Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 119138
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 14 de febrer de 2022, relatiu a la convocatòria d’ajuts CARB 2021-2022 (aprovació bases i convocatòria) (exp. 3211-2021-000001)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El Consell Executiu de dia 13 de desembre de 2021 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular de Menorca (PES) del CIM per a l'any 2022 (BOIB núm. 8 de 13 de gener de 2022). El PES estableix la previsió de l'activitat subvencionadora en la línia de foment d'activitats d'interès general, dins el marc normatiu establert per a la concessió de subvencions. Una de les línies de subvenció incloses en aquest PES és el Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB).

2. La documentació presentada al programa MaB de la UNESCO per tal d'aconseguir la declaració de la totalitat de l'illa de Menorca com a reserva de biosfera inclou, en el tom V, l'anomenat Contracte Agrícola de la Reserva. L'agricultura de Menorca ha generat un paisatge de mosaic tradicional i una gran biodiversitat associada a aquest.

3. Del paisatge i de la biodiversitat se'n beneficia tota la societat, i els agricultors, amb una gestió sostenible del territori, contribueixen a mantenir i millorar aquest valuós paisatge tradicional.

4. L'economia de Menorca està íntimament lligada al fenomen turístic i un dels seus principals atractius és el paisatge rural.

5. Per tal de garantir la preservació del medi rural de Menorca es fa imprescindible que els agricultors rebin compensacions econòmiques, i així compensar la seva inestimable contribució a la conservació del medi natural de l'illa.

6. Tot i la gran contribució que fan els agricultors en el manteniment del paisatge i la biodiversitat com a externalitat positiva a la seva activitat, amb aquesta convocatòria es proposen una sèrie de mesures o compromisos que contribueixen, encara més, a la preservació del medi natural, el paisatge i la cultura rural de Menorca.

7. Aquests ajuts tenen per finalitat compensar els titulars de les explotacions agroramaderes per la seva contribució a la recuperació i al manteniment de la biodiversitat i del paisatge rural tradicional, d'alt valor ambiental i cultural. Les compensacions per als titulars de les explotacions estan en funció de les actuacions no productives.

8. Aquestes ajudes es concedeixen d'acord amb el Reglament UE núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de desembre de 2013), modificat pel Reglament UE núm. 2019/316 de la Comissió, de 21 de febrer de 2019.

9. L'anàlisi del cost-benefici de l'execució del projecte, en termes monetaris, ens demostra que el cost de la realització de les actuacions és molt superior a la inversió global que es proposa realitzar el Departament d'Economia i Territori amb l'aprovació de la convocatòria del CARB. Per una altra part, també s'ha de tenir en compte el gran impacte mediambiental afegit i que és difícilment quantificable en termes econòmics.

Ens trobam, per tant, davant un projecte que és viable i avantatjós per a Menorca i que té un benefici superior al cost de la inversió escomesa pel Consell Insular de Menorca.

10. El pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'any 2022 compta amb un crèdit per un import total de 900.000 € per donar suport a la convocatòria del CARB 2021/22, de les següents partides:

Partida

Denominació

Import

5.41200.7805400

Convocatòria Contracte Agrari Reserva de Biosfera

810.000€

6.17200.7805400

90.000€

Total

 

900.000€

 

Les compensacions per als titulars de les explotacions estaran en funció de les actuacions no productives dutes a terme des de dia 1 de setembre de 2021 fins a dia 31 d'agost de 2022.

11. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, reunit en sessió de caràcter ordinari de dia 5 de juliol de 2021, va aprovar la convocatòria corresponent a l'any 2021 del CARB, que s'havia de regir per les bases dels ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB), aprovades pel Consell Executiu de dia 19 de març de 2018 i publicades en el BOIB núm. 76 de 21 de juny de 2018, amb una sèrie de substitucions.

Aquestes ajudes es van aprovar d'acord amb el Reglament (CE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. La normativa preveu que abans de la publicació de la convocatòria per part dels estats membres, s'ha de notificar a la Comissió Europea per tal que aquesta informi sobre la legalitat de l'ajut i, si s'escau, publiqui la informació comunicada a la pàgina web de la Comissió amb el seu número d'identificació. Les ajudes comunicades no van obtenir el número de registre pertinent i, per tant, no es va poder remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La base 4 de les bases aprovades pel Consell Executiu de dia 5 de juliol de 2021 diu que les subvencions que es regeixen per aquestes bases són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

12. El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, reunit en la sessió de caràcter ordinari de dia 21 de setembre de 2020, va aprovar la convocatòria de l'any 2020 dels ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (BOIB núm. 194 de 12 de novembre de 2020).

