Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 119187
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 21 de febrer de 2022, relatiu a la rectificació de l’acord de concessió i pagament dels ajuts per a la millora de l’eficiència dels habitatges per pal·liar la pobresa energètica. Línia 2 (exp. 5105-2020-000008)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

El 20 de desembre de 2021 el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca aprovà, en sessió de caràcter ordinari, la concessió i el pagament dels ajuts per a la millora de l'eficiència dels habitatges per pal·liar la pobresa energètica (Línia 2 de la convocatòria de 2021).

La primera proposta d'aquest acord estipulava «Concedir i tramitar el pagament del 80 % de la quantitat concedida d'acord amb la base desena de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges per pal·liar la pobresa energètica (BOIB núm. 43 de 30 de març de 2021), amb càrrec a la partida 8-23110- 4800001, a les sol·licituds següents:

 

NOM I LLINATGES

DNI

IMPORT A CONCEDIR

1

PEREZ FERNANDEZ, JULIO

03133/2021/000011

1.120,00

2

CAULES LLOPIS, JUAN

03133/2021/000014

1.120,00

3

GORNES FEBRER, FRANCISCA

03133/2021/000020

1.120,00

4

RÓDENAS SANSALONI, MARIA JESÚS

03133/2021/000033

840,00

5

PONS CONFORTO, REBECA

03133/2021/000036

840,00

6

GUDIEL FERNANDEZ, MARIA LUISA

03133/2021/000038

1.120,00

7

CORTES GORRETA, MERCEDES

03133/2021/000040

728,00

8

CASTILLO MORENO, AYELEN

03133/2021/000052

728,00

9

ROCA RODRÍGUEZ, MANUEL

03133/2021/000055

840,00

10

03133/2021/000059

03133/2021/000059

840,00

11

RIERA SANS, MARIA MERCEDES

03133/2021/000061

1.120,00

 

TOTAL

 

10.416,00

D'aquí s'interpretava que les quantitats exposades corresponien a l'import total concedit, quan les quantitats expressades en aquest quadre ja corresponen al 80 % de l'import total, i per tant suposen la quantia del primer pagament estipulat en les bases de la convocatòria.

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament d'Ocupació, Habitatge i Cooperació Local,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Aprobar la modificació de l'acord primer de forma que quedi redactat de la manera següent:

«Concedir i tramitar el pagament del 80 % de la quantitat concedida d'acord amb la base desena de les Bases que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges per pal·liar la pobresa energètica (BOIB núm. 43 de 30 de març de 2021), amb càrrec a la partida 8-23110- 4800001, a les sol·licituds següents:

 

NOM I LLINATGES

NÚM. D'EXPEDIENT

IMPORT A CONCEDIR

1

PEREZ FERNANDEZ, JULIO

03133/2021/000011

1.400,00

2

CAULES LLOPIS, JUAN

03133/2021/000014

1.400,00

3

GORNES FEBRER, FRANCISCA

03133/2021/000020

1.400,00

4

RÓDENAS SANSALONI, MARIA JESÚS

03133/2021/000033

1.050,00

5

PONS CONFORTO, REBECA

03133/2021/000036

1.050,00

6

GUDIEL FERNANDEZ, MARIA LUISA

03133/2021/000038

1.400,00

7

CORTES GORRETA, MERCEDES

03133/2021/000040

910,00

8

CASTILLO MORENO, AYELEN

03133/2021/000052

910,00

9

ROCA RODRÍGUEZ, MANUEL

03133/2021/000055

1.050,00

10

03133/2021/000059

03133/2021/000059

1.050,00

11

RIERA SANS, MARIA MERCEDES

03133/2021/000061

1.400,00

 

TOTAL

 

13.020,00

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

  

Maó, 3 de març de 2022

Per delegació de la presidenta

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)