Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 123194
Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Per a la planificació del curs 2021-2022, el 8 de juny de 2021 es va publicar, en el BOIB núm. 76, la Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022, que donava instruccions als centres educatius per prevenir els contagis de COVID-19.

2. Aquesta Resolució indicava que els protocols d'actuació s'haurien de revisar segons l'evolució de la pandèmia, d'acord amb el que establissin les autoritats sanitàries en cada moment.

3. A partir dels canvis proposats per les autoritats sanitàries referides a les actuacions que s'havien de dur a terme davant l'aparició de casos de COVID-19 als centres educatius no universitaris, es varen publicar dues modificacions de la Resolució conjunta de 4 de juny. La primera era del 10 de setembre de 2021 (BOIB núm. 128, de 16 de setembre) i la segona, d'1 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 136, de 5 d'octubre).

4. A hores d'ara, les dades de seguiment evidencien que la pandèmia de COVID-19 es troba en fase de remissió a les Illes Balears. La vacunació ha demostrat la seva eficàcia, tant per prevenir el contagi com per reduir-ne els efectes i la capacitat de contagiar si es produeix. Les diverses campanyes de vacunació, adreçades primer als professionals dels centres, posteriorment als alumnes a partir dotze anys i finalment als infants de més de cinc anys, han permès d'ampliar l'espectre de protecció als centres educatius.

5. Malgrat això, no es pot donar encara per finalitzada la pandèmia de COVID-19 i, en conseqüència, no es poden deixar de banda les mesures de prevenció del contagi, ja que el risc continua i hi ha col·lectius especialment vulnerables a la malaltia que cal protegir.

Ara bé, aquesta situació sí que permet revisar el conjunt de les mesures aplicades als centres educatius i reduir-les a un mínim d'exigències indispensable per garantir la protecció de tots els membres de la comunitat educativa. Aquestes mesures han de ser paral·leles a les que s'apliquen al conjunt de la població en altres àmbits.

6. La Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut va publicar el 3 de març de 2022 l'acord pel qual s'eliminava la recomanació de quarantena a tots els contactes estrets de COVID-19 en l'àmbit comunitari i aconsellava dirigir les actuacions cap a la recomanació de mesures preventives que serveixin per protegir la població més vulnerable.

7. L'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s'estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19 (BOIB núm. 31, d'1 de març), que substitueix el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 que es va aprovar mitjançant l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s'aproven el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre), determina que s'han de mantenir les mesures de prevenció bàsiques per fer front a la COVID-19 a partir del moment de publicació i que se centren en l'ús obligatori de la mascareta en espais interiors oberts al públic, el manteniment de les distàncies interpersonals en tots els supòsits en què sigui possible o que l'activitat desenvolupada no ho faci incompatible, les mesures d'higiene personal, la ventilació correcta dels espais interiors oberts al públic i la promoció de la vacunació i de les activitats a l'aire lliure.

8. L'apartat 10 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 determina que als centres educatius no universitari s'han d'aplicar les indicacions que apareixen en la Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 ja esmentada, modificada per les resolucions conjuntes del conseller d'Educació d'Educació i Formació Professional i de la Consellera de Salut i Consum de 10 de setembre de 2021 i d'1 d'octubre de 2021, així com les que es puguin dictar amb posterioritat.

9. S'ha de tenir en compte que les mesures que apareixen en la Resolució esmentada són més restrictives que les que recull l'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 per a la població general.

10. Per això, i per tot el que s'ha exposat, es considera necessari dictar una nova Resolució que deixi sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 ja esmentada anteriorment i les seves modificacions posteriors i que estableixi per als centres educatius les mesures que són d'aplicació a la població general.

11. En data 7 de març de 2022, el director general de Planificació, Ordenació i Centres i la directora general de Salut Pública i Participació proposen aprovar les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i deixar sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d'1 d'octubre de 2021.

Fonaments de dret

1. L'article 43.2 de la Constitució espanyola de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de desembre), el qual estableix que és competència dels poders públics tutelar la salut pública a través de les mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris, i indica que la llei ha d'establir els drets i deures de tothom en aquest punt.

2. L'article 27 de la Constitució espanyola, el qual reconeix el dret universal a l'educació.

3. L'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

4. L'article 30.48 i el 31.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, els quals estableixen la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria sanitària.

5. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

6. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

7. L'article 51 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de 22 d'abril), el qual estableix que l'Administració sanitària, en l'exercici de les seves competències, ha d'adoptar les mesures adequades d'intervenció provisionals davant situacions de risc per a la salut col·lectiva. Les mesures i actuacions que s'ordenin amb caràcter obligatori i d'urgència o necessitat s'han d'adaptar als criteris expressats en la Llei orgànica 3/1986, de mesures especials en matèria de salut pública (BOE núm. 102, de 29 d'abril).

8. La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 76, de 30 de març).

9. El Reial Decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 34, de 9 de febrer).

10. L'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s'estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19 (BOIB núm. 31, d'1 de març).

11. El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

12. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

13. Els articles 8.6 i 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

Per tot això, d'acord amb la proposta formulada conjuntament per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de Salut Pública i Participació amb data 7 de març de 2022, dictam la següent

Resolució

1. Deixar sense efectes:

a) La Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.

b) La Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.

c) La Resolució conjunta del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum d'1 d'octubre de 2021 per la qual es modifiquen les resolucions conjuntes del conseller d'Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 i de 4 de juny 2021 per les quals s'aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022.

2. Determinar que als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'han d'aplicar les mesures de prevenció bàsiques per a la població general recollides en el Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s'estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19, que, en essència, són:

  • La higiene freqüent de mans.
  • La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
  • La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.
  • L'ús de mascareta en els espais interiors.
  • La preferència dels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
  • La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

3. Establir que el pla de contingència dels centres educatius no universitaris es mantindrà vigent pel que resta del curs 2021-2022 en tot allò que no es contradigui amb aquesta Resolució i les mesures contingudes en el Pla de Mesures Front a la COVID-19 esmentat en el punt anterior.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè comenci a produir efectes a partir de la data de publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional o la consellera de Salut i Consum en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3 /2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 8 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

La consellera de Salut i Consum

Patricia Gómez i Picard