L'acord de concessió i modificació d'aquesta convocatòria es va tramitar per acord de Consell Executiu de dia 12 d'abril de 2021 (BOIB núm. 67 de 22 de maig de 2021). Els beneficiaris d'aquests ajuts van ser 185. Alguns dels beneficiaris han presentat la justificació de la totalitat de l'ajut concedit i han complert així amb els requisits que exigien les bases. S'està tramitant l'expedient de revocació corresponent als beneficiaris que no van justificar l'ajut en la seva totalitat.

Atesa la proposta del conseller executiu del Departament d'Economia i Territori,

El Consell executiu, per unanimitat dels sis membres presents (senyor Maria Ballester, senyora Torrent Bagur, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora Gomis Luís i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta els acords següents:

Primer. Deixar sense efecte l'acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, reunit en sessió de caràcter ordinari de dia 5 de juliol de 2021, en relació amb l'aprovació de la convocatòria corresponent a l'any 2021 del CARB, que s'havien de regir per les bases dels ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB), aprovades pel Consell Executiu de dia 19 de març de 2018 i publicades en el BOIB núm. 76 de 21 de juny de 2018, amb una sèrie de substitucions.

Segon. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels ajuts del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB 2021-22) i els seus annexos, que s'acompanyen a la present proposta.

Tercer. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l'any 2021/22, que es regirà per les bases a què fa referència el punt anterior, d'acord amb les condicions següent:

a. Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari:

 

Quantia màxima

5.41200.7805400 Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera 2022

810.000 €

6.17200.7805400 Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera 2022

90.000 €

TOTAL CRÈDIT GLOBAL CONVOCATÒRIA

900.000 €

L'import màxim que es destina la convocatòria únicament podrà ampliar-se, sens necessitat de nova publicació, en el supòsit d'aportacions expresses de tercers per a contribuir al finançament de l'objecte de la convocatòria i que s'hagin concretat posteriorment a la seva aprovació.

b. El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

c. La instrucció correspondrà a la senyora Helena Fonolleda Gómez, cap de negociat de Sa Roqueta i Tècnica del Departament d'Economia i Territori.

d. Aprovar la composició de la Comissió Avaluadora d'aquests ajuts:

- President: Josep Pastrana Huguet, conseller executiu del Departament d'Economia i Territori.

- Secretari/ària: un funcionari o una funcionària del Departament

- Vocals:

- Pilar Pons Goñalons, directora insular d'Economia

- Guillem Simó Bordoy, interventor del CIM

- Helena Fonolleda Gómez, cap de negociat de Sa Roqueta i Tècnica del Departament d'Economia i Territori

- Judith Aisa Garbayo, tècnica agrícola del Departament d'Economia i Territori

- Francisca Llabrés Riudavets, tècnica mitjana de gestió del Departament d'Economia i Territori

Quart. Remetre a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la present convocatòria, en els termes establerts en l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de forma prèvia a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

BASES QUE REGEIXEN LA CONCESSIÓ D'AJUTS DE MINIMIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER PROMOURE PRÀCTIQUES SOSTENIBLES A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE MENORCA (CARB 2021-22)

1. Objecte

1. L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes de minimis és establir compensacions per als titulars de les explotacions agroramaderes per la seva contribució a la recuperació i al manteniment de la biodiversitat i del paisatge rural tradicional, d'alt valor ambiental i cultural. Les compensacions per als titulars de les explotacions estaran en funció de les actuacions no productives dutes a terme des de dia 1 de setembre de 2021 fins a dia 31 d'agost de 2022.

2. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes que regula aquesta convocatòria és l'illa de Menorca.

3. Aquestes ajudes es concediran d'acord amb el Reglament UE núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de desembre de 2013), modificat pel Reglament UE núm. 2019/316 de la Comissió, de 21 de febrer de 2019.

4. Menorca és reserva de biosfera, i les reserves de biosfera tenen per funció la conservació i protecció de la biodiversitat, el desenvolupament econòmic i humà, la investigació i l'educació. A més, estan reconegudes com a àrees protegides per la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat, concretament en l'article 49 del capítol IV (Àrees protegides per instruments internacionals).

