Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 122570
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica l’annex de la Resolució de 15 de març de 2021, per la qual disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-lo

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, estableix en l'article 10.1.r) “Funcions de coordinació”, l'impuls de la coordinació en les actuacions municipals de la figura del policia tutor.

2. El Programa Policia Tutor de les Illes Balears edició 2017, aprovat per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques publicada en el BOIB núm. 70, de 8 de juny, preveu la creació de sistemes d'auditories dirigits a la millora contínua del servei de policia tutor.

3. La Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 15 de març de 2021, va aprovar la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-lo. 

Després de la primera experiència d'atorgament de segells de qualitat als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears a través de les activitats realitzades al llarg del curs 2020-2021, es va observar la necessitat de recollir les activitats en matèria d'educació viària realitzades pels agents, per aquest motiu es procedeix a modificar l'annex de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-lo, publicada al BOIB núm. 42 de 27 de març de 2021, amb la incorporació d'un nou indicador de qualitat.

Fonaments de dret

1. La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el decret 55/2017, de 15 de desembre, del fons de seguretat pública de les Illes Balears.

2. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, té com a objecte (art. 1), la millora continua de la qualitat de les organitzacions i dels serveis públics que es presten a la ciutadania i de la qualitat democràtica pel que fa als efectes de les intervencions públiques i l'acció de govern.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això dic la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació del punt 2 de l'apartat “Indicadors de qualitat a presentar i valorar” de l'annex de la Resolució de 15 de març de 2021, per la qual disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears, i incloure un punt 8 a aquest apartat per incorporar un nou indicador de qualitat relacionat amb les activitats d'educació viària.

4. Annexar a aquesta resolució un text consolidat de l'annex de la Resolució de 15 de març de 2021 per la qual disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-lo, en el qual consta la nova redacció del punt 2 i el punt 8 de l'apartat “Indicadors de qualitat a presentar i valorar”.

3. Informar sobre aquesta modificació, per part de l'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, a tots els ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor.

4. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (8 de març de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX Text consolidat de l'annex de la Resolució de 15 de març de 2021, per la qual disposa la creació del segell de qualitat per als agents i ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor de les Illes Balears i els requisits per obtenir-lo

Introducció

Per tal de donar un plus de qualitat al Programa Policia Tutor de les Illes Balears i millorar les competències professionals dels agents de la policia local que hi participen, així com per augmentar la funció preventiva i reforçar el treball en xarxa amb altres professionals de l'àmbit socioeducatiu, la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a través de la Direcció General d'Emergències i Interior (ISPIB), ha impulsat la creació d'un nou segell de qualitat professional, voluntari i anual per als agents adherits al Programa, així com per als seus ajuntaments, complint una sèrie de requisits dins els terminis establerts que a continuació es detallen.

Interessats en obtenir el segell de qualitat

Qualsevol policia tutor i tutora nomenat per al curs escolar de referència i per al següent, pot sol·licitar, a través del seu ajuntament (prefectura de la policia local i batlia o regidoria delegada en matèria de seguretat ciutadana), el segell de qualitat professional en matèria de policia tutor en els termes que a continuació s'estableixen. També és d'aplicació aquest segell de qualitat al cap de la Secció XVII i coordinador o coordinadora del programa de l'ISPIB en els requisits i indicadors d'aplicació.

Requisits d'accés al segell de qualitat

1r. Estar en possessió del curs oficial de policia tutor de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) o del curs oficial d'agent tutor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), incloent la sessió informativa d'adaptació al Programa de les Illes Balears en el cas del títol de la FEMP (dades pròpies de l'ISPIB).

2n. Estar en possessió d'un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals (dades pròpies de l'ISPIB).

3r. Estar adherit al Programa Policia Tutor mitjançant el nomenament de prefectura o batlia dins el curs de referència i el següent (dades pròpies de l'ISPIB).

Indicadors de qualitat a presentar i valorar

1. Nombre mínim de 20 hores de formació per curs escolar relacionades amb el lloc de treball i les funcions descrites en el Programa. S'entén aquest període de formació comprès entre l'1 de juliol i el 30 de juny de l'any següent. En aquest cas s'han de lliurar les certificacions de les hores de formació obtingudes dins el període indicat. La formació en matèria d'educació viària no pot superar el 40 % del total d'hores de formació.

 

2. Nombre mínim de sessions preventives realitzades amb l'alumnat, incloent les sessions realitzades a pares i mares per agent. El nombre mínim de sessions serà el que s'indica en el barem següent:

​​​​​​​Nombre habitants per municipi

Modalitat A prestació servei PT (temps parcial)

Modalitat B prestació servei PT (temps complet)

Fins a 10.000

6

12

De 10.001 fins a 20.000

12

18

Més de 20.000

18

24

Aquest indicador s'ha de lliurar a través de les certificacions signades pels centres educatius (model específic elaborat per l'ISPIB). El termini d'execució d'aquestes sessions serà des de l'inici de les activitats lectives fins el darrer dia d'aquestes de l'any de referència. En el cas que els centres educatius desestimin realitzar sessions preventives, aquestes es podran substituir per sessions d'educació viària fins un màxim del 40 % del total indicat a la taula superior. 

3. Certificació del treball en xarxa realitzat al llarg del curs de referència amb serveis socials municipals i/o amb els departaments d'orientació dels IES, i/o del Professorat Tècnic de Serveis a la Comunitat (PTSC), entre altres departaments que treballen amb menors d'edat. En aquest apartat es pot lliurar el nombre de certificacions (model elaborat per l'ISPIB) que cada interessat consideri oportú per demostrar el treball en xarxa realitzat, sempre lliurant com a mínim dues d'aquestes certificacions.

4. Lliurament de la memòria anual de policia tutor del curs de referència en els terminis estipulats (dades pròpies de l'ISPIB).

5. Avaluació anual amb resultat positiu (3 punts o més) dels centres docents impulsada per l'ISPIB sobre el servei de policia tutor rebut, segons la mitja de tots els centres del municipi (dades pròpies de l'ISPIB).

6. Assistència a reunions de coordinació de policies tutors per illes (dades pròpies de l'ISPIB i dels coordinadors territorials).

7. Superació de les avaluacions presencials al servei de policia tutor realitzades per l'ISPIB (dades pròpies de l'ISPIB).

8. En el cas de complir amb els set primers indicadors de qualitat d'aquest apartat, es podrà sol·licitar la certificació de la categoria d'educació viària (model específic elaborat per l'ISPIB) dins el mateix segell de qualitat si es certifiquen un nombre mínim de sessions teorico-pràctiques en la matèria, segons el barem següent:

Nombre habitants per municipi

Modalitat A prestació servei PT (temps parcial)

Modalitat B prestació servei PT (temps complet)

Fins a 10.000

9

18

De 10.001 fins a 20.000

18

26

Més de 20.000

24

32

Les condicions per sol·licitar aquesta categoria són les següents:

a)  Que l'agent estigui nomenat en el Programa d'Educació Viària de les Illes Balears (BOIB núm. 30 de 7 de març de 2019) en la modalitat B (a temps parcial) al llarg del curs escolar de referència (dades pròpies de l'ISPIB).

b)  Si es fa ús d'algun nombre de sessions d'educació viària en l'indicador núm. 2, aquest nombre de sessions no podrà comptar per sol·licitar la categoria de l'indicador núm. 8.

En el supòsit de que es disposi la creació d'un nou segell específic del Programa d'Educació Viària de les Illes Balears, aquest indicador núm. 8 deixarà de tenir efecte. 

Terminis de presentació de la documentació

La documentació indicada s'ha de lliurar a l'ISPIB mitjançat registre d'entrada, a excepció dels documents que ja es troben en possessió d'aquesta Administració, entre l'1 de juny i el 15 de juliol del curs de referència de cada any, de forma voluntària per part dels agents i ajuntaments interessats. La memòria d'actuacions es podrà lliurar fins el mateix dia que s'iniciï el nou curs escolar.

Obtenció i validesa dels segells de qualitat

Per tal d'obtenir el segell de qualitat indicat, s'han de complir tots els requisits establerts, com també la totalitat dels indicadors específics. La validesa dels segells serà d'un any comptant des de l'1 de setembre fins el 31 d'agost de l'any vinent, coincidint amb la durada d'un curs escolar.

L'ISPIB lliurarà els segells al llarg del mes de setembre de cada any a tots els interessats i als seus ajuntaments, després d'analitzar i valorar de forma positiva la informació facilitada. No es lliurarà cap segell de qualitat fins el lliurament de la memòria d'actuacions del curs de referència per part dels interessats.

Informació pública d'aquest procediment

Anualment, al llarg del mes de maig, l'ISPIB informarà els ajuntaments adherits al Programa Policia Tutor sobre l'inici d'aquest procediment d'atorgament de segells de qualitat, i facilitarà els models de sol·licitud i de certificacions establertes per a cada indicador de qualitat.