Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 119112
Bases reguladores dels premis Sant Jordi de literatura i de punts de llibre 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Insular d'Eivissa (CIE) a través del seu Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, en virtut del que estableix l'article 70.18 de la de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (EAIB), aprovat per Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificat per Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia i des que fou transferida per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, té com a competència pròpia el foment de la creació literària i de la creativitat artística, mitjançant la convocatòria i la concessió de premis, i és voluntat d'aquesta corporació seguir fomentant les dues accions i, a tal efecte, convocar l'edició de 2022 dels Premis Sant Jordi de Literatura i de Punts de Llibre per a alumnes de secundària i de batxillerat que enguany ja arriba a la 30a edició pel que fa a les categories literàries i a la 7a pel que fa al disseny de punts de llibre.

En aquest sentit, el Departament de Cultura, Educació i Patrimoni, de conformitat amb l'apartat tercer 6, lletra a, del Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-09-2021), convoca el Premis Sant Jordi, de Literatura i de Punts de Llibre 2022, els quals estan previstos al Pressupost general del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2022 (BOIB núm. 8, de 13-01-2022) i al Pla estratègic de subvencions 2020-2021-2022, aprovat per acord de Consell Executiu en data 7 de febrer de 2020 i publicat al BOIB núm. 20, de 15-02-2020.

Primera

Objecte

L'objecte del Premis Sant Jordi 2022 és seleccionar i premiar les millors creacions literàries i artístiques entre els estudiants de secundària i batxillerat a l'àmbit de l'illa d'Eivissa i, alhora, commemorar la festa de Sant Jordi.

Amb aquesta finalitat, es convoquen per a l'any 2022 dues modalitats de Premis Sant Jordi:

- Modalitat A: Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat d'Eivissa amb la finalitat de fomentar la creació literària entre l'alumnat eivissenc.

- Modalitat B: Concurs Sant Jordi de Punts de Llibre, amb la intenció de fomentar la creació artística.

 

Segona

Participants

Podrà accedir a la convocatòria:

a) En la modalitat A, Concurs Literari Sant Jordi, qualsevol alumne/a que cursi estudis d'ESO i batxillerat a qualsevol centre de l'illa d'Eivissa.

b) En la modalitat B, Concurs de Punts de Llibre, només l'alumnat de 4t d'ESO que cursi estudis a qualsevol centre de l'illa d'Eivissa.

 

Tercera

Crèdits pressupostaris

L'import total d'aquestos premis és de 2.880 euros provinents de l'aplicació pressupostària 3340.48100 del pressupost de l'exercici 2022, desglossats de la següent manera:

Modalitat A: Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat d'Eivissa amb la finalitat de fomentar la creació literària entre l'alumnat eivissenc: 2.160 euros.

Modalitat B: Concurs Sant Jordi de Punts de Llibre només per a alumnes de quart d'ESO, amb la intenció de fomentar la creació artística: 720 euros.

 

 

Quarta

Obligacions de les persones participants

El fet de participar en aquest certamen suposa per part dels i de les concursants l'acceptació d'aquestes bases, de manera que en quedaran exclosos els que no compleixin els requisits que s'hi estableixen.

La participació en aquesta convocatòria comportarà l'autorització al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni a publicar les dades relatives a la identitat dels guanyadors i/o autors de treballs recomanats pel jurat per a la seua publicació que resultin imprescindibles per tramitar aquest procediment administratiu.

Així mateix, la participació comporta l'acceptació de les decisions del jurat, que seran inapel·lables.

Cinquena

Premis convocats i quantia

5.1. Modalitat A: Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat d'Eivissa

Aquesta modalitat presenta dues línies, amb un total de vuit premis:

a) Premi Ramon Muntaner de Narrativa

En aquesta línia s'hi estableixen dues categories:

Primera: Per a alumnes d'ESO, amb un primer premi dotat amb 330 euros i un segon premi amb 210 euros.

Segona: Per a alumnes de batxillerat, amb un primer premi dotat amb 330 euros i un segon premi amb 210 euros.

b) Premi Marià Villangómez de Poesia

En aquesta línia s'hi estableixen dues categories:

Primera: Per a alumnes d'ESO, amb un primer premi dotat amb 330 euros i un segon premi amb 210 euros.

Segona: Per a alumnes de batxillerat, amb un primer premi dotat amb 330 euros i un segon premi amb 210 euros.

5.2. Modalitat B: Concurs Sant Jordi de Punts de Llibre

Hi ha una categoria única, adreçada només a alumnes de 4t d'ESO i amb un total de sis premis, un per a cada un dels sis punts seleccionats pel jurat, dotat cada un amb 120 euros.

Sisena

Forma de presentació per l'alumnat participant dels treballs i responsabilitats

6.1. Modalitat A: Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes de secundària i batxillerat d'Eivissa

6.1.1. Requisits formals generals:

- Les obres hauran d'estar escrites en català.

- No es poden presentar manuscrites, sinó impreses en lletra de format 12.

- Els originals s'hauran de presentar només amb un títol.

- No s'admetran els poemes ni les narracions que vagin signats per l'autor/a.

6. 1. 2. Requisits específics de cada modalitat:

Premi Ramon Muntaner de Narrativa

- Les obres hauran de tenir una extensió màxima de 5 fulls DIN A-4.

- Podran ser narracions breus, diaris, memòries, relats de viatges, cartes, etc., i hauran de dur títol.

- Només s'admetrà la presentació d'una obra per concursant.

Premi Marià Villangómez de Poesia

- Els poemes, encapçalats pel títol, hauran d'anar escrits per una sola cara.

- La seua extensió no pot sobrepassar els cent versos.

- Cada concursant només podrà presentar un poema.

- S'admet la diversitat en qüestió de forma (rima, vers lliure, cal·ligrama) i temàtica.

 

6.2. Modalitat B: Concurs Sant Jordi de Punts de Llibre

Format del punt de llibre i altres requisits

6.2.1. Per ser admeses al concurs les obres només podran fer-se sobre la plantilla que es presenta com a annex 3 d'aquestes bases, en la qual s'ha de dibuixar l'anvers i el revers del dit punt; no s'ha de retallar.

6.2.2. Cada alumne/a participant només podrà presentar una obra. La temàtica dels punts i la tècnica que s'hi utilitzin són lliures.

6.2.3. Els punts de llibre hauran de ser necessàriament originals, inèdits i no poden haver estat premiats en cap altre certamen.

6.3. Responsabilitats

Els i les alumnes participants en el concurs es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers sobre els dibuixos i les obres literàries presentats a concurs (haver-los copiat), i es fan responsables de qualsevol reclamació que pogués sorgir per drets d'imatge, d'autoria o qualsevol altre dret al·legat per tercers.

Setena

Lloc i forma de presentació pel centre

7.1. Lloc de presentació

Cada centre d'ensenyament secundari i de batxillerat que hi vulgui participar haurà de presentar els treballs (no hi ha establert límit en el nombre de treballs a presentar) del seu alumnat, dins el termini establert en la convocatòria, de la següent manera:

- Per mitjans electrònics en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es), d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pel que fa als punts de llibre, una vegada presentades les sol·licituds en la forma prevista al paràgraf anterior, els originals s'han de fer arribar al Departament de Cultura del Consell Insular d'Eivissa av. d'Espanya, 49, 2n pis, Eivissa, per tal que el Jurat pugui apreciar les seues qualitats artístiques (color, textura, etc.).

7.2. Forma de presentació

El centre participant haurà d'omplir un document de sol·licitud de participació en el concurs dels Premis Sant Jordi corresponent a l'any 2022 que està incorporat en aquestes bases com a annex 1. Tots els treballs hauran d'anar acompanyats obligatòriament del permís d'activitat, annex 2. Junt amb aquests annexos s'han de presentar:

- còpies dels DNI o NIE de cada alumne/a participant

- els treballs del concurs literari originals

- els dissenys dels punt de llibre utilitzant la plantilla establerta (annex 3).

- declaració responsable de l'alumne/a major d'edat o del tutor/a legal (annex 4)

Els annexos per participar-hi podran descarregar-se de la seu electrònica del Consell: www.seu.conselldeivissa.es.

Vuitena

Termini per a la presentació dels treballs

Les secretaries dels centres d'ensenyament tenen deu dies hàbils des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria d'aquest Premi al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) com a data límit per presentar els treballs d'acord amb la base setena.

Novena

Publicitat de la convocatòria

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l'extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L'eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l'extracte en el BOIB.

 

Desena

Jurats qualificadors

10.1. Literatura

El veredicte del concurs correspondrà a un jurat que estarà constituït per:

President: Sr. Daniel Cohen Schwartz, suplent: Sra. Maria Cardona Marí

Tres vocals titulars:

- Sra. Margalida Torres Planells

- Sra. Rut José Prat

- Sra. Maria Rosa Ribas Marí

Vocals suplents:

1. Sra. Meritxell Rius Moncusí

2. Sra. Rebeca Suárez Fernández

3. Sra. Claudia Costa Daalmans

Secretari: Sr. Joan-Albert Ribas, tècnic de normalització lingüística del CIE;

suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa, tècnica de normalització lingüística del CIE. Amb veu i sense vot.

10.2 Punts de llibre

El veredicte del concurs correspondrà a un jurat que estarà constituït per:

Presidenta: Sra. Diana Bustamante Frías; suplent: Sra. Catina Costa Marí

Tres vocals titulars:

- Sra. Verónica Prats Marí

- Sra. Rocío Cala Pacheco

- Sr. Ricard Bofill Torres

Vocals suplents:

1. Sr. Miquel Marí Riera

2. Sra. María Jesús Adamuz Torres

3. Sra. Neus Tur Tur

Secretari: Sr. Joan-Albert Ribas, tècnic de normalització lingüística del CIE;

suplent: Sra. Maria Antònia Costa Costa, tècnica de normalització lingüística del CIE. Amb veu i sense vot.

Els dos jurats es reuniran al Consell Insular d'Eivissa i hauran de redactar una acta de proposta de guanyadors, que es formularà a l'òrgan resolutori a través de l'òrgan instructor.

Onzena

Funcions del jurat qualificador

11.1. Premis literaris

Avaluar la creativitat, el procés d'elaboració o altres aspectes que considerin adients i qualificar les obres presentades que s'adeqüin als requisits generals i específics establerts a les bases i als criteris d'avaluació que s'indiquen a continuació i als requisits formals establert a la base sisena.

Així, hauran de tenir en compte aquestos criteris d'avaluació respecte dels treballs a qualificar:

- La creativitat de l'autor/a.

- La coherència de l'obra.

- L'originalitat de la proposta literària.

- El lèxic i la sintaxi del treball narratiu o poètic.

- La correcció lingüística, adequada a la categoria d'ESO o Batxillerat a què es presentin.

11.2. Punts de llibre

Avaluar la creativitat, el procés d'elaboració o altres aspectes que considerin adients i qualificar les obres presentades que s'adeqüin als requisits generals i específics establerts a les bases i als criteris d'avaluació que s'indiquen a continuació i al format establert a la base sisena.

Així, hauran de tenir en compte aquestos criteris d'avaluació respecte dels treballs a qualificar:

- La creativitat de l'autor/a.

- El procés d'elaboració.

- Les tècniques utilitzades.

- La combinació dels colors.

- L'adequació i la mescla, si pertoca, dels diferents materials emprats.

- L'originalitat del punt de llibre.

11.3. Segons el parer dels dos jurats, algun dels premis podrà ser declarat desert. Així mateix, poden declarar un premi guanyat ex aequo per dos o més concursants.

Dotzena

Procediment de concessió dels premis

12.1. El procediment de concessió d'aquests premis s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, d'igualtat i de no-discriminació, mitjançant el sistema de concurrència competitiva.

12.2. Amb fonament en l'acta del jurat i en la proposta de l'òrgan instructor, els premis es concediran mitjançant resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni.

12.3. Renúncia. En el cas que algun dels premiats renunciï al premi, aquest quedarà desert en la categoria i la modalitat en què s'ha produït la renúncia

12.4. Aquestes concessions es comunicaran als centres als quals estudia l'alumnat guanyador, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica del Consell: www.seu.conselldeivissa.es. Posteriorment, es comunicaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

12.5. El termini màxim de resolució d'aquest procediment serà de sis mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOIB (art. 25.4 de la Llei 38/2003, general de subvencions).

12.6. L'òrgan instructor podrà requerir, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, els documents complementaris que es considerin necessaris als centres que s'hi presentin.

Tretzena

Obligacions de les persones guanyadores

13.1. La persona guanyadora major d'edat o, en el cas de ser menor, els seus representants legals, hauran de complir els requisits per obtenir la condició de beneficiari prevists a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. Així mateix, hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

Atès que la quantia màxima del premi per persona guanyadora és de 330 €, serà suficient la presentació d'una declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'Estat espanyol i amb la Seguretat Social, segons el model que figura com a annex 4 d'aquestes bases, tot de conformitat amb l'article 11.f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i 24.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions.

Altrament, hauran de complir les obligacions dels beneficiaris previstes a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

13.2. La persona guanyadora ha de sol·licitar l'alta o la modificació com a creditor del Consell Insular a efectes econòmics al seu nom, degudament emplenada, signada i segellada per l'entitat bancària. Aquesta sol·licitud o modificació es pot fer a través de la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) i s'adreçarà directament a la Tresoreria d'aquest Consell. Només s'haurà de presentar si no consta ja com a creditor del Consell o bé si s'ha produït alguna modificació en el que ja hi consta.

Catorzena

Pagament del premi

El pagament del premi a la persona guanyadora es farà per transferència bancària al número de compte indicat a la sol·licitud d'alta o modificació com a creditor del Consell Insular a efectes econòmics prevista a la base anterior.

La percepció dels premis estarà subjecta a les retencions establertes a la normativa fiscal vigent.

Quinzena

Acte de lliurament de premis

L'entrega dels premis es farà, si és possible, en un acte públic al Consell, en la data que es determinarà després que s'hagin fet públiques les persones guanyadores.

Setzena

Drets sobre els treballs guanyadors i publicació dels treballs guanyadors

La persona guanyadora manté el seu dret d'autoria sobre l'obra premiada i el Consell Insular d'Eivissa (CIE) es reserva el dret de publicació sobre la primera edició de l'esmentada obra.

Les persones guanyadores, si són majors d'edat, o en el seu cas, els representants legals autoritzen expressament el Consell per a la publicació de la primera edició tant dels punts de llibre com dels treballs literaris.

Per a la publicació que es fa cada cinc anys dels treballs guanyadors en un llibre, el CIE es reserva el dret de publicar-los (i, si n'hi hagués, dels que recomani el jurat publicar per la seua qualitat) i les persones guanyadores hauran de presentar el seu text en format word a l'adreça sal.cultura@conselldeivissa.es.

Pel que fa als punts guanyadors, el Consell els publicarà anualment i es distribuiran entre centres escolars, biblioteques, llibreries i parades al voltant de la diada de Sant Jordi de l'any següent.

Dessetena

Responsabilitat, revocació i reintegrament del premi

Les persones guanyadores d'aquest premi es responsabilitzen totalment que no existeixen drets sobre els treballs presentats i es fan responsables de qualsevol reclamació que pogués sorgir per drets d'autor o qualsevol altre dret al·legat per tercers. En tal cas, quedarà sense efecte l'acte de concessió del premi i, com a conseqüència de la revocació, pertocarà reintegrar totalment la quantitat rebuda per la persona guanyadora i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, que es realitzarà pel procediment establert al títol II de la Llei general de subvencions, en el qual s'ha de garantir l'audiència a les persones interessades.

Devuitena

Òrgans competents per a l'ordenació, la instrucció i la resolució

El Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa és el competent per instruir el procediment de concessió d'aquestos premis, de conformitat amb l'establert a l'apartat tercer, número 6, el Decret de Presidència núm. 2020000768, de modificació del Decret de Presidència núm. 2019000471, de data 10-7-2019, d'estructura del govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de departaments, i del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16-7-2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020, modificació al BOIB núm. 119, de 2-09-2021). Dins d'aquest Departament correspon a la consellera executiva l'ordenació del procediment, en virtut de l'apartat primer, lletra i, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17-7-2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31-12-2019, al BOIB núm. 101, de 4-6-2020 i al BOIB núm. 153, de 5-09-2020).

Pel que fa a la competència per aprovar les bases d'aquest premi i convocatòria, de conformitat amb l'establert a l'apartat primer, lletra e, del Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa, correspon a la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni “Aprovar o resoldre les convocatòries d'ajuts o subvencions a particulars o entitats públiques o privades fins a la quantitat de quinze mil euros (15.000 €) i donar-ne compte de les resolucions al proper Consell Executiu que se celebri”.

Denovena

Normativa aplicable

La convocatòria d'aquests premis es regirà pel que disposen les presents bases reguladores, per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, en allò que hi sigui d'aplicació, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, d'aplicació a aquestes bases en virtut de la seua disposició addicional segona, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Respecte de la protecció i el tractament de dades de caràcter personal per a la realització de les activitats objecte d'aquesta convocatòria, s'han d'observar les prescripcions contingudes a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), i a la resta de legislació vigent en matèria de protecció de dades personals que hi sigui d'aplicació.

Vintena

Règim de recursos

La resolució de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni d'aprovació d'aquestes bases i convocatòria no exhaureix la via administrativa i contra aquesta es pot interposar, davant la Presidència, el recurs d'alçada previst als articles 112.1, 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, tot això en virtut del que disposen l'article 22.3 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i l'article 147.2 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa (publicat al BOIB núm. 136 de 18/09/10, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/10, modificació al BOIB núm. 48 de 16/04/16). El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals sense que s'hagi dictat resolució expressa s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

 

Eivissa, 4 de març de 2022

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular de Eivissa

José Vicente Garibo Redolat

Documents adjunts