2. Finalitat

La finalitat d'aquests ajuts és reconèixer els serveis ambientals i culturals que genera l'activitat agrària i ramadera i crear externalitats positives a favor d'altres sectors, pel fet d'afavorir amb les seves bones pràctiques culturals la conservació de la biodiversitat i el paisatge rural tradicional, d'alt valor ambiental i cultural.

3. Requisits dels beneficiaris

1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que siguin titulars d'una explotació agrària i que es comprometin a millorar el valor paisatgístic, a reduir els possibles impactes sobre el medi ambient i el patrimoni natural, i compleixin els requisits següents:

a) L'explotació agrària ha de comptar amb un agricultor professional (AP) o un treballador agrari a jornada completa les rendes del qual provenguin en més del 50 % de les retribucions dineràries de l'explotació objecte d'ajuda.

- S'entén per AP la persona física que, essent titular d'una explotació agrària, obtengui com a mínim el 50 % de la seva renda total d'activitats agràries (inclou la transformació) o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l'activitat agrària no sigui inferior al 25 % de la seva renda total, i el volum de feina dedicat a activitats agràries i complementàries sigui igual o superior a la meitat d'una unitat de treball anual.

​​​​​​​- S'entén per activitats complementàries la transformació i venda directa de productes de l'explotació que una vegada elaborats no estiguin inclosos en l'annex 1 del TUE, la conservació de l'espai natural i protecció del medi ambient, les activitats agroturístiques, cinegètiques i artesanals relacionades amb l'explotació.

- La participació i presència del titular, com a conseqüència de l'elecció pública, en institucions de caràcter representatiu o en òrgans de representació de caràcter sindical, cooperatiu o professional, sempre que aquests estiguin vinculats al sector agrari.

b) L'activitat de l'explotació ha d'absorbir, com a mínim, 1 unitat de treball agrari (UTA). Per a les explotacions exclusivament de fruita, ha d'absorbir un mínim de 0,5 UTA (annex V).

c) L'explotació ha d'estar inscrita en el Registre interinsular agrari (RIA) i les dades que hi figuren s'empraran de base per calcular els requisits per poder sol·licitar el CARB (es comprovarà d'ofici).

d) Les explotacions que sol·licitin el CARB han de tenir com a màxim una càrrega ramadera d'1,5 unitats de bestiar major per hectàrea (UBM/ha) (annex V). S'aplicarà un coeficient reductor de l'ajuda en funció a la càrrega ramadera quan aquesta sigui superior a 1 UBM/ha de la manera que s'indica:

Càrrega ramadera (CR)

% reductor

Ajut a concedir

CR < o = 1 UBM/ha

0%

100%

1 UBM/ha < CR < 1,25 UBM/ha

10%

90%

1,25 < CR < 1,50 UBM/ha

20%

80%

e) Les explotacions ramaderes han de complir el pla de gestió de dejeccions ramaderes, en el qual s'han de tenir en compte el nombre i l'espècie del bestiar de l'explotació, les rotacions de les pastures, les hores d'estabulació, la distribució dels fems, etc. Aquest pla l'ha d'haver realitzat un tècnic competent (annex I) i s'ha de presentar en el moment de justificar l'ajut concedit, sempre que no s'hagi presentat anteriorment.

f) L'explotació es compromet a no utilitzar llavors transgèniques de blat dindi ni d'altres plantes en cap dels cultius que realitzi ni per destinar a l'autoconsum del bestiar, ni per venda, ni de forma experimental (annex I).

2. S'entén per titular d'una explotació agrària qualsevol persona física o jurídica, agrupacions de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que exploti agrícolament una o més finques rústiques.

S'entén per hàbitat fràgil o singular una part de l'ecosistema que ocupa una població d'animals o plantes que tenen un especial interès o que veu amenaçada la seva conservació. És el lloc en el qual es compleixen les condicions més importants perquè una espècie d'éssers vius hi pugui viure. Amb la conservació dels hàbitats fràgils o singulars es pretén preservar les espècies i conservar així la biodiversitat.

3. Els requisits prevists en el punt 1 d'aquest article s'han de complir prèviament a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantenir fins que acabi el termini de justificació dels ajuts. Només es pot presentar una sol·licitud per explotació i agricultor.

4. No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:

- Les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions que estableixen l'art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex II).

- Les persones físiques o jurídiques que, en el moment que l'òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria, no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració General de l'Estat i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.

