Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 124751
Convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 En data 4 de març de 2022, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa va aprovar, per unanimitat la següent convocatòria d'ajudes:

Convocatòria d'ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021-2022

1. Introducció

En data 8 de juliol de 2017 (BOIB núm. 83), es va publicar Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2017 pel qual es ratificà el Pla anual d'impuls del turisme sostenible per al període 2017, aprovat per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible. En aquest Pla es va articular la possibilitat de presentació de projectes susceptibles de ser executats amb càrrec al fons per part de les administracions públiques que formen part de la Comissió. Així, el Consell Insular d'Eivissa va presentar en virtut d'aquesta convocatòria el seu Projecte per a la protecció i la recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seua agrobiodiversitat, el qual va aprovar el Consell de Govern de la CAIB en data 20 d'octubre de 2017.

En data 23 de juliol de 2018, la presidenta de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (CAIB) va emetre resolució en virtut de la qual es va concedir una ajuda respecte del projecte presentat per aquesta Corporació –Projecte per a la protecció i la recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seua agrobiodiversitat–, amb càrrec al dit fons i per un total de 2.642.244,09 euros. Tot tenint en compte que es va observar un termini de 5 anys per a l'execució d'aquest projecte: des de l'any 2018 al 2022.

L'abandonament del camp per part dels pagesos, sobretot a les finques en extensiu per manca de rendibilitat, és un problema que té com a conseqüència la pèrdua de les funcions agràries de l'espai rural; és per aquest motiu que es fa necessari donar un nou impuls al sector agrari que faci visibles els beneficis que comporta l'activitat agrària per a la societat més enllà de la producció d'aliments, atès que determinats models i sistemes agraris concrets, tot i que requereixen una major dedicació i un gran esforç per part de l'agricultor/a, generen externalitats positives, el valor de les quals no apareix en el preu dels béns que posen al mercat. I a l'illa d'Eivissa la majoria de la superfície agrària utilitzada està ocupada per cultius extensius de secà (herbacis, llenyosos i mixtos) amb presència de ramaderia. Aquestos usos extensius sovent alternen amb tasques de bosc i creen un mosaic agroforestal d'elevada diversitat biològica i qualitat paisatgística, i les explotacions agràries associades a aquestos usos extensius són les que estan patint més greument la decadència del sector a causa de la baixa rendibilitat de les seues produccions.

Aquestes explotacions diversificades són el model de gestió agrària majoritari a l'illa d'Eivissa, el qual estructura el territori i li atorga identitat. I, a la vegada, aquesta gestió agrària diversificada genera serveis ambientals gratuïts que, encara que no estiguin reconeguts ni remunerats, beneficien el conjunt de la societat (absorció de CO2, pol·linització per part d'abelles, conservació del sòl fèrtil, reciclatge de nutrients o conservació del patrimoni genètic, com ara varietats locals i races autòctones, entre d'altres).

Les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa (BOIB núm. 51, de 15 d'abril de 2008, modificació al BOIB núm. 100 EXT., de 30 de juny de 2011) estableixen a la seua base primera referent a l'objecte, apartat m, que podran ser objecte d'ajuda aquelles activitats d'utilitat pública o d'interès social o la consecució d'una finalitat pública a l'àmbit agrícola, ramader, pesquer i cinegètic, i que es portin a terme a l'illa d'Eivissa; tot establint, a més, a la seua base tercera, que aquestes bases generals del procediment seran d'aplicació a totes les ajudes establertes en aquestes bases, sense perjudici de les especificacions previstes a cada una de les convocatòries.

En data 2 de desembre de 2019, el Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa va aprovar la convocatòria anticipada d'ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2019-2020, amb l'objectiu de donar impuls al sector agrari a l'illa d'Eivissa tal com s'ha detallat en paràgrafs anteriors. I, amb el mateix objectiu, en data 19 de febrer de 2021, el Consell Executiu d'aquesta Corporació va aprovar una altra convocatòria d'ajudes per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa corresponent a l'any 2020-2021, amb un resultat positiu de 342 persones titulars d'explotacions agràries beneficiàries de l'ajuda.

Per tot això, és voluntat del Consell Insular d'Eivissa –tot tenint en compte que el referit projecte té una duració de cinc anys– articular i aprovar una tercera convocatòria d'ajudes emmarcada dins del Projecte per a la protecció i la recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seua agrobiodiversitat, aprovat en data 20 d'octubre de 2017 pel Consell de Govern de la CAIB, i als efectes de continuar donant un impuls al sector agrari a l'illa d'Eivissa.

