Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 122915
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 7 de març de 2022 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les subvencions d’aquesta convocatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 8 de juliol de 2021, el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) dictà la Resolució per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 93, de 13 de juliol de 2021).

2. La comissió avaluadora corresponent a la convocatòria de subvencions a què es fa referència, d'acord amb el punt 11, es va reunir els dies 22 i 27 de desembre de 2021 per revisar i valorar les 7 sol·licituds presentades dins el termini establert.

3. El 28 de desembre de 2021, d'acord amb el punt 13.3 de la convocatòria, l'instructor va formular la Proposta de resolució de concessió de les subvencions, la qual es va publicar el mateix dia al web de l'IEB.       

4. No s'ha presentat cap al·legació a la Proposta de resolució esmentada.       

5. Mitjançant la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 22 de febrer de 2022 (BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022), el crèdit que es va assignar inicialment a la convocatòria, 100.000 €, s'ha incrementat en 37.000 €, per la qual cosa el crèdit d'aquesta convocatòria finalment és de 137.000 €, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB per a l'any 2021.       

6. Atès que la resolució de concessió de les subvencions es dicta dins l'any 2022, cal ampliar el termini de pagament de les despeses, al qual es fa referència en els punts 7.2 i 19.2 de la convocatòria, per no causar indefensió als interessats. Així mateix, per tal d'agilitzar la tramitació de la justificació de les despeses, es fa necessari modificar el punt 19.3 de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 93, de 13 de juliol de 2021).

2. L'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).       

5. El Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE núm. 289, d'1 de desembre de 2012).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir subvencions per un import total de 135.786,44 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex.       

 

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB, amb els imports que es detallen en l'annex.        

3. Ampliar el termini de pagament de les despeses previst en el punt 7.2 de l'annex 1 de la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 8 de juliol de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a centres de creació artística establerts en el territori de les Illes Balears durant l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19. El punt 7.2 esmentat queda redactat de la manera següent:

L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre l'1 de desembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021, com a màxim. Les factures han de ser emeses i pagades entre l'1 de desembre de 2020 i el 28 de febrer de 2022.       

4. Modificar, en relació amb el punt anterior, el punt 19.2 de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:       

No tenen la consideració de justificants de la despesa subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets abans de l'1 de desembre de 2020 o després del 28 de febrer de 2022.

5. Modificar el punt 19.3 de la convocatòria, que queda redactat de la manera següent:       

La justificació de l'activitat subvencionada s'ha de dur a terme amb la presentació del compte justificatiu mitjançant el model normalitzat (annex 6), juntament amb la documentació següent:       

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de l'ajuda, amb la indicació de les despeses objecte de l'ajuda. Així mateix, ha de contenir tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.        

b) Una memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable al web http://www.iebalearics.org) del cost de les activitats o despeses objecte de la subvenció, degudament signada pel beneficiari, que ha de contenir el següent:       

 — Una relació classificada de les despeses de la sol·licitud, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. Si escau, s'han d'indicar les desviacions que es produeixin respecte al pressupost inicial. Només es tenen en compte els conceptes imputats al pressupost presentat amb la sol·licitud.

 — La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes incorporats a la relació classificada de les despeses esmentada abans. 

 — Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.       

La memòria econòmica justificativa, a més, s'ha de trametre a l'adreça justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul, el qual es pot descarregar del web http://www.iebalearics.org.       

c) Les factures, que, tant si són completes com si són simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la seva correspondència amb la despesa objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.       

No s'admeten les factures que no desglossin amb detall els serveis contractats.       

No s'accepten els tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.       

d) Es considera documentació justificativa per acreditar el pagament els extractes bancaris o d'altres documents equivalents que permetin seguir una pista d'auditoria adequada. A aquest efecte, es considera documentació justificativa per acreditar el pagament de manera suficient:       

— En el cas que es tracti de transferències, l'ordre de transferència i l'extracte bancari en què es carregui en compte el pagament. Les ordres de transferència han d'incloure la identificació de la persona beneficiària i la de l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser la persona beneficiària de l'ajut i hi ha de constar el seu NIF i la denominació social. Així mateix, les ordres de transferència han d'indicar el concepte amb què s'ordena el pagament i la remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre la despesa i el pagament.

— En el cas que es tracti de pagaments agrupats, l'extracte bancari, així com el desglossament de cadascun dels pagaments inclosos en la tramesa.

— En el cas de pagament mitjançant un xec nominatiu, un pagaré, lletres de canvi o similars, el beneficiari ha d'aportar una còpia del document i una còpia de l'extracte bancari que acrediti el càrrec.

— No s'accepta cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu o en espècie. — No s'accepta cap justificació de pagament per compensació.       

e) Si escau, cinc (5) exemplars dels materials gràfics i/o fonogràfics editats amb motiu de l'activitat subvencionada.       

6. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (3 de març de 2022)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

 

ANNEX Subvencions concedides

Número d'expedient: CC-1/2021

Estat: ATORGAT 

Sol·licitant: Centre Cultural Casa Planas

Objecte de la sol·licitud: Centre d'Investigació i Cultura Contemporània

Import sol·licitat: 30.000 €

Import subvencionable: 56.634,00 €

Puntuació: 92 punts

Import atorgat: 30.000 €

 

Número d'expedient: CC-2/2021

Estat: ATORGAT 

Sol·licitant: Associació Alcem el CINE

Objecte de la sol·licitud: Centre d'Investigació Escènica de Sineu

Import sol·licitat: 30.000 €

Import subvencionable: 68.957,00 €

Puntuació: 100 punts

Import atorgat: 30.000 €

 

Número d'expedient: CC-3/2021

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Estudi Zero Teatre

Objecte de la sol·licitud: residències al centre de creació del Teatre Sans

Import sol·licitat: 20.000 €

Import subvencionable: 23.280,00 €

Puntuació: 78 punts

Import atorgat: 14.433,60 €

 

Número d'expedient: CC-4/2021

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: La Fornal d'Espectacles de Ferro, SLU

Objecte de la sol·licitud: residència de quatre projectes de creació

Import sol·licitat: 5.208,00 €

Import subvencionable: 5.766,00 €

Puntuació: 63 punts

Import atorgat: 2.883 €

 

Número d'expedient: CC-5/2021

Estat: ATORGAT 

Sol·licitant: EiMa Creació Associació Cultural

Objecte de la sol·licitud: projecte de centre de creació a Maria de la Salut

Import sol·licitat: 24.105,00 €

Import subvencionable: 43.530,00 €

Puntuació: 90 punts

Import atorgat: 24.105,00 €

 

Número d'expedient: CC-6/2021

Estat: ATORGAT 

Sol·licitant: Associació Cultural Es Far

Objecte de la sol·licitud: centre de creació Casa d'Artistes

Import sol·licitat: 12.350,00 €

Import subvencionable: 13.874,18 €

Puntuació: 82 punts

Import atorgat: 9.156,84 €

 

Número d'expedient: CC-7/2021

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Swing Tap Mallorca, Associació Cultural

Objecte de la sol·licitud: centre de creació Swing Tap Mallorca

Import sol·licitat: 30.000,00 €

Import subvencionable: 54.800,00 €

Puntuació: 58 punts

Import atorgat: 25.208 €