Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

Núm. 117392
Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 17 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2022 i se n’estableixen les bases generals i les específiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) exerceix funcions relatives a la coordinació i l'impuls d'activitats en matèria de joventut i a la promoció d'accions de dinamització juvenil, com també de l'associacionisme i de la participació dels joves de les Illes Balears en la vida social i cultural.

2. El programa cultural Art Jove, promogut per l'IBJOVE, té com a objectius bàsics fomentar la participació lliure i eficaç dels joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística. Aquests objectius es plasmen cada any en la convocatòria de diferents certàmens, premis i mostres de vessants artístics múltiples.

3. Els ajuts de la convocatòria de premis i certàmens del programa cultural Art Jove, gestionada per l'IBJOVE, estan inclosos en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, de conformitat amb l'article 6 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. 

4. En data 15 de febrer de 2022, d'acord amb l'informe justificatiu previ d'11 de febrer de la responsable de l'Àrea d'Art Jove i del certificat de suficiència de crèdit de 14 de febrer del cap de l'`Àrea Econòmica de l'IBJOVE, el director d'aquest organisme va ordenar l'inici del procediment per convocar els certàmens i premis del programa cultural Art Jove 2022, de conformitat amb la Resolució del president de l'IBJOVE de 15 de febrer de 2018 per la qual es deleguen determinades competències en el director de l'organisme. El 16 de febrer es va emetre l'informe jurídic favorable a la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La promoció i la divulgació de l'obra d'artistes joves és una de les competències atribuïdes expressament a l'IBJOVE, segons estableix l'article 2.2 del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut. En concret, la lletra d) d'aquest article li encomana dur a terme activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de l'obra de joves artistes i creadors de les Illes Balears.

2. El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les quals corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen. Té la consideració de subvenció qualsevol disposició gratuïta de fons públics i, en general, de qualsevol recurs públic avaluable econòmicament que dugui a terme l'Administració a favor d'una persona física o jurídica, pública o privada, i que es destini a la realització d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social, o a la consecució d'una finalitat pública.

3. Mitjançant l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

4. La Resolució del president de l'IBJOVE de 15 de febrer de 2018 per la qual es deleguen determinades competències en el director de l'organisme (BOIB núm. 23, de 20 de febrer), en l'apartat 1.b), disposa que s'hi deleguen totes les facultats en matèria de subvencions, incloses les resolucions de convocatòria.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Aprovar la convocatòria dels certàmens i premis del programa cultural Art Jove per a l'any 2022, que s'han de regir per les bases generals i les específiques que es publiquen com a annexos 1 i 2, respectivament.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general d'Infància, Joventut i Famílies en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 de febrer de 2022

El director de l'Institut Balear de la Joventut

Sebastià Lliteres Lliteres

Per delegació del president de l'Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 23, de 20/02/2018)

 

ANNEX 1

Bases generals del programa cultural Art Jove 2022

1. Objecte de la convocatòria

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar els certàmens del programa cultural Art Jove 2022, amb la finalitat de fomentar la participació lliure i eficaç de les persones joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar-ne la creativitat artística.

1.2. Els certàmens convocats per a l'any 2022 són els següents:

a) Certamen d'Arts Visuals, dotat amb 5.000,00 € (cinc mil euros). 

b) Certamen de Còmic, dotat amb 5.000,00 € (cinc mil euros).

c) Certamen de Dansa Contemporània, dotat amb 8.000,00 € (vuit mil euros) 

d) Certamen de Curtmetratges, dotat amb 9.000,00 € (nou mil euros)

e) Certamen de Relat Breu, dotat amb 4.000,00 € (quatre mil euros)

f) Certamen de Música per a Joves Intèrprets, en la modalitat de Grups de Cambra, dotat amb 8.000,00 € (vuit mil euros)

g) Certamen de Disseny de Moda, dotat amb 5.000,00 € (cinc mil euros) 

h) Certamen de Disseny de Producte, dotat amb 6.000,00 € (sis mil euros) 

1.3. Les condicions específiques, el termini de presentació dels treballs i les normes concretes del desenvolupament de cada certamen es determinen en l'annex 2 (bases específiques) d'aquesta Resolució.

2. Import i crèdit pressupostari

Es destina a aquesta convocatòria la quantitat màxima de 50.000,00 € (cinquanta mil euros), que aniran amb càrrec als pressuposts de l'Institut Balear de la Joventut per a 2022.

3. Participants

3.1. El programa cultural Art Jove s'adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022. No està permesa la inscripció de grups als certàmens de Relat Breu i Arts Visuals.

3.2. En el cas d'inscripció de grups, se'n considera representant el component del grup que formalitzi la butlleta d'inscripció, i conformen la resta del grup els membres que hi consten.

3.3. Els concursants no poden participar en cap certamen formant part de dos grups al mateix temps o com a part d'un grup i individualment. Si resulten guanyadors joves de 16 o 17 anys, han de cobrar el premi les persones que els representen legalment, en el cas que no estiguin emancipats.

3.4. Els grups o els autors que han rebut un primer premi o un premi únic en qualsevol edició del programa cultural Art Jove no es poden tornar a presentar a la mateixa modalitat en què han quedat guanyadors. En el cas dels grups, s'entén que no s'hi poden tornar a presentar si conserven el mateix nom i/o si la majoria dels components del grup són els mateixos que quan varen guanyar.

3.5. Les obres que es presenten a concurs no poden haver rebut cap altre primer premi en cap certamen, concurs o festival de les Illes Balears, en el moment de la inscripció.

4. Obligacions de les persones beneficiàries

4.1. Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableixen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

4.2. Abans que es formuli la proposta de resolució de concessió de la subvenció, les persones beneficiàries han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social amb l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La presentació de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant autoritza l'òrgan convocant a obtenir directament els certificats que acrediten que està al corrent de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització si aporta un document de denegació i els certificats esmentats. 

5. Presentació de sol·licituds: requisits, terminis i documentació

5.1. Les persones interessades que compleixin els requisits generals que determina l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en què s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març), així com els requisits específics d'aquest annex, poden presentar les sol·licituds d'acord amb el que disposa aquest apartat.

5.2. El termini per presentar les sol·licituds i la resta de documents que s'esmenten en la convocatòria és des de l'endemà d'haver-se publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h. del 30 d'abril de 2022.

5.3. Les bases, el formulari d'inscripció i la resta de documents que s'esmenten en la convocatòria estan a disposició de les persones interessades a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es/seucaib), com tam´be al web de l'Institut Balear de la Joventut (http://ibjove.caib.es). 

5.4. Les persones interessades poden presentar el formulari d'inscripció i tota la documentació que s'especifica a continuació en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre):

- Presencialment, a l'Àrea d'Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut, al carrer de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010, Palma.

- Presencialment, a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local, adreçat a l'Àrea d'Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut.

- Telemàticament, mitjançant el Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat, al qual es pot accedir a través de l'enllaç https://rec.redsara.es/registro, amb la sol·licitud específica del procediment adjunta, disponible a la Seu Electrònica de la CAIB, signada electrònicament. Per poder fer ús del REC, es requereix un certificat digital o DNI electrònic. 

5.5 La documentació que cal presentar per a totes les modalitats convocades és la següent: 

- El formulari emplenat degudament.

- En el cas de no haver nascut a les Illes Balears, una fotografia o una fotocòpia del certificat d'empadronament en alguna població de les Illes Balears.

- La documentació específica per a cada certamen. 

L'Àrea d'Art Jove de l'IBJOVE pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

5.6 Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits o bé la informació o la documentació aportades són incorrectes o incompletes, l'IBJOVE ha de requerir a la persona interessada que —en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de rebre la notificació per correu electrònic— esmeni la falta o presenti els documents preceptius, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si en aquest termini la persona interessada no fa les esmenes corresponents, s'entén que desisteix de la sol·licitud.

6. Instrucció del procediment

L'òrgan instructor és la responsable de l'Àrea d'Art Jove de l'IBJOVE, la qual ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l'article 16 i els següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions. En concret, ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per al desenvolupament dels certàmens i premis.

7. Jurat

7.1. El jurat és l'òrgan col·legiat al qual correspon seleccionar les obres i els participants finalistes i guanyadors, com també emetre l'informe que ha de servir de base a l'òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

7.2. El director de l'IBJOVE ha de nomenar els membres de cada jurat mitjançant una resolució.

7.3. El jurat de cada un dels certàmens està format pels components que s'indiquen a continuació. La composició de cada jurat es detalla en les bases específiques corresponents:

- President o presidenta (amb vot diriment en el cas d'empat): la persona que elegeixi l'IBJOVE seguint el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l'àmbit professional o cultural de la matèria corresponent. Així mateix, es tindrà en compte, a l'hora de triar els jurats, el criteri de paritat en matèria d'igualtat de `gènere.

