Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 119173
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, relatiu a la concessió d’ajuts a entitats juvenils 2021 (exp. 5211-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de 28 de juny de 2021, s'aproven la convocatòria i les bases que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la realització d'activitats juvenils i per a la creació, el manteniment i el funcionament de les entitats juvenils de Menorca per a l'any 2021.

D'acord amb la convocatòria, les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports màxims que s'indiquen seguidament:

Línia

Quantia màxima

Partida

Línia 1. Projectes d'activitats

13.000 €

4.33450.4890054

Línia 2. Manteniment

12.000 €

4.33450.4890054

Línia 3. Posta en marxa

5.000 €

4.33450.4890054

TOTAL

30.000 €

 

S'han presentat un total de cinc sol·licituds d'ajuts, corresponents a les entitats següents:

I. Càritas Diocesana de Menorca

II. Cruz Roja Española

III. Fòrum 3r Mil·leni. Associació Unesco

IV. Associació de Persones Sordes de Menorca (ASSORME)

V. Associació Acirkaos

En l'informe del tècnic instructor de l'expedient es proposa resoldre les sol·licituds d'acord amb les consideracions tècniques que s'hi contenen, de les quals resulta, en síntesi, que totes les entitats han presentat sol·licituds per a la Línia 1 (Projectes d'activitats juvenils) i que totes compleixen el requisit que s'exigeix en les bases per ser-ne beneficiàries d'estar registrades en el Cens d'Entitats Juvenils i d'Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut; que les activitats en relació amb les quals es demana la subvenció, detallades en les corresponents memòries d'actuació presentades, són adequades als objectius d'interès general i als requisits i les condicions prevists a les bases, i que han presentat la justificació de la realització d'activitats juvenils i la memòria econòmica de les activitats, també d'acord amb el que exigeixen en les bases. Així mateix, l'import de l'ajuda s'ha calculat basant-se en les despeses subvencionables necessàries per dur a terme l'activitat juvenil i respectant les previsions de la base 5a.

Tots els sol·licitants compleixen els requisits requerits en les bases reguladores per a la Línia 1.

Per açò, atès el Decret de Presidència número 424, de 10 de juliol de 2019, de determinació de les atribucions del Consell Executiu;

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Concedir ajuts per a la realització d'activitats juvenils (Línia 1 dels ajuts del Consell Insular de Menorca per a la realització d'activitats juvenils i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca, corresponent a la convocatòria de l'any 2021, BOIB núm. 94 de 15 de juliol de 2021), a les entitats i pels imports que s'indiquen seguidament:

 

Línia

Entitat

CIF

Quantia de l'ajut

1. Projectes d'activitats

Càritas Diocesana de Menorca

R0700070F

2.106,68 €

1. Projectes d'activitats

Cruz Roja Española

Q2866001G

3.000,00 €

1. Projectes d'activitats

Fòrum 3r Mil·leni. Associació Unesco

G07768898

1.545,00 €

1. Projectes d'activitats

ASSORME

G57587321

3.000,00 €

1. Projectes d'activitats

Associació Acirkaos

G57967846

3.000,00 €

Total

12.651,68 €

Segon. Abonar els ajuts concedits en el punt d'acord primer, l'import dels quals s'aplicarà a la partida pressupostària que s'indica tot seguit:

Ajuts

Partida

Línia 1. Projectes d'activitats

4.33450.4890054

Tercer. Publicar aquests acords en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Consell Insular de Menorca www.cime.es.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 3 de març de 2022

Per delegació de la presidenta

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)