Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 122882
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 16 de desembre de 2020, s'ha aprovat la convocatòria extraordinària d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17 de desembre).

2. Dins el termini establert a resolució esmentada al paràgraf 1, han tingut entrada a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de forma telemàtica la sol·licitud i la documentació prevista en la convocatòria per part dels titulars de petites empreses del sector de la restauració a què fa referència l'annex 1.

3. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ha emès Resolucions per les quals ha aprovat, autoritzat i disposat la despesa, reconegut l'obligació i proposat el pagament en concepte per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 publicades al BOIB núm. 15, del 04/02/2021, BOIB núm. 18, del 11/02/2021, BOIB núm. 19, del 13/02/2021, BOIB núm. 23, del 16/02/2021, BOIB núm. 25, del 20/02/2021, BOIB núm. 26, del 23/02/2021, BOIB núm. 27, del 25/02/2021, BOIB núm. 28, del 27/02/2021, BOIB núm. 32, del 06/03/2021, BOIB núm. 35, del 13/03/2021, BOIB núm. 39, del 20/03/2021, BOIB núm. 42, del 27/03/2021, BOIB núm. 45, del 03/04/2021, BOIB núm. 48, del 10/04/2021, BOIB núm. 51, del 17/04/2021, BOIB núm. 54, del 24/04/2021, BOIB núm. 57, del 01/05/2021, BOIB núm. 60, del 08/05/2021, BOIB núm. 64, del 18/05/2021, BOIB núm. 67, del 22/05/2021, BOIB núm. 70, del 29/05/2021, BOIB núm. 74, del 05/06/2021, BOIB núm. 80, del 17/06/2021, BOIB núm. 82, del 22/06/2021,, BOIB núm. 88, del 03/07/2021, BOIB núm. 93, del 13/07/2021, BOIB núm. 98, del 22/07/2021, BOIB núm. 101, del 29/07/2021, BOIB núm. 107, del 12/08/2021, BOIB núm., 111, del 21/08/2021, BOIB núm. 120, del 04/09/2021.

4. El punt dotzè de la Resolució de la convocatòria disposa que es permet la justificació de despeses mitjançant una declaració formal de la persona o entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control. En el cas de despeses per import igual o superior a tres mil euros s'ha requerit la presentació de les factures i els justificants bancaris oficials de transferència o de pagament.

5. Els beneficiaris esmentats a l'annex 1 han presentat emplenat l'Annex I de DECLARACIÓ RESPONSABLE D'HAVER REALITZAT UNA INVERSIÓ EN SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D'AIRE I EN UN MESURADOR DE CO2 PER AJUDES D'IMPORT INFERIOR A 3.000 EUROS, o bé han presentat directament les factures i els justificants de pagament bancaris de les factures presentades, i en el seu cas, el justificant de reintegrament per la diferència mitjançant el model 046 que acrediti el seu pagament.

Analitzada la declaració responsable presentada//o analitzades les factures i justificants de pagament presentats, la subvenció queda justificada en la seva totalitat.

6. S'ha emès informe favorable relatiu a la justificació de l'ajuda concedida per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

7. L'apartat 7.7 de la convocatòria disposa que la resolució motivada favorable del procediment s'ha de notificar als interessats mitjançant la publicació en el BOIB, tal com determinen l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Les resolucions desfavorables es notificaran individualment als interessats.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. Llei 1/2019 de, 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 2019).

5. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

7. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

8. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost).

9. La Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 16 de desembre de 2020, que aprova la convocatòria extraordinària d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17 de desembre).

Resolució

Per tot el que s'ha exposat, resolc:

Primer. Aprovar el compte justificatiu presentat per les empreses beneficiàries de l'ajuda que figuren a l'annex 1, per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

Segon. Notificar aquesta Resolució a les entitats interessades mitjançant la publicació en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (7 de març de 2022)

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular Manuel Porras Romero (Per delegació, Resolució de 8 de juliol de 2019, BOIB núm 97/2019)

 

 

​​​​​​​ANNEX 1

Beneficiaris dels ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 amb el compte justificatiu aprovat