(La Tresoreria del Consell Insular verificarà d'ofici el fet d'estar al corrent amb les obligacions tributaries del CIM.)

- Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d'ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 20.000 € (base 4.2)

- Les persones o entitats subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

 

4. Naturalesa de l'ajut de minimis i compatibilitat amb altres ajuts

1. Les subvencions que es regeixen per aquestes bases són de caràcter voluntari i eventual i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la Llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2. En virtut de la seva naturalesa específica, com ajuts de minimis, estan sotmeses al Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea de les ajudes de minimis en el sector agrícola, la qual cosa implica, entre altres coses, que el beneficiari final de l'ajuda no pot rebre, en els tres darrers exercicis fiscals, ajuts públics o d'ens privats finançats a càrrec de pressupost públics en concepte de minimis en la producció primària de productes agrícoles per un import superior a 20.000€.

3. L'obtenció concurrent d'ajudes atorgades per la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, o de pagaments de règims d'assegurament que cobreixin el mateix objecte o finalitats d'aquests ajuts, quan l'import total de les subvencions percebudes per cada beneficiari superi el cost de tota l'activitat subvencionable que s'hagi de desenvolupar, comportarà la reducció proporcional que correspongui en l'import de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, fins a ajustar-se a aquest límit.

4. El fet de rebre una subvenció implica l'obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i, per tant, l'entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o aportar fons propis.

5. Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar formalitzades electrònicament mitjançant el model normalitzat que s'adjunta com a ANNEX I d'aquestes bases i que es troba a la seu electrònica www.cime.es. Facultativament, i només en el cas de les persones físiques, es poden presentar presencialment d'acord amb el que estableix l'apartat 5 b d'aquesta base.

2. Amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

Documentació administrativa

a) Si és persona física, DNI i, si escau, el DNI del representant.

b) Si és persona jurídica, còpia de l'escriptura de constitució o modificació, dels estatuts o reglaments inscrits en el registre corresponent, del CIF de l'entitat i del DNI del representant.

c) Còpia del certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat per sol·licitar l'ajuda i designar representant, si escau.

d) Si es tracta d'una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sens personalitat jurídica, han de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi els DNI (quan siguin persones físiques) o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix, han de designar un únic representant i un únic domicili per a notificacions.

e) Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d'un altre.

f) Declaració de complir les bones pràctiques agràries i els requisits legals de gestió (inclosa en l'annex I).

g) Declaració responsable de complir els requisits que estableix l'art 10.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, d'acord amb el model que consta en l'annex II, signat per cada un dels sol·licitants.

h) Certificat en què consti que està al corrent de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat. Els beneficiaris poden autoritzar el Consell Insular de Menorca a comprovar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (inclòs en l'annex I).

i) Document de designació de compte bancari de l'empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s'ha de fer constar expressament.

Documentació específica

j) Còpia dels documents que acreditin la titularitat de l'explotació (si el titular ja està inscrit al RIA, es comprovarà d'ofici).

k) Vida laboral o certificat que acrediti estar d'alta com a agricultor professional de data posterior a la publicació de la convocatòria dels ajuts al BOIB, per tal de comprovar el compliment del requisit descrit en el punt 3.1 a. En cas d'assalariats agraris, s'haurà d'aportar també el contracte laboral.

l) Còpia de la documentació corresponent a la darrera declaració de renda efectuada o altra documentació adient per tal de comprovar el compliment del requisit descrit en el punt 3.1 a. En cas de persona jurídica, el certificat de retencions de l'empresa, el resum d'IVA i l'impost de societats.

m) Declaració en relació amb els ajuts de minimis rebuts en els tres darrers exercicis (annex IV).

n) En cas d'acollir-se a algun increment de la base 6:

 

a. Còpia de la documentació que acrediti si a l'explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari per un mínim de mitja jornada (6.2 a).

b. Còpia del certificat de la institució que hagi realitzat l'estudi previst en l'apartat (6.2 b).

c. Còpia del certificat de l'entitat amb la qual es tengui subscrit l'acord de custòdia o certificat expedit pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica -CBPAE- en cas d'agricultura ecològica (6.2 c).

d. Factures, factures proformes o pressupost dels cursos de formació o d'assessorament extern en temes de gestió agrícola o de gestió empresarial (6.3).

S'eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a, b, e i i quan ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s'ha de fer constar expressament en la sol·licitud.

