Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 123885
Reglament regulador dels criteris d'atorgament del complement de productivitat del personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació en sessió de data 21 de desembre de 2021 va aprovar la modificació puntual del Reglament regulador dels criteris d'assignació del complement de productivitat al personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí. En compliment del que s'estableix a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es publiquen íntegrament les modificacions aprovades a l'haver esdevingut definitives al no haver-se presentat al·legacions durant el període de 30 dies d'exposició pública habilitat a l'efecte, juntament amb el text íntegre del reglament.

“REGLAMENT REGULADOR DELS CRITERIS D'ATORGAMENT DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT AL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Exposició de motius.

Atesa la manca de regulació pròpia existent en relació als criteris d'assignació del complement de productivitat respecte de tot el personal al servei de l'Ajuntament, manca de regulació que ha provocat en el passat impugnacions en via jurisdiccional en relació l'assignació d'aquest complement.

Atès que les organitzacions sindicals presents a la Mesa general de negociació i la Junta de Personal de l'Ajuntament de Marratxí han sol·licitat reiteradament l'aprovació d'un reglament que reguli de forma definitiva l'assignació del complement de productivitat, reglament en el qual es valorin més criteris objectius envers els criteris subjectius que han de determinar l'assignació de l'esmentat complement.

Considerant l'establert a l'article 5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, de Règim de les retribucions dels funcionaris de l'Administració local, que en relació al complement de productivitat disposa que correspon al Batle la distribució de les quanties entre els diferents programes o àrees i l'assignació individual del complement de productivitat amb subjecció als criteris que al respecte hagi establert el Ple de la Corporació.

Considerant que l'apreciació de la productivitat haurà de realitzar-se en funció de circumstàncies objectives relacionades directament amb el desenvolupament del lloc de feina i dels objectius assignats al mateix.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Concepte.

El complement de productivitat es un complement de lloc de feina que retribueix l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb la que es desenvolupa el lloc de feina.

Es tracta, per tant, d'un element retributiu encaminat a fomentar l'aportació, l'esforç i la implicació personal de l'empleat públic en l'organització de l'Ajuntament de Marratxí.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

El present reglament serà d'aplicació pel càlcul de la productivitat que haurà de ser abonada a tot el personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí inclòs a l'àmbit d'aplicació del Conveni o del Pacte regulador de les condicions de treball de l'Ajuntament de Marratxí amb el personal al seu servei.

Serà requisit indispensable per a optar a percebre el complement de productivitat regulat a l'article 4 haver prestat  serveis a l'Ajuntament de Marratxí com a funcionari o personal laboral per un període mínim d'un (1) any.

No obstant això, queden expressament exclosos de l'àmbit d'aplicació del present reglament i en conseqüència no podran percebre quantitat alguna en concepte de complement de productivitat:

 1. El personal funcionari eventual o de confiança.

 2. El personal funcionari o laboral que presti una relació de servei retribuïda o no de caràcter temporal com a conseqüència de convenis de col·laboració, inserció, pràctiques, formació i altres similars (alumnes i docents d'escoles taller o tallers de formació, personal en règim de col·laboració social a l'empara del Reial Decret 1447/1982, de 25 de juny, sobre Mesures de foment de l'ocupació, ...).

 3. El personal que ostenti la condició de becari a qualsevol dels departaments municipals.

 4. El personal o professional la relació de serveis dels quals amb l'Ajuntament de Marratxí es derivi d'un contracte administratiu (subjecte a la Llei de contractes de les administracions públiques).

 

CAPÍTOL II. QUANTIA I CRITERIS PEL REPARTIMENT DE LA PRODUCTIVITAT.

Article 3. Quantia.

Per a l'assignació del complement de productivitat es fixarà una quantia global per a cada exercici pressupostari, quantia que es comunicarà anualment amb motiu de l'aprovació del Pressupost general de l'Ajuntament i que per a 2021 es fixa en 348.000,00 €. No obstant això, els conceptes continguts a l'article 5 una vegada exhaurit l'import inicial es podrien percebre en funció de la disponibilitat pressupostària del capítol I de l'exercici pressupostari corresponent.

