Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 122924
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 3 de març de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les subvencions d’aquesta convocatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 16 de juny de 2021, el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) dictà la Resolució per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 83, de 24 de juny de 2021), la qual es modificà mitjançant les resolucions del president de l'IEB d'1 de juliol de 2021 (BOIB núm. 91, de 8 de juliol de 2021), de 20 de juliol de 2021 (BOIB núm. 98, de 22 de juliol de 2021), de 14 de desembre de 2021 (BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2021), de 27 de desembre de 2021 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021) i de 22 de febrer de 2022 (BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022).

2. La comissió avaluadora corresponent a la convocatòria de subvencions a què es fa referència es va reunir entre les dates de 5 d'octubre i 3 de novembre de 2021, d'acord amb el punt 11 de la convocatòria, per revisar i valorar les 48 sol·licituds presentades dins el termini establert.

3. El 28 de desembre de 2021, es va publicar al web de l'IEB la Proposta de resolució de concessió de les subvencions esmentades, d'acord amb el punt 13.3 de la convocatòria.

4. S'han presentat quatre al·legacions a la Proposta de resolució esmentada, de les quals se n'han estimat dues.

5. Atès que la resolució de concessió de les subvencions es dicta dins l'any 2022, cal ampliar el termini de pagament de les despeses, al qual es fa referència en els punts 7.2 i 19.2 de la convocatòria, per no causar indefensió als interessats. Així mateix, per tal d'agilitzar la tramitació de la justificació de les despeses, es fa necessari modificar el punt 19.3 de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 83, de 24 de juny de 2021), modificada per les resolucions del president de l'IEB d'1 de juliol de 2021 (BOIB núm. 91, de 8 de juliol de 2021), de 20 de juliol de 2021 (BOIB núm. 98, de 22 de juliol de 2021), de 14 de desembre de 2021 (BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2021), de 27 de desembre de 2021 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021) i de 22 de febrer de 2022 (BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022).

2. L'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

5. El Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 884.264,61 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB, amb els imports que es detallen en l'annex esmentat.

3. Denegar la concessió de subvencions a les sol·licituds que s'inclouen en l'annex 2.

4. Ampliar el termini de pagament de les despeses previst en el punt 7.2 de l'annex 1 de la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19. El punt 7.2 esmentat queda redactat de la manera següent:

L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021, com a màxim. Les factures han de ser emeses i pagades entre l'1 de desembre de 2020 i el 28 de febrer de 2022.

5. Modificar, en relació amb el punt anterior, el punt 19.2 de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:

No tenen la consideració de justificants de la despesa subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets abans de l'1 de desembre de 2020 o després del 28 de febrer de 2022.

6. Modificar el punt 19.3 de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:

La justificació de l'activitat subvencionada s'ha de dur a terme amb la presentació del compte justificatiu mitjançant el model normalitzat (annex 6), juntament amb la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de l'ajuda, amb la indicació de les despeses objecte de l'ajuda. Així mateix, ha de contenir tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Una memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable al web http://www.iebalearics.org) del cost de les activitats o despeses objecte de la subvenció, degudament signada pel beneficiari, que ha de contenir el següent:

— Una relació classificada de les despeses de la sol·licitud, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. Si escau, s'han d'indicar les desviacions que es produeixin respecte al pressupost inicial. Només es tenen en compte els conceptes imputats al pressupost presentat amb la sol·licitud.

— La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes incorporats a la relació classificada de les despeses esmentada abans.

— Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

La memòria econòmica justificativa, a més, s'ha de trametre a l'adreça justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul, el qual es pot descarregar del web http://www.iebalearics.org.

c) Les factures, que, tant si són completes com si són simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la seva correspondència amb la despesa objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

No s'admeten les factures que no desglossin amb detall els serveis contractats.

No s'accepten els tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

d) Es considera documentació justificativa per acreditar el pagament els extractes bancaris o d'altres documents equivalents que permetin seguir una pista d'auditoria adequada. A aquest efecte, es considera documentació justificativa per acreditar el pagament de manera suficient:

— En el cas que es tracti de transferències, l'ordre de transferència i l'extracte bancari en què es carregui en compte el pagament. Les ordres de transferència han d'incloure la identificació de la persona beneficiària i la de l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser la persona beneficiària de l'ajut i hi ha de constar el seu NIF i la denominació social. Així mateix, les ordres de transferència han d'indicar el concepte amb què s'ordena el pagament i la remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre la despesa i el pagament.

— En el cas que es tracti de pagaments agrupats, l'extracte bancari, així com el desglossament de cadascun dels pagaments inclosos en la tramesa.

— En el cas de pagament mitjançant un xec nominatiu, un pagaré, lletres de canvi o similars, el beneficiari ha d'aportar una còpia del document i una còpia de l'extracte bancari que acrediti el càrrec.

— No s'accepta cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu o en espècie.

— No s'accepta cap justificació de pagament per compensació.

e) Si escau, cinc (5) exemplars dels materials gràfics i/o fonogràfics editats amb motiu de l'activitat subvencionada.

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de març de 2022

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1

Subvencions concedides

Línia per a la música

Número d'expedient: FF-02/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Acadèmia 1830

Objecte de la sol·licitud: Festival de Música Clàssica

Import sol·licitat: 14.600,00 €

Import subvencionable: 31.520,00 €

Puntuació: 49,6 punts

Import atorgat: 12.608

 

Número d'expedient: FF-08/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació de Música Antiga Euterpe

Objecte de la sol·licitud: X Festival de Música Antiga des Migjorn Gran

Import sol·licitat: 3.498,62 €

Import subvencionable: 6.906,19 €

Puntuació: 46 punts

Import atorgat: 2.624,35

 

Número d'expedient: FF-10/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Música i Joves

Objecte de la sol·licitud: 26è Festival de Música Clàssica d'Hivern

Import sol·licitat: 27.157,30 €

Import subvencionable: 49.219,83 €

Puntuació: 74 punts

Import atorgat: 27.157,30 €

 

Número d'expedient: FF-12/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Grup Enderrock Edicions, SL

Objecte de la sol·licitud: IV Premis Enderrock 2021 Música Balears

Import sol·licitat: 13.000,00 €

Import subvencionable: 22.400,00 €

Puntuació: 62,5 punts

Import atorgat: 11.200,00 €

 

Número d'expedient: FF-15/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Mallorcòpera, SL

Objecte de la sol·licitud: 3r Festival Mallorcòpera

Import sol·licitat: 55.727,76 €

Import subvencionable: 101.986,51 €

Puntuació: 63,6 punts

Import atorgat: 52.013,12

 

Número d'expedient: FF-17/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Fona Artists, SL

Objecte de la sol·licitud: Cicle Sons de Nit 2021

Import sol·licitat: 67.403,32 €

Import subvencionable: 182.305,60 €

Puntuació: 60,3 punts

Import atorgat: 67.403,32 €

 

Número d'expedient: FF-18/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Mallorca Live Festival 2021

Objecte de la sol·licitud: Mallorca Live Summer 2021

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 1.380.586,04 €

Puntuació: 70,3 punts

Import atorgat: 75.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-21/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Alma Concerts

Objecte de la sol·licitud: XLIII Festival Internacional de Música de Deià 2021

Import sol·licitat: 30.000,00 €

Import subvencionable: 45.018,62 €

Puntuació: 75 punts

Import atorgat: 27.011.17

 

Número d'expedient: FF-23/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Cranc Illa Menorca Festival, SL

Objecte de la sol·licitud: Cranc Illa de Menorca Festival 2021

Import sol·licitat: 75.000,00 €

Import subvencionable: 63.611,40 €

Puntuació: 93,66 punts

Import atorgat: 47.072.44

 

Número d'expedient: FF-26/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació República de la Cultura

Objecte de la sol·licitud: XXVI Barnasants Cançó d'Autor 2021

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 90.715,60 €

Puntuació: 87 punts

Import atorgat: 40.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-30/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Maxwell Moya Wright

Objecte de la sol·licitud: Festival de Jazz de Formentera

Import sol·licitat: 3.900,00 €

Import subvencionable: 11.204,00 €

Puntuació: 66 punts

Import atorgat: 3.900,00 €

 

Número d'expedient: FF-34/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Jazz Obert, Associació d'Al·ligàtors

Objecte de la sol·licitud: 23è Menorca Jazz Festival

Import sol·licitat: 15.000,00 €

Import subvencionable: 38.496,40 €

Puntuació: 57 punts

Import atorgat: 15.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-35/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Ensemble Tramuntana

Objecte de la sol·licitud: Festival de Música Clàssica d'Estiu

Import sol·licitat: 25.052,00 €

Import subvencionable: 43.952,00 €

Puntuació: 46,3 punts

Import atorgat: 16.262,24

 

Número d'expedient: FF-36/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Contemporánea Music, SL

Objecte de la sol·licitud: 14è Jazz Voyeur Festival

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 44.422,00 €

Puntuació: 81 punts

Import atorgat: 28.874,30 €

 

Número d'expedient: FF-37/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Contemporánea Music Conciertos & Festivales AIE

Objecte de la sol·licitud: Festival Géiser

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 61.692,89 €

Puntuació: 55,6 punts

Import atorgat: 27.144,87

 

Número d'expedient: FF-45/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Ibiza Entertainment Enterprises, SL

Objecte de la sol·licitud: Festival Jazz Point Ibiza 2021

Import sol·licitat: 32.670,00 €

Import subvencionable: 32.670,00 €

Puntuació: 55,3 punts

Import atorgat: 14.723,27 €

Línia per a l'audiovisual

Número d'expedient: FF-01/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Evolution International Film Festival

Objecte de la sol·licitud: 10è Evolution Mallorca International Film Festival

Import sol·licitat: 75.000 €

Import subvencionable: 127.782,00 €

Puntuació: 87,5

Import atorgat: 75.000 €

 

Número d'expedient: FF-03/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Tanagra

Objecte de la sol·licitud: Festival Internacional de Cine de Menorca

Import sol·licitat: 33.000 €

Import subvencionable: 64.292 €

Puntuació: 71

Import atorgat: 18.810 €

 

Número d'expedient: FF-09/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Mecal

Objecte de la sol·licitud: Mecal Balears 2020

Import sol·licitat: 40.000 €

Import subvencionable: 44.752,88 €

Puntuació: 96,25 punts

Import atorgat: 34.459,72 €

 

Número d'expedient: FF-11/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Comunidad Filmin, SL

Objecte de la sol·licitud: 11è Atlàntida Filmfest

Import sol·licitat: 75.000 €

Import subvencionable: 352.764,00 €

Puntuació: 92,5 punts

Import atorgat: 75.000 €

 

Número d'expedient: FF-13/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Mèdit, Associació Cultural

Objecte de la sol·licitud: 4a edició d'Out!, Mostra de Cinema LGTBIQ+

Import sol·licitat: 11.324,30 €

Import subvencionable: 21.674,13 €

Puntuació: 60 punts

Import atorgat: 3.564,65 €

 

Número d'expedient: FF-14/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Nat Projectes Serveis Culturals i Ambientals, SLU

Objecte de la sol·licitud: Mostra de Cinema de Muntanya de Palma

Import sol·licitat: 9.490,15 €

Import subvencionable: 12.518,15 €

Puntuació: 79 punts

Import atorgat: 7.886,43 €

 

Número d'expedient: FF-38/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Cultural Es Far

Objecte de la sol·licitud: Menorca Doc Fest 2021

Import sol·licitat: 10.000 €

Import subvencionable: 20.781,49 €

Puntuació: 70,5 punts

Import atorgat: 10.000 €

Línia per a les arts escèniques

Número d'expedient: FF-06/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: EiMa Creació

Objecte de la sol·licitud: EiMa Festival

Import sol·licitat: 18.273,79 €

Import subvencionable: 29.156,20 €

Puntuació: 67,3 punts

Import atorgat: 15.744,35

 

Número d'expedient: FF-07/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Sa Xerxa

Objecte de la sol·licitud: XIX Fira de Teatre Infantil i Juvenil

Import sol·licitat: 20.000 €

Import subvencionable: 74.642,20 €

Puntuació: 88,5 punts

Import atorgat: 20.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-20/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Til Teatre Elàstic Nou, SL

Objecte de la sol·licitud: 23è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca

Import sol·licitat: 25.000,00 €

Import subvencionable: 47.244,60 €

Puntuació: 72,17 punts

Import atorgat: 25.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-32/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Estudi Zero Teatre

Objecte de la sol·licitud: VI Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu (VI MITIA)

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 45.120

Puntuació: 40,3 punts

Import atorgat: 14.438,40 €

 

Número d'expedient: FF-33/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Circ Bover, SL

Objecte de la sol·licitud: 6è Festival de Circ d'Alcúdia Circaire

Import sol·licitat: 40.000,00 €

Import subvencionable: 53.217,89 €

Puntuació: 87,3 punts

Import atorgat: 37.252,52

 

Número d'expedient: FF-44/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Alcem el CINE

Objecte de la sol·licitud: 6è Festival de Teatre Visual de Sineu Cíclop

Import sol·licitat: 20.000,00

Import subvencionable: 29.487,52

Puntuació: 67,3 punts

Import atorgat: 15.923,26 €

 

Línia per a projectes multidisciplinaris

Número d'expedient: FF-04/2021

Modalitat: projectes multidisciplinaris (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Tal i Tal

Objecte de la sol·licitud: Festival Pedra Viva

Import sol·licitat: 15.000,00 €

Import subvencionable: 51.050,26 €

Puntuació: 67,5 punts

Import atorgat: 15.000,00 €

 

Línia per a les arts visuals

Número d'expedient: FF-027/2021

Modalitat: arts visuals (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Art Palma Contemporani

Objecte de la sol·licitud: 25è aniversari de la Nit de l'Art 2021

Import sol·licitat: 10.000 €

Import subvencionable: 15.6000 €

Puntuació: 93

Import atorgat: 10.000 €

 

Línia per a la literatura, el còmic i la il·lustració

Número d'expedient: FF-39/2021

Modalitat: literatura, còmic i il·lustració (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Clúster de Còmic i Nous Mèdia

Objecte de la sol·licitud: Festival Internacional de Còmic de Mallorca, Còmic Nostrum: El Còmic i la Ciència

Import sol·licitat: 10.000 €

Import subvencionable: 29.811,18 €

Puntuació: 97,75 punts

Import atorgat: 10.000,00 €

 

Número d'expedient: FF-43/2021

Modalitat: literatura, còmic i il·lustració (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Associació Cultural Lluna de Juny

Objecte de la sol·licitud: Festival de Poesia Lluna de Juny

Import sol·licitat: 20.000 €

Import subvencionable: 21.193,60 €

Puntuació: 79,25 punts

Import atorgat: 13.351,97 €

Línia per a les jornades i trobades de la cultura i/o ciència

Número d'expedient: FF-29/2021

Modalitat: jornades i trobades de cultura i/o ciència (fires i festivals)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Trobades Literàries Mediterrànies

Objecte de la sol·licitud: Trobades i Premis Mediterranis Albert Camus

Import sol·licitat: 8.000 €

Import subvencionable: 75.315,93 €

Puntuació: 61 punts

Import atorgat: 8.000,00 €

 

ANNEX 2

Subvencions denegades

Línia per a la música

Número d'expedient: FF-05/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: MediaDavid Produccions and Management, SLU

Objecte de la sol·licitud: Contrast Mallorca

Motiu: no compleix els requisits detallats al punt 1.4 de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-16/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: DENEGAT (no obté la puntuació mínima)

Sol·licitant: Bernat Queglas Torelló

Objecte de la sol·licitud: festival commemoratiu del 230è aniversari de la mort de Mozart

Puntuació: 32,3 punts

 

Número d'expedient: FF-22/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Associació Música Modal a Cardedeu

Objecte de la sol·licitud: Festival Labyrinth

Motiu: no compleix els requisits detallats al punt 1.2 de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-24/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: RENÚNCIA

Sol·licitant: Tupac Amarú Peralta Otero

Objecte de la sol·licitud: III Festival Sonam Balears. XVI Sonam Llatinoamèrica

 

Número d'expedient: FF-28/2021

Modalitat: música (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Centre Cultural de Sant Carles

Objecte de la sol·licitud: XXIV Festival Internacional de Música d'Eivissa 2021 i XXIV Concurs Internacional de Piano d'Eivissa 2021

Motiu: no compleix els requisits detallats al punt 1.4 de la convocatòria

 

Línia per a l'audiovisual

Número d'expedient: FF-19/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Associació Ibizacinefest

Objecte de la sol·licitud: Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa, Ibizacinefest

Motiu: no s'ha esmenat dins el termini establert

 

Número d'expedient: FF-41/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: El Obrador de lo Real, SL

Objecte de la sol·licitud: 3r MajorDocs, Creative Documentary Film Fest

Motiu: sol·licitud entrada fora de termini

 

Número d'expedient: FF-42/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Associació Surf y Sostenibilidad

Objecte de la sol·licitud: festival audiovisual sobre el surf i el medi ambient

Motiu: no s'ha esmenat dins el termini establert

 

Número d'expedient: FF-47/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: DENEGAT (no obté la puntuació mínima)

Motiu: memòria presentada fora de termini

Sol·licitant: Victòria Aida Pericas Duran

Objecte de la sol·licitud: 2n Festival Conofest

Puntuació: 0

 

Número d'expedient: FF-48/2021

Modalitat: audiovisuals (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB)

Objecte de la sol·licitud: Cinema Lliure a la Biblioteca

Motiu: no compleix els requisits detallats al punt 1.2 de la convocatòria

Línia per a les arts escèniques

Número d'expedient: FF-31/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Associació Gambaru

Objecte de la sol·licitud: Festival de Dansa Contemporània i Creació a Sant Lluís

Motiu: no compleix els requisits establerts al punt 1.4 de la convocatòria

Número d'expedient: FF-40/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Como Está Wally Producciones y Management, SL

Objecte de la sol·licitud: XII FesJajá, Festival de l'Humor

Motiu: no compleix els requisits establerts al punt 1.4 de la convocatòria

 

Número d'expedient: FF-46/2021

Modalitat: arts escèniques (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Associació Acirkaos

Objecte de la sol·licitud: 9è Festival de Circ Acirkaos 2021

Motiu: entrada de la sol·licitud fora de termini

Línia per a les arts visuals

Número d'expedient: FF-025/2021

Modalitat: arts visuals (fires i festivals)

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Mario González Cancela

Objecte de la sol·licitud: projecte «The New Situation Magaluf 2021»

Motiu: no compleix els requisits establerts al punt 1.2 de la convocatòria