Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 124347
Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les IllesBalears (IDI) de 7 de març de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

La Direcció General de Política Industrial disposa del Pla Estratègic Industrial 2018-2025, que vol potenciar el desenvolupament de l'activitat industrial i augmentar els paràmetres de productivitat, competitivitat i qualitat.

Aquest Pla Estratègic Industrial 2018-2025 és un instrument fonamental per assolir els objectius de diversificació i millora del model productiu, que orienten les polítiques de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. El Pla té set línies d'acció:

1. Acceleració tecnològica, modernització i innovació.

2. Finançament i millora de l'entorn institucional.

3. Formació en capital humà i ocupació de qualitat.

4. Internacionalització d'empreses industrials.

5. Foment dels clústers industrials.

6. Sòl industrial, logística i recursos energètics.

7. Vigilància, seguiment i anàlisi.

Al mateix temps, la Direcció General de Política Industrial va fer un encàrrec de gestió a l'IDI per al desenvolupament d'accions del Pla Estratègic Industrial 2018-2025, a través de la Resolució de la Secretaria General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de 9 d'abril per la qual es publica l'Acord d'encàrrec de gestió a l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) (BOIB núm. 59, de 12 de maig de 2018).

Per això, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant l'IDI, desenvolupa:

a) «IDigital», estratègia per impulsar la digitalització en la indústria de les Illes Balears.

b) «IExporta», estratègia per impulsar la internacionalització de les empreses industrials de les Illes Balears.

c) «ISostenibilitat», estratègia per impulsar la millora de la sostenibilitat de la indústria de les Illes Balears.

Aquesta iniciativa té un triple objectiu: incrementar el valor afegit industrial i l'ocupació qualificada en el sector; desenvolupar palanques competitives diferencials per afavorir la indústria balear i impulsar-ne les exportacions, i, a més, afavorir un model propi per a la indústria del futur i desenvolupar l'oferta local de solucions digitals.

«IDigital»

Dins la línia d'acceleració tecnològica, modernització i innovació del Pla Estratègic Industrial 2018-2025, es troba l'actuació «Impuls a la indústria 4.0 per acompanyar les empreses en la seva transformació cap a la digitalització». Per això es va crear el programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial».

«IDigital» ofereix ajuts destinats a acompanyar la indústria balear en el procés de transformació digital i inclou les actuacions següents:

- Consultoria especialitzada: acompanyament i assessorament a través de consultors especialitzats en matèria de transformació digital.

- Acompanyament i seguiment en la definició i/o millora d'un pla de transformació digital.

A causa de la situació esdevinguda per la crisi de la COVID-19, moltes empreses s'han vist obligades a refer els processos de gestió per adaptar-se a aquesta nova situació i, per tant, es fa més urgent la digitalització de les pimes industrials de les Illes Balears, atesa la necessitat de reinventar-se i adaptar-se digitalment a la nova situació generada per la COVID-19.

«IExporta»

Dins la línia d'internacionalització d'empreses industrials del Pla Estratègic Industrial 2018-2025, hi ha l'actuació «Reforçar els programes i incentius de suport a la internacionalització en els seus diferents vessants: exportació, implantació comercial i establiment de centres productius», per això s'ha creat el nou programa de l'IDI «IExporta».

La internacionalització es configura com un dels factors determinants de la competitivitat de les empreses i, per tant, de l'economia. Per això, és necessari donar suport i promoure la realització de processos d'internacionalització reflexionats i amb una bona planificació estratègica per definir les accions que permetin assolir els mercats amb més potencial, reduir els riscos i fer una assignació més eficient dels recursos i del pressupost per a la realització de les accions de promoció exterior.

El programa «IExporta» ofereix ajuts destinats a acompanyar les empreses industrials de les Illes Balears en la definició del Pla Estratègic d'Internacionalització, a través de les actuacions següents:

-Consultoria especialitzada: acompanyament i assessorament a través de consultors especialitzats en matèria d'internacionalització.

- Acompanyament per a la definició i posada en marxa del pla estratègic de promoció exterior.

- Acompanyament en la definició del pla de màrqueting i en la planificació i seguiment de les accions a posar en marxa en cada mercat en el marc del programa «IExporta, estratègia d'internacionalització» per a l'any 2022.

«ISostenibilitat»

Dins la línia de competitivitat i sostenibilitat del Pla Estratègic Industrial 2018-2025, dins l'eix VI, hi ha l'acció següent: Sòl industrial, logística i recursos energètics, en què s'indica que: «Es facilitarà i potenciarà l'accés a finançament per engegar plans d'eficiència energètica, i projectes d'autogeneració a través de les tecnologies més apropiades. Accions de formació, informació i sensibilització en competitivitat sostenible, innovadores».

Per això, s'impulsa la millora de la sostenibilitat industrial i es facilita que les empreses puguin minimitzar l'impacte mediambiental a través del càlcul i la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la seva organització.

El programa ofereix ajuts destinats a acompanyar la indústria balear en el càlcul de la petjada de carboni corporativa a través de les actuacions següents:

- Identificació i càlcul de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de l'organització (emissions directes i emissions indirectes per electricitat i energia consumida, abast 1 i 2).

- Proposta d'un pla de reducció de les emissions.

La Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, estableix en l'article 5 que l'Administració ha d'adoptar programes per afavorir l'expansió, el desenvolupament, la modernització i la competitivitat de l'activitat industrial, millorar el nivell tecnològic de les empreses i potenciar els serveis i el finançament adequat a la indústria, amb especial atenció a les empreses de petita i mitjana dimensió.