Aquesta quantitat es dividirà (anualment i mitjançant Decret de l'Alcaldia) en dues: una part (no inferior al 40% del total) per a fer front al complement de productivitat que es derivi de l'article 4 del vigent reglament i una altra part destinada a fer front a la productivitat derivada de l'aplicació de l'article 5 (Altres supòsits especials de productivitat).

Article 4. Criteris per a l'assignació de la productivitat genèrica.

4.1. Correcció de l'absentisme.

Un mínim del quaranta per cent de l'import corresponent a la productivitat genèrica tindrà per finalitat la correcció de l'absentisme.

Per a calcular l'import a percebre per productivitat en aquest concepte es procedirà a atorgar anualment a cada funcionari un número de punts equivalent al número d'hores realitzades per cada treballador durant l'exercici corresponent (hores efectives personals) excloses les hores extraordinàries, productivitat que s'abonarà preferentment el mes de febrer de cada any.

Aquesta puntuació inicial s'anirà minorant en funció del següent barem:

- 1 punts per hora d'absència justificada al lloc de treball (absències per malaltia s'aporti o no baixa, ...).

- 40 punts per hora d'absència no justificada al lloc de treball.

No es tindran en compte als efectes de descompte de puntuació els dies de vacances i els dies de permís o llicència recollits al Conveni/Pacte i els dies d'absència justificada conseqüència d'accidents de treball o de la primera baixa per IT retribuïda d'acord amb l'establert en el vigent conveni/pacte signat amb el personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí.

Així mateix la puntuació corresponent a cada exercici pressupostari també es podrà augmentar en funció del següent barem:

 • 100 punts per cada dia de llicència per assumptes propis deixats de gaudir dins de l'exercici anterior, fins a un màxim de 500 punts.

El valor econòmic de cada punt s'obtindrà de dividir la quantitat total destinada en concepte de productivitat per aquest concepte entre el número total de punts obtinguts per tot el personal al servei de l'Ajuntament amb dret a percebre aquest complement.

4.2. Retribució de l'especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa amb que l'empleat públic desenvolupi la seva activitat laboral.

Un màxim del seixanta per cent de l'import corresponent a la productivitat genèrica tindrà per finalitat la retribució de l'especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa amb que l'empleat públic desenvolupi la seva activitat laboral.

La productivitat per aquest concepte s'abonarà semestralment, abonant-se preferentment a les mensualitats d'agost i febrer de cada any.

Per a percebre aquest complement el Regidor responsable de cada Departament municipal  en que presti els seus serveis l'empleat públic respectiu, previ emissió dels informes que estimi oportuns dels responsables del negociat, emetrà proposta mitjançant la qual es qualifiqui l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i iniciativa de cada empleat públic, de forma global i amb les següents qualificacions:

 • N – Que equivaldria a una productivitat notable i que significarà el pagament íntegre de la quantia d'aquesta part del complement.

 • S – Que equivaldria a una productivitat suficient, i que es graduarà en tres nivells:

S1 - Que significarà el pagament del 45% de la quantia d'aquesta part de complement.

S2 – Que significarà el pagament del 30% de la quantia d'aquesta part de complement.

S3 – Que significarà el pagament del 15% de la quantia d'aquesta part de complement.

 • I – Que equivaldria a una productivitat insuficient i que suposarà la pèrdua de la totalitat d'aquesta part de complement.

Els informes de qualificació N i S requeriran d'una motivació succinta mentre que els informes de qualificació I requeriran d'una motivació expressa i extensa.

Per defecte la productivitat a percebre per cada empleat públic es suposarà inicialment en la qualificació S3, modificant-se la mateixa en funció dels informes i propostes emeses pels responsables del Negociats corresponents.

Els informes de qualificació es remetran al negociat de recursos humans durant els primers 10 dies posteriors a la finalització del semestre, restant durant 10 dies a disposició de la Junta de personal i Delegats de personal,  i podent-se examinar individualitzadament per cada empleat públic afectat durant el mateix període. En aquest sentit, dins d'aquest termini l'empleat públic únicament podrà examinar l'informe referent a la seva persona i realitzar les al·legacions i proposta de modificació de qualificació (degudament motivada) que estimi convenients.