2. Normativa reguladora

La present convocatòria es regeix a l'empara del que disposen les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa (BOIB núm. 51, de 15 d'abril de 2008, modificació al BOIB núm. 100 EXT., de 30 de juny de 2011), de conformitat amb el vigent pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2022 (BOIB núm. 8, de 13-01-2022), i amb el Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d'Eivissa per als anys 2020-2021-2022, aprovat pel Consell Executiu d'aquesta Corporació el 7-02-2020, i publicat en el BOIB núm. 20, el 15-02-2020, així com, supletòriament, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes és establir les normes que han de regir les subvencions destinades a compensar les despeses superiors que suposa el maneig d'explotacions extensives a l'illa d'Eivissa i així mantenir i consolidar l'entorn agrari i la seua agrodiversitat.

L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és l'illa d'Eivissa.

4. Consignació pressupostària

La quantitat màxima que es destina a la present convocatòria serà per un import màxim de 685.000 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4100 47900 del Pressupost general del Consell Insular d'Eivissa de 2022, aprovat pel Ple del Consell Insular d'Eivissa en data de 17 de desembre de 2021, i publicat al BOIB núm. 8, el 13-01-2022. Tot tenint en compte que aquesta convocatòria es troba emmarcada dins del Projecte per a la protecció i la recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seua agrobiodiversitat, el qual va ser aprovat en data 20 d'octubre de 2017 pel Consell de Govern de la CAIB, i que en data 23 de juliol de 2018 la presidenta de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (CAIB) va emetre resolució en virtut de la qual es va concedir una ajuda respecte d'aquest projecte i amb càrrec al referit fons, per un total de 2.642.244,09 euros, amb un període d'execució de cinc anys que comprèn des de l'any 2018 al 2022.

5. Iniciació, instrucció i resolució dels expedients

a) L'òrgan competent per aprovar la present convocatòria és el Consell Executiu, en virtut del que disposa l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, la base sisena de les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa, així com, el Decret de Presidència núm. 2019000484, de data 16 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 98 EXT., de 17 de juliol de 2019; modificacions al BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019, BOIB núm. 101, de 4 de juny de 2020, i al BOIB núm. 153, de 5 de setembre de 2020), punt tercer apartat e.

b) El Departament competent en matèria d'agricultura instruirà el procediment de tramitació dels expedients de sol·licitud de les ajudes regulades en aquesta convocatòria. Les ajudes es concediran mitjançant Decret de Presidència, per delegació del Consell Executiu, atès que, a més de les facultats pròpies que li són atribuïdes legalment, exerceix la titularitat del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí.

c) Les sol·licituds de subvenció i tota la documentació que es requereixi es dirigiran a la Presidència del Consell Insular d'Eivissa i es presentaran en el termini que s'expressa a l'apartat 8è d'aquesta convocatòria, al Registre General d'Entrada del Consell Insular d'Eivissa, així com també en qualsevol altre punt de conformitat amb l'establert en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es podran registrar les sol·licituds via telemàtica a la mateixa seu electrònica d'aquesta Corporació (https://seu.conselldeivissa.es), habilitada per a aquesta finalitat, de conformitat amb el previst a l'article 14 de l'esmentada Llei, on es podrà obtenir el model de sol·licitud; així mateix, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb el Consell Insular d'Eivissa per a la realització de qualsevol tràmit en relació amb el present procediment administratiu les persones que s'indiquen al citat punt 2 de l'article 14 esmentat. Si la sol·licitud s'envia per correu postal, la documentació corresponent ha de presentar-se en un sobre obert per tal que l'exemplar destinat al Consell Insular d'Eivissa es dati i s'estampilli abans de certificar-se; en cas contrari, s'entendrà com a data vàlida la de presentació en el Registre General d'Entrades de la referida Corporació. Si la sol·licitud es presentàs en un lloc diferent del Consell Insular d'Eivissa, les persones sol·licitants de la subvenció hauran d'enviar per correu electrònic el full de la sol·licitud amb el segell d'entrada, dins el termini, al correu electrònic del Departament agricultura@conselldeivissa.es, en les 24 hores següents, com a màxim, de la finalització del termini hàbil. En els mateixos termes, en el cas que s'enviï per correu certificat, ha de remetre's per fax 971195912 el full de sol·licitud amb el segell de correus en el qual consti la remissió dins de termini. Les sol·licituds presentades fora dels terminis esmentats anteriorment no s'admetran en la present convocatòria.