El Decret 48/2021 de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni, en el marc de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 27, de 2 de març), determina que les empreses de més de 50 treballadors o 10 M€ de facturació han de calcular i verificar les emissions difuses d'abast 1 i 2 de les seves instal·lacions per intervals temporals de tres anys tenint en compte l'esquema ISO 14064-1, així com aportar els plans de reducció de les seves emissions difuses per complir amb els objectius de mitigació del canvi climàtic en el territori de les Illes Balears. Durant el primer any, el càlcul de les emissions difuses ha de ser verificat per un organisme verificador extern, mentre que en els anys segon i tercer les dades de les emissions es reportaran sense verificació externa mitjançant un informe de petjada de carboni validat per una declaració responsable de l'organització.

El decret especifica que s'han d'utilitzar els factors d'emissió publicats mitjançant resolució de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de canvi climàtic per a la conversió de les dades de l'activitat en valors d'emissió.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. 

3. La Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'indústria de les Illes Balears.

4. La Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la microempresa, petita i mitjana empresa.

5. La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 27, de 2 de març).

6. L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008).

7. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

8. L'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories), sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

9. El Pla Director d'Indústria de les Illes Balears, aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 26 de gener de 2018.

10. Aquestes subvencions es troben incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

11. El Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni.

Per tot això, d'acord amb el que disposen els preceptes esmentats abans, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajuts de xecs de consultoria per a l'elaboració i el disseny de:

a) Plans de transformació digital, en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l'any 2022. 

b) Plans d'internacionalització, en el marc del programa «IExporta, estratègia d'internacionalització» per a l'any 2022.

c) Informes de la petjada de carboni corporativa, en el marc del programa «ISostenibilitat» per a l'any 2022.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 7 de març de 2022

El president de l'Institut d'Innovació Empresarial

de les Illes Balears (IDI)

Juan Pedro Yllanes Suárez

 

 

​​​​​​​ANNEX 1

Convocatòria

 

Primer

Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió dels ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització, internacionalització i sostenibilitat de les empreses industrials de les Illes Balears. Es preveu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis externs en forma de xecs prestats per consultors especialitzats en la matèria de cada programa:

a) Programa I: ajuts per la contractació de serveis d'assessorament externs per a l'elaboració d'un pla estratègic de transformació digital, o per a l'assessorament i seguiment de les accions del pla de transformació digital en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l'any 2022.

b) Programa II: ajuts per la contractació de serveis d'assessorament externs per a l'elaboració i/o millora del pla estratègic d'internacionalització, o per a l'assessorament i seguiment de les accions del pla de màrqueting per al/s mercat/s objectiu en el marc del programa «IExporta, estratègia d'internacionalització» per a l'any 2022.

c) Programa III: ajuts per la contractació de serveis d'assessorament externs per realitzar els informes de la petjada de carboni corporativa, en el marc del programa «ISostenibilitat, estratègia de millora de la sostenibilitat industrial» per a l'any 2022.

1.2. Programa I: «IDigital», plans de transformació digital.

L'objecte és impulsar la transformació digital de les empreses industrials de les Illes Balears a través del disseny, l'elaboració i/o revisió de plans de transformació digital, com a punt de partida i establir una fulla de ruta per al futur.

Els plans de transformació digital s'adrecen a empreses industrials de les Illes Balears, independentment del seu grau de maduresa digital.

La consultoria especialitzada per part d'un assessor extern està destinada a:

a) Per a les empreses que participen per primera vegada, les hores de consultoria són per l'elaboració d'un pla estratègic de transformació digital, que inclou la identificació d'oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació.

b) Per a les empreses que participen per segona, tercera o quarta vegada, les hores de consultoria estan destinades a l'assessorament i seguiment del pla de transformació digital presentat en les convocatòries anteriors.

L'estructura del pla de transformació digital es pot consultar a l'annex 1 de la convocatòria.

1.3. Programa II: «IExporta», plans estratègics d'internacionalització, i plans de màrqueting pel/s mercat/s seleccionat/s.

L'objecte és impulsar la internacionalització de les empreses industrials de les Illes Balears a través del disseny i l'elaboració de plans estratègics d'internacionalització o/ i seguiment de les accions del pla de màrqueting per un mercat o mercats concret.

Els plans d'internacionalització i els plans de màrqueting s'adrecen a microempreses, petites i mitjanes empreses industrials de les Illes Balears, independentment del seu nivell d'internacionalització.

La consultoria especialitzada per part d'un assessor extern està destinada a:

a) L'elaboració d'un pla estratègic internacional que ha d'incloure, com a mínim, una anàlisi justificada de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats de cada empresa, en concret, des de les distintes perspectives que hi siguin aplicables, més enllà de la internacional, com per exemple la de les persones i la cultura organitzativa. Es realitzarà un procés de selecció de mercats, per tal d'escollir el mercat o mercats amb majors possibilitats d'èxit per l'empresa. Com a conseqüència de l'anàlisi en profunditat i del coneixement que haurà adquirit el consultor de cada empresa concreta, aquest incorporarà al pla un full de ruta coherent que descriurà i justificarà les accions de promoció exterior proposades, amb el detall dels recursos econòmics, el calendari d'actuació i els recursos humans que s'hi destinaran.

b) O bé, en l'elaboració del pla de màrqueting per un o varis mercats, s'ha d'incloure, com a mínim, una anàlisi justificada de les oportunitats, fortaleses, amenaces i debilitats de cada empresa, orientades als diferents mercats. S'identificaran els elements que conformen el mix de màrqueting, així com la selecció del canal o canals d'entrada, l'estratègia de segmentació i es durà a terme la implementació i seguiment de les accions necessàries pels mercats. Com a conseqüència, en aquesta fase de prospecció i execució de les accions, el consultor de cada empresa incorporarà un llistat de les accions que es van desenvolupant o que ha previst realitzar amb un detall dels recursos econòmics, el calendari d'actuació i els recursos humans que s'hi destinaran per aquell mercat o mercats concrets.