- Vocals: un mínim de tres persones seleccionades per l'IBJOVE d'acord amb el criteri de professionalitat o prestigi, reconeguts en l'àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.

- Secretària (amb veu i vot): la coordinadora del programa cultural Art Jove de l'IBJOVE.

7.4. Es considera que hi ha quòrum suficient quan són presents en les reunions del jurat el president o presidenta i la secretària o, si escau, les persones que els substitueixin, i la meitat dels membres, com a mínim. En el cas de vacant, d'absència o de malaltia del president o presidenta, l'ha de substituir la persona del jurat de més edat, però en aquest cas és necessària la presència d'un vocal més perquè hi hagi el quòrum suficient. En el cas de vacant, d'absència o de malaltia de la secretària, l'ha de substituir un tècnic de l'Àrea d'Art Jove o la persona en qui delegui la responsabilitat.

7.5. El veredicte del jurat és inapel·lable. Les decisions s'han de prendre per majoria simple; no cal, doncs, unanimitat a l'hora d'establir el guanyador o els guanyadors de qualsevol certamen.

7.6. En els certàmens en què les bases específiques estableixen una durada de la interpretació, s'ha d'entendre com a aproximada. El jurat és qui ha de determinar si la manca o l'excés en el temps utilitzat pels participants es pot penalitzar, sempre dins les circumstàncies generals de la prova.

8. Instrucció del procediment

8.1. L'òrgan competent per resoldre la concessió dels premis és el director de l'IBJOVE.

8.2. La concessió dels premis del programa cultural Art Jove s'ha de resoldre abans del 31 de desembre de 2022. Aquest termini es pot modificar en el cas que hi hagi impediments justificats degudament que no permetin complir-lo.

8.3. La resolució de concessió del director ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual dels premis concedits. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació en el lloc web http://ibjove.caib.es.

8.4. Presentar-se a un certamen o modalitat implica acceptar el premi que pot correspondre eventualment, llevat que es manifesti expressament el contrari.

9. Pagament i justificació

9.1. Com a justificació per al pagament dels premis és suficient acreditar els requisits establerts en la convocatòria.

9.2. D'acord amb el punt 9.1 d'aquesta convocatòria, amb caràcter general els premis es pagaran íntegrament als beneficiaris, mitjançant una transferència o un taló bancari, una vegada resolta i notificada la concessió i quan s'hagi completat correctament la documentació exigida en l'apartat 5.4 de les bases generals.

9.3. No obstant el que s'ha exposat anteriorment, a tots els certàmens, a més del que disposa el punt 9.2, per tramitar els pagaments corresponents és necessari que un tècnic del Departament d'Art Jove expedeixi un certificat que acrediti que s'han fet les actuacions esmentades, o haver presentat els encàrrecs específics de cada certamen. Algunes d'aquestes actuacions o encàrrecs es poden dur a terme durant el 2022 i el 2023.

9.4. Els participants premiats han de cobrar la part que els pertoca quan hagin fet les actuacions programades. En el cas d'absència, si no és justificada per algun motiu de força major, el participant perd el dret a cobrar-les.

10. Altres determinacions

10.1. Els premis establerts en aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables a l'efecte del que estableix la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

10.2. El fet de presentar-se a qualsevol certamen suposa implícitament que els autors autoritzen l'Institut Balear de la Joventut a reproduir i publicar la seva imatge i/o el contingut de les obres inscrites mitjançant qualsevol recurs que consideri oportú.

10.3. Els guanyadors i els finalistes de totes les modalitats convocades rebran un diploma el dia de l'acte de cloenda i lliurament dels premis Art Jove 2022.

10.4. El director de l'Institut Balear de la Joventut pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament dels certàmens perquè funcionin correctament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. Així mateix, pot anul·lar o incorporar fases de selecció prèvies quan el nombre de participants ho aconselli. 

10.5. En el cas que no es pogués celebrar qualsevol activitat prevista en aquestes bases per la crisi sanitària deguda a la COVID -19 i a les restriccions que se'n puguin derivar en cada moment, aquestes activitats s'organitzarien d'una manera telemàtica. En qualsevol cas, quan les activitats siguin presencials, es garanteix el compliment estricte de les mesures de protecció i aforament dictades en aquell moment per les autoritats sanitàries competents. Així mateix, quan un participant o grup de participants no pugui assistir a qualsevol esdeveniment programat per Art Jove a causa de qualsevol restricció derivada de la crisi sanitària, se li ha de permetre participar-hi d'una manera telemàtica. 

10.6. Un cop finalitzat el termini d'inscripció, s'ha de considerar que la participació en un certamen o modalitat no és suficient si és inferior a tres inscripcions. En el cas que la participació sigui insuficient o, simplement, escassa (inferior a cinc inscripcions), i abans de declarar el certamen o modalitat desert, el director de l'IBJOVE, a proposta de la coordinadora del programa cultural Art Jove, pot obrir un nou termini d'inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i conservant les sol·licituds ja presentades. Aquest nou termini no ha de perjudicar en cap cas els participants presentats en el termini establert inicialment, atès que han de disposar d'un temps addicional per millorar les seves propostes i aprofundir-hi o per presentar-ne una de nova, si ho consideren adient. En qualsevol cas, si un cop finalitzat el nou termini d'inscripció la participació és inferior a tres inscripcions, el certamen o modalitat s'ha de declarar desert automàticament.

10.7. Quan el participant hagi d'assistir a un esdeveniment programat per Art Jove fora del municipi on resideixi en aquell moment, l'IBJOVE s'ha de fer càrrec del cost de transport aeri o marítim del participant i de tot el material necessari per participar en l'esdeveniment. En el cas que l'esdeveniment programat l'obligui a fer una o més pernoctacions fora del seu municipi, també s'ha de fer càrrec de l'allotjament. En cap cas, no es cobreixen els desplaçaments terrestres. 

10.8. Qualsevol informació relativa a l'organització i celebració d'un certamen i a la decisió dels jurats s'ha de comunicar als participants mitjançant un correu electrònic, sense perjudici que, a més, també es notifiqui per via telefònica.

10.9. En les fases semifinal i final de tots els certàmens, el jurat ha de nominar dos semifinalistes o finalistes, respectivament, i substituts que han de participar en les proves de selecció quan algun dels semifinalistes o finalistes no pugui assistir-hi. Aquesta decisió s'ha de fer constar en l'acta.

10.10. La participació en qualsevol dels certàmens o modalitats que s'estableixen en aquesta convocatòria implica l'acceptació estricta de totes les bases (generals i específiques), de manera que se n'exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

10.11. Durant els anys 2022 i 2023, l'Institut Balear de la Joventut pot editar catàlegs, vídeos, DVD i publicacions en què es recullin les obres i les interpretacions guanyadores i finalistes de les diferents modalitats que són objecte d'aquesta convocatòria.

10.12. L'Institut Balear de la Joventut no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en les obres i les actuacions admeses a concurs, ni s'hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s'admetran a concurs obres o interpretacions que facin apologia explícita i clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es dona aquest supòsit, el director de l'Institut Balear de la Joventut, a proposta unànime del jurat corresponent, resoldrà excloure-les del certamen.

10.13. El calendari de les activitats derivades d'aquesta convocatòria pot modificar-se per manca de disponibilitat d'espai o de professionals o per altres raons degudament justificades.

10.14. En tots aquells certàmens o premi que impliquin que la persona guanyadora ha de triar una empresa per dur a terme un encàrrec derivat del premi, com per exemple, una editorial, una productora de cinema, una empresa de muntatge, etc. s'haurà de tenir en compte que no es pot triar cap empresa o persona contractada per l'IBJOVE durant l'edició passada. 

10.15. En tots aquells cert``amens que impliquen l'actuació de grups de persones, si un cop finalitzat el termini d'inscripció algun dels components del grup no pot assistir a la primera prova selectiva, s'admetrà la substitució d'un màxim del 33 % dels components del grup. En el cas de duets, no s'admet cap substitució. Aquestes substitucions s'han de subjectar obligatòriament a les restriccions següents:

- Només s'admeten substitucions abans de la primera prova selectiva en directe.

- Els substituts han de complir els requisits d'edat i de naixement o residència.

- Els substituts han de presentar, prèviament, la documentació indicada en l'apartat 5.3 i segons les condicions establertes a l'apartat 5.4. 

- En la primera i en la segona prova (en la semifinal i en la final), els components del grup han de ser obligatòriament els mateixos.

11. Programa GirArt Jove

11.1. El Programa GirArt Jove és l'instrument de difusió i promoció dels finalistes i els guanyadors de tots els certàmens un cop ha tingut lloc la final i s'han dut a terme les actuacions derivades del pagament dels premis. Consisteix a programar actuacions, exhibicions, exposicions o mostres a diferents espais de les Illes Balears o de la resta de l'Estat espanyol. Els artistes que participin en el programa itinerant GirArt Jove de qualsevol certamen o modalitat han de cobrar per les actuacions les quantitats que s'exposen a continuació:

- Els intèrprets en solitari: 150 €.

- Els grups: 150 € per persona, fins a un màxim de 750 € per grup.

11.2. Les actuacions o exposicions que siguin iniciativa de l'IBJOVE (actuacions de finalistes o guanyadors durant la deliberació dels jurats en seleccions o en actes de cloenda, exposicions o mostres), les ha de gestionar l'IBJOVE, el qual n'ha d'assumir totes les despeses. Pel que fa a les actuacions d'artistes o a les exposicions d'obres finalistes o guanyadores de l'Art Jove que programi una entitat externa, ja sigui pública o privada, s'ha de seguir aquest procediment:

— En el cas d'actuacions d'artistes, l'entitat sol·licitant s'ha de fer càrrec de la publicitat i difusió de l'actuació i de l'allotjament i la manutenció de l'artista, si es veu obligat a pernoctar fora del seu municipi de residència, i ha de posar a disposició dels participants l'espai escènic, el tècnic i l'equip de so. L'IBJOVE ha d'assumir el cost de la minuta i del desplaçament, si escau.

— Si són exposicions, l'entitat sol·licitant s'ha d'encarregar de la publicitat i difusió de l'exposició i del muntatge, desmuntatge, vigilància i custòdia, i devolució de les obres en les mateixes condicions en què les rebi. Les despeses de la minuta dels artistes i de tramesa de les obres han de ser a càrrec de l'IBJOVE.

12. Tractament de dades de caràcter personal

La política de privacitat aplicable als certàmens gestionats per l'Àrea d'Art Jove, pel que fa al tractament de dades personals dels participants i als drets que els reconeix la normativa vigent, és la que s'estableix a continuació. Qualsevol dubte o aclariment respecte de la política de privacitat de l'IBJOVE o dels drets dels participants s'han de resoldre amb l'IBJOVE a través dels canals que s'indiquen a continuació. En el cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, el participant es compromet a obtenir el consentiment previ de les persones afectades i a informar-les sobre el contingut d'aquesta política.

12.1. Qui és el responsable del tractament de les dades?

El responsable del tractament de les dades és l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) i, en concret, l'Àrea d'Art Jove, amb domicili al carrer de l'Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears), 07010 Palma, telèfon 971 17 89 49, i adreça electrònica: artjove@ibjove.net 

Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades de l'IBJOVE mitjançant l'adreça electrònica següent: protecciodedades@ibjove.caib.es.

12.2. Per a què tractarem les dades i amb quina base jurídica?

Tramitació i gestió de la inscripció: les dades que proporcionen els participants en els formularis d'inscripció són tractades per tramitar-ne la inscripció en els certàmens i premis del programa cultural Art Jove per a l'any 2022 i per gestionar aquests premis i certàmens. Aquest tractament es basa en la gestió de la relació jurídica que s'estableix amb motiu de la participació en els certàmens de l'IBJOVE i en el compliment d'obligacions legals, en concret, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; de la Llei 39/2015, d'1 de octubre; de la Llei 7/1985, de 2 de abril; del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions; del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l'Institut Balear de la Joventut, i de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en què s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

Enviament de comunicacions comercials: les dades identificatives i de contacte proporcionades en el formulari d'inscripció són tractades per tal d'enviar comunicacions per mitjans electrònics sobre activitats, esdeveniments i informació general de l'IBJOVE. Aquest tractament es basa en el consentiment que se sol·licita en el formulari d'inscripció per a la recepció d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics. El fet de no prestar el consentiment per a aquesta finalitat o retirar-lo no condiciona la inscripció.

Captació i ús d'imatge: el material resultant dels vídeos o reportatges fotogràfics realitzats durant la participació en els certàmens i, si n'és el cas, la imatge i/o la veu de les persones que apareixen en les obres integrants dels certàmens són utilitzats per informar el públic sobre activitats realitzades per l'IBJOVE. La base jurídica per captar la imatge i, si n'és el cas, la veu dels participants i per difondre-la en mitjans de comunicació  i en perfils de l'IBJOVE en xarxes socials com Facebook, Instagram o Twitter, és el consentiment dels participants o dels seus pares o tutors, que se sol·licita en l'autorització de captació i ús d'imatge tramesa abans de publicar-se, i a l'empara del que preveu la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

12.3. A qui podem comunicar les dades?

Les dades són comunicades a terceres persones per obligació legal o amb el consentiment del participant.

En concret, si guanyau un dels nostres certàmens, podrem publicar el vostre nom i llinatges per mitjans de comunicació  i en perfils de l'IBJOVE en xarxes socials, com Facebook, Instagram o Twitter. La publicació del nom de les persones premiades es basa en el compliment d'una disposició legal; concretament, de l'article 6.2 del Decret legislatiu 2/2005, que regula, entre els principis pels quals s'ha de basar aquesta actuació administrativa, el de transparència.

En cas d'haver de gestionar desplaçaments o allotjaments per participar en les semifinals o finals dels concursos i/o premis, les vostres dades identificatives, de contacte i de característiques personals obtingudes del formulari (en concret: nom; llinatges; DNI, NIE o passaport; adreça; adreça electrònica, i data de naixement) es comunicaran a les agències de viatges minoristes encarregades de tramitar els bitllets o les reserves, així com a les empreses els serveis de les quals s'inclouen en aquests viatges i reserves, com ara empreses de transport o hotels.

12.4. Quant de temps conservarem les dades?

Conservam les dades que proporcionen els participants durant la vigència de la relació que mantenen amb nosaltres i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament d'aquestes dades.

Les dades tractades amb finalitats informatives es conserven vigents mentre no se'n sol·liciti la baixa.

El material audiovisual s'utilitzarà durant el temps que l'IBJOVE consideri necessari per a la consecució de les finalitats descrites abans.

Els documents de qualsevol època o tipologia, reunits o no en arxius, i produïts, rebuts o conservats per l'IBJOVE, en l'exercici de la seva funció, formen part del patrimoni documental de les Illes Balears.

Una vegada les dades tractades hagin deixat de ser útils per a les finalitats per a les quals s'han recaptat, passaran a l'estat històric i seran conservades i, si escau, destruïdes, conforme a la normativa d'avaluació i als criteris previstos per la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, i la Llei 15/2006, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears.

12.5. Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació de si tractam o no les vostres dades personals i, en tal cas, a accedir-hi. Igualment, podeu demanar que les vostres dades siguin rectificades, quan siguin inexactes, o que es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides.

En determinades circumstàncies, podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En tal cas, només tractarem les dades afectades per tal de formular, exercir o defensar reclamacions o amb la intenció de protegir els drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per formular, exercir o defensar reclamacions.

Així mateix, sota certes condicions, podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades, perquè siguin transmeses a un altre responsable de tractar-les.

Podeu revocar el consentiment que hàgiu prestat per a determinades finalitats, sense que aquest fet afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada del consentiment.

Teniu igualment dret a presentar una reclamació davant una autoritat de protecció de dades.

Per sol·licitar la baixa dels tractaments amb finalitats informatives, podeu enviar un missatge a l'adreça electrònica següent: protecciodedades@ibjove.caib.es.

Per exercir els vostres drets, heu de trametre, per correu postal o electrònic, una sol·licitud, acompanyada d'una còpia del document nacional d'identitat o d'un altre document vàlid que us identifiqui, al nostre delegat de protecció de dades, a les adreces indicades en l'apartat «Qui és el responsable del tractament de les dades?».

Podreu obtenir més informació sobre els vostres drets i sobre com exercir-los en el web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.aepd.es.

13. Revocació

13.1 D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, amb posterioritat a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

13.2 Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

14. Reintegrament dels ajuts concedits

14.1 Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament del premi fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament, en els casos que preveu l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.2 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

14.3 Si encara no s'ha abonat l'import del premi, l'incompliment de les obligacions suposa perdre el dret de cobrar-lo, amb l'audiència prèvia de la persona interessada.

14.4 El guanyador perdrà el dret de reclamar el pagament del premi si no lliura tota la documentació requerida o si, per qualsevol altra circumstància que se li pugui imputar, no és possible tramitar aquest pagament dins el termini notificat per l'Institut Balear de la Joventut.

15. Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableix aquesta Resolució, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions que regula el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

16. Normativa d'aplicació

Aquesta convocatòria es regeix pel que disposen aquestes bases; l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 en què s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març); el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i la resta de normativa aplicable.

 

ANNEX 2

Bases específiques del programa cultural Art Jove 2022

CERTAMEN D'ARTS VISUALS

1. Convocatòria

Es convoca el Certamen d'Arts Visuals per a joves creadors de qualsevol disciplina artística a la qual es pugui aplicar la denominació d'arts visuals (fotografia, escultura, pintura, instal·lació, vídeo instal·lació, etc.).

2. Participants

Hi poden participar artistes joves nascuts o residents a les Illes Balears que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022. No s'admet la inscripció de grups.

 

3. Premis

La dotació del premi és de 5.000,00 € (cinc mil euros) que es repartirà de la manera següent:

-  Un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros). 

-  Dos segons premis de 500,00 € (cinc-cents euros) que el jurat pot dividir de la manera que li sembli més adient. 

- Els 3.000,00 € (tres mil euros) restants es destinaran a sufragar totes les despeses derivades de la producció i muntatge d'una obra i el desplaçament, allotjament i manutenció a dos festivals o espais museístics de prestigi reconegut, preferentment de les Illes Balears. 

Tots els premis es poden declarar deserts i el primer no pot ser compartit. La decisió del jurat és inapel·lable.

4. Termini d'inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció i adjuntar tota la informació és des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 30 d'abril de 2022.

A més de la documentació establerta en el punt 5.3 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1), les persones participants han d'enviar a l'adreça electrònica artjove@ibjove.net un document en format PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o similar, amb accés a un document en format PDF que contengui el dossier amb fotografies de la seva obra general i que es pugui descarregar, amb una capacitat màxima de 300 MB. L'enllaç ha de romandre actiu, com a mínim, un mes. 

5. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d'aquesta convocatòria. De conformitat amb l'apartat 7.3, els membres del jurat s'han de designar d'entre els membres de l'Associació de Galeristes de Palma, els membres de l'Associació d'Artistes Audiovisuals de les Illes Balears, els comissaris o programadors d'art de centres o fundacions culturals de prestigi reconegut, els crítics d'art de mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears o a altres comunitats autònomes de l'Estat i artistes de prestigi reconegut. El comissari del certamen presidirà el jurat. Així mateix, s'hi convidarà a participar com a membre del jurat el guanyador de la darrera edició del Certamen d'Arts Visuals del programa cultural Art Jove.

6. Condicions tècniques

El dossier ha de contenir l'obra general de l'artista i incloure una proposta concreta d'un màxim de tres obres que es presenten al certamen, amb la fitxa tècnica corresponent. 

Tant el tema com la tècnica i el suport de les obres proposades a concurs són de lliure elecció de l'artista. 

7. Selecció i desenvolupament

El jurat, atesos els dossiers presentats, ha de seleccionar ¾a partir dels criteris de qualitat i creativitat¾ un màxim de set artistes que passaran a la final. 

Els set artistes finalistes disposen de dos mesos, comptadors des que l'Àrea d'Art Jove comunica la decisió del jurat, per preparar un projecte d'intervenció urbana, amb un tema obligatori, que s'ha de presentar a la final. Durant aquests dos mesos, poden assistir a una residència artística que es desenvoluparà en el municipi on s'exposaran aquestes set propostes d'Art Urbà. Disposaran d'un servei de mentoria a càrrec de la persona que comissariarà el certamen, que els acompanyarà i els assessorarà durant el procés de creació i que els proposarà el tema del projecte.

Les persones finalistes han d'enviar el seu projecte, en format digital, a la data i a l'adreça que els comuniqui l'Àrea d'Art Jove en el moment oportú. Tant el format com la tècnica de cada projecte s'han de consensuar entre l'artista, el comissari de l'exposició i la coordinadora del programa cultural Art Jove. 

Un cop s'ha aprovat el projecte de cada finalista, els finalistes podran presentar una factura de 1.000,00 € (mil euros) més IVA, en concepte d'ajuda a la producció i muntatge de la seva proposta. 

En qualsevol cas, les obres són propietat dels participants, que en poden disposar un cop acabada l'exposició de la final.

La final del certamen tendrà lloc durant el mes de setembre al municipi triat per la persona comissària del certamen. El jurat, una vegada vistes les set propostes presentades, en triarà les guanyadores. Farà pública la decisió la mateixa nit, una vegada que s'hagi inaugurat l'exposició. 

8. Altres determinacions

Pel que fa l'ajuda a la producció i muntatge de l'obra que presenten a concurs, els set artistes finalistes cobraran 500 € (cinc-cents euros) un cop han presentat la seva proposta concreta en format digital i els 500 restants quan s'ha inaugurat l'exposició.

Pel que fa al pagament dels 3.000,00 euros a l'artista guanyador en concepte de les despeses derivades de la producció i muntatge d'una obra i el desplaçament, allotjament i manutenció a dos festivals o espais museístics de prestigi reconegut, es farà efectiu en dos parts. Els primers 1.500,00 euros es pagaran quan el guanyador hagi realitzat la primera exposició, i els 1.500,00 euros restants, quan s'hagi realitzat la segona exposició. 

Els espais o festivals i les dates en què s'exhibirà l'obra esmentada es notificaran al guanyador amb una antelació de 3 mesos. En el cas que l'artista no tingui preparada l'obra en la data prevista sense justificació, perdrà el dret a cobrar aquesta part del premi. 

 

CERTAMEN DE CÒMIC

1. Convocatòria

L'Institut Balear de la Joventut convoca aquest certamen adreçat a joves dibuixants i guionistes.

2. Participants

Es poden presentar a aquest certamen un participant en solitari o un equip format pel guionista i el dibuixant del treball. Els participants han de ser nascuts o residents a les Illes Balears i tenir entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022.

3. Premis

La dotació del premi és de 5.000,00 € (cinc mil euros) que es repartirà de la manera següent:

- Un primer premi en metàl·lic de 2.000,00 € (mil euros). 

- Dos segons premis de 500,00 € (cinc-cents euros), que el jurat pot dividir de la manera que li sembli més adient. 

- El guanyador rebrà 2.000,00 € (dos mil euros) més en concepte d'avançament de drets d'autor per desenvolupar un còmic monogràfic. 

Tots els premis es poden declarar deserts i el primer no es pot compartir. La decisió del jurat és inapel·lable.

4. Termini d'inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció i adjuntar tota la informació és des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 30 d'abril de 2022. 

A més de la documentació establerta en el punt 5.3 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1), les persones participants han d'enviar a l'adreça electrònica artjove@ibjove.net un document en format PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o similar, amb accés a un document en format PDF que contingui el seu treball i que pugui descarregar-se, amb una capacitat màxima de 300 MB. L'enllaç ha de romandre actiu, com a mínim, un mes. 

5. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris de l'apartat 7 de les bases generals d'aquesta convocatòria. A la lletra b del punt 7.3 s'hi indica que els vocals s'han de designar d'entre professionals o personalitats de prestigi reconegut en l'àmbit professional o cultural de la matèria corresponent. Pel que fa al Certamen de Còmic, els vocals s'han de triar d'entre representants del Clúster de Còmic, dibuixants i guionistes de prestigi reconegut a les Illes Balears, directors d'editorials de còmic i comissaris d'exposicions, crítics o llibreters vinculats al món del còmic. Es convidarà a formar part del jurat el guanyador de la darrera edició convocada d'aquest certamen. Hi actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del programa cultural Art Jove.

6. Condicions tècniques

Cada participant ha de presentar, a més de la documentació requerida en el punt 5.3 de les bases generals (annex 1) d'aquesta convocatòria, un document en format PDF, amb el treball digitalitzat.

Els treballs, de temàtica lliure, es poden presentar en blanc i negre o en color, han de tenir un mínim de quatre pàgines i un màxim de deu. Poden ser en català o en castellà.

Cada persona o equip només pot presentar un treball. Una mateixa persona no pot participar en dos o més equips.

7. Selecció i desenvolupament

El certamen preveu l'organització d'una fase de selecció prèvia i una fase final.

Fase de preselecció. Un cop vists els treballs presentats, el jurat ha de seleccionar, a partir dels criteris de qualitat i creativitat artística, un màxim de set còmics per passar a la fase final. L'Àrea d'Art Jove notificarà el resultat de la selecció. Els participants o equips de participants finalistes hauran de presentar un document en format PDF del seu treball dissenyat per ser produït en plafons de 100 x 70 cm, en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de la notificació. En aquest plafó hi ha de constar el nom de l'autor o autors i el títol del còmic.

Fase final. La fase final es durà a terme durant el mes d'octubre en el marc del festival Internacional de Mallorca Còmic Nostrum. S'hi exposaran totes les obres seleccionades i el jurat en seleccionarà l'obra o les obres guanyadores. La decisió del jurat es donarà a conèixer el mateix dia de la inauguració de l'exposició. 

8. Altres determinacions

El guanyador escollirà l'editorial amb què vol publicar el seu còmic, sempre tenint en compte el que s'estableix a l'apartat 10.14, i l'opinió de l'Àrea d'Art Jove d'IBJOVE. Una vegada que s'ha triat l'editorial es formalitzarà un contracte amb l'autor i se'n fixarà un calendari de publicació. 

Un cop que les persones guanyadores han entregat l'esborrany del còmic monogràfic a l'editorial triada, se li abonaran els 2.000,00 € (dos mil euros) en concepte d'avançament de drets d'autor. En el cas que els artistes no tinguin preparada l'obra en la data prevista sense justificació, perdran el dret a reclamar l'edició del còmic i, per tant, a cobrar aquesta part del premi. 

L'IBJOVE es farà càrrec de les despeses d'edició i maquetació del còmic monogràfic de l'editorial triada fins a un màxim de 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) . 

Aquest còmic, que ha de contenir obligatòriament la historieta guanyadora d'aquest certamen, així com tot el material de promoció, ha d'incloure, al principi, una referència expressa al suport de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (amb la imatge corporativa corresponent) i una referència a la participació en el Certamen de Còmic del programa cultural Art Jove 2022, organitzat per l'IBJOVE.

L'editorial que ha publicat el còmic es compromet a fer-ne dues presentacions: la primera, en el marc del Saló Internacional del Còmic de Barcelona de 2023, i la segona al Festival Internacional de Còmic d'Angoulême, durant el mes de gener de 2023.

En el cas que l'àlbum no estigués encara acabat quan tingui lloc el Saló Internacional del Còmic de Barcelona, se n'ajornaria la presentació fins a l'octubre de 2023, en el marc del Còmic Nostrum Festival Internacional de Mallorca. 

 

CERTAMEN DE DANSA CONTEMPORÀNIA

1. Convocatòria

L'Institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Baleàrics, convoca aquest certamen adreçat a joves ballarins, residents o nascuts a les Illes Balears, que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022. No es permet la participació en solitari. 

2. Premis

S'estableix una dotació de 8.000,00 € (vuit mil euros), que es repartirà de la manera següent:

- Un primer premi en metàl·lic de 2.000,00 € dos (mil euros) 

- La companyia guanyadora rebrà a més 2.000,00 € (dos mil euros) en concepte de pagament per actuar a Fira B! i al Teatre Principal de Palma, en el marc del Festival Palma amb la Dansa de l'any 2023. La companyia rebrà 1.000,00 € (mil euros) per actuació. 

- Dos segons premis de 500,00 € (cinc-cents euros), que el jurat pot dividir de la manera que li sembli més adient.

- Els 3.000,00 € (tres mil euros) restants es destinarà a pagar actuacions del guanyador i dels dos segons premis. Cada companyia rebrà 750 € per actuació. 

Tots els premis es poden declarar deserts i el primer premi no es pot dividir.

3. Condicions tècniques

Cada companyia interpretarà una peça de creació pròpia o d'un altre coreògraf, que ha de durar com a mínim 15 minuts i, com a màxim, 20 minuts. Es valorarà positivament que la coreografia presentada sigui de creació pròpia.

El muntatge no pot haver estat estrenat en cap altre espai escènic professional de les Illes Balears.

Els participants, tant en la fase final com en la selecció prèvia, han d'aportar el seu vestuari i el muntatge coreogràfic, si escau, i el CD, el DVD, la unitat de memòria USB, etc., amb la música triada o l'acompanyament musical (intèrprets i instruments), si decideixen que sigui en directe.

4. Terminis d'inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció és des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h. del 30 d'abril de 2022.

5. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d'aquesta convocatòria. De conformitat amb l'apartat 7.3, els membres del jurat s'han de designar d'entre els col·lectius següents: directors de companyies de dansa de prestigi reconegut en l'àmbit de les Illes Balears o de la resta de l'Estat; crítics de dansa de diferents mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears o a la resta de l'Estat; directors, programadors o coordinadors de centres, sales i espais escènics, i un representant de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Hi ha d'actuar com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del programa cultural Art Jove.

6. Selecció i desenvolupament del certamen

L'Institut Balear de la Joventut preveu organitzar, un cop finalitzat el període d'inscripció, una fase semifinal i una fase final en els llocs i les dates que es comuniquin als participants.

En la fase semifinal les companyies inscrites han d'interpretar un fragment de la coreografia presentada en un temps mínim de cinc minuts i màxim de set minuts. A partir d'aquesta interpretació, el jurat ha de seleccionar les tres propostes que passaran a la fase final. El jurat tendrà en compte, com a criteris de selecció, la qualitat artística i interpretativa dels ballarins.

Les tres companyies finalistes rebran assessorament artístic i participaran en una residència coordinada per Eima Creació.

En la fase final, les tres companyies finalistes hauran d'interpretar la peça sencera (de creació pròpia o d'un altre coreògraf) que ha de durar entre 15 minuts i 20 minuts. El jurat donarà a conèixer la seva decisió en un acte públic. 

Si la coreografia presentada a concurs inclou música en directe, l'Institut Balear de la Joventut es farà càrrec, si s'escau, del desplaçament i allotjament dels músics i del tècnic de so, si n'hi hagués. En cap cas es pagaran dietes o honoraris als músics i tècnics de so acompanyants.

7. Actuacions

Es preveu que es duguin a terme les actuacions de les fases semifinal i final del certamen, la corresponent al pagament del premi i aquelles que organitzi el programa cultural Art Jove.

L'Institut d'Estudis Baleàrics i el festival Palma amb la Dansa es reserven la possibilitat de programar algunes o totes les companyies finalistes conjuntament amb la guanyadora, durant Fira B! i el Palma amb la dansa 2023. En aquest cas, les companyies finalistes programades rebrien 750 € (set-cents cinquanta euros).

Pel que fa a les actuacions derivades del pagament del primer premi, correspon a l'Institut d'Estudis Baleàrics decidir quin serà l'espai escènic o cultural en què es representarà i consensuar-ne la data amb la companyia guanyadora. Aquesta actuació es farà en el marc de Fira B! de 2023. Pel que fa l'actuació al Teatre Principal de Palma en el marc del Palma amb la Dansa 2023, correspon a ambdues entitats decidir la data en que es celebrarà l'esmentada actuació. 

Les companyies finalistes i la guanyadora cobraran la part que els pertoqui un cop hagin dut a terme les actuacions programades. En cas d'absència, si aquesta no és justificada per algun motiu de força major, el ballarí perdrà el dret a cobrar-la. 

En el cas d'actuacions derivades del pagament del premi, l'Institut Balear de la Joventut es farà càrrec , si s'escau, de les despeses de desplaçament i allotjament dels músics acompanyants o dels tècnics de so i llum. En cap cas es pagaran dietes o honoraris als músics i tècnics de so acompanyants.

 

CERTAMEN DE CURTMETRATGES

1. Convocatòria

Es convoca el Certamen de Curtmetratges, al qual es poden presentar treballs inclosos en les categories de videoart, animació per ordinador, reportatge documental i curtmetratge de ficció.

2. Participants

Els participants es poden presentar a aquest certamen de manera conjunta, formant equip el guionista, el productor i el director del curtmetratge, o bé individualment. En qualsevol cas, tots els participants han de tenir entre 16 i 35 anys el dia 31 de desembre de 2022 i han d'haver nascut o han de residir a les Illes Balears. 

3. Premis

La dotació és de 9.000,00 € (nou mil euros), que s'ha de repartir de la manera següent:

- Un primer premi en metàl·lic de 2.000,00 € dos (mil euros) 

- Dos segons premis de 500 € (cinc-cents euros), que el jurat pot dividir de la manera que li sembli més adient.

- Els 6.000,00 € (sis mil euros) restants es destinaran a finançar un nou curtmetratge que ha d'elaborar la persona o grup guanyador del primer premi al llarg de 2023.

Tots els premis es poden declarar deserts i el primer premi no es pot dividir.

4. Termini d'inscripció i presentació de la documentació

El termini per presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1) és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h. del 30 d'abril de 2022. 

A més d'aquesta documentació, cada participant ha de presentar el seu treball a través d'un enllaç (Vimeo, YouTube, etc.) que permeti la reproducció en temps real del vídeo.

5. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1). De conformitat amb l'apartat 7.3, els membres del jurat s'han de designar d'entre els membres de l'Associació de Cineastes de les Illes Balears i productors, directors i crítics de cinema de prestigi reconegut a les Illes Balears. Així mateix, es convidarà a formar part del jurat el guanyador del Certamen de Curtmetratges de l'edició de 2018. 

6. Condicions tècniques

Els curtmetratges han de ser posteriors al 31 de desembre de 2018 i la seva durada no pot ser superior a 20 minuts ni inferior a 3 minuts (amb els títols de crèdit inclosos). El curt ha d'estar acabat i preparat per ser exhibit; en cas contrari, l'organització pot excloure'l del certamen.

En el cas que el curtmetratge sigui seleccionat per passar a la final, el participant ha de lliurar a l'Àrea d'Art Jove, en les dates indicades oportunament, el treball en format còdec H.264, amb extensió MOV o MP4 i en alta definició.

Cada participant només pot presentar una obra; per tant, no es poden presentar individualment i en grup ni formar part de dos grups alhora.

No es pot presentar cap treball que s'hagi presentat en edicions anteriors del programa cultural Art Jove en el moment en què s'inscriu l'obra a concurs.

Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers per l'ús de les peces musicals utilitzades en les obres presentades ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones que hi apareixen, i eximeixen l'IBJOVE de qualsevol tipus de responsabilitat.

7. Selecció i desenvolupament del certamen

Una representació del jurat (el president, la secretària i un vocal) ha de visionar a porta tancada tots els treballs presentats i n'ha de triar un màxim de 10, a partir dels criteris de qualitat tècnica i artística. 

La fase final serà oberta al públic, hi ha d'assistir tot el jurat, i es celebrarà preferentment a Formentera, durant l'estiu de 2022. A partir d'aquesta projecció, el jurat ha de triar el primer premi i la resta de premiats i farà pública la seva decisió aquell mateix vespre.

8. Altres determinacions

8.1. El guanyador del primer premi ha de presentar el projecte audiovisual del curtmetratge abans del 31 de març de 2023, el qual ha d'incloure, com a mínim:

a) La memòria detallada del projecte: sinopsi, tractament argumental, pressupost de producció, pla de rodatge (amb indicació del temps de rodatge, les dates i les localitzacions), composició de l'equip tècnic i artístic.

b) El guió definitiu.

8.2. Un equip tècnic compost pel president del jurat del certamen, un membre de la productora que seleccioni el guanyador (sempre tenint en compte el que s'estableix a l'apartat 10.14) i la coordinadora del programa cultural Art Jove han d'analitzar i donar el vistiplau al projecte audiovisual. Una vegada que el guanyador hagi acceptat l'encàrrec, ha de rebre el 50 % del premi (3.000,00 €) per començar el rodatge. El guanyador disposa d'un termini màxim de sis mesos, és a dir, fins al 30 de setembre de 2023, per presentar a l'IBJOVE el curtmetratge acabat, a més dels documents pertinents que autoritzin aquesta institució a utilitzar l'obra en les seves activitats de promoció, comunicació i exhibició, sense ànim de lucre i amb posterioritat a l'estrena del curtmetratge.

La resta del premi, el 50 % restant, s'ha d'abonar una vegada que el guanyador ha estrenat el curtmetratge. El curtmetratge produït, així com tot el material de promoció del curtmetratge, ha d'incloure, al principi, una referència expressa al suport de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (amb la imatge corporativa corresponent) i una referència a la participació en el Certamen de Curtmetratges del programa cultural Art Jove de 2022, organitzat per l'IBJOVE.

8.3. El curtmetratge del guanyador s'ha de presentar en un acte públic en el darrer trimestre de 2023.

8.4. Si el grup guanyador incompleix aquest calendari sense justificació, perd el dret a reclamar una nova data de presentació i també el premi.

8.5. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers per l'ús de les peces musicals utilitzades a les obres presentades, ni cap reclamació per drets d'imatge de les persones que hi apareixen, i eximeixen l'IBJOVE de qualsevol tipus de responsabilitat.

 

CERTAMEN DE RELAT BREU

1. Convocatòria i participants

L'IBJOVE convoca aquest certamen adreçat a joves escriptors i escriptores en llengua catalana, que han d'haver nascut o han de residir a les Illes Balears i tenir entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2022. No s'admet la inscripció de grups.

2. Premis

La dotació total del premi és de 4.000,00 € (quatre mil euros), que s'ha de repartir de la manera següent:

- Un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros). 

- Dos segons premis de 500,00 € (cinc-cents euros), que el jurat pot dividir de la manera que li sembli més adient. 

- El guanyador rebrà 2.000,00 € (dos mil euros) més en concepte d'avançament de drets d'autor per desenvolupar el seu relat i convertir-lo en una novel·la o en un recull de contes. 

Ambdós premis poden ser declarats deserts i el primer no pot ser compartit. La decisió del jurat és inapel·lable.

3. Termini d'inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció i presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1) és des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24 h. del 30 d'abril de 2022.

4. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris de l'apartat 7 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1). En el punt 7.3 s'indica que els vocals han de ser designats entre professionals o personalitats de prestigi reconegut en l'àmbit professional o cultural de la matèria corresponent. Pel que fa al Certamen de Relat Breu, aquests s'han de triar entre representants del Gremi d'Editors de les Illes Balears, escriptors de prestigi reconegut a les Illes Balears, llibreters i crítics literaris de mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears. Així mateix es convidarà a la persona guanyadora del primer premi de la darrera edició de Relat breu del programa cultural Art Jove. Hi ha d'actuar com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del programa cultural Art Jove.

5. Condicions tècniques

5.1. Cada participant ha de lliurar, a més de la documentació requerida en el punt 5.4 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1), un PDF amb el treball que es presenta a concurs.

5.2. Els treballs, de temàtica lliure, han de ser originals, inèdits i escrits en llengua catalana. El treball ha de ser anònim i únicament hi ha de constar el títol del relat. L'extensió del text ha de ser d'entre 5.000 i 15.000 caràcters amb espais inclosos. La lletra emprada ha de ser Times New Roman, de cos 12. Els marges han de ser d'un mínim de 3 cm. L'interlineat ha de ser doble.

5.3. Cada persona només pot presentar un relat. 

6. Selecció i desenvolupament

Un cop llegits els relats presentats, el jurat s'ha de reunir a porta tancada per triar els textos guanyadors, que ha de seleccionar a partir dels criteris de qualitat i creativitat artística. Aquesta decisió no s'ha de fer pública fins al dia de la final, que serà en un teatre, en el qual es farà la lectura dramatitzada dels textos premiats o d‘un fragment. 

El guanyador disposa d'un màxim de 6 mesos a partir del dia de la final del certamen per redactar més relats fins a un mínim de 75.000 caràcters i un màxim de 150.000 amb espais, inclosos els del relat guanyador. 

7. Altres determinacions

El guanyador escollirà l'editorial amb què vol publicar el seu recull o novel·la, sempre tenint en compte el que s'estableix a l'apartat 10.14, i l l'opinió de l'Àrea d'Art Jove. Un cop triada l'editorial se'n formalitzarà un contracte amb l'autor i es fixarà un calendari. 

Quan la persona guanyadora hagi entregat l'esborrany del relat o recull a l'editorial triada, se li abonaran els 2.000,00 € (dos mil euros) en concepte d'avançament de drets d'autor.

L'editorial que hagi publicat el recull o novel·la, es compromet a fer dues presentacions del mateix; la primera, en el marc de la XXXI Fira del Llibre de Palma, el mes de maig de 2023, i la segona en alguna altra fira o festival o espai literari acordat prèviament amb la persona guanyadora i la coordinadora de l'Art Jove. 