3. D'acord amb l'art. 28.3 i l'art. 53 c de l'LPACAP, les persones interessades no tenen l'obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presentin (art. 28.7 de l'LPACAP).

D'acord amb l'art. 28.5 de l'LPACAP, excepcionalment, quan la rellevància d'un document de l'expedient aportat per l'interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada l'autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o de la informació original.

4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria, la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l'interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d'interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l'existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l'interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l'expedient l'oposició expressa a l'esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l'Administració el requereixi i que l'interessat el presti.

5. La sol·licitud i tota la documentació transcrita en el punt 2 de la base 5, s'han de presentar, dins del termini establert en la convocatòria, d'acord amb les indicacions següents:

a) Per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o a qualsevol altre registre electrònic dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada Llei 39/2015.

b) Facultativament la poden presentar presencialment, d'acord amb el que estableix l'art. 14.1 de l'LPACAP, les persones físiques, per tal de preservar el dret de comunicar-se amb l'Administració pública també per mitjans no electrònics, mitjançant el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (a la seu del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella) o a qualsevol altre registre i lloc dels establerts en l'article 16.4 de l'esmentada LPACAP.

Si algun subjecte obligat a fer la sol·licitud per mitjans electrònics presenta la sol·licitud presencialment, se'l requerirà per tal que l'esmeni mitjançant la seva presentació electrònica. A aquests efectes, i d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l'esmena.

6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s'entendrà que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l'article 68 de l'LPACAP.

6. Quantia de les ajudes i determinació de l'import de la subvenció

1. L'import de la prima que s'ha de percebre es computarà en virtut dels compromisos que adquireixi el beneficiari (vegeu punt 7).

2. La quantia base màxima per beneficiari és de 3.800,00 € per explotació. A aquesta base s'hi podrà sumar:

- Un 20 % si a l'explotació hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada completa.

- Un 5 % en el cas de la participació d'estudis amb administracions públiques o altres entitats que tenguin per objecte l'estudi, la reserva i l'anàlisi de temes relacionats amb finques de Menorca.

 

​​​​​​​- Un 15 % en el cas que el titular de l'explotació tengui subscrit un acord de custòdia de territori, siguin explotacions de producció ecològica o tenguin el distintiu de la marca Menorca Reserva de Biosfera.

3. En cas que el beneficiari realitzi cursos de formació o rebi assessorament per a la gestió de l'explotació, s'incrementarà l'import amb el cost d'aquests cursos o assessorament fins a un màxim de 500,00 € per explotació. L'import per hora d'assessorament o curs facturat no podrà superar els 40 €/h. Els increments de l'anterior punt 2 s'aplicaran a l'import base sense comptar els cursos de formació o assessorament. En cas d'assessorament que impliqui la realització d'analítiques de sòl, el cost d'aquestes analítiques podran computar-se dins els 500,00 €. El resultat d'aquestes s'haurà de remetre al CIM junt amb la factura.

En qualsevol cas, la quantia màxima no podrà superar l'import de 5.820,00 €.

7. Criteris de valoració

1. Els criteris de valoració per computar l'import de l'ajut estaran en funció dels compromisos que assumeixi el titular de l'explotació. Aquests compromisos tenen una incidència directa en la conservació del valuós paisatge rural, tant pel que fa als elements etnològics i a les construccions tradicionals, com a la conservació i millora de la biodiversitat.

Compromís

Actuació

Objectius

Descripció

Import

Mesures ambientals i paisatgístiques

Hàbitats fràgils o singulars

Protecció de l'hàbitat i l'entorn de l'hàbitat (15m) i dels torrents (5m).

 

- Manteniment biodiversitat

- Millor qualitat d'aigua (zones humides)

No llaurar ni l'hàbitat ni l'entorn.

No aportar-hi aigua de reg.

No emprar herbicides ni fitosanitaris.

 

400 €/hàbitat o torrent

Beurades

 

Ambientalitzar

Manteniment fauna auxiliar i biodiversitat

Beurades: compra i ambientalització de beurades de ciment:

Instal·lació de beurades noves i ambientalitzar-les mitjançant rampes per tal que en cas que qualque animal de la fauna auxiliar caigui a les beurades en pugui sortir, i afegint un punt d'aigua arran de terra

 

80% cost beurada sense IVA

 

100€ ambientalitzar

Control biològic

Control biològic

 

Confusió sexual

- Disminució de la contaminació sòl/aigües

- Manteniment biodiversitat i fauna auxiliar

Col·locació de trampes o mosquers per fer un control de les plagues per captura massiva o confusió sexual. Dins el preu s'han computat part del cost de les trampes, la matèria activa i les hores de feina per a la seva col·locació.

