Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 123280
Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual es modifica la composició de la Comissió Paritària de Formació per a l’Ocupació de l’Administració Local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 23 de febrer 2022 la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. L'article 21 de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques de 9 de març de 2018 (BOE núm. 74, de 26 de març) estableix que per a l'adequada administració i gestió de l'Acord es requereix el funcionament d'una comissió paritària de formació local en cada comunitat autònoma, amb la composició que cada una d'aquestes determini i que, en tot cas, aquestes comissions han de ser presidides per la representació de la comunitat autònoma i han d'incloure les organitzacions sindicals representades en la Comissió General i les federacions territorials de municipis, com també altres entitats associatives de municipis igualment representatives.

2. El 12 de febrer de 2014, mitjançant una Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública (d'ara endavant, EBAP), publicada en el BOIB núm. 26, de 22 de febrer), es va crear la Comissió Paritària de Formació per a l'Ocupació de l'Administració Local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d'ara endavant, la Comissió Paritària) i es varen designar els membres en representació de l'Administració de la comunitat autònoma. Posteriorment, mitjançant la Resolució de la presidenta de l'EBAP d'11 d'abril de 2016 es va modificar la composició i la designació dels membres de la Comissió Paritària (BOIB núm. 49, de 19 d'abril).

3. Mitjançant la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 6 de març de 2020 es varen nomenar els actuals membres de la Comissió Paritària (BOIB núm. 117, de 2 de juliol).

4. La Resolució de la presidenta de l'EBAP de 16 de març de 2021 va nomenar nous membres de la Comissió Paritària (BOIB núm. 41, de 25 de març).

5. L'Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2020 va disposar el cessament de la directora gerenta de l'EBAP.

6. Mitjançant el Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, de modificació del Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, es va determinar la composició del Govern i es va establir l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquest Decret es va disposar l'extinció de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització i la creació de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

7. Per Acord del Consell de Govern de 30 d'agost de 2021 es va disposar el nomenament de la directora gerenta de l'EBAP (BOIB núm. 118, de 31 d'agost).

8. Atesos les modificacions que ha sofert la Comissió Paritària en els darrers anys, es considera oportú dictar una Resolució a la qual queda reflectida tota la seva composició per recollir-la en un sol document.

Fonaments de dret

1. L'article 21 de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques de 9 de març de 2018, publicat per mitjançant la Resolució de 21 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques (BOE núm. 74, de 26 de març de 2018).

2. L'article 9 i l'article 11.5.m del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, en relació amb les competències de la Presidència i la Direcció gerència de l'Escola.

Proposta de resolució

Propòs a la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública que dicti una Resolució en els termes següents:

1. Designar com a membres de la Comissió Paritària de Formació per a l'Ocupació de l'Administració Local de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones següents:

- Presidència:

Presidenta: Mercedes Garrido Rodríguez (consellera de Presidència, Funció P´ublica i Igualtat i Presidenta de l'EBAP).

Suplent: Benito Prósper Gutiérrez (secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat)

- En representació de la Direcció General competent en matèria de funció pública:

Vocal titular: Carmen Palomino Sánchez (titular de la Direcció General de Funció Pública).

Vocal suplent: Isabel Castro Fernández (titular de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat).

- En representació de la Direcció Gerència de l'EBAP:

Vocal titular: Maria del Carmen Iglesias Manjón (titular de la Direcció Gerència de l'EBAP).

Vocal suplent: Miquel Mascaró Artigues (cap del Departament de Formació i Selecció de l'Escola Balear d'Administració Pública).

- Secretaria:

Secretari: Miquel Mascaró Artigues (cap del Departament de Formació i Selecció de l'Escola Balear d'Administració Pública).

Suplent: Marta Sureda Mora (cap del Servei de Règim Jurídic de l'Escola Balear d'Administració Pública).

- En representació dels ajuntaments dels municipis del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de més de 200 efectius (mitjans i grans ajuntaments):

Vocal titular: María José Camps Orfila (Ajuntament de Maó)

Suplent: Joan Florit Pujol (Ajuntament de Maó)

- En representació dels consells insulars de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Vocal titular: Carolina Escandell Ferrer (Consell Insular d'Eivissa)

Suplent: Nuria Ramón Ortiz (Consell Insular d'Eivissa)

- En representació dels municipis de menor població de la comunitat autònoma, designats per la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears:

Vocal titular: Neus Serra Cañellas

Suplent: Àngela Gràcia Miralles

- En representació de la Confederació Sindical Comissions Obreres (CCOO):

Vocal titular: Rafael Oliver Felgueras

Suplent: Juan José Martínez Vico

Vocal titular: Juan Sastre Sañudo

Suplent : Mercedes Vega Saavedra

- En representació del Sindicat Unió General de Treballadors (UGT):

Vocal titular: Maria Antònia Ramón Marí

Suplent: Joana Maria Vanrell

Vocal titular: Guillermo Coll Mir

Suplent: Antonio Teba Vicens

- En representació de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF):

Vocal titular: Mateo García Bennasar

Suplent: Jaime Garí López

Vocal titular: María del Pilar Luque Parra

Suplent: Juan Manuel Seguí García

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la president de l'Escola Balear d'Administració Pública en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (7 de març de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

La directora gerenta proposant

Maria del Carmen Iglesias Manjón