El contingut que s'ha d'incloure en els plans estratègics d'internacionalització o en els plans de màrqueting per mercat es pot consultar en l'annex 2 de la convocatòria.

1.4. Programa III: informes de la petjada de carboni corporativa, en el marc del programa «ISostenibilitat».

L'objecte és impulsar la sostenibilitat de les empreses industrials de les Illes Balears mitjançant el càlcul de la petjada de carboni i la identificació de les accions de reducció d'emissions derivades del pla.

Els informes de la petjada de carboni corporativa s'adrecen a empreses industrials que per normativa o per iniciativa pròpia hagin de realitzar el càlcul, amb independència del seu estat d'implementació.

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, defineix la petjada de carboni com la quantificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que són alliberats a l'atmosfera per efecte directe o indirecte de l'activitat que du a terme una organització, o a causa de la prestació d'un servei o del proveïment d'un producte. Per a aquest càlcul, es defineixen els abasts següents:

- Abast 1: emissions de gasos amb efecte d'hivernacle directes.

- Abast 2: emissions indirectes associades a la generació d'electricitat adquirida i consumida per l'organització.

- Abast 3: la resta de les emissions indirectes.

La metodologia i el procediment de càlcul de la petjada de carboni s'ha de basar en la norma UNE-EN ISO 14064-1, titulada «Gasos amb efecte d'hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, en l'àmbit de les organitzacions, per a la quantificació i l'informe de les emissions i remocions de gasos amb efecte d'hivernacle». Es treballarà amb emissions directes i emissions indirectes per electricitat i energia consumida, abast 1 i 2.

Els factors d'emissió per a la conversió de les dades de l'activitat en valors d'emissió seran de fonts reconegudes, i s'han de tenir en compte els factors d'emissió publicats per part de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic; en cas d'absència es tindran en compte factors d'emissió de fonts reconegudes internacionalment com l' IPCC. Quant al potencial d'escalfament global, es tindran en compte, fins que no s'actualitzin, els valors publicats en el 5è Informe de l'IPCC.

La documentació que es generarà per l'informe de la petjada de carboni i que es presentarà a l'empresa constarà de dos documents. Podeu consultar el contingut en l'annex 3 de la convocatòria:

- Informe resum de la petjada de carboni.

- Informe d'inventari de GEH segons la norma ISO 14064-1.

 

Segon

Beneficiaris i requisits

2.1. En són beneficiàries les empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l'IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l'activitat industrial del Registre Integrat Industrial. També poden ser-ne beneficiàries les inscrites en el grup 162 de l'IAE.

2.2. Per als programes I i II, a més del punt anterior 2.1 de la convocatòria, poden ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de ser microempreses, petites i mitjanes empreses de caràcter auxiliar a la indústria amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en les divisions 6, 8 i 9. Concretament:

- Divisió 6: grup 613. Comerç a l'engròs de tèxtils, confecció, calçat i articles de cuir; grup 614.2. Comerç a l'engròs de productes de perfumeria, drogueria, higiene i bellesa; 614.3. Comerç a l'engròs de productes per al manteniment i funcionament de la llar; grup 616. Comerç a l'engròs interindustrial de la mineria i química; grup 617. Un altre comerç a l'engròs interindustrial.

- Divisió 8, agrupació 84: serveis prestats a empreses.

- Divisió 9, agrupació 92: serveis de sanejament, neteja i similars, i grup 936. Recerca científica i tècnica; grup 971. Bugaderies, tintoreries i serveis similars.

2.3. Es considera pime (petita i mitjana empresa) l'empresa que compleix amb els requisits següents, d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió Europea:

 

​​​​​​​a) Tenir menys de 250 treballadors i/o treballadores.

b) Tenir un volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros o bé un balanç general anual que no sigui superior a 43 milions d'euros.

c) No participar en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot altres empreses que no compleixen els requisits anteriors.

Dins la categoria de pime es considera petita empresa la que té menys de 50 treballadors i/o treballadores, i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els deu milions d'euros. Les pimes que no compleixen aquestes característiques tenen la condició de mitjana empresa.

D'altra banda, dins del grup de petites empreses, es considera microempresa la que té menys de deu treballadors i/o treballadores i un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els dos milions d'euros.

2.4. Les empreses beneficiàries han de complir els requisits següents per poder tenir la condició de beneficiàries:

- Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè l'IDI pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

- Tenir el centre de treball i la seu fiscal a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- El beneficiari ha de complir les exigències imposades per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que hi sigui aplicable.

- El beneficiari es pot presentar a tots els programes de la convocatòria, però ha de fer una sol·licitud per programa en els termes i amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

- El beneficiari ha de tenir capacitat de representació suficient, degudament acreditada per dur a terme la tramitació indicada.

- En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física, ha d'estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent, en el moment de la sol·licitud.

2.5. En queden excloses:

- Les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària.

- Les persones físiques o jurídiques que tenguin la condició de consultor especialitzat pel programa no poden ser, al mateix temps, beneficiàries d'aquest ajut.

- Les persones físiques o jurídiques que estan iniciant o ja han iniciat, en un temps no superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i sempre que no superin els paràmetres de la condició de mitjana empresa.

