Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 123049
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a les actuacions que ha dut a terme l’any 2021 el sector agrari professional de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El desenvolupament d'una política de progrés de l'agricultura, necessària per la importància social, econòmica i cultural del sector, que el Parlament de les Illes Balears ha reconegut com a estratègica, no es pot sustentar exclusivament en l'Administració pública, sinó que necessita el suport actiu dels agricultors i dels ramaders i, molt especialment, de les organitzacions professionals agràries i de les unions i federacions de cooperatives agràries.

Tradicionalment, de la representació del sector agrari davant els òrgans governamentals se n'han encarregat les organitzacions professionals agràries, com a òrgans de participació dels agricultors en els assumptes públics amb la finalitat de millorar les polítiques agroalimentàries. Actualment, a les Illes Balears aquest tipus de organitzacions es concentren a les illes de Mallorca i Menorca.

D'altra banda, al títol III de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears, es regula l'associacionisme cooperatiu. Concretament, l'article 150 determina que les societats cooperatives es poden associar lliurement i voluntàriament per defensar i promocionar els seus interessos, i constituir unions i, si escau, federacions. A aquestes unions i federacions, la Llei esmentada els assigna, entre altres funciones, les de participar en les institucions i organismes de l'Administració pública que afectin el perfeccionament del règim legal relacionat amb les cooperatives, així com en els organismes que tinguin competència o funcions respecte de l'ordenació socioeconòmica.

En aquesta línia, l'article 169 de la Llei 3/2019, agrària de les Illes Balears, determina que les administracions públiques competents en matèria agrària de les Illes Balears han de consultar les organitzacions professionals agràries i les estructures representatives de les societats cooperatives a l'hora d'elaborar i aprovar els plans, els programes i les estratègies relatives a la política agrària i agroalimentària i fomentar la seva interlocució en el disseny de les polítiques agràries i agroalimentàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tal de no limitar-se a un associacionisme inoperant, el paper d'aquestes organitzacions ha de ser actiu i ha d'incloure actuacions positives i productives per al sector. El suport públic a aquestes actuacions es fonamenta en el seu esforç i en la repercussió que obtenen en el món rural. Per aconseguir la màxima eficàcia en aquest sentit, és convenient, sense coartar gens ni mica la llibertat d'actuació d'aquestes entitats, potenciar les línies en què les sinergies entre l'Administració, les organitzacions professionals i el cooperativisme siguin més positives per als agricultors.

Aquest tipus d'entitats associatives de representació del sector agrari desenvolupen funcions de col·laboració amb les diferents administracions, sense exercir activitats econòmiques, de manera que estan excloses del règim d'ajudes de l'Estat.

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005, es va publicar l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, i a l'article 1.2.i assenyala que l'associacionisme agrari ha de ser objecte d'ajudes.

D'altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a l'article 2.a, estableix que el FOGAIBA té com a objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i de millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea.

D'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 23 de desembre de 2005, el FOGAIBA assumeix, des de l'1 de gener del 2006, amb caràcter ple, l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i de millora dels sectors agrari i pesquer.

Mitjançant el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, a l'annex 1, s'acorda l'adscripció del FOGAIBA a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

D'acord amb el que disposen l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 3 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes ajudes mitjançant una resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i Menorca i a les entitats representatives de les societats cooperatives de les Illes Balears, per participar en les despeses originades l'any 2021 per dur a terme les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions, d'acord amb el que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, que es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 17 de març de 2005.

2. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes són les Illes Balears.

Segon

Import màxim de la convocatòria i finançament

1. A aquesta convocatòria s'hi destina un import màxim de tres-cents setanta mil euros (370.000,00 €), a càrrec dels pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l'any 2022, amb la possibilitat d'ampliar els crèdits assignats.

2. El crèdit total que preveu el punt 1 anterior s'ha de distribuir de la manera següent:

− cent mil euros (100.000,00 €) es destinen als beneficiaris de les actuacions que preveu el punt 1.a del quart apartat d'aquesta resolució;

− dos-cents quaranta mil euros (240.000,00 €) es destinen als beneficiaris de les actuacions que preveu el punt 1.b del quart apartat, amb el domicili social a l'illa de Mallorca;

− trenta mil euros (30.000,00 €) es destinen als beneficiaris de les actuacions que preveu el punt 1.b de l'apartat quart, amb el domicili social a l'illa de Menorca.

