Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 122873
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova el compte justificatiu presentat a la concessió de la subvenció atorgada per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 16 de desembre de 2020, s'ha aprovat la convocatòria extraordinària d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17 de desembre).

2. Dins el termini establert a resolució esmentada al paràgraf 1, han tingut entrada a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de forma telemàtica la sol·licitud i la documentació prevista en la convocatòria per part dels titulars de petites empreses del sector de la restauració a què fa referència l'annex 1.

3. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball ha emès Resolucions per les quals ha aprovat, autoritzat i disposat la despesa, reconegut l'obligació i proposat el pagament en concepte per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 publicades al BOIB núm. 15, del 04/02/2021, BOIB núm. 18, del 11/02/2021, BOIB núm. 19, del 13/02/2021, BOIB núm. 23, del 16/02/2021, BOIB núm. 25, del 20/02/2021, BOIB núm. 26, del 23/02/2021, BOIB núm. 27, del 25/02/2021, BOIB núm. 28, del 27/02/2021, BOIB núm. 32, del 06/03/2021, BOIB núm. 35, del 13/03/2021, BOIB núm. 39, del 20/03/2021, BOIB núm. 42, del 27/03/2021, BOIB núm. 45, del 03/04/2021, BOIB núm. 48, del 10/04/2021, BOIB núm. 51, del 17/04/2021, BOIB núm. 54, del 24/04/2021, BOIB núm. 57, del 01/05/2021, BOIB núm. 60, del 08/05/2021, BOIB núm. 64, del 18/05/2021, BOIB núm. 67, del 22/05/2021, BOIB núm. 70, del 29/05/2021, BOIB núm. 74, del 05/06/2021, BOIB núm. 80, del 17/06/2021, BOIB núm. 82, del 22/06/2021,, BOIB núm. 88, del 03/07/2021, BOIB núm. 93, del 13/07/2021, BOIB núm. 98, del 22/07/2021, BOIB núm. 101, del 29/07/2021, BOIB núm. 107, del 12/08/2021, BOIB núm., 111, del 21/08/2021, BOIB núm. 120, del 04/09/2021.

4. El punt dotzè de la Resolució de la convocatòria disposa que es permet la justificació de despeses mitjançant una declaració formal de la persona o entitat beneficiària, sens perjudici de les actuacions posteriors de comprovació i control. En el cas de despeses per import igual o superior a tres mil euros s'ha requerit la presentació de les factures i els justificants bancaris oficials de transferència o de pagament.

5. Els beneficiaris esmentats a l'annex 1 han presentat emplenat l'Annex I de DECLARACIÓ RESPONSABLE D'HAVER REALITZAT UNA INVERSIÓ EN SISTEMES DE VENTILACIÓ I PURIFICACIÓ D'AIRE I EN UN MESURADOR DE CO2 PER AJUDES D'IMPORT INFERIOR A 3.000 EUROS, o bé han presentat directament les factures i els justificants de pagament bancaris de les factures presentades, i en el seu cas, el justificant de reintegrament per la diferència mitjançant el model 046 que acrediti el seu pagament.

Analitzada la declaració responsable presentada//o analitzades les factures i justificants de pagament presentats, la subvenció queda justificada en la seva totalitat.

6. S'ha emès informe favorable relatiu a la justificació de l'ajuda concedida per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

7. L'apartat 7.7 de la convocatòria disposa que la resolució motivada favorable del procediment s'ha de notificar als interessats mitjançant la publicació en el BOIB, tal com determinen l'art. 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Les resolucions desfavorables es notificaran individualment als interessats.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. Llei 1/2019 de, 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, (BOIB núm. 15 de 2 de febrer de 2019).

5. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions.

7. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 31 de setembre).

8. El Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106, de 2 d'agost).

9. La Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 16 de desembre de 2020, que aprova la convocatòria extraordinària d'ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 (BOIB núm. 210 de 17 de desembre).

Resolució

Per tot el que s'ha exposat, resolc:

Primer. Aprovar el compte justificatiu presentat per les empreses beneficiàries de l'ajuda que figuren a l'annex 1, per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19.

Segon. Notificar aquesta Resolució a les entitats interessades mitjançant la publicació en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (23 de febrer de 2022)

El director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular Manuel Porras Romero (Per delegació, Resolució de 8 de juliol de 2019, BOIB núm 97/2019)

 

 

ANNEX 1 Beneficiaris dels ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-19 amb el compte justificatiu aprovat.

NÚMERO EXPEDIENT

NOM

NIF

IMPORT DE L'AJUDA

DESPESA REALITZADA

REINTEGRAMENT REALITZAT

RST 1570

MARGARITA FULLANA BERGAS

***8003**

800,00

799,00 €

0,00 €

RST 1556

RONU ESPJ NULL

E16630055

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1554

RESTAURANTE TERREZA AUCANADA LOUNGE CB

E57787913

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1551

DIEGO MAXIMILIANO CANALUCHE PÉREZ

***8272**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1545

CAN TORRAT CB

E57944043

800,00 €

800,00 €

0,00 €

RST 1543

MANUEL RAMOS HERRERO

***6617**

600,00 €

600,00 €

0,00 €

RST 1541

ANAHIT BOCHOLYAN

***8525**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1539

SPAGHETTERIA CASA LEONE CB

E57612392

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1534

KEVIN PATRICK HEASLIP

***8067**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1529

GLORIA GIL CHUVE

***9782**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1527

SUSANA GARCIA REUS

***0573**

629,00 €

629,00 €

0,00 €

RST 1524

ROPERO FRANCISCO COMINO

***6251**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1337

FOODZILLA, SL

B57930349

486,00 €

670,00 €

0,00 €

RST 1225

CLARA MARIA CARRERAS

***3188**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1217

JOSÉ MANUEL LORENZO LORENZO

***1601**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1215

SUNSET MENORCA, SL

B16574394

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1214

BUDHA SON BOU, SL

B57956039

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1211

PEDRO BAENA ARREDONDO

***6095**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1209

TANIA NAPOLI 2015, SL

B57947947

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1208

JOSÉ MARÍA MIQUEL COSTA

***8490**

550,00 €

550,00 €

0,00 €

RST 1206

MAISA, ESP

E01756675

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1202

MARINA ÁLVAREZ MOREY

***3992**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1201

VICENTE LÓPEZ LÓPEZ

***4057**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1200

COPACABANA SON BOU, SL

B57867756

515,00 €

525,00 €

0,00 €

RST 1192

CARMEN ALMIRÓN LAREDO

***9018**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1184

JERÓNIMO SUREDA ARTIGUES

***1999**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1178

FRANCISCA LORENTE LLULL

***3499**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1176

CATALINA ANA JAUME ESTELRICH

***2377**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1173

JUAN FULLANA MAS

***0330**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1172

GIUSEPPE FREGAPANE

***3158**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1170

JUAN MARQUÉS FERRAGUT

***1114**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1166

ALBERTO SÁEZ SANTOS

***6602**

450,00 €

450,00 €

0,00 €

RST 1165

LUÍS MARÍN REVERT

***9300**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1164

MANUEL RUZ TRONCHA

***3423**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1154

MIGUEL FEBRER RIERA

***2774**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1151

JOSÉ MARÍA CÓZAR REAL

***9153**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1150

CJC CHINA, SL

B07947856

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1149

ZHOU XIN, CB

E57703910

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1144

BAR CA'S GALLO, CB

E57810467

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 1135

NUEVO SINGAPUR, SL

B07859283

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 541

PIZZERIA VIVALDI PORTALS, S.L.

B57933236

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 535

TABERNA GALLEGA JOSÉ CARBALLO, S.L.

B16512899

1.598,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 534

ABDUL AZIZ

***1893**

1.600,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 530

JUAN RAMÓN COCA ESCOBAR

***1911**

799,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 529

SA TORRE DES GARROVERS, S.L.

B07801632

799,00 €

800,00 €

0,00 €

RST 519

WANG YAN JUN

***2920**

799,00 €

800,00 €

0,00 €

RST 518

OLAPA C.B.

E57943607

800,00 €

870,00 €

0,00 €

RST 515

OLIVARES SALINAS, S.L.

B57251209

1.600,00 €

1.598,00 €

0,00 €

RST 512

PROCUSA MENORCA, S.L.

B57386773

2.400,00 €

2.397,00 €

0,00 €

RST 506

MANUEL ESTEBAN HUMBERT

***0167**

800,00 €

550,00 €

250,00 €

RST 242

HAMBURGUESERIA CHAPLIN,S.L.U

B07798234

800,00 €

793,10 €

0,00 €

RST 241

MIGUEL LOPEZ NADAL

***4902**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 240

GUILLERMO MAYOL GRIMALT

***7137**

735,00 €

735,00 €

0,00 €

RST 237

CELEDONIO MORENO ROMERO

***4089**

800,00 €

879,84 €

0,00 €

RST 234

SEBASTIAN DE LA TORRE

***9177**

800,00 €

799,00 €

0,00 €

RST 230

NORMA CONSTANZA CASANOVA DIAZ

***3302**

800,00 €

660,10 €

143,90 €

RST 228

JUAN JOSE AMENGUAL BORRAS

***3971**

800,00 €

855,45 €

0,00 €

RST 225

PURA LOUZAO LAMAS

***7726**

800,00 €

1.558,00 €

0,00 €

RST 217

RESTAURANTES MARITIM SL

B07563059

800,00 €

810,00 €

0,00 €

RST 208

BUENO DELRIVERO SL

B16662710

798,00 €

660,00 €

138,00 €

RST 191

SEBASTIAN MASCARÓ GOMILA

***2316**

773,00 €

638,97 €

134,18 €