350 €/ha

 

350 €/ha

Voreres

Eixermar

- Millora del paisatge

- Millora del rendiment dels cultius

Eixermar la vegetació que creix damunt les parets mitjançant dalls, desbrossadores o motoserres. Retirada de la vegetació i eliminació d'aquesta mitjançant cremes o triturades.

 

2,5 €/m

Boscarrons

Neteja i poda

- Millora del paisatge

- Manteniment del mosaic agroforestal

- Manteniment de la biodiversitat

Esporgada inferior amb xerrac manual, motoserra o destral, de l'arbrat i la vegetació arbustiva, desbrossament de part del sotabosc.

 

2,00 €/m2

 

Barreres

Adquisició i col·locació

- Millora del paisatge

- Facilitat de gestió del bestiar

Comprar i col·locar barreres fetes d'ullastre, tradicionals de Menorca

 

60 % cost

sense IVA

Elements etnològics

Rehabilitar

Eixermar

Substitució de peces

- Millora del paisatge

- Facilitat de gestió del bestiar

Restaurar elements etnològics ubicats dins la finca.

 

 

60 % cost sense IVA

Varietats locals

Fruita

 

- Manteniment de la diversitat genètica

- Increment de la resistència a plagues i sequera

- Diversificació de la producció

Cultivar varietats de fruita de Menorca reconegudes al Banc de Llavors de Menorca i en la relació de varietats amb risc d'erosió genètica de les Illes Balears.

 

300 €/ha

Apicultura

Tenir casetes d'abelles (mínim 5)

- Millora de la pol·linització

- Diversificació de productes/mercat

Ubicar casetes d'abelles a les finques per afavorir la pol·linització. Les casetes poden anar a nom de l'explotació o d'un apicultor. En aquest cas, l'explotació ha de figurar com a ubicació a la cartilla de l'apicultor.

 

300 €

Incrementar l'alçada de tall del rostoll

Deixar rostoll alt

Manteniment fauna auxiliar i biodiversitat

Adaptar la sega a la fauna silvestre que cria als camps de cultiu

175 €/ha

Sembra de franges de pastures permanents amb flor

Sembra de pastures pluriennals

- Manteniment biodiversitat

- Manteniment del mosaic agroforestal

- Millor protecció contra plagues

Les superfícies sembrades amb les mescles no es podran pasturar fins que acabi el període de floració. Se sembrarà un mínim de 20 m d'ample pel llarg de la parcel·la.

200 €

Mesures per a la millora de gestió

Pastures dins marina

Control vegetació dins marines

- Facilitat de gestió del bestiar

- Manteniment biodiversitat

- Control risc incendis

Càrrega ramadera de la zona a pasturar entre 0,2 i 1,5 UBM/ha. Ha de comptar amb un punt d'aigua cada 10 ha i limitar la superfície a pasturar per tancaments o pastors elèctrics. No s'admeten pastures de bestiar caprí.

Adquisició de pastors elèctrics, alimentats o no per plaques solars, segons la ubicació.

 

70 €/ha

 

80 % pastor

Paret seca

restauració

- Millora paisatge

- Manteniment mosaic agroforestal

- Manteniment biodiversitat

Restaurar els enderrossalls de les parets seques existents. La paret nova no és subvencionable.

30 €/m2

Rotació cultius

“Tres sementers” amb un terç de lleguminosa obligatòria

- Millora en la gestió de pastures

- Manteniment del mosaic agroforestal

- Manteniment de la biodiversitat

- Millora de les condicions del sòl

- Millor protecció contra plagues

- Control de contaminació d'aigües

Fer rotació de conreus. La superfície dedicada a fer la rotació ha de tenir les característiques agrològiques apropiades tant per al cereal com per a la farratgera i la pastura (TA).

Es pagarà per hectàrea i tindrà dret a percebre l'ajuda tota la superfície que estigui dins la rotació escollida.

 

 

40 €/ha

Mesures en eficiència energètica

Elements etnològics hidràulics

Restaurar element

- Millora del paisatge

- Protecció contra l'erosió

- Millores en la gestió de l'aigua

Recuperar per al seu ús elements etnològics hidràulics. P. e. condicionar els aljubs per recuperar-ne l'ús per a emmagatzematge d'aigua.