 

Tercer

Beneficiaris

1. Es poden beneficiar de les ajudes, per les actuacions que preveu el punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria, les federacions de cooperatives agràries o les unions de cooperatives agràries que tinguin el domicili social i l'àmbit d'actuació a les Illes Balears i que, en la data d'acabament de presentació de sol·licituds, compleixin els requisits següents:

− Estar degudament registrades i complir les obligacions formals d'actualització i de lliurament de les seves dades, d'acord amb el que estableix la Llei 1/2003, de 20 de març. Aquest requisit s'ha de comprovar d'ofici, tret de manifestació contrària de la persona interessada, cas en què ha de presentar el certificat corresponent.

− Tenir més de cinc anys d'antiguitat.

− Estar integrades dins d'una organització d'àmbit nacional amb una antiguitat de més de cinc anys.

2. Es poden beneficiar de les ajudes, per les actuacions que preveu el punt 1.b de l'apartat quart d'aquesta convocatòria, les organitzacions professionals agràries de caràcter general, constituïdes i reconegudes d'acord amb la Llei 19/1977, d'1 d'abril, sobre regulació del dret d'associació sindical, que compleixin els requisits següents:

− Tenir la defensa dels interessos generals del sector agrari entre les seves finalitats estatutàries.

− Tenir el domicili social i l'àmbit d'actuació a les Illes Balears.

− Tenir un funcionament intern realment i efectivament democràtic.

− Estar integrades en organitzacions professionals agràries de caràcter nacional en el moment de presentar la sol·licitud.

3. A més dels requisits que estableixen els punts anteriors, han de complir tots els requisits que preveu l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer, així com els que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

4. Els requisits generals que estableixen els punts 1 i 2 anteriors s'han de mantenir durant un període no inferior a un any, a comptar des de la data de la resolució de concessió de l'ajuda.

5. No es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta resolució ni les persones, ni les entitats ni les associacions que concorrin en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. La justificació de no trobar-se dins d'aquestes prohibicions s'ha d'efectuar de la manera que preveu l'apartat 6 de l'article 10 esmentat del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

6. D'acord amb el que disposa l'article 10.1.e del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considera que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social ha de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

L'acreditació del compliment d'aquest requisit s'ha de fer mitjançant la presentació de les certificacions que preveu l'article 22 del Reial decret 887/2006. No obstant això, la persona interessada pot autoritzar el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació a comprovar d'ofici el compliment del requisit esmentat i, en aquest cas, no cal presentar els certificats corresponents. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions que preveu el paràgraf anterior, se n'ha d'acreditar el compliment mitjançant una declaració responsable.

7. De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta resolució ni les empreses ni les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

Quart

Activitats subvencionables

1. Constitueix activitat subvencionable:

1.a. La realització de les activitats pròpies de les federacions o unions de cooperatives agràries amb la finalitat de promoure actuacions en matèria de representació i d'informació que s'hagin dut a terme entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2021 i pagades abans de la sol·licitud d'ajuda.

1.b. La realització de les activitats pròpies de les organitzacions professionals agràries amb la finalitat de promoure actuacions en matèria de representació i d'informació dutes a terme entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2021 i pagades abans de la sol·licitud d'ajuda.

2. Són despeses subvencionables:

− El salari i els costos de la Seguretat Social i de gestoria del personal laboral contractat, així com els honoraris d'altres assessors professionals contractats relacionats directament amb l'activitat de l'entitat.

− Els lloguers i les despeses dels locals de l'organització, entre d'altres: electricitat, telèfon, neteja.

− La subscripció a publicacions relacionades amb l'activitat de l'organització.

− El material d'oficina fungible.

− Les quotes satisfetes per la seva integració en agrupacions o federacions d'àmbit superior i d'altres de caràcter sectorial.

− El manteniment i l'adquisició d'equips informàtics i fotocopiadores.

− Els viatges per assistir a reunions fora de l'illa de Mallorca o, en el cas que l'àmbit d'actuació siguin les Illes Balears, de les altres illes cap a Mallorca.

− Les despeses de formació per al personal, contractat i de direcció, de l'entitat.

− Les despeses derivades de la compravenda d'immobles sempre que aquests es destinin a les funcions pròpies de l'organització, entre d'altres; les de notaria; les d'inscripció al Registre de la Propietat; les de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentals; les de plusvàlues municipals; les de comissions de serveis professionals per a la seva venda (immobiliàries) i les d'impostos de béns immobles. L'impost sobre el valor afegit (IVA) no serà subvencionable, excepte quan el beneficiari no el pugui recuperar.

3. En qualsevol cas, s'apliquen les normes en matèria de despeses susceptibles de subvenció, comprovació de subvencions i comprovació de valors que estableixen els articles 40, 41 i 42 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 83 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

Cinquè

Quantia de les ajudes

1. L'import de l'ajuda és del 100 % de les despeses subvencionables, amb els límits que assenyalen els punts següents.

2. L'import màxim de cada beneficiari de les ajudes que preveu el punt 1.b de l'apartat quart d'aquesta convocatòria es calcula de la manera següent:

a. S'assigna el 40 % del crèdit disponible de manera directament proporcional al nombre de beneficiaris que compleixin els requisits que assenyala l'apartat tercer d'aquesta convocatòria.

b. S'assigna el 25 % del crèdit màxim disponible de manera directament proporcional al nombre d'afiliats de l'illa corresponent que estiguin al dia del pagament de les quotes de l'any 2021.

c. S'assigna el 20 % del crèdit màxim disponible de manera directament proporcional al nombre d'hores impartides en cursos organitzats a l'illa corresponent per l'entitat beneficiària durant l'anualitat 2021.

d. S'assigna el 15 % del crèdit màxim disponible de manera directament proporcional al nombre d'expedients tramitats pels conceptes següents:

− Sol·licituds úniques registrades l'any 2021 d'ajudes comunitàries directes (PAC), de caràcter agroambiental, de pagament compensatori per a zones de muntanya i/o de limitacions naturals. Només es comptabilitza, com a una única sol·licitud, el conjunt de sol·licituds que forma la sol·licitud única.

− Contractacions de temporers al camp des de tercers països formalitzades durant el 2021.

3. En tot cas, l'import de l'ajuda no pot superar el 100 % de les despeses fetes i justificades degudament.

4. Per determinar les quanties indicades, s'ha d'aportar la documentació que consta a l'apartat següent, sens perjudici de la comprovació que l'òrgan gestor consideri oportuna fer.

Sisè

Sol·licituds

1. El període de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució fins al 19 d'abril del 2022.

2. Les persones interessades que compleixin els requisits que preveu aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud d'ajuda i pagament, d'acord amb el model que consta al web del FOGAIBA, adreçades al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (A04026954).

Les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.2.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Caldrà aportar totes i cadascuna de les dades que s'indiquen a l'annex esmentat, així com assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté el mateix annex.

A aquestes sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a. Fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant.

b. Fotocòpia dels estatuts socials inscrits correctament en el registre corresponent.

c. Document que acrediti la representació en virtut de la qual se signa la sol·licitud.

d. Certificat acreditatiu de formar part d'una organització d'àmbit nacional i de l'antiguitat.

e. Memòria d'actuació justificativa de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

f. Relació de justificants imputats, d'acord amb el model que consta a la pàgina web del FOGAIBA. S'ha de facilitar una còpia del document en format digital.

g. Documentació justificativa de les despeses fetes. La justificació de la despesa s'entén efectuada mitjançant la presentació de:

g.1. Factures pagades o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que reuneixin els requisits i les formalitats que preveu el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012), i justificants de pagament.

g.2. Nòmines pagades del personal laboral contractat.

g.3. Justificants del pagament de la Seguretat Social del personal laboral contractat.

g.4. Justificació del pagament de la retenció a compte de l'IRPF corresponent al personal laboral i/o tècnic contractat.

g.5. Altres justificants de pagament.

Es consideren justificants de pagament els documents següents:

1r. Extracte bancari en el qual quedi identificat el pagament fet mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

2n. Factura que incorpori l'acreditació del cobrament per part del seu emissor o la persona responsable de l'empresa amb capacitat de cobrament. A aquest efecte, han de quedar consignades a la factura les dades següents: la data de cobrament, la identificació amb el nom, el NIF i la signatura del declarant del cobrament de la factura i el segell de l'empresa, aquest darrer és facultatiu en el cas que l'emissor sigui una persona física.

3r. Comprovant de transferència bancària en el qual quedi identificat el pagament fet mitjançant la indicació de l'import i la identificació del pagador i del destinatari.

4t. Qualsevol altre document de valor probatori equivalent, vàlid en dret, mitjançant el qual s'acrediti la realització efectiva del pagament.

Aquesta documentació queda a disposició de l'Agència Tributària i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors per dur a terme qualsevol control que es consideri oportú efectuar.

No s'admeten pagaments en efectiu d'import igual o superior a 1.000,00 euros en els termes que preveu l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions i la lluita contra el frau.

h. Indicació dels criteris de repartiment dels costos generals i/o indirectes incorporats a la relació de justificants de despeses, si escau.

i. En el cas de sol·licitants de les ajudes que preveu el punt 1.b de l'apartat quart d'aquesta convocatòria, certificat, segons el model que consta a la pàgina web del FOGAIBA, expedit pel secretari de l'organització sobre:

− Nombre d'afiliats, de l'illa del domicili social del sol·licitant, que estan al dia del pagament de les quotes de l'any 2021.

− Relació detallada dels cursos impartits durant l'any 2021 a l'illa del domicili social del sol·licitant, amb indicació del nombre d'hores de cada curs.

− Relació detallada dels contractes de temporers de tercers països formalitzats al 2021.

j. Documentació que demostri que el beneficiari no pot recuperar l'IVA, en cas de sol·licitar la subvencionabilitat de l'IVA: certificat 036 o una resolució d'exempció.

3. En el cas que la persona interessada no autoritzi expressament el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI del representant o els certificats conforme està al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, ha d'aportar els documents acreditatius corresponents. En el cas que no estigui obligada a presentar les declaracions a què fan referència les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social anteriors, ha de presentar una declaració responsable del seu compliment.

4. No cal presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics. En el cas que, en tramitar altres expedients al FOGAIBA o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja s'hagi presentat algun d'aquests documents, no cal aportar-lo de nou i n'hi ha prou d'esmentar l'expedient en què consta o, si escau, que la informació estigui a la base de dades documental que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny. No obstant això, l'acreditació de facultats ha de ser vigent en la data en què es presenta la sol·licitud.

5. Si la sol·licitud d'ajuda o qualsevol dels documents que siguin necessaris no reuneixen els requisits assenyalats, es requerirà a la persona interessada que esmeni el defecte o que aporti la documentació en el termini de 10 dies, tal com indica l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si no ho fa, s'entendran desistides les sol·licituds i, amb la resolució prèvia, s'arxivarà l'expedient sense cap altre tràmit.

6. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, del que conté aquesta convocatòria, de les bases reguladores que estableix l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005 i de la resta de normativa d'aplicació.

Setè

Selecció de beneficiaris

La selecció dels beneficiaris de les ajudes es fa mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. En conseqüència, se seleccionen totes les organitzacions sol·licitants que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria i que presentin la documentació adient a la sol·licitud.

En el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret d'ajuda superi l'import que es destina a aquesta convocatòria, s'ha de reduir el percentatge d'ajuda de les sol·licituds de manera proporcional.

Vuitè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan du a terme d'ofici les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. La resolució dels expedients la dicta el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes OCM, de l'Estat i de Pesca, en vista de l'informe previ de la unitat gestora d'aquest servei, en el qual s'acreditaran, en cas que sigui favorable, la legalitat de l'ajuda i el seu import.

Es pot prescindir del tràmit de notificació de la proposta de resolució provisional quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets, al·legacions i proves a banda dels que han adduït les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té caràcter de definitiva.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, a comptar a partir de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i aquesta resolució s'ha de notificar individualment a les persones interessades. Si, un cop ha transcorregut aquest termini, no s'ha notificat cap resolució expressa, s'ha d'entendre desestimada la sol·licitud.

4. La pràctica de les comunicacions i de les notificacions als interessats en aquest procediment es fa de manera telemàtica.

5. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novè

Obligacions dels beneficiaris

1. Són obligacions dels beneficiaris les que estableixen l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 15 de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer.

2. El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Desè

Justificació i pagament de les ajudes

El pagament de l'ajuda es fa mitjançant una transferència bancària, un cop s'hagi dictat la resolució de concessió, amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA, ja que la justificació s'ha realitzat i acreditat amb caràcter previ a la concessió de l'ajuda.

Onzè

Compatibilitats

Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria són compatibles amb les ajudes que la persona beneficiària rebi per a la mateixa finalitat de qualsevol administració pública o d'una altra entitat pública o privada, però en cap cas l'import rebut, aïlladament o conjuntament, pot superar el valor de les despeses originades per la realització de les activitats.

Dotzè

Règim jurídic aplicable

El règim jurídic aplicable a aquesta convocatòria és el que estableixen l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 10 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en els sectors agrari i pesquer; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; els preceptes que s'apliquin i que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa d'aplicació vigent.

Tretzè

Publicació

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de març de 2022

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño