Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 124598
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura de modificació de la Resolució de 7 de juliol de 2020 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E), com també subvencions per a taxes acadèmiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 514891

Fets i fonaments de dret

1. L'11 de juliol de 2020 es va publicar, en el BOIB núm. 122, la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de juliol de 2020, per la qual s'ofereixen 12 ajuts per a la formació de personal investigador (modalitat A) i 2 ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (modalitat B), l'objectiu de les quals és la formació en recerca científica i tècnica de titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicats a les Illes Balears.

2. L'apartat 12.1 de la convocatòria estableix l'import màxim per cofinançar els contractes predoctorals en concepte de sou i quota patronal de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 7 del Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació. El repartiment serà el següent:

—    Els dos primers anys: 43.056,00 € (21.528,00 € anuals; 16.128,00 € en concepte de sou i 5.400,00 € en concepte de Seguretat Social).

—    El tercer any: 23.040,00 € anuals: (17.280,00 € en concepte de sou i 5.760,00 € en concepte de Seguretat Social).

—    El quart any: 28.800,00 € anuals: (21.600,00 € en concepte de sou i 7.200,00 € en concepte de Seguretat Social).

—    Cada any es meriten 12 mensualitats.

3. S'ha advertit un error material en el contingut del repartiment anterior, ja que repercuteix negativament als centres de recerca adscrits, que han contractat al personal investigador en formació, obligant a fer les despeses establertes en ambdós conceptes.

4. Aquesta modificació no té efecte comptable.

5. L'article 109.2 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

6. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació de la Resolució de la convocatòria de 7 de juliol de 2020 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) i formació de personal investigador empresarial (FPI-E), com també subvencions per a taxes acadèmiques (BOIB núm. 122, d'11 de juliol).

2. Aprovar la modificació dels termes d'aquesta convocatòria, en el sentit següent:

Apartat 12.1

On diu:

—    Els dos primers anys: 43.056,00 € (21.528,00 € anuals; 16.128,00 € en concepte de sou i 5.400,00 € en concepte de SS).

—    El tercer any: 23.040,00 € anuals: (17.280,00 € en concepte de sou i 5.760,00 € en concepte de SS).

—    El quart any: 28.800,00 € anuals: (21.600,00 € en concepte de sou i 7.200,00 € en concepte de SS).

Ha de dir

—    Els dos primers anys: 43.056,00 € (21.528,00 € anuals).

—    El tercer any: 23.040,00 € anuals.

—    El quart any: 28.800,00 € anuals.

3.    Publicar aquesta Resolució de modificació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici d'interposar-ne qualsevol altre que es consideri oportú.

  

Palma, en el dia de la signatura electronica (24 de febrer de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Miquel Company i Pons