 

80 % cost damunt factura sense IVA

Bombes solars d'extracció d'aigua

Compra i instal·lació

- Increment de l'eficiència energètica

- Millora en la gestió del bestiar

Compra i instal·lació de bombes d'extracció d'aigua que s'alimentin amb energia solar

 

80 % cost damunt factura sense IVA

Plaques solars tèrmiques

Compra i instal·lació

- Increment de l'eficiència energètica

Compra i instal·lació de plaques solars tèrmiques

 

80 % cost damunt factura sense IVA

Síquies

Neteja

Rehabilitació de murs

- Millora del paisatge

- Disminució del risc d'inundació

- Protecció contra l'erosió

Llevar terra i vegetació de síquies. L'import anirà en funció de l'amplada de la síquia:

Fins a 1 m d'amplada

Entre 1 i 2 m

Més de 2 m d'ampla

En cas de síquies paredades, s'incrementaran els imports en un 50 %.

 

5 €/m

7,5 €/m

10 €/m

 

Torrents*

Neteja

Rehabilitació de murs

 

 

Llevar terra i vegetació dels torrents seguint el pla de gestió realitzat per l'administració competent

20 €/m

*En cas de torrents de competència de l'Administració hidràulica de les Balears, cal tenir un certificat de col·laboració per poder-hi fer actuacions.

8. Despeses subvencionables. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable

1. D'acord amb l'establert en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és despesa subvencionable i, per tant, forma part del pressupost inicial del projecte que es presenti, la que respongui a la naturalesa d'aquest, sigui estrictament necessària per planificar, preparar, coordinar, executar i difondre el projecte i, estigui legalment justificada amb factures o altres documents que l'acreditin.

A més del compliment dels requisits establerts en aquesta base, només es pot considerar com a despesa realitzada i, per tant, subvencionable la que s'hagi pagat abans d'acabar el termini de presentació de la justificació de l'ajuda. En cas de les actuacions que no comportin despeses directa, la justificació s'ha de fer a través de l'informe previ. La forma d'acreditar aquest pagament i el termini per dur-lo a terme es regulen en la base dotzena (Justificació de les despeses). En aquest sentit, el lliurament al creditor d'un efecte mercantil garantit per una entitat financera o entitat asseguradora també té la consideració de despesa pagada.

2. No són despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

- Les despeses que no compleixin els requisits esmentats en l'apartat 1 d'aquesta base.

- Les despeses l'import de les quals s'hagi adquirit a un preu superior de mercat.

- Les despeses financeres, les d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d'administració específiques si no estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.

- Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i les despeses de procediments judicials.

- Les despeses relatives a menjars, refrigeris, serveis de menjars o altres de semblants.

3. Sobre la despesa subvencionable, s'han de tenir en compte les particularitats següents:

a) Quan l'import de la despesa subvencionable sigui superior a 15.000 euros (quantitat prevista en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per a la contractació menor), s'han de presentar tres pressuposts.

b) Quan el document justificatiu de la despesa s'hagi emès a través de mitjans electrònics, l'entitat beneficiària ha d'adjuntar una declaració responsable sobre el fet que l'import total d'aquests justificants o, si s'escau, la part que s'imputa a la subvenció, no s'ha utilitzat ni s'utilitzarà per justificar altres subvencions.

​​​​​​​​​​​​​​9. Acreditació prèvia de no inici

Per tal de comprovar que les actuacions per a les quals es demana l'ajut no s'han iniciat, juntament amb la presentació de l'annex VI i la ubicació dels compromisos, s'haurà de presentar una declaració jurada de no inici dels compromisos sol·licitats, i documentació gràfica georeferenciada que ho acrediti.

10. Comissió avaluadora dels ajuts

1. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre'n l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

2. La Comissió Avaluadora estarà integrada pels membres següents:

- President: el/la conseller/a executiu/va del l'àrea competent

- Secretari/ària: un funcionari o una funcionària del Departament de l'àrea competent

- Vocals:

 • Director/a insular de l'àrea competent
 • Interventor del CIM
 • Cap de negociat de Sa Roqueta
 • Tècnic/a agrícola del departament de l'àrea competent
 • Tècnic/a de grau mitjà de gestió del departament de l'àrea competent

11. Procediment i òrgans competents per a la resolució dels ajuts

1. Aquests ajuts s'han de concedir d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, igualtat, no discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

En el supòsit que el conjunt de sol·licituds amb dret d'ajuda superi l'import que es destina a aquesta convocatòria, tindran preferència en primer lloc les sol·licituds d'explotacions que contin amb un agricultor professional titular d'explotació o que tengui com a mínim el 50% de participació en la societat titular.