NÚMERO EXPEDIENT

NOM

CIF

IMPORT DE L'AJUT

DESPESA REALITZADA

REINTEGRAMENT REALITZAT

RST 1518/2021

JULIAN MAIMO LEON

***1752**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1515/2021

COMAS CLADERA ANTONIO JOSE

***9616**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1514/2021

CLOVIS DE OLIVEIRA DIAS

***9856**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1510/2021

[RST 1510/2021] LA SANGRIA CALA MILLOR SL BADIN

B57162190

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1507/2021

NADAL-SEGUI . CB

E57586885

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1502/2021

PAN Y ANTOJOS CB

E57852154

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1499/2021

BARTOLOME URREA GAMBIN Y JUAN VICENS SEGUI CB

E07139082

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1498/2021

[COSBRA SL

B07499619

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1496/2021

DERULAN SL

B07752892

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1494/2021

CERDA JOSEP CERDA

***2205**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1489/2021

EMILIO GORDALIZA BAÑOS

***4984**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1487/2021

LUIS ANGUITA GARRIDO

***8987**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1486/2021

BAR ES BROLLADOR CB

E57874737

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1485/2021

CAFE CAN TOMEU 1945 CB

E57553935

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1483/2021

JUAN PIZA BAUZA

***7215**

800,00 €

799,00 €

1,00 €

RST 1482/2021

JUAN CARLOS CATCHOT FUXA

***9818**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1481/2021

DESIG CB

E57211658

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1480/2021

S'ARRAVALO ES CASTELL SOCIEDAD LIMITADA

B02915163

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1479/2021

MON RESTAURANT, CB MON RESTAURANT CB

E57863094

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1475/2021

JAIME FERRER BONET

***9929**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1472/2021

RTES SPAIN AND BLUE SOCIEDAD LIMITADA

B57894511

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1471/2021

RESTAURANT ES PORT FORNELLS SOCIEDAD LIMITADA

B57958480

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1469/2021

PASTIME RESORT SOCIEDAD LIMITADA

B57956005

1.598,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 1456/2021

ANTONIO CANTERO DE LA TORRE

***3714**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1452/2021

RAFAEL MONTOYA SL

B07875651

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1447/2021

LA PALMA FORNELLS SOCIEDAD LIMITADA

B07480387

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1261/2021

RETROFLAKES, ESPJ

E16641391

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1169/2021

LUIS CARLOS BUILES PEMBERTHY

***9862**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1168/2021

COYUNDA CAFÉ, SL

B07965312

800,00 €

9.750,60 €

0,00 €

RST 1139/2021

RUTA 35

E16617730

459,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1136/2021

XEMA I LLORENÇ, SL

B57895898

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1132/2021

CASTRO Y ESCUADRO, SL

B07932858

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1130/2021

RAQUEL BORREGO NICOLÁS

***3536**

450,00 €

450,00 €

0,00 €

RST 1128/2021

TEODORO GENARO BIURRÚN COLL

***9511**

539,00 €

539,00 €

0,00 €

RST 1127/2021

CAFÉS I DOLÇOS A&M, CB

E57857435

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1126/2021

CLAUDIA MILLÁN PÉREZ

***3970**

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1121/2021

FRANCISCO ESTEVE CABRER

***5579**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1120/2021

LEONARDO PIÑERO MARRÓN

***5719**

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1119/2021

EVARISTA GÓMEZ VÁSQUEZ

***2380**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1118/2021

ELDEEJAY, SC

J16639361

629,00 €

629,00 €

0,00 €

RST 1112/2021

VEDRAI VEDRAI, SL

B16583510

800,00 €

728,00 €

72,00 €

RST 1111/2021

GORILA PARK, SL

B57707341

800,00 €

799,00 €

1,00 €

RST 1110/2021

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ ORTEGA

***5811**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1108/2021

PLENILUNIO SON BOU, SL

B57126146

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1102/2021

CHAUVONCOURT, SL

B57916553

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1099/2021

RAFAEL MORENO SIMANCAS

***9421**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1096/2021

POP TUDOR, SCP

J16618878

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1092/2021

DIÉGUEZ BUSTOS, CB

E07551757

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1087/2021

BASKO NORTE, SL

B57963787

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1084/2021

MARGARITA RIUTORT VIVES

***0930**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1076/2021

ARTESANOS DEL HELADO 2020

E01835156

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 283/2021

BELLAVISTA BY GIUSEPPE

B57745572

709,00 €

745,00 €

0,00 €

RST 278/2021

OSCAR GENER BOSCH

***8680**

800,00 €

910,00 €

0,00 €

RST 275/2021

TOMAS LOPEZ GARCIA

***9200**

800,00 €

2.562,14 €

0,00 €

RST 266/2021

PETER TOTH

***3728**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 263/2021

ANTONESCU GEORGETA

***0760**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 254/2021

ALBERTO GLEREAN WALTER

***0341**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 253/2021

OLMEDILLA SA

A07043649

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 252/2021

GRACO CAMPANET SL

B57945214

500,00 €

545,00 €

0,00 €

RST 250/2021

FREDDY ROJAS SUAREZ

***4635**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 248/2021

MANUELA LOPEZ JIMENEZ

***5149**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 247/2021

PETOKA SL

B07290836

800,00 €

799,00 €

0,00 €