Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 123078
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’inadmeten a tràmit una sèrie de sol·licituds de subvencions en concepte de beques de la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d’accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.- Mitjançant Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 69, de 27 de maig), es va aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022.

2.- D'acord amb l'apartat primer de l'annex de la Resolució de la convocatòria esmentada, aquestes beques estan adreçades a les persones joves desocupades inscrites en el SOIB que cursin accions formatives de formació professional per a l'ocupació finançades pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i fins al 31 d'agost de 2022.

3.- Segons els apartats 6.4. i 6.5 de l'annex de la convocatòria, el termini per presentar la sol·licitud comença el dia següent que acabi l'acció formativa i finalitza dos mesos després. S'ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

En el cas d'accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans de la publicació d'aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des de la publicació al BOIB, excepte en el cas que s'hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s'acceptarà la sol·licitud ja presentada.

4.- Una vegada revisades totes les sol·licituds presentades el Servei de Gestió Programes d'Ocupació 5 comprova que les sol·licituds que es detallen a l'annex d'aquesta resolució s'han presentat fora del termini que estableixen els apartats 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. Resolució del conseller de Model econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, de 20 de maig de 2021 (BOIB núm. 69, de 27 de maig), per la qual s'aprova la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per concedir beques per a l'estudi, per a persones desocupades de mes de 16 i menys de 30 anys, que siguin alumnes d'accions formatives finançades pel SOIB durant el període 2020-2022.

2. D'acord amb els apartats 6.4. i 6.5 de l'annex de la convocatòria, El termini per presentar la sol·licitud comença el dia següent que acabi l'acció formativa i finalitza dos mesos després. S'ha de presentar una sol·licitud per acció formativa.

 

En el cas d'accions formatives que hagin finalitzat després del 31 de juliol de 2020 i abans de la publicació d'aquesta convocatòria, el termini serà de dos mesos des de la publicació al BOIB, excepte en el cas que s'hagin sol·licitat amb la convocatòria 2019-2020 que s'acceptarà la sol·licitud ja presentada.

3. L'article 2.2 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol) estableix que el SOIB, per a l'acompliment dels seus fins, pot dur a terme, entre altres, les funcions necessàries per gestionar les polítiques actives d'ocupació; gestionar el conjunt de programes i mesures d'orientació, ocupació, formació i formació amb alternança amb l'ocupació, que tenen per objecte millorar les possibilitats d'accés a la col·locació de les persones desocupades en el mercat de treball, per compte propi o d'altri; l'adaptació de la formació i requalificació per a l'ocupació dels treballadors, així com les altres accions destinades a fomentar l'esperit empresarial, l'economia social i a millorar les condicions dels treballadors.

4. D'acord amb els apartats g i i de l'article 9.4 del Decret 22/2020, de 24 de juliol, de aprovació del Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (BOIB núm. 131, de 25 de juliol), és funció del president del SOIB autoritzar despeses, contreure obligacions i proposar pagaments del servei, així com concedir ajuts i subvencions.

5. La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat- Autònoma de les Illes Balears per l'any 2015, en la disposició final setena modifica l'article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i el defineix com un organisme autònom dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de treball.

6. D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears , (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), el SOIB està adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Per tot això dict la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer. Inadmetre a tràmit les sol·licituds que es detallen en l'annex d'aquesta resolució per haver-se presentat fora del termini que estableixen els apartats 6.4. i 6.5 de l'annex de la convocatòria.

Segon. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del SOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la notificació d'aquesta Resolució a la persona interessada, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril) i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 

Contra la present resolució, també s'hi pot interposar directament un Recurs Contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la notificació a la persona interessada d'aquesta Resolució, en la forma i condicions previstes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, 24 de febrer de 2022

El director general de Model Econòmic i Ocupació Llorenç Pou Garcias Per delegació de competències del president del SOIB (Resolució de 09/07/2019, BOIB núm. 94, d'11 de juliol)

 

ANNEX

COGNOM1

COGNOM2

NOM

DNI

REFERENCIA

NUM.

