Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 121425
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de 4 de març de 2022, per la qual es rectifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 11, de 20 de gener de 2022, es va publicar la  Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

2. S'ha observat un error a l'annex 9 (Centres d'Especial Dificultat) de la Resolució esmentada, concretament l'omissió d'una plaça de plantilla de l'especialitat d'orientació educativa del centre Cahosidom Maria Antònia Pascual (07015951). Aquesta plaça es va ometre a la relació de places que es publicà al BOIB núm. 11, de 20 de gener de 2022 malgrat que sí constava a la llista que es va tramitar per al procés d'adjudicació que realitza el Ministeri d'Educació.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error observat a l'annex 9 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 11 de gener de 2022 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, afegint la següent funció del centre esmentat perquè no figurava a la relació que es publicà al BOIB núm. 11, de 20 de gener de 2022.

Centre: PALMA – CAHOSIDOM MARIA ANTÒNIA PASCUAL (07015951)

Funció: 0590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Itinerància                 Plantilla                      Ocupades

No itinerant                       1                                  0

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, 4 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí Xavier March i Cerdà