Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 119168
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, relatiu a l’aprovació de la concessió d'ajuts individuals de caràcter econòmic del Consell Insular de Menorca, per a persones majors de 18 anys que acudeixin a un centre de dia amb dependència reconeguda, per cobrir despeses de suport al domicili provocades per la covid-19 (exp. 03140-2021-000654)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Atesa la voluntat del Consell Insular de Menorca, en l'exercici de les seves competències, de posar a l'abast de les persones amb dependència reconeguda ajuts per pal·liar l'impacte negatiu provocat pel tancament dels centres de dia causat per la crisi sanitària de la covid-19 i, d'aquesta manera, cobrir part de les despeses dels serveis de suport al domicili, en el marc del que estableix la Llei 4/2009, d'11 de juny;

Atès que el 8 de novembre de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca va aprovar la convocatòria i les bases per a la concessió d'ajuts individuals de caràcter econòmic, per a persones majors de 18 anys que acudeixin a un centre de dia amb dependència reconeguda, per cobrir despeses de suport al domicili provocades per la covid-19 (BOIB núm. 162 de 23 de novembre de 2021);

Ateses les 118 sol·licituds d'ajut econòmic presentades;

Vist l'informe preceptiu que ha emès la Comissió Avaluadora, d'acord amb l'acta de la sessió tinguda el passat 15 de febrer de 2022, i un cop revisat l'expedient;

Atès l'informe tècnic, facultatiu i no vinculant, emès dia 15 de febrer de 2022 per la instrucció de l'expedient per tal de formular la proposta de resolució dels ajuts basant-se en l'informe emès per la Comissió Avaluadora, com estableix la base 12a de la convocatòria, sobre la comprovació del compliment dels requisits i les condicions i la valoració segons els criteris objectius de les sol·licituds d'ajuts tinguts en compte per la Comissió Avaluadora;

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Aprovar la resolució de la convocatòria d'ajuts individuals de caràcter econòmic, per a persones majors de 18 anys que acudeixin a un centre de dia amb dependència reconeguda, per cobrir despeses de suport al domicili provocades per la covid-19, per la qual s'atorguen ajuts a 113 sol·licituds de les 118 presentades, per un import total de 120.000,00 € amb càrrec al pressupost 2022, als titulars dels expedients següents, amb els imports i els conceptes detallats:

PERSONA BENEFICIÀRIA

IMPORT

02521417L

610,71 €

04158155P

1.061,78 €

05701954R

610,71 €

08741649Q

1.492,29 €

17043544S

256,22 €

22068979L

1.239,53 €

30064927V

886,58 €

30140371K

1.492,29 €

36651462L

1.214,30 €

41465309N

1.492,29 €

41468450W

1.210,16 €

41469682S

1.038,81 €

41471904Y

1.478,43 €

41472295Y

1.524,73 €

41472902S

1.038,81 €

41473959Z

1.009,93 €

41475510R

1.038,81 €

41475752J

1.450,68 €

41475953F

990,68 €

41476519K

1.246,88 €

41476919F

1.336,46 €

41478610L

1.196,30 €

41479182Q

1.296,66 €

41479286M

596,94 €

41479458Q

580,48 €

41480230Y

1.227,53 €

41480295W

1.168,55 €

41480523T

1.380,93 €

41480229M

958,69 €

41481962J

1.061,78 €

41482215J

1.029,18 €

41482373X

569,54 €

41482722Z

1.000,31 €

41483596Z

1.211,32 €

41483613P

1.210,16 €

41483959D

981,21 €

41484133E

1.038,81 €

41484140Y

1.450,68 €

41484205W

1.464,53 €

41485252Z

718,74 €

41485745R

500,28 €

41485868D

610,71 €

41485876V

1.364,22 €

41486888V

1.422,92 €

41487059G

886,12 €

41487803N

1.210,16 €

41490088C

654,83 €

41491432F

1.048,40 €

41492721P

1.000,31 €

41492734K

610,71 €

41492940C

506,70 €

41493674H

1.464,53 €

41493853J

968,22 €

41494341H

522,51 €

41494390K

610,71 €

41494884D

1.061,78 €

41496494D

1.524,73 €

41496888N

1.009,93 €

41497026N

1.061,78 €

41497027J

1.000,31 €

41497895F

1.524,73 €

41497979E

591,47 €

41501142B

610,71 €

41503027X

87,66 €

41503149V

1.248,34 €

41505355S

1.492,29 €

41507256F

1.524,73 €

41508023S

1.524,73 €

41508131P

1.506,18 €

41508142L

1.524,73 €

41508320J

1.524,73 €

41508633G

1.524,73 €

41509613H

1.524,73 €

41510738Q

1.524,73 €

41614263H

1.061,78 €

41720221S

287,38 €

41721627H

159,13 €

41721755P

1.492,29 €

41722010X

1.478,43 €

41724016S

1.492,29 €

41724168Y

1.284,03 €

41727140B

1.524,73 €

41727148L

1.181,40 €

41728625R

740,86 €

41731927Z

1.061,78 €

41733025P

1.524,73 €

41733325D

1.009,93 €

41733414Y

610,71 €

41733935K

271,86 €

41734825Z

555,34 €

41734993K

602,41 €

41735408E

610,71 €

41736771M

610,71 €

41737224K

1.029,18 €

41737693F

1.061,78 €

41738468T

1.061,78 €

41739080Z

610,71 €

41739373P

602,41 €

41739388T

1.524,73 €

41740802B

610,71 €

41741135E

610,71 €

41741589Q

1.061,78 €

41743053P

610,71 €

41743352P

1.524,73 €

41744093J

1.061,78 €

41744727A

1.524,73 €

41747232R

1.524,73 €

43070582T

1.524,73 €

47518961H

1.524,73 €

76102645S

258,16 €

78305588H

1.098,23 €

78320019M

1.524,73 €

78320139X

1.450,68 €

Segon. Denegar l'ajut als titulars dels expedients següents pels motius que es detallen en cada cas:

Sol·licitant

Motiu de la denegació

41479805H

No compleix els requisits de la base 4 ni els requisits de la base 7.3.

41498282A

No compleix el requisit de la base 4.2 (Tenir reconeguda la situació de dependència per l'Administració autonòmica competent).

41477175X

No compleix el requisit de la base 4.5 (Tenir una renda < 4*IPREM 31.634,40 €/any).

Tercer. Considerar que han desistit de la seva sol·licitud els titulars dels expedients següents pels motius que es detallen en cada cas:

Sol·licitant

Motiu de desistiment o d'inadmissió

41483279L

No esmena la documentació segons art. 68.1 Llei 39/2015 LPAC i la base 7.2 c de la convocatòria.

41495137D

No esmena la documentació segons art. 68.1 Llei 39/2015 LPAC i la base 7.2 c de la convocatòria.

Quart. Comunicar aquests acords al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions prèviament a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'acord relatiu a la concessió d'ajuts d'aquesta convocatòria.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 3 de març de 2022

Per delegació de la presidenta

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)