ORDRE

CENTRE

ESTAT

Abdellaoui

.

Mohamed

*****311Z

44/21

CD009/21

Centre de Formació S'Algar - Portocolom

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Acebo

Bravo

Michelle Agigail

*****335L

271/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Acebo

Bravo

Michelle Agigail

*****335L

272/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Acebo

Bravo

Michelle Agigail

*****335L

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Adrover

Servera

Antoni

*****557B

1251/19

COS-005/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Adrover

Servera

Antoni

*****557B

1252/19

COS-005/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Adrover

Servera

Antoni

*****557B

1253/19

COS-005/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Adrover

Servera

Maria Dels Àngels

*****559J

1250/19

COS-005/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Aguilera

Heredia

Soledad

*****069B

546/19

MP127/19

Escola D'Hoteleria Blanca Dona

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Alcazar

Ordinas

Maria Isabel

*****518P

825/19

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Algar

Jimenez

Rafael

*****652F

486/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Algar

Jimenez

Rafael

*****652F

487/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Algar

Jimenez

Rafael

*****652F

488/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Algar

Jimenez

Rafael

*****652F

489/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Aloy

Grau

Margalida

*****670P

999/19

CDT039/19

Ibecon Inca

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Amaya

Reus

Julian

*****793C

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Amaya

Reus

Julian

*****793C

271/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Antelo

Alzamora

Andrea

*****268P

148/20

MP7/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Arreza

Carrasco

Jessica

*****581S

1002/19

CDT042/19

Ibecon Inca

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ba

 

Baye Masseck

*****367A

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ba

 

Baye Masseck

*****367A

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Barcelo

Antich

Noah

*****042Q

54/21

CD157/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Barcelo

Antich

Noah

*****042Q

51/21

CD157/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bedoya

Olaya

Jhon Deiby

*****727Q

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bedoya

Olaya

Jhon Deiby

*****727Q

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bedoya

Olaya

Jhon Deiby

*****727Q

257/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bejarano

Capó

Ester

*****253B

484/21

CD103/21

Academia Europa Ciutadella

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bejarano

Capó

Ester

*****253B

487/21

CD103/21

Academia Europa Ciutadella

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bejarano

Capó

Ester

*****253B

486/21

CD103/21

Academia Europa Ciutadella

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Belalcazar

Erazo

Julieth Nayibe

*****259P

1172/19

COS-038/19

ARANDIGA FORMACIÓ BALEARS

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Belli

Laassiri

Fadi

*****114Z

489/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Belli

Laassiri

Fadi

*****114Z

486/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Belli

Laassiri

Fadi

*****114Z

487/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Belli

Laassiri

Fadi

*****114Z

488/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bennassar

Vara

Miguel Angel

*****930C

271/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bennassar

Vara

Miguel Angel

*****930C

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Berkaoui

 

Abderrazzak

*****123L

269/20

MP48/20

CIFP Joan Taix

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Berkaoui

 

Abderrazzak

*****123L

270/20

MP48/20

CIFP Joan Taix

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bernabeu

Gaya

José Miguel

*****192A

928/19

CD054/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

BOUDOUCH

BOUDOUCH

MARIAM

*****812E

304/21

CD055/21

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Bravo

Sánchez

Cintya Geanell

*****581Y

823/19

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Cabello

Correa

Francisco

*****751P

257/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Cabello

Correa

Francisco

*****751P

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Cabello

Correa

Francisco

*****751P

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Campillo

Redondo

Sergio

*****988Y

264/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Caro

Lainez

Ahiana

*****722X

753/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Caro

Lainez

Ahiana

*****722X

576/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Caro

Lainez

Ahiana

*****722X

575/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Caro

Lainez

Ahiana

*****722X

751/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Caro

Lainez

Ahiana

*****722X

752/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Carpio

Sepa

Sergio

*****673G

257/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Carpio

Sepa

Sergio

*****673G

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Carpio

Sepa

Sergio

*****673G

782/20

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Carpio

Sepa

Sergio

*****673G

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Castro

 

Aldana Macarena

*****899D

1168/19

COS-038/19

ARANDIGA FORMACIÓ BALEARS

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Chinchilla

Bauza

Cristina

*****726S

1131/19

COT-044/19

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

COLOMINA

MARTINEZ

AARON

*****439E

336/21

CD061/21

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Da Silva

Limiro

Thais Cristina

*****239M

830/19

CD036/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Da Silva

Limiro

Thais Cristina

*****239M

829/19

CD036/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Da Silva

Limiro

Thais Cristina

*****239M

831/19

CD036/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Dahbi

 

Yousra

*****781M

1091/19

CDT081/19

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Daza

Gallego

Denis

*****337X

1117/19

CD054/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

De La Cruz

Alcantara

Nayelis Leandi

*****110B

144/20

MP5/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

De La Cruz

Alcantara

Nayelis Leandi

*****110B

145/20

MP5/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

De La Cruz

Alcantara

Nayelis Leandi

*****110B

146/20

MP5/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Díaz

Calvo

Laura

*****122L

1291/19

COS-059/19

Inprogress Escuela Técnica Profesional

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Diop

Ndir

Serigne Khadim

*****853M

252/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Diop

Ndir

Serigne Khadim

*****248T

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Diop

Ndir

Serigne Khadim

*****248T

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Donaire

Larrubia

Alba

*****827V

51/21

CD157/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Durán

Marugan

Aroha

*****985X

512/21

CD106/21

Amadip Esment Escola Professional

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Durán

Marugan

Aroha

*****985X

511/21

CD106/21

Amadip Esment Escola Professional

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Escalante

Yuquilema

Grace Alicia

*****318E

146/20

MP5/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Escalante

Yuquilema

Grace Alicia

*****318E

144/20

MP5/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Escalante

Yuquilema

Grace Alicia

*****318E

145/20

MP5/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Diouf

Abdourrahmane

*****223Q

899/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Diouf

Abdourrahmane

*****223Q

898/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Diouf

Abdourrahmane

*****223Q

897/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Diouf

Abdourrahmane

*****223Q

903/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Diouf

Abdourrahmane

*****223Q

900/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Diouf

Abdourrahmane

*****223Q

901/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Diouf

Abdourrahmane

*****223Q

902/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fall

Lo

Mor

*****557C

742/21

CIIIJ12/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fatah

Krahbach

Mohamed Anass

*****234F

272/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fatah

Krahbach

Mohamed Anass

*****234F

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ferrer

Aguilar

Sergio

*****707C

860/21

CIIIV20/21

Centre Projecte Home Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Font

Ferrer

Gabriel

*****036V

88/21

CD149/21

Academia Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Font

Cordero

Jorge

*****609L

271/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Font

Cordero

Jorge

*****609L

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Font

Cordero

Jorge

*****609L

272/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Forteza

Rodriguez

V. Francisca

*****883K

1091/19

CDT081/19

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Fredes

Sarachu

Santiago

*****292M

744/21

CIIIJ12/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Galindo

Arque

Manuel

*****987R

539/20

CIIIJ29/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Galindo

Arque

Manuel

*****987R

484/20

CIIIJ29/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Galindo

Arque

Manuel

*****987R

485/20

CIIIJ29/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Galmes

Rigo

Tatiana

*****619X

1105/19

CD080/19

Ucabal. Formació Agroalimentària

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Garcia

Torres

Adrián

*****312N

48/21

CD010/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Garcia

Llerena

Alexandra Michelle

*****681P

798/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Garcia

Albarran

Alicia

*****919B

134/20

MP2/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

Fernández

Gisela

*****963F

88/21

CD149/21

Academia Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

González

Santiago

*****181M

292/20

MP53/20

CIFP Francesc de Borja Moll

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

González

Santiago

*****181M

293/20

MP53/20

CIFP Francesc de Borja Moll

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

González

Santiago