Si la sol·licitud o la documentació presentades fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular d'Eivissa requerirà la rectificació o els complements necessaris, que hauran d'aportar-se en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la recepció del corresponent requeriment. Si en aquest termini la persona interessada no realitza la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, el Consell Insular d'Eivissa entendrà que aquesta desisteix de la seua petició, amb una resolució prèvia, tot això de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds d'ajuda s'hauran de resoldre i notificar en el termini màxim de tres mesos, comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds a què es refereix aquesta convocatòria; transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució expressa, la petició s'haurà d'entendre desestimada. Així mateix, aquesta notificació es realitzarà mitjançant publicació al BOIB segons el que preveu l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la qual es publicarà al tauler d'anuncis i edictes electrònic del Consell Insular d'Eivissa.

6. Actuacions objecte d'ajuda

Les actuacions a subvencionar són les següents:

- Llaurat dels terrenys d'ús agrari amb l'objecte de recuperar terres agrícoles i evitar que aquestes s'embosquin. Consisteix a realitzar tasques d'adequació, preparació i conservació de terrenys agraris per a la seua posterior sembra, per eliminar-ne les males herbes i la vegetació espontània i millorar l'estructura del sòl, i en conseqüència facilitar la infiltració d'aigua i la seua fertilitat. Únicament seran elegibles les activitats realitzades a terrenys agrícoles. L'ajuda es mesurarà en €/ha.

- Sembra dels terrenys d'ús agrari. Posada a disposició del terreny prèviament preparat de la llavor triada. Amb aquesta actuació es pretén aconseguir un manteniment continuat de l'explotació i la diversificació de cultius, així com una major protecció dels sòls davant l'erosió. La unitat de mesura de l'ajuda és de €/ha.

- Manteniment de fruiters. Es persegueix la recuperació i el manteniment dels cultius de fruiters tradicionals (ametller, garrover, figuera i olivera). Les tasques a realitzar comprenen: adequació del terreny i realització de podes. La replantació de minvaments es considera requisit a complir per la persona interessada. Dirigit tant a les parcel·les que es trobin qualificades com a fruiteres com a aquelles que, dedicades a cultius herbacis, posseeixin arbratge dispers en la seua superfície. Queden excloses les noves plantacions regulars, ja que en aquest cas hauran d'acollir-se a les línies de subvenció oficials existents. Les unitats d'aquesta línia d'ajuda venen definides en €/ha i en funció de la densitat de plantació existent.

- Ramaderia extensiva. Es persegueix el manteniment/l'ampliació de la cabanya ramadera extensiva existent, per aconseguir d'aquesta manera un major control de la vegetació mitjançant el pasturatge i una aportació de matèria orgànica al sòl. Les espècies susceptibles de rebre subvenció són el bestiar oví i caprí. L'ajuda consisteix a pagar un complement per hectàrea per tenir-hi animals. Les unitats d'aquesta línia d'ajuda seran en €/ha i respectant sempre uns valors màxims i mínims de càrrega ramadera per superfície de 0,15-1 UGM/ha.

- Implantació i manteniment de caseres d'abelles. Amb l'objectiu de millorar la pol·linització se subvencionarà la implantació i el manteniment de caseres d'abelles a les explotacions, les quals hauran de ser de titularitat de l'explotació o d'un/a apicultor/a. El número mínim de caseres a instal·lar/mantenir és de cinc.

Les ajudes podran finançar despeses d'actuacions que es realitzin des de l'1/09/2021 fins al 31/08/2022.

7. Persones beneficiàries

1. Podran sol·licitar l'ajuda prevista en aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits següents:

a) Que en la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda siguin titulars d'explotacions agràries a l'illa d'Eivissa.

b) Que en la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda la persona demandant estigui en possessió del Llibre Oficial de Registre d'Explotació d'Oví i Cabrum, i/o Llibre d'explotació apícola degudament diligenciat (en cas en què se sol·liciti ajuda per a actuacions indicades al punt 6 d i 6 e).

c) Que en la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda, les explotacions agràries, els seus recintes i la superfície admissible sobre els quals recaurà el càlcul de l'ajuda han d'estar inscrits a nom de la persona beneficiària en el Registre Insular Agrari de l'illa d'Eivissa (RIA) o amb la declaració responsable d'inscripció en el RIA presentada, regulat pel Decret 43/2015, de 22 de maig, de principis generals i directrius de coordinació en matèria d'explotacions agràries, agràries prioritàries, de titularitat compartida, preferents i d'oci o autoconsum, i de regulació sobre l'organització i el funcionament del Registre Interinsular Agrari i dels registres insulars agraris de les Illes Balears.

2. Així mateix, les persones (físiques o jurídiques) sol·licitants de les ajudes que es preveuen en la present convocatòria hauran de complir els següents requisits generals:

a) Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb el Consell Insular d'Eivissa. El Consell Insular d'Eivissa comprovarà d'ofici aquest requisit una vegada formulada la sol·licitud d'ajuda.

b) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la Seguretat Social.

c) L'àmbit territorial de l'activitat de les persones beneficiàries ha de ser l'illa d'Eivissa.

d) No podran ser beneficiàries de les subvencions les persones, les entitats o les agrupacions en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes a l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Prohibicions que en el Text refós de la Llei de subvencions a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estan recollides als apartats 1 i 2 del seu article 10.

8. Sol·licituds i documentació

Per a la sol·licitud d'ajuda hi ha un imprès de sol·licitud que consta a l'Annex I, disponible a la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). El període per presentar aquesta sol·licitud és des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al BOIB fins al 10 de juny de 2022.

Les sol·licituds s'hauran de formular segons el que preveuen les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa (BOIB núm. 51, de 15 d'abril de 2008, modificació al BOIB núm. 100 EXT., de 30 de juny de 2011) i el punt 5 c d'aquesta convocatòria, i hauran de contenir la següent informació i documentació adjunta:

a) Nom i número de DNI o CIF del titular i, si escau, nom i número de DNI del representant.

b) Domicili social, a l'efecte de comunicacions, correu electrònic i telèfon.

c) En el cas que la sol·licitud d'ajuda es presentàs mitjançant representant, s'haurà d'acreditar fefaentment aquesta representació amb la documentació pertinent.

d) Número de l'explotació en el RIA. Registre que conté les dades i els documents de la persona titular de l'explotació i el seu possible representant, així com la base territorial de l'explotació.

e) Declaració de la sol·licitud i/o la concessió de subvenció pel mateix concepte a una altra administració pública o entitat privada; en el cas d'haver-la sol·licitat i/o concedit, s'haurà d'indicar la quantia corresponent, així com, si escau, l'aportació de la resolució de concessió i/o pagament.

Documentació adjunta

f) Llista de parcel·les de l'explotació (amb referència SIGPAC) en què s'indicaran les actuacions, objecte de subvenció, a realitzar en cada recinte descrites al punt 6 de la present convocatòria.

g) Imprès de sol·licitud de transferència bancària emplenat, segellat i signat pel director o la directora de l'entitat bancària corresponent, si no consta a la Tresoreria General del Consell Insular d'Eivissa.

h) Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions que s'esmenten al punt 7.2.d, Annex III.

i) En el cas d'entitats, acord de l'òrgan competent en què s'aprova la sol·licitud de subvenció al Consell Insular d'Eivissa.

j) Document de representació, si escau.

El Consell Insular d'Eivissa podrà demanar tota la documentació complementària que consideri per avaluar correctament la sol·licitud. No serà necessari aportar la documentació que ja consti en poder del Consell Insular d'Eivissa sempre que es trobi vigent, però s'haurà d'indicar la referència de l'expedient administratiu en el qual consta, així com declaració o certificat, si escau, de la seua vigència.

La presentació de sol·licitud d'ajuda comportarà autoritzar al Consell Insular d'Eivissa la comprovació del compliment dels requisits establerts a l'apartat 7.2.b mitjançant certificats telemàtics, sempre que tècnicament sigui possible. No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment; en aquest cas s'haurà d'aportar la certificació en els termes previstos. Podrà simplificar-se l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la Seguretat Social mitjançant la presentació de declaració responsable, en els casos que descriu l'article 24 del RD 887/2003, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En el cas que l'ajuda sol·licitada superi els 3.000 € s'hauran d'incorporar a l'expedient els corresponents certificats que acreditin aquestos aspectes.

9. Règim d'ajudes

La concessió de les ajudes d'aquesta convocatòria es durà a terme mitjançant règim de procediment de concurrència no competitiva. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin la quantia prevista d'aquesta convocatòria, es podrà ampliar la consignació pressupostària sempre que hi hagi crèdit suficient i adequat a l'aplicació pressupuestària corresponent, ampliació que es publicarà en el BOIB. En el cas que no sigui possible l'increment del crèdit, es reduiran totes i cada una de les sol·licituds amb dret a ajuda en el mateix percentatge unitari resultant de l'ajust pressupostari, d'acord amb l'article 10 que es preveu a les Bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa.

Les ajudes regulades per aquesta convocatòria són compatibles amb altre tipus d'ajuda o subvenció que pels mateixos conceptes atorgui aquesta o altra administració pública, o entitats privades. L'import de les subvencions o ajudes que es concedeixin no poden superar en cap cas, de forma aïllada o en concurrència amb altres ajudes, el cost de l'activitat subvencionada.

L'import de les ajudes que es podran concedir a les explotacions per a la realització de les actuacions descrites al punt 6 a l'Annex II de present convocatòria resultarà dels valors obtenguts a partir dels costos de les activitats a subvencionar descrites al Projecte per a la protecció i la recuperació del medi natural de l'illa d'Eivissa i la seua agrobiodiversitat, redactat el 2017.

Les quanties que venen reflectides a l'Annex II podran incrementar-se en funció de la naturalesa dels terrenys on s'han realitzat les activitats objecte d'ajuda en els següents termes:

1. Parcel·les qualificades com a ANEI, ARIP, LIC o ZEPA, un increment fins al 20 % en funció de les actuacions que s'hi executin i que se sumen: un increment del 5 % per actuacions de llaurar terrenys agraris; 5 % per sembra; 5 % per manteniment de fruiters i 5 % per pastura amb bestiar d'oví/caprí.

2. Parcel·les que presenten un pendent superior al 8 % o localitzades en una àrea de prevenció de riscos per erosió (APR-Erosió): l'ajuda s'incrementarà en un 5 % si s'hi realitzen actuacions de llaurat i un 5% addicional, si s'hi realitzen sembres.

3. Parcel·les amb ramat oví/caprí en pasturatge: el manteniment o la implantació de la cabanya ramadera amb races autòctones suposarà a la quantia d'ajuda per a ramaderia extensiva un augment del 25 %.

L'import màxim de subvenció és de 3.000,00 €/explotació i convocatòria, i fins a un màxim de 15.000 € per beneficiari i programa (5 anys).

En el cas que l'ajuda resultant sigui inferior a 300 €, es desestimarà la seua concessió atès que el cost de la seua tramitació és superior a aquesta quantia, tot i que es considera aquest cost mínim per a la tramitació de cada expedient de concessió.

10. Obligacions

1- Les persones beneficiàries estaran obligades a complir amb les bones pràctiques agràries, i especialment:

a) Mantenir els arbres cultivats en bones condicions, sense branques seques ni rebrots a la soca, eliminació d'arbres morts i la seua reposició.

b) Abstenir-se de la utilització, als recintes objecte d'ajuda, de Rotavator per la incidència negativa d'aquesta eina en la fertilitat del sòl.

c) Realitzar, almenys, un tractament contra la varroasi a les caseres d'abelles, i tenir els assentaments subjectes a l'ajuda actius almenys en el període comprès entre els mesos de gener a juny de 2022.

d) Mantenir el conjunt de l'explotació agrària lliure de residus.

e) El beneficiari de l'ajuda o persona vinculada a l'explotació haurà d'assistir a una acció formativa relacionada amb l'ajuda de la present convocatòria, i organitzada pel Consell Insular d'Eivissa, o per una entitat col·laboradora si és el cas.

f) Totes aquelles que resultin d'aplicació de les disposicions d'aquesta convocatòria, de les bases reguladores i la resta de normativa aplicable.

2- La bones pràctiques agràries seran d'obligat compliment en tots els recintes que s'acullin a aquesta ajuda.

Sobre la resta de recintes contigus de la parcel·la cadastral objecte d'ajuda, serà d'obligat compliment les bones pràctiques agràries, si el titular de l'explotació el té en règim de propietat o amb contracte d'arrendament.

3- Les persones beneficiàries hauran de fer difusió de la subvenció atorgada pel Consell Insular d'Eivissa, mitjançant almenys en un dels següents mitjans: xarxa social, pàgina web, premsa o altres mitjans de divulgació ja sigui de forma individual o a través de tercers.

11. Justificació i pagament de la subvenció

Per al pagament de la subvenció s'haurà de presentar sol·licitud de pagament que consta a l'Annex IV d'aquesta convocatòria, disponible a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es), en el termini comprès des de l'11/06/2022 al 22/07/2022, a la qual s'adjuntarà declaració responsable de compliment d'actuacions.

El Consell Insular inspeccionarà el compliment de les actuacions declarades tot emetent a tal efecte el corresponent informe tècnic. Així, per a una major eficàcia i eficiència en la gestió i el control de les ajudes, s'inspeccionarà com a mínim un 30% de les sol·licituds d'aquells beneficiaris que ho varen ser a les dues convocatòries anteriors, i un 100 % respecte dels nous en virtut d'aquesta convocatòria.

Del total de les sol·licituds d'ajuda de les dues convocatòries anteriors, com a mínim un 60% correspondrà a sol·licituds que ho varen ser a la primera convocatòria, publicada en data 2 de desembre de 2019, i un mínim del 40% correspondrà a sol·licituds que ho varen ser a la segona convocatòria, publicada en data 19 de febrer de 2021. Posteriorment, es procedirà a la tramitació del pagament mitjançant la corresponent resolució de pagament emesa per la Presidència del Consell Insular –per delegació del Consell Executiu–, la qual es notificarà en la forma establerta al punt cinquè d'aquesta convocatòria.

12. Revocació de la subvenció, reintegrament i règim sancionador

1. Serà procedent la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió i pagament vàlida i ajustada a dret, la persona beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos adquirits als quals es troba condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió i pagament de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pagament, i és procedent el reintegrament de les quantitats rebudes indegudament, tot tenint en compte el que disposa el títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE número 276, de 18-11-2003) referent al reintegrament de subvencions, i el que preveu el seu títol IV referent al règim sancionador; supòsits d'igual manera previstos als articles 43, 44 i 45 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, així com al seu títol V referent al règim sancionador.

2. Criteris de gradació dels possibles incompliments de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció

Si les despeses finalment realitzades i justificades resulten inferiors a l'acceptat com a base per a la concessió de la subvenció, es reduirà proporcionalment la quantia de l'ajuda de la manera següent:

a) Si la reducció és de fins al 30 % (inclòs) de la base territorial acceptat com a base per a la concessió de la subvenció, es reduirà la subvenció proporcionalment a la reducció del pressupost no justificat.

b) Si la reducció és superior al 30 % i fins al 60 % (inclòs) de la base territorial com a base per a la concessió de la subvenció, es reduirà la subvenció proporcionalment a la reducció del pressupost no justificat i addicionalment es reduirà un 10 % del pressupost no justificat.

c) Si la reducció és de més del 60 % de la base territorial com a base per a la concessió de la subvenció, es considerarà que l'objectiu de l'actuació per a la qual s'ha concedit l'ajuda no s'ha realitzat.

La reducció de superfície es produirà per incompliment de les bones pràctiques agràries dins un recinte, la qual cosa podria tenir repercussions sobre la resta de recintes contigus tal com es descriu en l'apartat 10.2; també perquè no s'han realitzat les actuacions objecte de subvenció en aquestos recintes sobre els quals se sol·licita ajuda.

13. Publicitat i vigència

L'acord d'aprovació d'aquesta convocatòria es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), així com el seu extracte, tal com estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la vista del que disposa el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques. Així mateix, aquest acord es publicarà en el BOIB, s'exposarà al tauler d'anuncis i edictes electrònics del Consell Insular d'Eivissa, i s'anunciarà en dos diaris locals, tot d'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB i les bases reguladores de les ajudes per al desenvolupament de l'àmbit rural, ramader, pesquer i cinegètic a l'illa d'Eivissa. Entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el BOIB.

Quant a la publicitat de les subvencions atorgades, tot d'acord amb el que estableixen l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'article 34 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la CAIB, es remetrà a la BDNS informació sobre les resolucions recaigudes en els termes que exigeix l'article 20 de la Llei general de subvencions esmentada.

14. Règim de recursos

L'acord del Consell Executiu pel qual s'aprova aquesta convocatòria i els acords que adopti la Presidència del Consell Insular per delegació d'aquest òrgan, en virtut d'aquesta convocatòria d'ajudes, no exhaureixen la via administrativa i es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular d'Eivissa en el termini d'un mes a comptar, en el cas d'impugnació de l'acord de l'òrgan col·legiat, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB, i en el cas dels acords dictats per la Presidència referents a la línia d'ajudes de la present convocatòria, aquest mes comptarà des de l'endemà de la seua notificació, tot això d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 22.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars i amb l'article 147.1 del Reglament orgànic del Consell Insular d'Eivissa. El recurs haurà de resoldre's en el termini de tres mesos, transcorreguts els quals s'entendrà desestimat i quedarà oberta la via contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Eivissa, 9 de març de 2022

​​​​​​La tècnica d'Administració General María José Cardona Muñoz

 

ANNEX I SOL·LICITUD D'AJUDA PER A LA RECUPERACIÓ, EL MANTENIMENT I LA CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN AGRARI I AGRODIVERSITAT A L'ILLA D'EIVISSA. ANY 2021-2022

Sol·licitant: DNI/CIF:

NÚM. RIA ___________________________

Domicili: CP: Municipi:

Representant: DNI:

Correu electrònic: Telèfon:

DECLAR:

1. Que conec les condicions establertes per la normativa vigent per a la concessió d'ajudes que deman.

2. Que autoritz, en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garanties de drets digitals, que les dades de caràcter personal que facilit s'incorporin a un fitxer automatitzat, propietat i responsabilitat del Consell Insular d'Eivissa, amb la finalitat de gestionar les ajudes.

3. Que no incorr en cap causa d'incompatibilitat segons la legislació vigent per rebre la subvenció.

4. Que compleix amb les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la Seguretat Social i em compromet al compliment d'aquest requisit durant el termini inherent al reconeixement o a l'exercici del dret de cobrament de la subvenció.

5. Que totes les dades contengudes en aquesta sol·licitud són vertaderes.

6. Que, en el seu cas, dispòs de l'autorització de l'òrgan competent de l'entitat a la qual represent i que tenc poder suficient per sol·licitar l'ajuda.

1. __ No haver sol·licitat cap altra subvenció pel mateix concepte a una altra institució.

2. __Haver sol·licitat una altra subvenció pel mateix concepte a una altra institució;

Entitat a la qual s'ha sol·licitat _____________________________________ i quantia __________

EXPÒS: que, en relació amb la convocatòria per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i l'agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021-2022, present la següent documentació:

- Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per ser beneficiari/ària de subvencions (Annex III).

- Full de transferència bancària.

____Consta a la Tresoreria General del Consell Insular d'Eivissa.

- Llista de parcel·les de l'explotació (amb referència SIGPAC) en què s'indiquen les actuacions objecte de subvenció a realitzar en cada recinte, descrits al punt 6 de la present convocatòria.

- Acord de l'òrgan competent en què s'aprova la sol·licitud de subvenció al Consell Insular d'Eivissa, si escau.

- Document de representació, si escau.

SOL·LICIT: Que em sigui concedida l'ajuda per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i l'agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021-2022, segons es detalla a la llista de parcel·les adjunta.

ACCEPT el compromís de:

- Dur a terme les actuacions objecte d'aquesta convocatòria amb subjecció a les disposicions que s'hi estableixen, a les bases reguladores i a la resta de normativa aplicable.

- Facilitar la documentació i/o les inspeccions que es duguin a terme des del Consell Insular d'Eivissa per tal de comprovar el compliment de tots els punts d'aquesta convocatòria.

- Acreditar davant la secció d'Agricultura del Consell Insular d'Eivissa el compliment dels requisits i les condicions que s'exigeix per a la concessió dels ajuts.

Eivissa, ___ d _______________________ de 2022

 

 

Signatura

 

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

 

ANNEX II TAULA PER AL CÀLCUL DE LA QUANTIA D'AJUDA PER LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ, MANTENIMENT I CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN AGRARI I AGRODIVERSITAT A L'ILLA D'EIVISSA PER A L'ANY 2021-2022

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

AJUDA

/ha

INCREMENT ANEI, ARIP, LIC, ZEPA (€/ha)

INCREMENT PER RISC D'EROSIÓ (€/ha)

INCREMENT PER RACES AUTÒCT.

