Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 121044
Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de març de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023.

2. La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha sol·licitat la inclusió d'una nova línia dins el punt 1 («Mobilitat sostenible») de l'objectiu II («Sostenibilitat»), relativa als ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, gestionats per la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre.

3. El Reial decret 983/2021, de 16 de novembre, regula la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l'aprovació de convocatòries per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Igualment, el Reial decret 983/2021 esmentat inclou les bases reguladores de les subvencions a les quals s'han de subjectar les convocatòries i les quanties resultants per a la distribució del pressupost inicial entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. En concret, el crèdit assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 3.621.025,00 euros.

4. D'acord amb el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, no s'hi inclouen les subvencions o ajudes previstes en els projectes integrants del Pla Estratègic Autonòmic, atès que aquest Pla té la consideració de pla estratègic de subvencions, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 15 del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació (ara Llei 4/2021, de 17 de desembre). No obstant això, atès que, a hores d'ara, el Pla Estratègic Autonòmic a què es refereix l'article 5 de l'esmentada Llei 4/2021 no s'ha aprovat i que, d'acord amb el que disposa l'article 3 d'aquesta mateixa Llei, a saber, que les subvencions i les ajudes, entre d'altres, procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del REACT-EU s'han de tramitar d'acord amb els principis de prioritat, preferència i celeritat, s'inclou aquesta línia en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, com a línia II.1.6.

5. L'apartat tercer de l'Acord del Consell de Govern esmentat estableix que l'aprovació i les eventuals modificacions de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions es deleguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda, d'acord amb l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Correspon, per tant, a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors aprovar i modificar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions.

Fonaments de dret

1. L'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

3. El Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en què es nomena la senyora Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la modificació de l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, pel que fa a l'objectiu II, sobre sostenibilitat, i més concretament el punt 1, relatiu a mobilitat sostenible, mitjançant l'addició d'una nova línia, la línia II.1.6, amb el contingut següent:

II.1.6

Direcció general: Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre

Font de finançament: capítol VII

Descripció: ajuts per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzin transport privat complementari, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Objectius i efectes: incentivar la implantació de les millors tecnologies de propulsió de vehicles, especialment de tecnologies que proporcionin zero emissions en el transport, la qual cosa contribuirà a una major eficiència en l'ús de recursos, disminució de la dependència dels combustibles fòssils i més competitivitat de les empreses en una situació actual especialment compromesa, així com la renovació del parc de vehicles, especialment necessària en el cas de vehicles pesants de transport de mercaderies

Convocatòria: anual (2022)

Cost: 3.621.025,00 €

Indicadors: nombre de sol·licituds presentades i subvencionades

Incidència sobre el mercat: impuls a la reactivació del teixit industrial i del sector de l'automoció, especialment en un moment en què altres sectors es troben amb dificultats per contribuir a la recuperació econòmica, així com desenvolupament del transport multimodal com a mitjà alternatiu i complementari al transport per carretera

2. Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes des de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de març 2022

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau