Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 119230
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 28 de febrer de 2022, relatiu a la concessió de subvencions del Consell Insular de Menorca a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d’atenció a persones en l’àmbit social durant l’any 2021 (exp. 1820-2021-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca (d'ara endavant CIM), en sessió ordinària de dia 22 de novembre de 2021, va aprovar les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions del CIM a les entitats privades sense ànim de lucre per al desenvolupament de programes d'atenció a persones en l'àmbit social fets durant l'any 2021, per un import màxim de 320.000 euros (BOIB núm. 166 de 2 de desembre de 2021).

2. El 18 de febrer de 2022 es va reunir la Comissió avaluadora, la qual va informar sobre l'admissió de les sol·licituds, va examinar la documentació i avaluar les sol·licituds de subvenció que complien els requisits, en base a la valoració prèvia de la tècnica i la documentació recollida durant aquest tràmit.

Per tot això i en base a l'informe de la comissió avaluadora,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social,

El Consell Executiu, per unanimitat dels cinc membres presents (senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luís i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. No admetre la sol·licitud de subvenció de l'entitat Cadena de Favores, atès que no compleix l'apartat b) del punt 3.1 de les bases que regulen aquesta convocatòria. I és que les entitats que presenten sol·licitud han d'estar inscrites, amb una antiguitat mínima de 2 anys des del dia que es publiqui la convocatòria al BOIB, com a entitats prestadores de serveis socials en el Registre Unificat de Serveis Socials (d'ara endavant RUSS), regulat al Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular. Amb tot, l'entitat Cadena de Favores de Menorca no ha constat inscrita al RUSS.

Segon. Denegar la sol·licitud de l'entitat Sine Dolore per diferents motius: per les deficiències detectades en la documentació presentada en la resposta al requeriment del CIM, per la manca d'encaix entre l'objecte de la convocatòria i el projecte presentat i, en cas d'haver encaixat en l'objecte de la convocatòria, per no obtenir la puntuació mínima (5%) en cadascun dels camps que s'estableix a l'apartat I sobre qualitat i coherència del projecte o l'activitat, tal i com es determina a l'apartat c) del punt 9 de les bases de la convocatòria.

Tercer. Admetre 13 de les 15 sol·licituds de subvenció de les entitats que s'han presentat a la convocatòria.

Quart. Distribuir i determinar per cadascuna de les entitats els imports corresponents d'acord amb les bases de la convocatòria, tal i com es reflecteix a la taula resum següent:

Número

Nom entitat

Quantitat sol·licitada

Punts

1r repartiment

2n repartiment

3r repartiment

Total

1

Asoc. Familiares de enfermos de Alzheimer

10.200 euros

41,48%

10.200 €

0 €

0 €

10.200 €

2

Fundació tutelar DEMA

6.000 euros

38,33%

6.000 €

0 €

0 €

6.000 €

3

Associació de dones afectades de càncer

18.000 euros

52,80%

18.000 €

0 €

0 €

18.000 €

4

SMAP Celíacs de Catalunya

1.860,75 euros

53,44%

1.860,75 €

0 €

0 €

1.860,75 €

5

Asoc, de Padres de niños con cáncer de Baleares

80.000 euros

77,68%

34.435,49 €

9.988,80€

988,06 €

45.412,35 €

6

Iglesia Evangélica Española

38.000 euros

55,90%

24.781,95 €

7.188,57 €

711,07 €

32.681,60

7

Cruz Roja Española

3.840 eros

30,56%

3.840 €

0 €

0 €

3.840 €

8

Fundació Projecte Home Balears

31.000 euros

61,10%

27.086,73 €

2.913,27 €

0 €

30.000 €

9

Associació d'ajuda al malalt desplaçat de les Illes Balears

60.000 euros

66,91%

29.660,14 €

8.603,61 €

851,04 €

39.114,79 €

10

Càritas Diocesana Menorca

60.000 euros

62,24%

27.590,33 €

8.003,21 €

791,65 €

36.385,18 €

11

Asoc. Española contra el cáncer | Ciutadella

90.954 euros (1)

63,18%

28.007,48 €

8.124,21 €

803,61 €

36.935,30 €

12

Asoc. Española contra el cáncer | Maó

80.268,28 euros (2)

62,77%

27.826,61 €

8.071,75 €

798,43 €

36.696,79 €

13

La sonrisa médica

22.873,24 euros

55,46%

22.873,24 €

0 €

0 €

22.873,24 €

Total

 

 

 

 

 

320.000 euros

(1) D'acord amb la convocatòria, la quantitat màxima que es pot concedir per entitat són 80.000 euros, de manera que en el repartiment es té en compte fins a 80.000 euros.

(2)D'acord amb la convocatòria, la quantitat màxima que es pot concedir per entitat són 80.000 euros de manera que en el repartiment es té en compte fins a 80.000 euros

Cinquè. En base a l'article 40 i amb les conseqüències previstes a l'article 43 del Text Refós de la Llei de Subvencions de les Illes Balears (DL 2/2005, de 28 de desembre), es recorda a les entitats beneficiàries que les quantitats atorgades han d'anar forçosament dedicades a la finalitat del projecte/ programa/ activitat pel qual han estat concedides i en cap cas es podrà al·legar en la justificació del projecte que la subvenció s'ha destinat a finalitats diferents.

Així mateix, es recorda a aquelles entitats que no han presentat justificacions sobre alguns dels criteris que han servit de base per a les puntuacions del càlcul de l'ajut, que aquestes, a banda d'especificar-se i veure's reflectides en la memòria i justificació econòmica de l'ajut també s'han d'acreditar.

Sisè. Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a sistema de publicitat de subvencions, la Resolució de la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria.

Setè. Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria.

Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

Maó, 4 de març de 2022

Per delegació de la presidenta

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)