*****181M

291/20

MP53/20

CIFP Francesc de Borja Moll

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

González

Santiago

*****181M

290/20

MP53/20

CIFP Francesc de Borja Moll

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

Ruíz

Natalia

*****155H

CC-FO-09.5/18

CCFO-09/18

Sar Costa D'En Blanes

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

Ruíz

Natalia

*****155H

CC-FO-09.4/18

CCFO-09/18

Sar Costa D'En Blanes

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

Ruíz

Natalia

*****155H

CC-FO-09.1/18

CCFO-09/18

Sar Costa D'En Blanes

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

Ruíz

Natalia

*****155H

CC-FO-09.3/18

CCFO-09/18

Sar Costa D'En Blanes

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

García

Ruíz

Natalia

*****155H

CC-FO-09.2/18

CCFO-09/18

Sar Costa D'En Blanes

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Gomila

Nadal

Margalida

*****300Y

798/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

GONÇALVES

 

JUAN DANIEL

*****947S

715/21

CIIIJ05/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

GONÇALVES

 

JUAN DANIEL

*****947S

714/21

CIIIJ05/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

GONZÁLEZ

ALONSO

Cristina

*****263T

515/20

MP115/20

CEPA Sant Antoni

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

González

Benítez

Marcos Martín

*****886R

546/19

MP127/19

Escola D'Hoteleria Blanca Dona

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Gonzalez

Gonzalez

Lihuel

*****391A

744/21

CIIIJ12/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Guarachi

Paco

Vanessa Katherine

*****739G

148/20

MP7/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Gueye

 

Ahmadou

*****868K

272/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Gueye

 

Ahmadou

*****868K

271/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Gueye

 

Ahmadou

*****868K

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Ruiz

Alejandro

*****365L

486/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Ruiz

Alejandro

*****365L

487/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Ruiz

Alejandro

*****365L

488/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Ruiz

Alejandro

*****365L

489/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Jimenez

Javier

*****668F

900/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Jimenez

Javier

*****668F

901/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Jimenez

Javier

*****668F

902/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Jimenez

Javier

*****668F

897/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Jimenez

Javier

*****668F

898/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Jimenez

Javier

*****668F

899/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Abellaneda

Juan Carlos

*****926F

264/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernandez

Abellaneda

Juan Carlos

*****926F

265/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernández

Montes

Daniela

*****551W

799/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernández

Capó

Laura

*****197M

51/21

CD157/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernández

Albarracín

Jasmín

*****910F

753/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernández

Albarracín

Jasmín

*****910F

575/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernández

Albarracín

Jasmín

*****910F

751/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernández

Albarracín

Jasmín

*****910F

576/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Hernández

Albarracín

Jasmín

*****910F

752/20

CD055/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Holgado

Ortiz

Peddro Jose

*****542H

264/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Horrach

de León

Antonia

*****889B

140/20

MP3/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Iglesias

Boulayoun

Meriam

*****912K

839/19

CDT024/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ionita

 

Diana Ionela

*****383S

148/20

MP7/20

Escola d'Hoteleria de les Illes Balears - EHIB

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

JARAMILLO

CERVERA

CHRISTIAN CAMILO

*****134T

337/21

CD061/21

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Jaume

Santandreu

Antònia

*****297A

1250/19

COS-005/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Jimenez

Esteban

Ámbar Judith

*****521M

1002/19

CDT042/19

Ibecon Inca

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Kaur

 

Gurpreet

*****965J

839/19

CDT024/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Kyereme

 

Williams

*****846W

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Kyereme

 

Williams

*****846W

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Kyereme

 

Williams

*****846W

257/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Kyereme

 

Williams

*****846W

782/20

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lahadab El Hommad

 

Khaled Bel

*****821M

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lahadab El Hommad

 

Khaled Bel

*****821M

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lahadab El Hommad

 

Khaled Bel

*****821M

252/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lamtiri

Ajouaou

Yassin

*****242L

257/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lamtiri

Ajouaou

Yassin

*****242L

260/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lamtiri

Ajouaou

Yassin

*****242L

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lamtiri

Ajouaou

Yassin

*****242L

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lebrón

Suriel

Sebastián

*****267D

257/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lebrón

Suriel

Sebastián

*****267D

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lebrón

Suriel

Sebastián

*****267D

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lebrón

Suriel

Sebastián

*****267D

260/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ligero

Muntaner

Pau Armando

*****731M

1168/19

COS-038/19

ARANDIGA FORMACIÓ BALEARS

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lirvi

Jativa

Karen Mishell

*****485B

92/20

COT050/18

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lirvi

Jativa

Karen Mishell

*****485B

1145/19

COS-045/19

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lo

 

Mamadou

*****142P

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lo

 

Mamadou

*****142P

252/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lo

 

Mamadou

*****142P

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lopez

Carranza

Rene Alexander

*****232W

900/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lopez

Carranza

Rene Alexander

*****232W

899/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lopez

Carranza

Rene Alexander

*****232W

902/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lopez

Carranza

Rene Alexander

*****232W

901/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lopez

Carranza

Rene Alexander

*****232W

903/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lopez

Carranza

Rene Alexander

*****232W

897/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Lopez

Carranza

Rene Alexander

*****232W

898/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

López

Montemayor

José Juan

*****677Q

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

López

Montemayor

José Juan

*****677Q

252/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

López

Montemayor

José Juan

*****677Q

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Marí

Díaz

Alvaro

*****329G

246/20

MP38/20

CIFP Juniper Serra

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Marí

Díaz

Alvaro

*****329G

245/20

MP38/20

CIFP Juniper Serra

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Marí

Díaz

Alvaro

*****329G

247/20

MP38/20

CIFP Juniper Serra

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Marí

Siquier

Miquel

*****482P

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Marí

Siquier

Miquel

*****482P

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Marí

Siquier

Miquel

*****482P

252/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martinez

Piñero

Jose Manuel

*****633E

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martinez

Piñero

Jose Manuel

*****633E

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martinez

Pozo

Ruben

*****823M

266/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martinez

Pozo

Ruben

*****823M

265/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martínez

Carranza

Erick Aldair

*****143M

900/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martínez

Carranza

Erick Aldair

*****143M

898/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martínez

Carranza

Erick Aldair

*****143M

897/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martínez

Carranza

Erick Aldair

*****143M

901/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martínez

Carranza

Erick Aldair

*****143M

899/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martínez

Carranza

Erick Aldair

*****143M

902/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Martínez

Henneveld

Raquel

*****659H

1016/18

COT010/18

International School Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

MAYORAL

SANTANDREU

ALFREDO

*****969B

54/21

CD157/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

MAYORAL

SANTANDREU

ALFREDO

*****969B

51/21

CD157/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mejía

Ospina

Christopher

*****513W

200/20

MP21/20

CIFP Son Llebre

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mejía

Ospina

Christopher

*****513W

202/20

MP21/20

CIFP Son Llebre

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mejía

Ospina

Christopher

*****513W

199/20

MP21/20

CIFP Son Llebre

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mejía

Ospina

Christopher

*****513W

203/20

MP21/20

CIFP Son Llebre

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mejía

Ospina

Christopher

*****513W

201/20

MP21/20

CIFP Son Llebre

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mesquida

Barceló

Antoni

*****741Q

928/19

CD054/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Molinelli

 

Marina

*****830S

928/19

CD054/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Molinelli

Garramones

Lucca

*****199B

928/19

CD054/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Montesino

Bailey

Cristina

*****574Y

670/19

CDT004/19

Servei de Treball i Formació - Edifici Cetis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Morales

Rojas

Maura Alejandra

*****786K

866/19

CD041/19

Escuela De Formación Profesional Peluquería Y Estética María Y José

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Morey

Bosch

Antònia Maria

*****240P

1117/19

CD054/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Morro

Moll

Guillem

*****717A

740/19

CD020/19

ASINEM

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Morro

Moll

Guillem

*****717A

738/19

CD020/19

ASINEM

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Morro

Moll

Guillem

*****717A

741/19

CD020/19

ASINEM

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Morro

Moll

Guillem

*****717A

739/19

CD020/19

ASINEM

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mota

Ferrer

Jesus

*****918T

271/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mota

Ferrer

Jesus

*****918T

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mota

Ferrer

Jesus

*****918T

272/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Moya

Martí

Baltasar

*****596J

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Moya

Martí

Baltasar

*****596J

252/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Moya

Martí

Baltasar

*****596J

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mulet

Carrillo

Pedro Jose

*****963P

270/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Mulet

Carrillo

Pedro Jose

*****963P

271/19

CIIIJ27/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Murga

Aznar

Carla

*****049T

1316/19

COT-004/19

International School Palma 2

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Nassiri

 

Mina

*****381K

1250/19

COS-005/19

Global Centre d'Estudis

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Nievas

 

Mayra Nahir

*****739Q

999/19

CDT039/19

Ibecon Inca

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Nievas

 

Mayra Nahir

*****739Q

1000/19

CDT040/19

Ibecon Inca

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Oliver

Duchan

Juan Enrique

*****866J

782/20

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Oliver

Duchan

Juan Enrique

*****866J

257/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Oliver

Duchan

Juan Enrique

*****866J

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Oliver

Duchan

Juan Enrique

*****866J

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Olvera

Amengual

Jose

*****356T

265/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Olvera

Amengual

Jose

*****356T

264/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ortega

Marti

Manuel

*****239A

1160/19

COS-037/19

ARANDIGA FORMACIÓ BALEARS

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ortiz

Iglesias

Pedro

*****372P

264/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

OYAREGUI

RUIZ DE LA HERMOSA

BARTOLOME

*****569P

715/21

CIIIJ05/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

OYAREGUI

RUIZ DE LA HERMOSA

BARTOLOME

*****569P

714/21

CIIIJ05/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Palma

Arbelo

Antonio

*****533D

741/19

CD020/19

ASINEM

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Palma

Arbelo

Antonio

*****533D

739/19

CD020/19

ASINEM

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Palma

Arbelo

Antonio

*****533D

740/19

CD020/19

ASINEM

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Palomo

Rojas

Jhon Alexander

*****844B

47/21

CD010/21

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Perez

Nicolau

Alvaro

*****530L

559/20

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

PUIG

JIMENEZ

GABRIEL

*****910N

320/21

CD058/21

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ramirez

Juan

Aina

*****885Q

826/19

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ramirez

Juan

Aina

*****885Q

823/19

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ramirez

Juan

Aina

*****885Q

825/19

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

RAMOS

FORTEZA

MARIA NATALIA

*****589V

719/20

MP50/19

Ies Albuhaira

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rebassa

Perez

Tania

*****676Y

1002/19

CDT042/19

Ibecon Inca

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Redrovan

Zamora

Shirley Rebeca

*****874A

1214/19

COS-053/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Restán

Batista

Mónica Marihum

*****446H

829/19

CD036/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Restán

Batista

Mónica Marihum

*****446H

831/19

CD036/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Restán

Batista

Mónica Marihum

*****446H

830/19

CD036/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Reyes

Cortés

Cristian

*****872C

258/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Reyes

Cortés

Cristian

*****872C

259/19

CIIIJ21/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ribó

Juanico

Marc

*****974C

357/20

MP71/20

CIFP Centre de la Mar

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ribó

Juanico

Marc

*****974C

358/20

MP71/20

CIFP Centre de la Mar

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Ribó

Juanico

Marc

*****974C

356/20

MP71/20

CIFP Centre de la Mar

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rios

Quispe

Marco Antonio

*****424F

705/19

CD015/19

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rios

Quispe

Marco Antonio

*****424F

704/19

CD015/19

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rios

Quispe

Marco Antonio

*****424F

613/20

CD015/19

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rios

Quispe

Marco Antonio

*****424F

614/20

CD015/19

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rios

Quispe

Marco Antonio

*****424F

615/20

CD015/19

Aliad Formació Balears

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rodriguez

Tomas

Carlos

*****089S

744/21

CIIIJ12/21

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rodriguez

Caño

Oscar Jesus

*****418Q

265/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rodriguez

Caño

Oscar Jesus

*****418Q

266/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rodríguez

Galán

Sofía Del Valle

*****746K

1091/19

CDT081/19

Centre De Formació S'Algar Felanitx

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rodríguez

Peñalver

Ismael

*****925N

546/19

MP127/19

Escola D'Hoteleria Blanca Dona

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rodríguez

González

Iván

*****481S

550/19

MP129/19

Escola D'Hoteleria Blanca Dona

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Romero

Caldentey

Virginia

*****827E

825/19

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Romero

Caldentey

Virginia

*****827E

826/19

CD035/19

Escuela de Turismo de Baleares - Manacor

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rufat

Martin

Raul

*****518Q

266/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rufat

Martin

Raul

*****518Q

265/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Rufat

Martin

Raul

*****518Q

264/19

CIIIJ25/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Salazar

Arias

Chrismerly

*****430J

809/19

CDT020/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Sarasty

Silvia

Johan Felipe

*****680R

799/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Cortes

Francisco

*****731W

487/20

CIIIJ31/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Sánchez

Ana

*****514W

799/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Sánchez

Ana

*****514W

803/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Sánchez

Ana

*****514W

802/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Sánchez

Ana

*****514W

804/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Sánchez

Ana

*****514W

800/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Sánchez

Ana

*****514W

801/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Segura

Sánchez

Ana

*****514W

798/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Serra

Valenciano

Esther

*****259Q

458/21

CD093/21

Centro de Formación Marratxí

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Siaka

 

Amadu

*****637M

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Siaka

 

Amadu

*****637M

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Suárez

Ribera

Flor María

*****618D

802/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Suárez

Ribera

Flor María

*****618D

799/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Suárez

Ribera

Flor María

*****618D

804/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Suárez

Ribera

Flor María

*****618D

798/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Suárez

Ribera

Flor María

*****618D

803/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Suárez

Ribera

Flor María

*****618D

800/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Suárez

Ribera

Flor María

*****618D

801/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Tasiguano

Cruz

Domenica Fernanda

*****914E

1182/19

COT-039/19

ARANDIGA FORMACIÓ BALEARS

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Torres

Coll

Enric

*****081L

999/19

CDT039/19

Ibecon Inca

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Torres

Sevilla

Noelia

*****403X

550/19

MP129/19

Escola D'Hoteleria Blanca Dona

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Turcios

Valladares

Jairo Mauricio

*****302K

899/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Turcios

Valladares

Jairo Mauricio

*****302K

901/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Turcios

Valladares

Jairo Mauricio

*****302K

900/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Turcios

Valladares

Jairo Mauricio

*****302K

897/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Turcios

Valladares

Jairo Mauricio

*****302K

898/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Turcios

Valladares

Jairo Mauricio

*****302K

902/19

CD048/19

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

VALDEZ

CONDORI

GERY

*****646C

336/21

CD061/21

Fundación Laboral de la Construcción

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Valiente

Sirvent

Carlos

*****020W

1325/19

COT-003/19

International School Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Vega

Vargas

José Antonio

*****220P

799/19

CD031/19

Escuela de Turismo de Baleares - Palma

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Vinaixa

Prats

Bernat

*****669K

252/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Vinaixa

Prats

Bernat

*****669K

251/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)

Vinaixa

Prats

Bernat

*****669K

250/19

CIIIJ24/19

Jovent

Inadmesa per fora termini (art. 6.4 i 6.5 de l'annex de la convocatòria)