- No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; tampoc poden tenir la condició de beneficiaris els sol·licitants objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries fermes en els darrers tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, ni haver estat sancionats o condemnats per cap resolució administrativa ferma amb pena accessòria de prohibició de rebre ajudes o subvencions públiques pel període estipulat en l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

- Les empreses en crisis. Tenen la consideració d'empreses en crisis quan concorri alguna circumstància establerta a l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) 651/2024 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

 

Tercer

Accions subvencionables, cost subvencionable i quantia de l'ajut

3.1. Les accions subvencionables per cada programa són:

a) Programa I, «IDigital»: 60 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor especialitzat per a l'elaboració, disseny, millora i seguiment de plans de transformació digital, en el marc del programa «IDigital, estratègia de digitalització industrial» per a l'any 2022. En el cas dels beneficiaris que s'hagin presentat en les convocatòries anteriors, les 60 hores de consultoria especialitzada per part del consultor especialitzat es podran destinar a la revisió, seguiment i millora del pla de digitalització presentat en les convocatòries anteriors. El cost subvencionable és de 4.500 euros, sense IVA.

b) Programa II, «IExporta»: 36 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor especialitzat en matèria d'internacionalització per a l'elaboració i el disseny de plans estratègics d'internacionalització o per a l'execució de les accions del pla de màrqueting en un mercat o mercats concrets, en el marc del programa «IExporta, estratègia d'internacionalització» per a l'any 2022. El cost subvencionable és de 2.700 euros, sense IVA.

c) Programa III, «ISostenibilitat»: 14 hores de consultoria especialitzada per part d'un consultor expert en sistemes mediambientals i de sostenibilitat per a l'elaboració de l'informe de la petjada de carboni corporativa, en el marc del programa «ISostenibilitat, estratègia de millora de la sostenibilitat industrial» per a l'any 2022. El cost subvencionable és de 1.050 euros, sense IVA.

3.2. Les accions no subvencionables per a cada programa són:

- L'IVA.

- Altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments o d'altres despeses similars que puguin ser necessaris per a la prestació del servei, adquisició de software o llicències d'ús, disseny i desenvolupament d'una aplicació (app), disseny i desenvolupament de pàgines web o implementació i execució del màrqueting digital.

- No són objecte de subvenció els serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, ni els relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa.

3.3. La quantia de l'ajut serà:

- 90 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per primera vegada a cada un dels programes.

- 80 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per segona vegada a cada un dels programes.

- 70 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per tercera vegada a cada un dels programes.

- 60 % del cost subvencionable per a empreses que es presentin per quarta vegada a cada un dels programes.

Els percentatges restants del cost subvencionable anirà a càrrec de l'empresa.

3.4. Quadre resum de la quantia de l'ajut segons programa:

 

1er any

2n any

3er any

4t any

Programa I

4.050

3.600

3.150

2.700

Programa II

2.430

2.160

 

 

Programa III

945

840

 

 

 

Quart

Partida pressupostària

4.1. L'import destinat a aquesta convocatòria és de 310.000 euros, amb càrrec al pressupost de l'IDI.

4.2. L'import destinat a cada programa és:

a) Programa I: 180.000 €

b) Programa II: 54.000 €

c) Programa III: 76.000 €

4.3. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat. Aquesta ampliació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

4.4. Si finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i una vegada resoltes totes les sol·licituds, no s'ha exhaurit el crèdit disposat en la convocatòria en algun programa concret, es pot ampliar el termini inicialment previst per al programa concret, o bé traspassar el crèdit d'un programa a un altre. Aquest traspàs de crèdit entre programes, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

Quint

Termini i presentació de les sol·licituds

5.1. El termini per presentar les sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors a partir del dia 16 de març de 2022 a les 00.00 h. L'ordre de prelació serà per rigorós ordre d'entrada per dia i hora per programa sobre la base de l'apartat 8 d'aquesta convocatòria.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria o en un programa s'exhaureix abans de l'expiració del termini de 30 dies naturals per presentar sol·licituds, es podrà suspendre la concessió dels ajuts o del programa mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució corresponent del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

5.2. El beneficiari es pot presentar a tots els programes de la convocatòria, però ha de fer una sol·licitud per programa en els termes i amb els requisits que estableix aquesta convocatòria.

En cas de presentació d'una nova sol·licitud dins un mateix programa s'ha de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud completa, i en conseqüència la data de registre d'aquesta. En cas de desistiment de forma expressa, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada amb la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

5.3. El model de sol·licitud que s'ha de presentar en aquesta convocatòria es troba a les dependències de l'IDI, situat a la plaça de Son Castelló, 1, 07009 Palma; així com a la web industria.caib.es, a la web de l' IDI i a la seu electrònica de la CAIB.

5.4. La sol·licitud s'ha d'adreçar a l'IDI, Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, per qualsevol mitjà que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyada de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

5.5. Les persones, que d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'administració pública, han de presentar les sol·licituds electrònicament a través del Registre electrònic comú (https://rec.redsara.es).

La sol·licitud telemàtica està disponible en l'enllaç següent: https://tramits.idi.es/public/index.php/home/solicitud_ayuda.

El beneficiari ha d'emplenar tots els camps de la sol·licitud telemàtica i, una vegada finalitzat, es generarà una sol·licitud en format PDF que haurà de signar electrònicament i que haurà de presentar de manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic. Si no es compleix aquest punt s'entendrà que la sol·licitud no està presentada.

Si algun dels subjectes a que fa referència l'article 14.2 de la Llei 39/2015 presenta la sol·licitud presencialment serà requerit per que l'esmeni a través de la presentació electrònica. A tal efecte, es considera com data de presentació de la sol·licitud aquella en que s'hagi dut a terme l'esmena.

5.6. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l'ajut per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament.

5.7. L'IDI pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament els expedients o per comprovar les dades presentades.

5.8. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en la convocatòria s'ha de requerir la persona interessada, una sola vegada, perquè esmeni les deficiències dins un termini de deu dies hàbils, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

Per a les persones que estan obligades a relacionar-se a través dels mitjans electrònics amb l'administració pública, la sol·licitud d'esmena de les deficiències s'ha de fer a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es).