En el cas que l'artista no tinguin preparada l'obra en la data prevista sense justificació, perdrà el dret a reclamar l'edició del llibre i, per tant, a cobrar aquesta part del premi. 

L'IBJOVE es farà càrrec de les despeses d'edició i maquetació del recull o relat de l'editorial triada fins a un màxim de 2.000,00 € (dos mil euros) . 

Aquest llibre, que ha de contenir obligatòriament el relat breu guanyador d'aquest certamen, així com tot el material de promoció, ha d'incloure, al principi, una referència expressa al suport de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (amb la imatge corporativa corresponent) i una referència a la participació en el Certamen de Relat Breu del programa cultural Art Jove de 2022, organitzat per l'IBJOVE.

 

CERTAMEN DE MÚSICA PER A JOVES INTÈRPRETS EN LA MODALITAT DE GRUPS DE CAMBRA

1. Convocatòria i participants

L'Institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Baleàrics, convoca aquest certamen adreçat a grups de cambra formats per joves intèrprets residents o nascuts a les Illes Balears que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022. 

2. Premis

S'estableix una dotació total de 8.000 € (vuit mil euros), que es repartirà de la manera següent: 

- Un primer premi en metàl·lic de 2.000,00 € (dos mil euros).

- Dos segons premis de 500,00 € (cinc-cents euros), que el jurat pot dividir de la manera que li sembli més adient. 

- El grup de cambra guanyador rebrà, a més, 2.000,00 € (dos mil euros) per dues actuacions (cadascuna dotada amb 1.000,00 €): una en el marc de la Fira B! de 2023 i l'altra en un festival de prestigi reconegut, preferentment a les Illes Balears.

- Els 3.000,00 € (tres mil euros) restants es destinaran a pagar actuacions del guanyador i dels finalistes. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada grup de cambra rebrà 750 € per actuació, amb independència del nombre de membres.

Ambdós premis es poden declarar deserts i no es poden compartir. La decisió del jurat és inapel·lable. 

3. Terminis d'inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció i presentar tota la documentació és des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 30 d'abril de 2022.

A més de la documentació establerta en el punt 5.3 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1), cada grup ha d'enviar a l'adreça electrònica artjove@ibjove.net un arxiu amb les partitures del repertori de la semifinal. 

4. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d'aquesta convocatòria. De conformitat amb l'apartat 7.3, s'han de designar els membres del jurat d'entre els directors del Conservatori Professional de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, els coordinadors de festivals de música clàssica de prestigi reconegut a les Illes Balears i músics o compositors de les Illes Balears. També hi participarà un tècnic de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Hi ha d'actuar com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del programa cultural Art Jove.

5. Condicions estilístiques 

Les interpretacions han de pertànyer obligatòriament al repertori de música clàssica per a grups de cambra. En queden excloses formalment les transcripcions no consolidades i les reduccions orquestrals per a piano.

Una mateixa persona no pot participar en dos grups de cambra diferents.

6. Selecció i desenvolupament

La fase semifinal tendrà lloc en el marc del festival Inclàssic d'Inca durant un cap de setmana del mes de juny de 2022. Els participants hauran d'actuar en directe durant un mínim de cinc minuts i un màxim de deu minuts. El jurat ha de decidir quins són els grups de cambra (fins a un màxim de tres) seleccionats per passar a la final.

La fase final es farà en el lloc i en les dates que, oportunament, donarà a conèixer l'Àrea d'Art Jove d'IBJOVE. Els tres grups seleccionats per a la fase final han d'actuar en directe durant un mínim de 15 minuts i un màxim de 20 minuts, amb el repertori que considerin més adient. A partir d'aquesta audició, el jurat ha de seleccionar el grup guanyador, tenint en compte criteris com la dificultat del repertori seleccionat i la qualitat de la interpretació.

7. Concerts

Es preveuen els concerts corresponents a les fases semifinal i final del certamen, els derivats del pagament dels dos premis i aquells que s'organitzin en el marc del programa itinerant GirArt Jove.

Pel que fa als concerts derivats del pagament del primer premi, el grup guanyador del certamen haurà de pactar el dia i l'hora de l'actuació amb el coordinador de Fira B! i amb el festival Inclàssic.

L'Institut d'Estudis Baleàrics i el festival de prestigi reconegut es reserven la possibilitat de programar un grup finalista o tots dos finalistes, conjuntament amb el guanyador. En aquest cas, l'IBJOVE es faria càrrec del caixet dels grups finalistes programats, que rebrien 750 € (set-cents cinquanta euros) amb independència del nombre de components.

Els grups de cambra guanyadors i finalistes cobraran la seva minuta un cop hagi tingut lloc el concert programat. En cas d'absència no justificada a alguna de les actuacions programades prèviament, el grup perdrà el dret a cobrar-la.

 

 

 

CERTAMEN DE DISSENY DE MODA

1. Participants

Aquest certamen s'adreça a joves dissenyadors, residents o nascuts a les Illes Balears, que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022. S'admet la inscripció de grups.

2. Premis

S'estableix una dotació total de 5.000,00 € (cinc mil euros), que es repartirà de la manera següent: 

- Un primer premi rebrà 2.000,00 € (dos mil euros) en metàl·lic. 

- Dos segons premis de 500 € (cinc-cents euros) en metàl·lic, encara que el jurat pot proposar-ne una altra distribució nominativa. 

- Els 2.000, 00 € (dos mil euros) restants estaran destinats a sufragar a les persones guanyadores les despeses derivades del disseny i producció d'una nova col·lecció, que desfilarà com a col·lecció convidada a algun festival o passarel·la de moda de reconegut prestigi de les Illes Balears al 2023.

Ambdós premis es poden declarar deserts i el primer no es pot dividir. 

3. Terminis d'inscripció i presentació de la documentació 

El termini per formalitzar la inscripció i adjuntar el dossier de presentació és des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 30 d'abril de 2022.

A més de la documentació establerta en el punt 5.3 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1), cada participant ha d'enviar a l'adreça electrònica artjove@ibjove.net un dossier de presentació en format PDF, o un enllaç de Dropbox, Drive o similar, amb la col·lecció que presenta a concurs, amb accés a un document en format PDF que contengui el seu treball i que es pugui descarregar, amb una capacitat màxima de 300 MB. L'enllaç ha de romandre actiu, com a mínim, un mes. El document en format PDF ha de ser anònim i ha de portar com a nom el títol de la col·lecció. 

4. Condicions tècniques

El dossier de presentació es presentarà en format digital. Ha d'incloure la col·lecció que presenta a concurs amb set peces. La col·lecció ha de ser prêt-à-porter, és a dir, que pugui produir-se i/o comercialitzar-se.

Aquest dossier de presentació, obligatòriament, ha d'incloure: 

- Una breu memòria explicativa de la col·lecció, en la qual es parli del concepte del projecte, la inspiració, les línies, els volums i les formes, els teixits i s'hi aporti una carta de color. També cal especificar si es tracta d'una col·lecció prêt-à-porter o de moda artesana. S'ha de precisar si la col·lecció és masculina, femenina, infantil o mixta, amb una explicació del percentatge de cada tipologia. 

- Un mínim de 6 i un màxim de 8 figurins il·lustrats amb tècnica lliure, de forma que s'apreciï clarament el concepte i la idea de la col·lecció, encara que a la final només es mostrin els set conjunts (outfits) que el dissenyador esculli. La talla mínima dels conjunts (looks) presentats ha de ser la 36 per als femenins i la 38 per als masculins. 

- Ha d'incloure també una proposta escènica de presentació de col·lecció: ambientació, coreografia, càsting (tipus de model) i estilisme.

- Foto en maniquí: estil (look) fins a un 80 % acabat amb fons blanc on es vegin clarament les peces i els acabats. 

Cada participant pot presentar només una proposta (un dossier de presentació).

5. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris de l'apartat 7 de les bases generals d'aquesta convocatòria. En el punt 7.3 s'indica que els membres del jurat s'han de designar d'entre professionals o personalitats de prestigi reconegut en l'àmbit professional o cultural de la matèria corresponent. Pel que fa al Certamen de Disseny de Moda, el jurat s'ha de designar d'entre tots o alguns dels col·lectius següents: directors d'escoles de disseny o persones en què aquests deleguin la representació; dissenyadors de prestigi reconegut i de professionalitat acreditada en l'àmbit de les Illes Balears, i empresaris o professionals representatius en els sectors de la comunicació i la indústria del disseny. També es convidarà a formar-hi part al guanyador del primer premi de la darrera edició convocada del Certamen de Moda i al comissari del certamen. Hi ha d'actuar com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del programa cultural Art Jove.

 

6. Selecció i desenvolupament 

Un cop vists els dossiers de presentació presentats, el jurat ha de seleccionar un màxim de set col·leccions, que són les que passaran a la fase final, a partir de criteris com l'originalitat, la qualitat, la creativitat, el concepte, la confecció, el patronatge, els acabats, la proposta de disseny i el caràcter ètic i/o sostenible. Els accessoris i la proposta d'estilisme es valoraran com un plus. 

Una vegada s'ha notificat la decisió del jurat als participants, els finalistes podran presentar una factura de 500,00 € (cinc-cents euros) més IVA, en concepte d'ajuda a la producció de la col·lecció.

Els dissenyadors finalistes han de presentar les col·leccions seleccionades en les dates i els llocs que oportunament indiqui l'Àrea d'Art Jove d'IBJOVE. Es convocarà el jurat perquè examini de prop les col·leccions presentades i els participants podran disposar d'un màxim de cinc minuts per defensar i explicar la seva proposta al jurat. 

Els finalistes hauran de triar una cançó per a la desfilada de la seva col·lecció, que serà interpretada en directe per un grup de música liderat per Mon Joan Tiquat, guanyador del certamen de Creació Musical Jove de l'Art Jove 2021.

En la fase final tindrà lloc la Passarel·la Art Jove. A partir d'aquí, el jurat ha de seleccionar la col·lecció guanyadora. La seva decisió es donarà a conèixer el mateix vespre de la passarel·la. 

L'organització d'Art Jove facilitarà als finalistes les models que desfilaran a la final, sempre tenint en compte els criteris dels dissenyadors, i n'assumirà les despeses d'honoraris, maquillatge i perruqueria.

7. Altres determinacions

Correspon a l'Àrea de l'Art Jove, sempre tenint en compte la opinió de la persona guanyadora, escollir la passarel·la o festival on desfilarà la nova col·lecció dissenyada ex-professo. Una vegada triada, es fixarà un calendari entre l'Organitzador del Festival o passarel·la i la persona guanyadora.

Pel que fa al pagament dels 2.000 € restants destinats a sufragar a les persones guanyadores les despeses derivades del disseny i producció d'una nova col·lecció, aquest es farà en dos parts. La primera, de 1.000,00 euros, quan la persona guanyadora hagi entregat a l'organització del festival un mínim de 6 i un màxim de 8 figurins il·lustrats amb tècnica lliure, de forma que s'apreciï clarament el concepte i la idea de la col·lecció, encara que a la desfilada només es mostrin els set conjunts (outfits) que el dissenyador esculli. Els 1.000,00 euros restants a segona s'abonaran un cop s'hagi celebrat la desfilada. 

L'IBJOVE es farà càrrec de les despeses derivades de la desfilada de la nova col·lecció al festival o passarel·la triats fins a un màxim de 1.000,00 € (mil euros). 

En el cas que les persones guanyadores no tinguin preparada la nova col·lecció en la data prevista sense justificació, perdrà el dret a reclamar l'edició del llibre i, per tant, a cobrar aquesta part del premi. 

Tot el material publicitari i de promoció del festival ha d'incloure una referència expressa al suport de la Conselleria d'Afers Socials i Esports (amb la imatge corporativa corresponent) i una referència a la participació de la persona guanyadora en el Certamen de disseny de Moda del programa cultural Art Jove de 2022, organitzat per l'IBJOVE.

 

CERTAMEN DE DISSENY DE PRODUCTE 

1. Convocatòria 

Aquest certamen s'adreça a joves dissenyadors, residents o nascuts a les Illes Balears, que tinguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2022. S'admet la inscripció de grups.

2. Premi

S'estableix una dotació de 6.000,00 € (sis mil euros) distribuïts de la manera següent:

- Un primer premi de 2.000,00 € (dos mil euros), en metàl·lic.

- Dos segons premis de 500,00 € (cinc cents euros), en metàl·lic.

- Els 3.000,00 € (tres mil euros) restants es destinaran a sufragar les despeses de producció del guardó guanyador que es repartirà als guanyadors del programa cultural Art Jove 2023.

El jurat pot declarar deserts tots els premis. No n'hi pot haver cap de compartit.

3. Jurat

El jurat s'ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d'aquesta convocatòria. De conformitat amb l'apartat 7.3, s'han de designar els membres del jurat d'entre els col·lectius següents: directors d'escoles superiors de disseny o persones en qui aquests deleguin la representació; dissenyadors de prestigi reconegut i professionalitat acreditada en l'àmbit de les Balears, i empresaris o professionals representatius del sector del disseny de producte. Així mateix, es convidarà a participar com a membre del jurat el guanyador de la modalitat de Disseny de Producte de l'edició anterior. 

4. Terminis d'inscripció i presentació de la documentació 

El termini per formalitzar la inscripció i adjuntar tota la informació és des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h. del 30 d'abril de 2022.

A més de la documentació establerta en el punt 5.3 de les bases generals d'aquesta convocatòria (annex 1), cada participant ha d'enviar a l'adreça electrònica artjove@ibjove.net un document en format PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o similar, amb accés a un document en format PDF que contengui el seu treball i que es pugui descarregar, amb una capacitat màxima de 300 MB. L'enllaç ha de romandre actiu, com a mínim, un mes.

5. Condicions tècniques 

El treball ha de ser anònim i únicament hi ha de constar el títol del projecte i la modalitat en la qual concursa. S'identificarà amb el número d'ordre que li assigni l'Àrea d'Art Jove d'IBJOVE. Cada persona participant o grup de participants només pot presentar una proposta i, per tant, una persona no es pot presentar alhora individualment i en grup a la mateixa categoria.

Els participants hauran d'enviar un document en format PDF, amb la màxima resolució possible, que contengui un únic plafó de 100 cm. x 70 cm. amb la informació següent:

- Tota la informació gràfica i textual necessària per tal de facilitar-ne la comprensió.

- Una memòria tècnica i descriptiva del projecte (característiques tècniques, materials, sistema de producció, etc.).

- El projecte ha de representar l'esperit del Certamen Art Jove i ha de permetre variacions cromàtiques en una part o en la totalitat per tal d'adaptar-la a les properes edicions segons el color corporatiu de la líniagràfica. En aquest sentit, es facilitarà als participants el número de la carta de colors (Pantone) corresponent al color predominant de la línia gràfica Art Jove 2023.

S'ha de fer en un material ambientalment innocu i la fabricació s'ha d'ajustar al concepte de quilòmetre zero. Així mateix, s'han de considerar els aspectes econòmics (cost i viabilitat) per a una producció anual aproximada de 25 exemplars.

S'ha de preveure que el guardó haurà d'incloure el nom del certamen, el nom de la persona guanyadora i el logotip de l'Art Jove i el de l'IBJOVE.

6. Selecció i desenvolupament 

Un cop vists els treballs presentats, el jurat n'ha de seleccionar un màxim de set projectes, que passaran a la fase final, a partir de criteris com ara la innovació i la recerca de noves solucions, el disseny respectuós amb el medi ambient, la consideració dels costos de producció i la possibilitat de producció de forma senzilla i viable des de tots els punts de vista. A més, es valorarà el respecte a la personalitat del certamen, els seus objectius i valors i l'estètica i l'originalitat del guardó.

Per a la fase final, els finalistes hauran d'enviar al programa cultural Art Jove un arxiu amb el mateix plafó presentat anteriorment, en el qual consti el títol del projecte i el nom de totes les persones autores. A més, hauran d'aportar una maqueta o prototip de la seva proposta amb els materials definitius.

El programa cultural Art Jove produirà tots els plafons finalistes per exposar-los, juntament amb les maquetes o prototips, en la final del certamen, que tendrà lloc en un espai públic de Palma. Abans d'inaugurar l'exposició, els participants podran disposar d'un màxim de cinc minuts per defensar i explicar la seva proposta al jurat. Després, el jurat seleccionarà els projectes guanyadors i s'inaugurarà l'exposició.

7. Altres determinacions

El programa cultural Art Jove es reserva la possibilitat d'utilitzar la proposta guanyadora de la categoria de Guardó Art Jove com a guardó per als guanyadors de properes edicions d'Art Jove.