal , polígon 11, parcel·la 8, TM Es Mercadal (54A/2021)

    Número d'edicte 1722 - Pàgines 8610-8630

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Instrucció tècnica 1/2022, de 7 de març de 2022, del director general de Residus i Educació Ambiental per a l'aplicació de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

    Número d'edicte 1719 - Pàgines 8631-8633

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a les actuacions que ha dut a terme l’any 2021 el sector agrari professional de les Illes Balears

    Número d'edicte 1745 - Pàgines 8634-8639

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a l’any 2022 per mantenir el sector lacti de Menorca atesa la crisi de la cadena de subministraments que ha provocat la COVID-19

    Número d'edicte 1744 - Pàgines 8640-8646

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 17 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2022 i se n’estableixen les bases generals i les específiques

    Número d'edicte 1645 - Pàgines 8647-8665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 7 de març de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les subvencions d’aquesta convocatòria

    Número d'edicte 1741 - Pàgines 8666-8669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 3 de març de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les subvencions d’aquesta convocatòria

    Número d'edicte 1742 - Pàgines 8670-8680

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 7 de març de 2022 per la qual es rectifica una errada detectada en la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 17 de setembre de 2021 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les ajudes d’aquesta convocatòria

    Número d'edicte 1743 - Pàgines 8681-8700

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les IllesBalears (IDI) de 7 de març de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat

    Número d'edicte 1761 - Pàgines 8701-8715

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 1747 - Pàgines 8716-8737

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 3a concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Exit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

    Número d'edicte 1748 - Pàgines 8738-8796

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es modifica la composició de la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’Administració Local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 1752 - Pàgines 8797-8799

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021-2022

    Número d'edicte 1768 - Pàgines 8800-8810

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores dels premis Sant Jordi de literatura i de punts de llibre 2022

    Número d'edicte 1667 - Pàgines 8811-8823

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Declaració del Molí d’en Botigues com a Bé d’Interès Cultural en la categoria de monument

    Número d'edicte 1733 - Pàgines 8824-8828

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 14 de febrer de 2022, relatiu a la convocatòria d’ajuts CARB 2021-2022 (aprovació bases i convocatòria) (exp. 3211-2021-000001)

    Número d'edicte 1668 - Pàgines 8829-8842

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, relatiu a l’aprovació de la concessió d'ajuts individuals de caràcter econòmic del Consell Insular de Menorca, per a persones majors de 18 anys que acudeixin a un centre de dia amb dependència reconeguda, per cobrir despeses de suport al domicili provocades per la covid-19 (exp. 03140-2021-000654)

    Número d'edicte 1670 - Pàgines 8843-8846

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, relatiu a la concessió d’ajuts a entitats juvenils 2021 (exp. 5211-2021-000001)

    Número d'edicte 1671 - Pàgines 8847-8848

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, relatiu a la rectificació de l’acord de concessió i pagament dels ajuts per a la millora de l’eficiència dels habitatges per pal·liar la pobresa energètica. Línia 2 (exp. 5105-2020-000008)

    Número d'edicte 1673 - Pàgines 8849-8850

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu a la concessió de subvencions del Consell Insular de Menorca a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social durant l’any 2021 (exp. 1820-2021-000001)

    Número d'edicte 1676 - Pàgines 8851-8852

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Conveni d’encàrrec de gestió de l’ajuntament de Calvià a favor del Consell de Mallorca del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament

    Número d'edicte 1627 - Pàgines 8853-8857

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació bases reguladores de la convocatòria de subvencions de l'any 2022 per a la restauració i rehabilitació de façanes de bens immobles del nucli urbà d'Inca mitjançant dos línies, casc antic-catalogats i eixample

    Número d'edicte 1674 - Pàgines 8858-8865

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva de les Bases d'Actuació i Estatuts corresponents a la Junta de Compensació del Sector 10 de sòl urbanitzable

    Número d'edicte 1675 - Pàgines 8866-8881

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Oferta d’ocupació pública corresponent al 2022

    Número d'edicte 1754 - Pàgina 8882

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Reglament regulador dels criteris d'atorgament del complement de productivitat del personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí

    Número d'edicte 1755 - Pàgines 8883-8891

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Modificació puntual del Conveni regulador de les condicions generals de treball i les relacions laborals del personal laboral de l'Ajuntament de Marratxí

    Número d'edicte 1716 - Pàgina 8892

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Modificació puntual del Pacte regulador de les condicions generals de treball i les relacions laborals del personal funcionari de l'Ajuntament de Marratxí

    Número d'edicte 1717 - Pàgina 8893