Per a les persones que compleixen el punt 5.4 d'aquesta convocatòria, les sol·licituds d'esmena s'han de presentar a través de qualsevol mitjà que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria, sempre que els sol·licitants siguin persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

Sisè

Documentació

6.1. Per a persones que no estan obligades a relacionar-se amb l'administració de forma electrònica, hauran de lliurar tota la documentació a través de qualsevol mitjà que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, acompanyada de la documentació prevista en la convocatòria o a través del tràmit telemàtic creat específicament per a la convocatòria.

La documentació a aportar per si no utilitzen el tràmit telemàtic de la convocatòria és:

a) La sol·licitud degudament emplenada i signada correctament.

b) Les dades del consultor, incloses a la sol·licitud, que ha de complir amb el que estableix el punt 7 de la convocatòria.

c) Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, inclosa a la sol·licitud, en els mateixos termes que l'article 6.2.9. de la convocatòria.

d) Respecte a la identificació de la persona sol·licitant i/o la persona autoritzada, la sol·licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'IDI pugui comprovar d'ofici la identificació de la persona sol·licitant. En cas de denegació expressa del consentiment cal adjuntar el NIF del sol·licitant i/o de la persona autoritzada i els documents acreditatius, si s'escau.

e) Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'IDI pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

f) Respecte de l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè l'IDI pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, tret del cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

g) Adjuntar la documentació següent:

- El certificat de l'IAE

- El certificat d'estar en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

- Una descripció de l'empresa i la seva activitat, així com el model de negoci, i necessitats de l'empresa en funció del programa a què es presenti (necessitats digitals, necessitats d'internacionalització o en matèria de sostenibilitat).

6.2. El tràmit telemàtic específic es troba a la Seu electrònica de la CAIB, amb indicació de la documentació que s'hi ha d'adjuntar. El tràmit telemàtic inclou:

6.2.1. La sol·licitud telemàtica:

a) La sol·licitud i tota la documentació que s'ha d'adjuntar s'ha d'iniciar a la plataforma de l'IDI en el següent enllaç https://tramits.idi.es/public/index.php/home/solicitud_ayuda.

b) Una vegada acabat el punt a), el sistema generarà un PDF, que s'ha de signar electrònicament per el representant legal de l'empresa i registrar en el Registre Electrònic Comú – REC (https://rec.redsara.es).

6.2.2. Cal adjuntar una descripció de l'empresa i la seva activitat, així com el model de negoci, i necessitats de l'empresa en funció del programa a què es presenti (necessitats digitals, necessitats d'internacionalització o en matèria de sostenibilitat).

6.2.3. Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries aportades, inclosa a la sol·licitud telemàtica.

6.2.4. En el cas específic per a persones físiques adjuntar:

- El certificat de l'IAE.

- El certificat d'estar en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

6.2.5. En el cas de persones jurídiques cal adjuntar:

- Una còpia del número d'identificació fiscal de la societat.

- Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d'ajuda com a representant de l'empresa beneficiària, com pot ser l'escriptura de poders de representació, la signatura de la sol·licitud amb el certificat digital de representació de l'empresa o documents similars.

- Certificat de l'IAE.

6.2.6. Respecte a la identificació de la persona sol·licitant i/o la persona autoritzada, la sol·licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'IDI pugui comprovar d'ofici la identificació de la persona sol·licitant i/o la persona autoritzada per l'empresa. En cas de denegació expressa del consentiment, cal adjuntar el NIF del sol·licitant i/o de la persona autoritzada i els documents acreditatius, si s'escau.

6.2.7. Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'IDI pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

6.2.8. Respecte de l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè l'IDI pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, tret del cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

6.2.9. Respecte a la declaració responsable, la sol·licitud telemàtica inclou la declaració responsable, que ha d'especificar:

- Compliment del reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea dels ajuts de minimis.

- Declaració dels ajuts rebuts durant els exercicis fiscals de 2020, 2021 i 2022.

- La declaració dels ajuts o subvencions sol·licitats o concedits per alguna entitat, pública o privada, nacional o estrangera, relacionats o bé amb el procés de digitalització de l'empresa, amb el procés d'internacionalització, o bé amb la realització d'informes de la petjada de carboni corporativa.

- La declaració de no haver rebut ajuts o subvencions d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, que aïlladament o en concurrència, nacionals i internacionals, superi el 100 % del cost de l'activitat que hagi de desenvolupar l'empresa beneficiària.

- Compliment de la capacitat de representació suficient, degudament acreditada, per a dur a terme la tramitació indicada.

- El fet de no trobar-se en cap de les circumstàncies de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, que s'ha d'incloure en la sol·licitud.

- El fet que l'entitat beneficiària està inscrita en el Registre Industrial o en el Registre Miner de les Illes Balears, si escau.

- El compliment de les exigències establertes per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que hi sigui aplicable; en el cas de les empreses industrials s'ha d'incloure en la sol·licitud.

- El compliment de les condicions de la convocatòria.

- El compliment que el consultor per fer la consultoria compleix amb el punt 7 de la convocatòria.

- En el cas de persones físiques o jurídiques que estiguin iniciant o ja han iniciat, en un temps superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i sempre que no superin els paràmetres de la condició de mitjana empresa.

- Que el beneficiari no té la consideració d'empresa en crisis d'acord amb l'article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

 

Setè

Requisits dels consultors

7.1. El compliment de tots els requisits per part del consultor establerts en aquesta convocatòria s'ha de fer mitjançant una declaració responsable del beneficiari en la sol·licitud del tràmit telemàtic creat per l'IDI. L'IDI podrà demanar en qualsevol part del procediment un CV o la documentació necessària per comprovar el compliment dels requisits del consultor. Si una vegada comprovada la documentació els requisits per ser consultor no es compleixen es revocarà la sol·licitud.

7.2. Requisits generals de capacitació (formació i experiència) del consultor per a cada un dels programes:

a) Disposar d'una titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer, relacionada amb l'àrea o àrees d'expertesa per les quals es realitzarà la consultoria a l'empresa (digitalització, internacionalització i sostenibilitat).

b) En defecte de la titulació establerta sota la lletra a) anterior, es considerarà titulació suficient per a l'acreditació com a assessor una titulació de formació específica per a l'àrea per a la qual es sol·licita l'acreditació, que superi els 60 crèdits ECTS o equivalent.

c) Tenir com a mínim cinc anys d'experiència en assessorament en la matèria objecte de la subvenció.

7.3. Als consultors se'ls aplica el mateix motiu d'exclusió que el beneficiari descrit en el punt 2.5 d'aquesta convocatòria.

7.4. En el la sol·licitud telemàtica creada per l'IDI per a aquesta convocatòria, els sol·licitants d'ajuts hauran de facilitar a l'IDI les dades del consultor, especificant nom i llinatges, el telèfon i l'adreça electrònica, així com una declaració responsable del compliment dels criteris establerts en el punt 7 d'aquesta convocatòria a través del propi tràmit creat.

Vuitè

Criteris per seleccionar els beneficiaris

8.1. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre individualment, i concedir per rigorós ordre d'entrada en dia i hora de les sol·licituds completades per cada programa en el Registre General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en el Registre Electrònic Comú, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessaris ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases regulades per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial.

8.2. Les sol·licituds es poden anar resolent individualment encara que no hagi acabat el termini de presentació fins que s'esgoti el crèdit destinat a la convocatòria, i si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins del termini.

8.3. En cas de presentació d'una nova sol·licitud o documentació complementària a la sol·licitud original, que suposi l'esmena de la sol·licitud ja presentada, tot això abans del requeriment formal per part de l'IDI, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada que esmena l'original i la data de registre d'esmena.

8.4. En cas que dintre de l'expedient no consti la documentació que se requereix i hagi deficiències en la documentació presentada que impedeixin avaluar correctament l'expedient, i una vegada que s'hagi requerit d'acord amb l'apartat 5.8, la data de presentació de l'esmena estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció.

Novè

Instrucció i resolució del procediment

9.1. L'òrgan competent per resoldre és el president de l'IDI o la persona en qui delegui la representació, que serà el director general de Política Industrial.

9.2. L'òrgan competent per instruir el procediment és el director general de Política Industrial o la persona en qui delegui la representació, que serà la directora gerent de l'IDI.

9.3. El termini per dictar i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

9.4. Les notificacions de les resolucions es faran amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 a 46 de la Llei 39/2015.

9.5. En aplicació de l'article 9.2 de les bases reguladores i el punt 9.2 d'aquesta convocatòria, correspon a la directora gerent de l'IDI emetre una proposta de resolució, la qual es notificarà a totes les persones interessades per què en el termini màxim de deu dies puguin al·legar el que considerin oportú.

9.6. En aplicació de l'article 9.3 de les bases regulades i de l'article 9.1 d'aquesta convocatòria, corresponen al director general de Política Industrial emetre la resolució definitiva motivada.

9.7. En el cas dels expedients favorables, s'emetrà una proposta de resolució i resolució de concessió conjunta, la qual s'ha de notificar a la persona interessada perquè en el termini de deu dies pugui al·legar el que consideri oportú.

9.8. Les resolucions que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada esgoten la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al que s'hagi notificat.

9.9. La proposta de resolució i la resolució motivada del procediment es notificaran als interessats per mitjans electrònics, a través de l'eina NOTIB, i els ajuts concedits es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció, tal com determinen l'article 40 i els següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

9.10. En cas de que s'esgoti el crèdit de la convocatòria, per a totes les sol·licituds que no hagin rebut concessió, s'ha d'emetre una proposta de resolució col·lectiva que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de la CAIB (https://www.caib.es), d'acord amb l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015.

Desè

Pagament

10.1. L'IDI ha de fer efectiu el pagament directament al beneficiari en un termini màxim de trenta dies naturals des de la resolució de concessió de l'ajut, en concepte de bestreta.

10.2. L'acceptació expressa de la recepció de l'assessorament implica l'obligatorietat per part de l'empresa beneficiària de la realització del pagament del cost total de l'assessorament rebut. Aquest pagament s'ha de distribuir de manera proporcional a la feina realitzada pel consultor mensualment.

Onzè

Període d'execució de la consultoria

11.1. Una vegada que el beneficiari rebi la resolució de la concessió, es farà una primera reunió telemàtica entre l'IDI, el consultor i el beneficiari per especificar la metodologia del programa i a partir d'aquesta reunió computarà el termini d'execució de la consultoria especialitzada. En funció de les sol·licituds la reunió pot ser grupal o individual.

11.2. El període d'execució de la part d'assessorament i consultoria especialitzada serà d'un màxim de sis mesos per als programes I i II, i màxim de dos mesos per el programa III, a partir de l'endemà de la primera reunió entre les parts implicades (empresa, consultor i IDI).

En tot cas, el període d'execució màxim per a realitzar la consultoria i la reunió de tancament serà el dia 7 d'octubre del 2022.

11.3. Es farà una reunió de tancament de la consultoria entre els consultors, l'empresa i el/la tècnic/a assignat de l'IDI per lliurar el pla corresponent, abans de la data màxima que marca el punt 11.2 d'aquesta convocatòria.

11.4. Es recomana que el 20 % de les hores de consultoria es realitzi físicament a les instal·lacions de les empreses beneficiàries, si és possible, sempre complint amb els protocols de la COVID-19, que s'actualitzen en funció de la situació sanitària. Si no es poden fer les visites físiques a causa de la situació sanitària, ambdues parts (empresa i consultor) han d'utilitzar els mitjans telemàtics i digitals corresponents per poder fer-ho virtualment.

11.5. En el cas que la consultoria especialitzada no es pugui acabar en el període indicat anteriorment, per raons sobrevingudes, alienes a l'empresa, com per exemple que alguna de les persones implicades en el procés de consultoria hagi o estigui en situació COVID-19, el beneficiari haurà de notificar i acreditar aquesta situació a l'IDI, a través del REC. Haurà d'adjuntar algun tipus de justificació que demostri la situació en concret. En aquests casos s'estudiarà individualment la documentació aportada i es pot autoritzar un nou termini al que s'estableix en la convocatòria, que s'indicarà en la resolució d'ajornament de termini per executar. Una vegada transcorregut aquest termini nou, el beneficiari haurà de realitzar la justificació corresponent sobre la base de la convocatòria.

11.6. En el cas de que l'empresa beneficiària sol·liciti un canvi de consultor, les hores consumides per el consultor original s'ha de facturar i pagar, i les restants seran les que podrà utilitzar el nou consultor (amb el límit fitxat a la convocatòria en temps i quantia). En tal cas, l'empresa beneficiària enviarà una comunicació a l'IDI a través del Registre Electrònic Comú (REC) sol·licitant aquest canvi, facilitant les dades del nou consultor sobre la base del punt 7.4 de la convocatòria.

11.7. L'IDI ha de supervisar, en tot moment, el servei prestat pel consultor i les obligacions de l'empresa, i pot assistir a reunions digitals amb els agents implicats per garantir el servei pres.

Dotzè

Justificació

12.1. El beneficiari haurà de justificar l'ajut sol·licitat com a màxim 20 dies naturals des de l'endemà de la reunió de tancament, i una vegada realitzats tots els pagaments al consultor en el moment de la justificació.

12.2. La documentació que s'ha de lliurar per complir amb l'obligació de justificació segons cada programa és la següent:

a) Justificació del programa I:

- El pla de transformació digital establert en l'annex 1.

- Les factures del facilitador digital. Cost total a justificar, 4.500 euros més IVA.

- Els justificants de pagaments al consultor en els terminis establerts en la convocatòria.

b) Justificació del programa II:

- El pla estratègic d'internacionalització: les empreses disposaran d'una plantilla per emplenar de forma personalitzada (a través d'un enllaç proporcionat per l'IDI) i que generarà un informe que es presentarà per a la justificació (annex 2).

- O bé el pla de màrqueting de mercat, juntament amb un informe de seguiment de les accions realitzades (annex 2).

- Les factures del consultor. Cost total a justificar, 2.700 euros més IVA.

- Els justificants dels pagaments al consultor en els terminis establerts en la convocatòria.

c) Justificació del programa III:

- Els informes de la petjada de carboni establerts en l'annex 3.

- Les factures del consultor. Cost total a justificar, 1.050 euros més IVA.

- Els justificants de pagaments al consultor en els terminis establerts en la convocatòria.

12.3. Aquesta justificació s'ha de fer per mitjà d'un tràmit telemàtic creat específicament per l'IDI. L'IDI enviarà l'enllaç per poder realitzar la justificació sobre la base del punt 12.1. de la convocatòria. Una vegada que s'hagi presentat tota la documentació justificativa, el sistema generarà un PDF que s'haurà de signar digitalment i s'haurà de presentar de manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

12.4. En el cas que l'expedient de justificació no tingui tota la documentació necessària, l'IDI sol·licitarà al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dintre dels 15 dies hàbils comptadors a partir del dia següent d'haver rebut el requeriment d'esmena.

12.5. En el cas que no es justifiqui en els termes i terminis que estableix la convocatòria, es pot determinar la revocació de la subvenció.

12.6. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió ha de ser declarada i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, pot donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada i, per tant, iniciar un procediment de revocació.

Tretzè

Concurrència de subvencions o ajuts de minimis

13.1. Els beneficiaris d'aquesta convocatòria no poden ser beneficiaris simultàniament d'altres ajuts pel mateix concepte i objecte de subvenció (assessorament en la consultoria de plans de transformació digital, i/o plans d'internacionalització i/o estudi de la petjada de carboni).

13.2. L'import dels ajuts o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de l'activitat objecte de la convocatòria que hagi de desenvolupar l'entitat beneficiària.

13.3. Als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls ha d'aplicar la norma dels ajuts de minimis regulada pel Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, en el qual s'estableix una quantia total d'ajuts de minimis no superior a 200.000 euros per beneficiari, durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Catorzè

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions de l'article esmentat, les següents:

- Posar a disposició els mitjans necessaris per a la realització correcta de l'assessorament especialitzat, especialment una persona de contacte que gestioni el programa dins l'empresa.

- Comunicar a l'IDI qualsevol alteració o incidència que afecti les condicions sota les quals s'ha concedit la subvenció.

- Destinar l'import de la subvenció en concepte de bestreta a pagar la feina del consultor a mesura que es vagi realitzant, i pagar-ho tot abans de la justificació.

- Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.

 

ANNEX 1

L'estructura corresponent al pla de transformació digital haurà d'incloure els elements següents:

Per les empreses que participen per primera vegada ha d'incloure com a mínim l'estructura següent i informació de l'empresa:

a) Descripció breu del model de negoci de l'empresa.

b) Anàlisis dels processos digitals de l'empresa.

c) Avaluació del model de maduresa digital de l'empresa. El consultor podrà triar el sistema de mètrica que consideri per avaluar el grau de maduració digital de l'empresa.

d) DAFO sobre la digitalització de l'empresa: una anàlisi justificada de les oportunitats, fortaleses i debilitats de cada empresa, en concret, des de les distintes perspectives que hi siguin aplicables, més enllà de la tecnològica, com per exemple la de les persones i la cultura organitzativa.

e) Oportunitats de millora: com a conseqüència d'aquesta anàlisi en profunditat i del coneixement que haurà adquirit el consultor digital de cada empresa concreta, aquest incorporarà al pla un full de ruta coherent que descriurà i justificarà les accions de digitalització proposades.

f) Full de ruta: s'hauran d'analitzar en detall i s'hi hauran d'incloure els recursos tecnològics, humans i econòmics necessaris per tal de dur a terme el full de ruta proposat, així com el seu desplegament temporal i pressupostari.

Per a les empreses que participen per segona, tercera o quarta vegada ha d'incloure com a mínim l'estructura següent i informació de l'empresa:

a) Resum de les oportunitats de millora del pla de transformació digital original, analitzant la situació d'origen i la situació actual de l'empresa. Estat de situació de la implementació de les oportunitats del pla de transformació original.

 

​​​​​​​b) Avaluació del model de maduresa digital de l'empresa actual i comparar-lo amb els altres plans de transformació digital anterior, per avaluar amb l'objectiu de valorar la millora qualitativa de la maduresa de l'empresa.

c) Nou full de ruta: s'hauran d'analitzar en detall i caldrà incloure els recursos tecnològics, humans i econòmics, necessaris per tal de dur a terme el full de ruta proposat, així com el seu desplegament temporal i pressupostari.

 

ANNEX 2

L'estructura corresponent al pla estratègic d'internacionalització haurà d'incloure els elements següents:

1. Dades del projecte i presentació de l'equip responsable.

2. Diagnòstic inicial DAFO.

3. Producte o servei a exportar:

a) Adaptació del producte al mercat.

b) Necessitats que cobreix.

c) Elements diferenciadors (avantatge competitiu).

4. Selecció de mercats.

a) Mercat objectiu.

b) Objectius per cada mercat.

5. Estratègies de penetració.

a) Forma d'entrada en cada mercat.

6. Estratègies de promoció i comunicació.

a) Estratègies i formes de promoció en cada mercat.

7. El pla de màrqueting internacional.

a) Productes o serveis.

b) Estratègia de preus.

c) Estratègia de comunicació i promoció.

d) Canals de distribució.

e) Recursos humans i equip internacional.

f) Recursos financers.

8. El pla d'internacionalització. Excel resum de les accions, pressupost i calendari a dos o tres anys.

Les empreses disposaran d'una plantilla per emplenar de forma personalitzada (a través d'un enllaç proporcionat per l'IDI una vegada realitzada la reunió d'arrencada i que generarà un informe que s'haurà de presentar en la justificació.

L'informe de seguiment de les accions del pla de màrqueting internacional pel mercat o mercats objectiu ha d'incloure els elements següents:

1. Identificació dels elements específics del mix de màrqueting per a aquell mercat en concret.

2. Estratègia de segmentació i posicionament en el mercat/mercats.

3. Estratègia de penetració: selecció de canals i procés d'identificació d'aquests.

4. Detall de les accions a realitzar en els diferents mercats amb un cronograma i un informe de seguiment de les accions realitzades.

5. Informe de les necessitats detectades per poder avançar en el procés d'internacionalització: recursos humans, financers, etc.

 

ANNEX 3

A continuació, es detalla el format d'informe de petjada de carboni corporativa:

Informe resum de la petjada de carboni

Objectiu: facilitar un document visual a l'empresa beneficiària.

Format:

1. Dades bàsiques i límits d'inventari.

Responsable de l'inventari.

Any de l'inventari.

Data de realització de l'informe.

Petita descripció de l'organització.

Descripció gràfica de les fonts d'emissió, abasts inclosos i processos.

2. Resultats del càlcul de la petjada de carboni per abast, tipus de fonts i tipus de GEH, acompanyat amb gràfiques (resultats d'indicador relatiu a l'activitat).

3. Pla de reducció: segons totes les possibles mesures d'eficiència energètica detectades, el consultor ha de consensuar amb l'empresa quines són les accions prioritàries per tal de poder definir els compromisos de reducció d'emissions que s'han de dur a terme, així com una planificació temporal per disminuir la petjada de carboni i una estimació quantitativa de les reduccions que aquestes podrien suposar.

4. La proposta de pla de compensació, que ha d'incloure:

- Percentatge que s'ha de compensar respecte del total d'emissions de GEH, amb referència a l'any calculat.

- Nom del projecte en què es proposa realitzar la compensació, tenint en compte que han de ser o bé projectes d'absorció inscrits en el Registre estatal de petjada de carboni o en el futur Registre de petjada de carboni de les Illes Balears, o bé propostes de compensació mitjançant crèdits generats des de les organitzacions implicades en el mercat voluntari de carboni, verificats a través dels estàndards internacionalment admesos.

- Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard (GS), Climate Community and Biodiversity Standard (CCBS).

Informe d'inventari de GEH segons la norma ISO 14064-1

Objectiu: definir la metodologia de càlcul emprada, tècnicament.

Format:

1. Objectiu de l'informe i descripció de l'organització.

2. Límits de l'inventari de GEH.

3. Límits de l'organització.

4. Límits d'informe.

5. Selecció de l'any base.

6. Identificació de les emissions.

7. Quantificació de les emissions.

8. Metodologia per al càlcul.

9. Selecció i recopilació de les dades d'activitat.

10. Factors d'emissió i potencial d'escalfament global.

11. Impacte d'incertesa qualitativament.

12. Inventari de GEH.