(€/ha)

Llaurar

40

2

2

 

Sembra de superfícies

100

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manteniment de fruiters

 

 

Ametller

D. Normal

178

8,9

 

 

D. Baixa

133

6,65

 

 

D. Molt baixa

89

4,45

 

 

Arbre Solt

44

2,2

 

 

 

 

Garrover

D. Normal

95

4,75

 

 

D. Baixa

71

3,55

 

 

D. Molt baixa

48

2,4

 

 

Arbre Solt

24

1,2

 

 

 

 

Olivera

D. Normal

178

8,9

 

 

D. Baixa

133

6,65

 

 

D. Molt baixa

89

4,45

 

 

Arbre Solt

44

2,2

 

 

 

 

Figuera

D. Normal

215

10,75

 

 

D. Baixa

161

8,05

 

 

D. Molt baixa

108

5,4

 

 

Arbre Solt

53

2,65

 

 

Ramaderia extensiva

60

3

 

15

Manteniment de caseres d'abelles

300 €/assentament

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Arbres/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manteniment de fruiters

 

 

Ametller

D. Normal

81 a 120

D. Baixa

61 a 80

D. Molt baixa

41 a 60

Arbre Solt

0 a 40

 

 

Garrover

 

D. Normal

31 a 60

D. Baixa

23 a 30

D. Molt baixa

16 a 22

Arbre Solt

0 a 15

 

 

Olivera

D. Normal

81 a 120

D. Baixa

61 a 80

D. Molt baixa

41 a 60

Arbre. Solt

0 a 40

 

 

Figuera

D. Normal

101 a 150

D. Baixa

71 a 100

D. Molt baixa

51 a 70

Arbre Solt

0 a 50

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

 

ANNEX III DECLARACIÓ RESPONSABLE

[nom],                                                     amb DNI , amb domicili a efectes de rebre notificacions a

municipi de representat a l'entitat

amb CIF

Declar que no estic incurs en cap de les prohibicions per ser beneficiari/ària de subvencions d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei de subvencions 38/2003, de 17 de novembre, i em compromet a mantenir el compliment d'aquest requisit durant el període de temps inherent al reconeixement o exercici del dret al cobrament de la subvenció, circumstàncies que s'enumeren a continuació.

1.- Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.

2.- Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitat de conformitat amb la Llei concursal sense que s'hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

3.- Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.

4.- Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tenguin la representació legal d'altres persones jurídiques estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

5.- No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.

6.- Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.

7.- No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per reglament.

8.- Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.

D'acord amb l'article 13.3 d'aquesta llei no podran obtenir la condició de beneficiàries de subvencions regulades en aquesta llei les associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació o per haver-se suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, article 30.4 de la mateixa llei, mentre no recaigui sentència judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre. Situació a la qual no em trob sotmès/a a l'entitat a la qual represent.

A més, no concorr en cap de les prohibicions establertes als articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 04-08-2016).

Eivissa, ..... de ...............................

de 2022

 

Signatura

 

 

 

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

 

 

ANNEX IV SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER A LA RECUPERACIÓ, EL MANTENIMENT I LA CONSOLIDACIÓ DE L'ENTORN AGRARI I AGRODIVERSITAT A L'ILLA D'EIVISSA. ANY 2021-2022

Núm d'expedient: ______________________

Dades de la persona sol·licitant

Nom i llinatges o raó social:

DNI/CIF:

Domicili:

Municipi:

Representant :

DNI:

DECLAR: que he complit amb les obligacions i requisits de les actuacions objectes de les ajudes per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021-2022.

Declar que, d'acord amb la relació d'actuacions executades que adjunt, he realitzat:

__El 100% de les actuacions sobre la base territorial declarada a la sol·licitud d'ajuda.

__Entre un 70% i un 100% de les actuacions sobre la base territorial declarada a la sol·licitud d'ajuda.

__Entre un 40% i un 70% de les actuacions sobre la base territorial declarada a la sol·licitud d'ajuda.

SOL·LICIT: El pagament de les ajudes per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l'entorn agrari i agrodiversitat a l'illa d'Eivissa per a l'any 2021-2022.

Quantitat total sol·licitada: __________________ euros

Eivissa, ___ d _______________________ de 2022

 

 

Signatura

 

 

PRESIDÈNCIA DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA