Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 115825
Conveni d’encàrrec de gestió de l’ajuntament de Calvià a favor del Consell de Mallorca del servei de prevenció i extinció d’incendis i salvament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

REUNITS

D'una part, la Sra. Catalina Cladera Crespí, presidenta del Consell de Mallorca, que actua en nom i representació d'aquesta institució, d'acord amb el que preveu l'article 20.1 del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca i l'article 9.2, lletra q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I, de l'altra, el Sr. Alfonso Rodríguez Cabdal, batle de l'Ajuntament de Calvià, que actua en nom i representació de l'esmentat Ajuntament de Calvià d'acord amb el que preveu l'article 21.1, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d'obrar plena, i

MANIFESTEN

1. L'article 26.1c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (en endavant LRBRL), preveu que els municipis de població superior a 20.000 habitants hauran de prestar, com a servei obligatori el servei de prevenció i extinció d'incendis en el seu terme municipal.

2. A l'empara del que disposen els articles 36.1 i 41.3 de la LRBRL, el Consell de Mallorca és l'administració competent per a la prestació de serveis públics supramunicipals i, en particular, el servei de prevenció i extinció d'incendis de municipis de menys de 20.000 habitants. A més, de d'acord amb el previst als articles 31.2 i 36.1 de la mateixa LRBRL, al Consell de Mallorca li correspon també assegurar la prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal a la totalitat del territori de Mallorca, així com és competent per coordinar els serveis municipals entre si per garantir la seva prestació integral i adequada a tota l'illa.

3. L'article 11 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències de les Illes Balears, inclou els serveis insulars de prevenció i extinció d'incendis i salvament dels consells insulars com un dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis i serveis de rescat existents en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així mateix, d'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears, al Consell de Mallorca li correspon desenvolupar determinades competències en matèria de protecció civil, com la prestació d'ajuda, assistència i cooperació als municipis en l'àmbit de la protecció civil o la d'assegurar la prestació integral i adient en tot el territori insular dels serveis d'urgència, emergència i protecció civil, en el marc de les disposicions de la pròpia LRBRL i de la resta de la normativa vigent relacionada amb la matèria.

4. Mitjançant acord del Ple de 7 de maig de 1984, el Consell de Mallorca creà el Servei d'Extinció i Prevenció d'Incendis i Salvaments amb caràcter i abast insular, excepte en el municipi de Palma perquè, en aquest cas, l'Ajuntament presta aquest servei directament. En conseqüència, des de l'any 1984 el Consell de Mallorca presta aquest servei a tots els municipis de Mallorca, excepte Palma, d'acord amb els convenis de col·laboració que en cada cas s'han anat subscrivint al llarg d'aquests anys.

5. De conformitat amb les esmentades competències del Consell de Mallorca en aquesta matèria, el Consell presta aquests serveis de forma gratuïta als municipis de menys de 20.000 habitants. Així mateix, respecte els municipis de població superior a 20.000 habitants, considerant que, de conformitat amb el citat marc competencial, es tracta de serveis que aquests Ajuntaments han de prestar de manera obligatòria, i vist l'acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 d'abril de 2016 de modificació del citat acord de 7 de maig de 1984 i pel qual es va eliminar la previsió de la gratuïtat del Servei d'Extinció i Prevenció d'Incendis i Salvaments per als Ajuntaments de població superior als 20.000 habitants, aquests ajuntaments de més de 20.000 habitants que no prestin aquest servei directament i l'encomanin al Consell, necessàriament han de col·laborar econòmicament mitjançant una aportació econòmica anual per sufragar part del cost del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.

6. L'Ajuntament de Calvià no disposa dels recursos tècnics i materials per prestar el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament i, a més per raons d'eficàcia, està interessat en prestar aquest servei a través del Consell de Mallorca i, a aquests efectes, per mitjà d'acord plenari de data 21 de desembre de 2021, ha acordat encarregar la gestió d'aquest servei, en el seu terme municipal, a favor del Consell de Mallorca.

7. El Consell de Mallorca, mitjançant acord plenari de data 29 de desembre de 2021, ha acordat acceptar l'encàrrec de gestió de la prestació del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Calvià en els termes previstos en aquest conveni.

8. De conformitat amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en relació amb el marc normatiu aplicable en matèria de convenis de col·laboració que, d'acord amb el previst a l'article 11.3 b) de la mateixa Llei, és l'instrument jurídic mitjançant el qual formalitzar un encàrrec de gestió.

9. Aquest encàrrec de gestió es regirà pel que disposa l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i els articles 63 i 64 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. La realització de l'activitat encomanada, pel seu contingut material, tècnic i econòmic, no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici.

Per tot això, ambdues parts acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte d'aquest conveni és constituir i formalitzar un ENCÀRREC DE GESTIÓ a favor del Consell de Mallorca per part de l'Ajuntament de Calvià per a la prestació per part del Consell de Mallorca del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament (SERPREISAL) en el terme municipal de Calvià, d'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i la normativa sectorial aplicable.

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

2.1.- L'Ajuntament de Calvià es compromet a:

a) Participar en el cost del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament i, en conseqüència, tramitar el pagament a favor del Consell de l'aportació econòmica en els termes i condicions previstos a la clàusula quarta d'aquest conveni.

b) Col·laborar en la formació i en la recollida de les dades necessàries per al Servei de Bombers del Consell de Mallorca, per tal de fer la pertinent programació i planificació del servei.

c) Posar a disposició del Servei de Bombers del Consell de Mallorca, prèvia tramitació del corresponent expedient de cessió, l'edifici i les instal·lacions del Parc de Bombers que, en el seu cas, compti en el seu terme municipal.

2.2.- El Consell de Mallorca es compromet a:

a) Prestar el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament al terme municipal de Calvià.

b) Destinar l'aportació econòmica de l'Ajuntament a finançar les despeses de manteniment i d'inversió del Servei de Bombers del Consell de Mallorca.

c) Complementar amb fons propis consignats al seu pressupost, les despeses de manteniment i inversions necessàries per garantir el bon funcionament del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament objecte d'aquest encàrrec de gestió.

TERCERA.- APORTACIÓ ECONÒMICA

3.1.- L'Ajuntament de Calvià es compromet a sufragar anualment part del cost del servei objecte d'aquest encàrrec, en la quantitat que resulti del càlcul anual obtingut a partir d'un percentatge proporcional a la població de cada Ajuntament sobre la població total dels Ajuntaments de Mallorca de més de 20.000 habitants (excepte Palma), respecte el set per cent (7%) del cost dels capítols de despesa 1 i 2 del Servei de Bombers del Consell de Mallorca de l'any en curs, d'acord amb els imports previstos al pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l'exercici corresponent, i amb el límit màxim del zero coma cinc per cent (0,5%) del pressupost general consolidat d'ingressos corrents de l'Ajuntament (capítols 1 a 5, menys contribucions especials i altres ingressos afectats).

Per determinar anualment aquesta aportació i garantir el compliment d'aquesta obligació econòmica, les parts acorden la següent forma de càlcul i condicions:

1. En primer lloc, s'utilitzarà com a valor de referència la població total dels municipis de més de 20.000 habitants de Mallorca, excepte l'ajuntament de Palma, d'acord amb les darreres dades oficials de població publicades per l'Institut Nacional d'Estadística de l'any anterior.

2. Posteriorment es calcularà el percentatge que representa la població del municipi de Calvià sobre el total de la població dels municipis més de 20.000 habitants de Mallorca, excepte Palma.

3. En tercer lloc, es calcularà el 7% del cost del Servei de Bombers del Consell de Mallorca (capítols 1 i 2 del pressupost de despeses) de l'any en curs d'acord amb els imports previstos al pressupost de despeses del Consell de Mallorca de l'exercici corresponent.

4. Finalment, per calcular la quantia de l'aportació a abonar per part de l'Ajuntament al Consell de Mallorca, s'aplicarà el percentatge indicat en el punt 2 anterior (percentatge de població) sobre l'import corresponent al 7% del cost total del Servei de Bombers al qual s'ha fet referència en el punt 3.

En tot cas, es fixa com a límit màxim d'aquesta aportació municipal, en la quantitat corresponent al zero coma cinc per cent (0,5 %) del seu pressupost general consolidat d'ingressos corrents de l'Ajuntament (capítol 1 a 5, menys contribucions especials i altres ingressos afectats).

5. Anualment, l'Ajuntament es compromet a presentar al Consell de Mallorca, com a màxim l'1 de març de cada exercici, certificat emès per la Intervenció municipal relatiu als ingressos corrents que configuren la base de càlcul del límit d'aquesta aportació. Al respecte, el pressupost general inclourà totes les entitats dependents de l'Ajuntament en els termes de la legislació vigent.

Una vegada transcorregut el termini indicat sense que s'hagi presentat el certificat esmentat, el Consell de Mallorca podrà emetre la corresponent liquidació provisional tenint en compte com a límit de l'aportació les dades contingudes al darrer pressupost aprovat per l'Ajuntament.

En el supòsit que en data 1 de març de l'exercici en curs no s'hagi aprovat el pressupost general de l'Ajuntament, el límit d'aquesta aportació es calcularà en funció del darrer pressupost aprovat, i conseqüentment el Consell podrà emetre la corresponent liquidació provisional. Posteriorment, una vegada aprovat el pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici en curs, es presentarà al Consell de Mallorca el certificat corresponent emès per la Intervenció municipal, en el termini màxim de 20 dies a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquest pressupost i es regularitzarà, si escau, la quota resultant definitiva.

3.2.- La quantitat resultant a aportar anualment per part de l'Ajuntament serà abonada al Consell de Mallorca, una vegada liquidada per part del Consell, en els terminis previstos a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. La manca de pagament d'aquesta aportació econòmica legitimarà al Consell de Mallorca a exercir les prerrogatives previstes a l'article 2.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

3.3.- El Consell de Mallorca queda facultat en virtut d'aquest conveni per compensar automàticament amb altres obligacions econòmiques que aquest tingui amb l'Ajuntament de Calvià.

QUARTA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

4.1.- D'acord amb el que disposa l'article 49, apartat f), de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es constituirà una comissió de seguiment que assumirà les funcions que s'indiquen a continuació i que adoptarà els seus acords per unanimitat:

- Coordinar el desenvolupament del contingut d'aquest conveni.

- Fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per les parts.

- Resoldre els problemes d'interpretació que es puguin derivar de l'aplicació del present conveni.

4.2.- Aquesta comissió estarà conformada pels següents membres i serà presidida per un dels representants del Consell de Mallorca i el secretari serà un dels representants de l'ajuntament:

Per part del Consell de Mallorca

- Sr. Pedro M. Orfila Förster, director insular d'Emergències o persona que el substitueixi.

- Sr. Pedro Ladaria Sureda, cap del Servei de Bombers, o persona que el substitueixi

Per part de l'Ajuntament de Calvia

- Sr. José Antonio Fernández Ballesta, director competent en matèria de Policia o persona que el substitueixi

- Sr. Francisco Darder Kittila, Major Cap de la Policia Local o persona que el substitueixi

4.3.- La Comissió es reunirà a instàncies de qualsevol i en aquestes reunions hi podran participar, a petició de qualsevol dels seus membres, el personal tècnic que en cada cas es consideri oportú.

CINQUENA.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Qualsevol modificació que alteri el que estableix aquest conveni s'ha de pactar per unanimitat i per acord escrit de les parts.

 

SISENA.- VIGÈNCIA

Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura, tindrà, de conformitat amb l'establert a l'article 49 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, una durada màxima de quatre anys, i es podrà prorrogar per un període màxim de quatre anys més si les parts ho acorden expressament abans de la seva finalització.

SETENA.- EXTINCIÓ I CAUSES DE RESOLUCIÓ

7.1.- Aquest Conveni s'extingirà per incórrer en qualsevol de les següents causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s'hagi acordat la pròrroga d'aquest.

b) Per acord mutu d'ambdues parts.

c) Per renúncia per part del Consell de Mallorca a l'encàrrec de gestió en els termes previstos en aquesta clàusula.

d) Per revocació de l'encàrrec de gestió per part de l'Ajuntament en els termes previstos en aquesta clàusula.

e) L'incompliment total o parcial de les obligacions i compromisos assumits per qualsevol de les parts

f) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

g) Per decisió judicial que declari nul el conveni

h) Per qualsevol altra causa que legalment procedeixi.

7.2.- El Consell de Mallorca, mitjançant acord plenari, podrà renunciar a aquest encàrrec de gestió en el cas d'incompliment de les obligacions econòmiques previstes en aquest conveni per part de l'Ajuntament. Així mateix, també podrà renunciar en el cas d'incompliment greu de la resta d'obligacions contemplades en aquest conveni per part de l'Ajuntament, o quan, per circumstàncies sobrevingudes, es justifiqui suficientment la impossibilitat de dur-la a terme per part del Consell de Mallorca sense menyscabament de l'exercici de les seves competències pròpies.

7.3.- L'Ajuntament podrà revocar aquest encàrrec de gestió en el cas d'incompliment greu de les obligacions previstes en aquest conveni per part del Consell de Mallorca.

7.4.- Tant la renúncia del Consell de Mallorca de l'encàrrec de gestió com la seva possible revocació per part de l'Ajuntament com a conseqüència d'incompliment de les obligacions pactades, s'ha de comunicar, de forma motivada i amb caràcter previ, a l'altra part, en el marc de la Comissió de Seguiment, requerint-la perquè, en un termini mínim de 10 dies hàbils, adopti les mesures correctores oportunes. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment, persisteix l'incompliment, la part que el va dirigir notificarà a l'altra la concurrència de la causa de resolució i el conveni s'entendrà resolt.

7.5.- Quant als efectes d'una resolució anticipada, s'haurà de tenir en compte el que indica l'article 52 de la Llei 40/2015 (LRJSP) i procedir a la corresponent liquidació de l'aportació de les dues parts en funció de les tasques i funcions que s'hagin desenvolupat en l'exercici en vigor quan es resolgui. En aquest cas, la Comissió de Seguiment establirà les obligacions que quedin pendents per cadascuna de les parts i si és el cas, el saldo corresponent si hagués alguna aportació econòmica pendent o que s'hagi de reintegrar.

VUITENA.- NATURALESA JÚRIDICA I MARC NORMATIU

El present conveni té naturalesa administrativa, obliga a les entitats intervinents des de la seva signatura sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d'elles.

En tot allò no previst en el present conveni s'estarà al que disposa la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears, la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències de les Illes Balears, Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l'objecte del conveni.

NOVENA. – INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les diferències que puguin derivar-se de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni es resoldran, en primer lloc, de comú acord entre les parts en el marc de la comissió de seguiment. Si això no és possible, les qüestions litigioses que es puguin suscitar per la interpretació, l'aplicació i el compliment d'aquest conveni les ha de resoldre la jurisdicció contenciosa-administrativa, de conformitat amb el que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, en concret, són competents els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Palma.

 

DESENA.- CLÀUSULA DEROGATÒRIA

A partir de l'entrada en vigor d'aquest conveni, quedarà expressament derogat i sense efectes el conveni que en matèria d'encàrrec de gestió del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament hagin, en el seu cas, subscrit amb anterioritat ambdues parts.

ONZENA.- PUBLICITAT

Tant la formalització del conveni com qualsevol dels supòsits de la seva extinció seran objecte de publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data assenyalada com a darrera signatura electrònica realitzada.

 

Calvià, 29 de desembre de 2021

La presidenta del Consell

El batle de l'Ajuntament de Calvià de Mallorca

Catalina Cladera Crespí

Alfonso Rodríguez Badal