Finalitzat el termini abans esmentat, i a la vista dels informes i al·legacions efectuades en el seu cas, la regidoria de Recursos Humans elevarà proposta d'abonament del complement de productivitat a l'Alcaldia, que dictarà resolució ordenant el pagament de les quantitats que procedeixin. Resolució còpia de la qual es remetrà a la Junta de Personal i als Delegats de personal pel seu coneixement i efectes o bé s'informarà de la improcedència de l'abonament de la mateix.

L'import semestral de la productivitat a percebre per aquest concepte es fixarà semestralment mitjançant Decret de l'Alcaldia en funció del grup o subgrup fucionarial/laboral al qual pertany l'empleat públic i, si escau, en funció del negociat on es presten els serveis.

Cap empleat públic al servei de l'Ajuntament de Marratxí podrà percebre anualment per a aquest tipus de productivitat un import superior al 20%  del complement específic anual del lloc de feina que tingui assignat.

4.3. Valoració periòdica de l'especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa dels empleats públics al servei de l'Ajuntament de Marratxí.

D'acord amb l'establert a l'article 5 del Reial Decret 861/1986 l'Ajuntament de Marratxí, amb la periodicitat que s'estableix al present article, avaluarà l'especial rendiment, activitat extraordinària i interès o iniciativa observada per l'empleat públic al llarg de la seva trajectòria professional al servei de l'Ajuntament de Marratxí.

Aquesta valoració periòdica de la trajectòria professional es realitzarà quan els empleats públics al servei de l'Ajuntament assoleixin algun dels següents ítems temporals:

 1. Assolir 15 anys de serveis prestats com empleat públic al servei de l'Ajuntament de Marratxí.
 2. Assolir 25 anys de serveis prestats com empleat públic al servei de l'Ajuntament de Marratxí.
 3. Assolir 35 anys de serveis prestats com empleat públic al servei de l'Ajuntament de Marratxí.
 4. Assolir la jubilació com empleat públic al servei de l'Ajuntament de Marratxí.

Els imports màxims a percebre seran els que es detallen al present article i es determinaran, en base a l'informe emès pel negociat de recursos humans en relació a la trajectòria professional de l'empleat públic, en funció dels següents criteris correctors:

 1. Criteris correctors en relació a la presència efectiva al lloc de feina: Es deduirà el percentatge de l'1% de l'import màxim a percebre per cada 12 mesos acumulats de baixa per incapacitat laboral amb una carència de 6 mesos als 15 anys, 12 mesos als 25 anys i 18 mesos als 35 anys i jubilació, (exclosos els accidents de treball o les malalties professionals) dins del període de referència, amb un límit del 50%.
 2. Criteris correctors en relació a la professionalitat en el desenvolupament del lloc de feina: Es deduirà de l'import màxim a percebre el percentatge del 2,5% per cada sanció lleu, del 5% per cada sanció greu i del 20% per cada sanció molt greu que hagin sigut imposades a l'empleat públic durant el període de referència, sense límit.
 3. Criteris correctors en relació a la permanència mínima al lloc de feina: Únicament per a percebre l'import corresponent a la productivitat que valora tota la trajectòria professional en el moment de la jubilació serà necessari haver prestat serveis un mínim de 25 anys com a empleat públic al servei de l'Ajuntament de Marratxí. Els empleats públics que hagin prestat serveis per períodes inferiors percebran la quantitat corresponent prorratejada en funció dels anys de servei efectivament prestats a l'Ajuntament de Marratxí.

Els imports màxims que es podran percebre com a productivitat per l'especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa dels empleats públics durant la seva trajectòria com a empleats públics de l'Ajuntament de Marratxí seran els següents:

 1. 900,00 € als 15 anys de servei.
 2. 1.800,00 € als 25 anys de servei.
 3. 2.700,00 € als 35 anys de servei.
 4. 5.000,00 € al final de la vida professional de l'empleat públic.

La productivitat recollida al present aparat s'abonarà a la mensualitat del mes d'abril de l'exercici pressupostari següent a aquell en que s'hagi assolit l'ítem temporal corresponent, excepció feta de la productivitat que avaluà el rendiment, activitat extraordinària i iniciativa de l'empleat públic al final de la vida professional del mateix, que s'abonarà a la darrera mensualitat que percebi abans del passi a la situació de jubilació.

Article 5. Supòsits especials de productivitat.

Al marge de la productivitat genèrica fixada a l'article anterior també es regularan determinats supòsits especials susceptibles de generar productivitat, conceptes de productivitat que s'abonaran a mensualitat vençuda i que aniran lligats a l'efectiva realització de tasques o activitats extraordinàries que es van repetint de forma continuada amb l'execució de l'activitat diària del personal al servei de l'Ajuntament de Marratxí.

En aquest sentit, es fixen el següent barem de supòsits especials de productivitat:

 • Els supòsits recollits a l'annex V de condicions econòmiques específiques de la Policia Local del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament, que es percebran per l'import fixat a l'esmentat annex.

 • Els recollits a l'article 86 del Pacte regulador de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament (i l'equivalent del Conveni) en relació als serveis de quatre hores d'informació i registre els dijous horabaixa i dissabtes i els serveis concertats pel cap de setmana de la diada de Gent Gran, ... que es percebran per l'import fixat a l'esmentat article.

 • L'exercici puntual de funcions de superior categoria en funció de la següent escala:

 • Personal del subgrup AP:

Funcions del subgrup C2 – Oficial, ...: 3,60 €/dia efectivament treballat.

Funcions del subgrup C2 – Encarregat brigada: 8,28 €/dia efectivament treballat.

Funcions del subgrup C1: 12,10 €/dia efectivament treballat.

 • Personal del subgrup C2:

Funcions del subgrup C2 – Encarregat brigada: 4,67 €/dia efectivament treballat.

Funcions del subgrup C1 – Administratiu, ...: 8,50 €/dia efectivament treballat.

Funcions del subgrup C2/C1 – Cap negociat tipus II: 14,54 €/dia efectivament treballat.

 • Personal del subgrup C1:

Funcions del subgrup C2/C1 – Cap negociat tipus II: 6,06 €/dia efectivament treballat.

Funcions del subgrup A2/C1 – Cap negociat tipus I: 11,02 €/dia efectivament treballat.

 • Personal del subgrup A2

Funcions del subgrup A2/C1 – Cap negociat tipus I: 4,45 €/dia efectivament treballat.

Funcions del subgrup A1: 16,64 €/dia efectivament treballat

Funcions del subgrup A1/A2 – Cap de secció: 25,43 €/dia efectivament treballat.

 • Personal del subgrup A1:

Funcions del subgrup A1/A2 – Cap de secció: 8,77 €/dia efectivament treballat.

 
 • Atenció al públic:

  • Atenció continuada integral al públic: 4,63 €/dia efectivament treballat.
  • Atenció continuada al públic circumscrita a l'àmbit del propi negociat: 2,79 €/dia efectivament treballat.
 • Assistència obligatòria personal tècnic (A1/A2) a les sessions plenàries (sempre que aquestes es convoquin fora de la jornada laboral):

  • Per a la categoria A2: 108,43 €/assistència efectiva.
  • Per a la categoria A1: 124,66 €/assistència efectiva.
 • Torn d'urgències aigües/electricitat: 86,74 €/setmana.

 • Serveis municipals que exigeixen estar localitzables (cementiri, policia tutor, ...) i que no figuren en règim de dedicació exclusiva a la RLF:

  • Per a la categoria AP i C2:  189,73 €/mensualitat.
  • Per a la categoria C1: 205,99 €/mensualitat.
  • Per a la categoria A2: 222,26 €/mensualitat.
  • Per a la categoria A1: 238,50 €/mensualitat.
 • Torn cementiri (suport en els enterraments):

  • Oficial fosser/fosser que efectua les tasques materials d'enterrament: 2,72 €/dia efectivament treballat.
  • Personal de suport de les brigades: 51,50 €/mensualitat.
 • Tasques de coordinació elèctrica (emissió i gestió butlletins instal·lació elèctrica): 12,10 €/dia efectivament treballat.

 • Torn Prefectura Policia Local:

  • Per a l'escala executiva: 371,43 €/mensualitat.
  • Per a l'escala bàsica: 309,53 €/mensualitat.
 • Torn Sotsprefectura Policia Local:

  • Per a l'escala executiva: 226,98 €/mensualitat.
  • Per a l'escala bàsica: 185,72 €/mensualitat.
 • Torn Omega Policia Local:

  • Omega sense incloure el torn de nit - escala bàsica:  173,46 €/torn.
  • Omega integral (incloent el torn de nit) – escala bàsica: 233,09 €/torn
  • Omega exclusiu del torn de nit – escala bàsica: 86,74 €/torn.
  • Omega sense incloure el torn de nit - escala executiva: 190,07 €/torn.
  • Omega integral (incloent el torn de nit) – escala executiva: 233,09 €/torn.
  • Omega exclusiu del torn de nit – escala executiva: 102,99 €/torn.
  • Exercici tasques de monitor de tir a la Policia Local:
 • Per a l'escala bàsica: 82,54 €/mensualitat.

 • Exercici de tasques de responsable d'armament a la Policia Local:

  • Per a l'escala bàsica: 98,80 €/mensualitat.
 • Instructor expedients règim sancionador (policia, urbanisme, recursos humans, medi ambient, ...): 9,29 €/dia efectivament treballat.

 • Secretari expedients règim sancionador (policia, urbanisme, recursos humans, medi ambient, ...): 6,20 €/dia efectivament treballat.

 • Torn partit per a personal no pertanyent a la Policia Local: 195,15 €/mensualitat.

 • Exercici delegació protecció de dades (Delegat protecció dades): 121,62 €/mensualitat.

 • Exercici de funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional per part de funcionaris que tinguin aquesta classificació (vigència limitada al període comprés entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2021):

  • Per l'exercici de funcions d'Interventor/a, Secretari/a general o Tresorer/a: 540,00 €/mensualitat.

 

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT.

Article 6. Abonament del complement de productivitat.

El complement de productivitat establert al present reglament s'abonarà de la següent manera:

 1. La productivitat genèrica recollida a l'article 4.1 s'abonarà preferentment a la mensualitat de febrer de cada any, mentre que la productivitat genèrica recollida a l'article 4.2 s'abonarà preferentment a les mensualitats d'agost i febrer de cada any, en relació als semestres anteriors vençuts.
 2. La productivitat conseqüència de l'aplicació de l'article 5 s'abonarà a mes vençut, sempre que s'haguessin lliurat al Negociat de Recursos Humans els informes i propostes corresponents abans del dia 18 del mes posterior a la producció de la causa especial de productivitat.

Article 7. Prorrateig del complement de productivitat.

El complement de productivitat, atesa la seva naturalesa (retribució de l'especial rendiment, activitat extraordinària i iniciativa), no es generarà i en conseqüència tampoc es percebrà durant els períodes de  gaudiment de vacances i permisos, ni tampoc durant els períodes d'absència justificada o no del lloc de treball.

En relació als supòsits especials de productivitat de meritació mensual aquest es prorratejaran en funció dels dies de treball efectivament realitzats dins del mes corresponent (o en funció de les hores efectivament treballades en els supòsits de treball a torns).

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

La quantia global del complement de productivitat es fixarà anualment amb l'aprovació dels Pressupostos generals de l'Ajuntament, essent per a l'exercici de 2021 de 348.000,00 €.

Aquesta quantia s'actualitzarà anualment com a mínim amb el percentatge de variació de la massa retributiva global que es reculli a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. En els supòsits d'augment de la quantia global destinada al complement de productivitat aquest s'aplicarà preferentment a augmentar el percentatge destinat a la promoció de la carrera professional i correcció de l'absentisme.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini previst a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

El present reglament que deroga qualsevol altre reglament de productivitat aprovat amb anterioritat, romandrà vigent fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

 

ANNEX I GLOSSARI TERMINOLÒGIC

Als efectes d'evitar l'ambigüitat en la interpretació de determinats conceptes inclosos al present reglament s'ha considerant adient la redacció del present glossari als efectes de fixar exactament el contingut i l'abast de la terminologia emprada.

Atenció continuada al públic circumscrita a l'àmbit del propi negociat: Aquesta figura regula l'atenció al públic continuada si bé circumscrita al propi àmbit funcional del negociat (no integral) i, atesa la seva naturalesa, es prestarà a les dependències municipals que no gaudeixin d'atenció continuada integral al públic. Aquesta atenció continuada al públic serà incompatible amb els llocs de feina respecte dels quals ja es preveu com a una de les principals tasques encomanades el contacte directe amb el públic o usuaris.

En funció del volum d'atenció al públic i del número d'efectius en plantilla, el número de persones que podran prestar l'atenció al públic circumscrita a l'àmbit del propi negociat podrà ser d'una fins a tres persones.

Les dependències municipals que disposaran de persones amb atenció continuada al públic circumscrita al seu propi àmbit competencial seran les següents:

Dependències municipals

Efectius AP

Actes i contractació

1

Bens i cementiri

1

Cultura, Fires i Festes i Esports

2

Educació

1

Intervenció

1

Medi Ambient

2

Policia local

1

Policia local – Serveis administratius

1

Recursos Humans

1

Ocupació, Formació i Treball

1

Participació Ciutadana

1

Serveis Socials

2

Transports

1

Tresoreria

1

Tributació

2

Urbanisme

3

Vies Públiques

2

Atenció continuada integral al públic: Aquesta figura regula l'atenció continuada i integral (de qualsevol àmbit competencial) al públic, i donada la seva naturalesa integral únicament es presta pel personal adscrit a les Oficines d'atenció al ciutadà del Pont d'Inca i Sa Cabana i a l'Àrea d'Informació, Estadística i Registre de l'Ajuntament de Marratxí.

Exercici delegació protecció de dades (Delegat de protecció de dades): Aquesta figura, de caràcter mensual, regula la obligació de la persona que sigui designada per l'Ajuntament com a Delegat de protecció de dades, de realitzar les tasques determinades per aquesta figura al Reglament de la Unió Europea 679/2016, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Exercici de funcions reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional per part de funcionaris que tinguin aquesta classificació: Aquesta figura, de caràcter mensual i amb vigència limitada al període comprés entre l'1 de juny i el 31 de desembre de 2021, retribuirà l'especial rendiment, activitat extraordinària i interès i iniciativa en l'exercici de funcions d'especial dificultat a la Secretaria general, a la Intervenció municipal o a la Tresoreria municipal, quan aquestes siguin desenvolupades per funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.

Exercici puntual de funcions de superior categoria: Aquesta figura regula l'exercici puntual de funcions de superior categoria únicament per personal de l'Administració General i el personal d'oficis (brigades municipals d'obres) sent necessari per a la seva aplicació els següents requisits: a) existència real del lloc de feina que es substitueix temporalment juntament amb la manca d'ocupació efectiva els dies a substituir i b) informe de la regidoria de l'àrea que justifiqui la necessitat i la duració de la substitució temporal corresponent.

Exercici de tasques de responsable d'armament de la Policia local: Aquesta figura, de caràcter mensual, regula l'obligació de la persona designada com a responsable d'armament, persona que haurà de comptar amb el corresponent títol habilitant expedit per l'EBAP i que serà la responsable d'exercir les tasques de control d'armament i programació i pràctiques de tir d'acord amb el regulat a l'article 44 del Decret 28/2015, de 30 d'abril, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de Policies Locals de les Illes Balears.

Exercici tasques monitor de tir a la Policia Local: Aquesta figura, de caràcter mensual, regula l'obligació de la persona habilitada com a monitor de tir (titulació expedida per l'EBAP) de participar en l'execució de les pràctiques de tir, exercint tasques de supervisió i correcció de les pràctiques de la resta d'agents a la galeria de tir. Aquest concepte únicament es percebrà les mensualitat en que es realitzin pràctiques de tir.

Instructor expedients de règim sancionador: Aquesta figura regula la figura dels instructors d'expedients de règim sancionador que no tinguin atribuïda aquesta funció a la relació de llocs de feina de l'Ajuntament de Marratxí, essent una figura que es circumscriu a les àrees on s'instrueixin aquest tipus d'expedients (medi ambient, policia local, recursos humans i urbanisme) i que requerirà per a la seva aplicació complir els següents requisits: a) l'instructor dels expedients sancionadors serà únic per cada àrea i es determinarà per aquesta mitjançant Decret de l'Alcaldia i b) únicament es percebrà durant els períodes en que existeixin expedients de règim sancionador en tràmit (fins a la seva resolució en via administrativa). En el supòsit específic de l'àrea d'interior i recursos humans, tota vegada que habitualment no existeix una continuïtat en la incoació i posterior instrucció d'expedients de règim sancionador, s'assignarà un instructor per a cada expedient i únicament es percebrà aquest figura durant l'eventual període que duri l'expedient disciplinari incoat. En qualsevol cas aquest figura no es podrà percebre més d'una vegada per cap funcionari durant el mateix període de temps encara que es tracti de la instrucció d'expedients de règim sancionador de distinta naturalesa.

Torn Cementiri: Aquesta figura regula la disponibilitat i localització de les persones adscrites al torn que haurà de donar suport als enterraments, amb la obligació inherent d'acudir als enterraments assignats que majoritàriament seran durant la jornada habitual de treball, si bé en el supòsit d'enterraments fora d'aquest s'abonaran/compensaran les hores extraordinàries efectuades amb caràcter d'urgent dins dels límits fixats a la normativa aplicable en la matèria.

Aquest concepte (referenciat a dia efectivament treballat) també es farà extensiu als oficials fossers o fossers que efectuïn les tasques materials de l'enterrament.

Torn Omega Policia Local: Aquesta figura, de caràcter setmanal, regula la figura del comandament responsable de la coordinació dels serveis, resolució d'incidències i obligació de localització durant la franja horària que es determini (que com a mínim haurà d'incloure tots els torns de la setmana als quals no hi hagi un comandament treballant), acudint personalment si escau a les incidències de rellevància i acudint únicament en darrera instància a la Prefectura en el supòsit de la gravetat dels quals ho requereixin (sense perjudici de l'obligació de mantenir informada a la Prefectura en els termes que es determini). L'abast de l'esmentat Torn Omega es concretarà pel Negociat d'Interior i Recursos Humans (mitjançant Decret de l'Alcaldia) prèvia instrucció de servei de la Prefectura o proposta de la Regidoria corresponent. Únicament es podrà fixar un torn Omega per setmana, excepció feta que aquest es divideixi en un Omega sense torn de nit i un Omega pel torn de nit, si bé en aquest supòsit no es podran simultaniejar els dos torns pel mateix comandament. Així mateix el Torn Omega no es podrà simultaniejar durant el mateix període de temps amb el torn Prefectura. Les figures del Torn Omega sense incloure el torn de nit i Torn Omega exclusiu del torn nit no podran emprar-se quan estiguin coberts els llocs de feina d'oficial de la unitat nocturna, emprant-se únicament en aquest supòsit el Torn Omega integral.

Torn Prefectura Policia Local: Aquesta figura, de caràcter mensual, regula la obligació de localització i resposta del Cap de la Policia Local (Inspector en Cap o persona que el substitueixi en la seva absència) que com a cap de la policia haurà de coordinar i resoldre en darrera instància les incidències que no es puguin resoldre directament pel comandament que setmanalment gaudeixi d'un torn Omega. L'abast de l'esmentat Torn de prefectura es concretarà pel Negociat d'Interior i Recursos Humans (mitjançant Decret de l'Alcaldia) prèvia instrucció de servei de la Prefectura o proposta de la Regidoria corresponent. El Torn de Prefectura no es podrà simultaniejar durant el mateix període de temps amb el torn Omega.

Torn Sotsprefectura Policia Local: Aquesta figura, de caràcter mensual, regula la obligació de localització i resposta d'un màxim de dos efectius assignats a la unitat de Prefectura de la Policia Local que donaran suport a l'Inspector Cap de la policia als efectes de coordinar i resoldre les incidències que sorgeixin i no puguin resoldre's directament pels comandaments ordinaris del servei o pels comandaments que setmanalment gaudeixi d'un torn Omega. L'abast de l'esmentat Torn de Sotsprefectura es concretarà pel Negociat d'Interior i Recursos Humans (mitjançant Decret de l'Alcaldia) prèvia instrucció de servei de la Prefectura o proposta de la Regidoria corresponent. El Torn de Sotsprefectura no es podrà simultaniejar durant el mateix període de temps amb el torn Omega.

Torn Urgències d'aigües i electricitat: Aquesta figura regula dos torns setmanals voluntaris d'urgències (aigües i electricitat) en els quals es retribuirà el fet d'estar localitzables els set dies de la setmana (de dilluns a divendres de 15:00 a 24:00 hores i els dissabtes, diumenges i festius de 8:00 a 24:00 hores), localització que implicarà l'obligació de respondre telefònicament a les trucades que es produeixin i acudir presencialment a resoldre les incidències que puguin sorgir (supòsit en el qual s'abonarien/compensarien amb caràcter d'urgent les hores extraordinàries efectuades dins del límits fixats a la normativa aplicable en la matèria). Entre les 00:00 i les 8:00 hores existirà obligació de localització que implicarà únicament l'assistència en supòsits d'accidents o averies molts greus que impliquin perill imminent pels ciutadans (únicament s'haurà d'evitar el perill per a tercers ja que les reparacions s'efectuarien durant la jornada habitual).

Secretari expedients de règim sancionador: Aquesta figura regula la figura dels secretaris d'expedients de règim sancionador que no tinguin atribuïda aquesta funció a la relació de llocs de feina de l'Ajuntament de Marratxí, essent una figura que es circumscriu a les àrees on s'instrueixin aquest tipus d'expedients (medi ambient, policia local, recursos humans i urbanisme) i que requerirà per a la seva aplicació complir els següents requisits: a) el secretari dels expedients sancionadors serà únic per cada àrea i es determinarà per aquesta mitjançant Decret de l'Alcaldia i b) únicament es percebrà durant els períodes en que existeixin expedients de règim sancionador en tràmit (fins a la seva resolució en via administrativa). En el supòsit específic de l'àrea d'interior i recursos humans, tota vegada que habitualment no existeix una continuïtat en la incoació i posterior instrucció d'expedients de règim sancionador, s'assignarà un secretari per a cada expedient i únicament es percebrà aquest figura durant l'eventual període que duri l'expedient disciplinari incoat. En qualsevol cas aquesta figura no es podrà percebre més d'una vegada per cap funcionari durant el mateix període de temps encara que es tracti de la instrucció d'expedients de règim sancionador de distinta naturalesa.

Serveis municipals susceptibles de localització (cementiri, policia tutor, ...) i que no figuren en règim de dedicació exclusiva a la RLF: Aquesta figura regula els empleats públics que requereixen d'una localització addicional fora de l'horari habitual de feina, empleats públics que seran determinats pel Negociat d'Interior i Recursos Humans (mitjançant Decret de l'Alcaldia i per períodes de temps determinats) prèvia proposta de les Regidories corresponents, decret al qual es fixaran els horaris de localització i els tipus de resposta que impliquen, si bé per a percebre el 100% de l'import fixat serà necessari complir els següents requisits: a) els dies en règim de localització hauràn de ser iguals o superiors a cinc dies setmanals i b) la franja de localització fora de la jornada habitual de feina haurà de ser d'un mínim de 5 hores diàries.

 

Marratxí, 8 de març de 2022

El balte Miquel Cabot Rodríguez