En cas d'empat es prorratejarà l'import restant entre les persones sol·licitants que resultin empatades.

2. L'inici de l'expedient s'efectuarà per mitjà de l'aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d'ara en endavant, BDNS) i es publicarà l'extracte de la convocatòria en Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS.

3. La instrucció correspon al personal tècnic del departament competent en matèria d'agricultura, que ha de realitzar d'ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució sobre la concessió dels ajuts.

4. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l'examen de l'instructor de l'expedient. Els sol·licitants ubicaran i fixaran els compromisos a executar a través d'un sistema d'identificació geogràfica amb la col·laboració, si s'escau, dels tècnics del departament de l'àrea competent. Aquests compromisos hauran de quedar definitivament fixats i ubicats en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la finalització del termini per presentar les sol·licituds d'ajuda. Si es detecten deficiències esmenables, s'han de notificar als afectats per tal que les esmenin en un termini màxim de deu dies comptadors des de l'endemà del dia que rebin la notificació.

5. La persona responsable de la instrucció ha d'elaborar un informe que acrediti, en cas de ser favorable, la legalitat de l'ajuda i el seu import, així com el compliment dels requisits establerts en cada convocatòria. També ha d'emetre una proposta prèvia de resolució per a la distribució dels fons entre els sol·licitants.

6. Un cop emès l'informe esmentat en el punt anterior, la Comissió Avaluadora examinarà la proposta de resolució, que ha d'anar acompanyada de l'expedient complet, i informarà sobre la proposta de resolució per a la distribució dels fons. Si alguna sol·licitud, segons l'informe emès per l'àrea competent, no compleix els requisits establerts, es proposarà de denegar l'ajut al sol·licitant.

7. Si el total dels ajuts que s'hauria de concedir és superior al crèdit disponible per aquesta convocatòria i que és de 900.000€, aquest es repartirà proporcionalment entre els sol·licitants, segons la quantia obtinguda. Les aportacions realitzades per els dos departaments del Consell Insular de Menorca formen una única borsa de crèdit pressupostari.

8. La concessió dels ajuts s'ha d'aprovar per acord del Consell Executiu a proposta del conseller executiu de l'àrea competent.

9. La resolució de l'expedient d'atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de concessió ha de determinar el nombre d'exercicis a què s'aplicarà la despesa i la quantitat màxima que s'ha d'aplicar a cada exercici.

10. Quan la quantia de l'ajut que resulti de l'informe previ sigui substancialment inferior a la sol·licitada, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud a fi d'ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

11. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de subvenció és de sis mesos comptats des del dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds. El silenci administratiu té caràcter desestimatori.

12. La resolució de l'expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la BDNS en compliment de l'art. 20.8 de l'LGS i el CIM la publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de notificació (art. 45.1 b de l'LPACAP)

12. Justificació i abonament dels ajuts

1. L'abonament de la prima global dels ajuts que es concedeixin a l'empara del CARB es farà efectiu quan s'hagin executat totes les accions objecte de subvenció, i es pagarà un cop els serveis tècnics del Departament de l'àrea competent en la matèria, hagin emès un informe de compliment final dels compromisos.

Si l'informe de compliment final dels compromisos que emetin els serveis tècnics del Departament de l'àrea competent en la matèria determina que no s'han complert totes les accions que constitueixen l'objecte de subvenció, només es pagarà la part executada, sense perjudici, si n'és el cas, de la tramitació del corresponent procediment de reintegrament segons el que disposen els articles 34.3.2, 37 i 42 de la Llei 38/2003, general de subvencions; l'article 89 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei anterior, i els articles 43 i 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i garantint en qualsevol cas el dret de l'interessat a l'audiència.

2. Les sol·licituds de pagament, que s'han de presentar d'acord amb el model que consta en l'annex III, han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Factura justificativa i comprovant de pagament en el cas de compromisos que es computin amb un percentatge damunt el cost sense IVA.

b) Pla de dejeccions ramaderes.

c) Documentació que acrediti les hores de formació, en cas d'escollir el compromís de formació.

d) Documentació que acrediti haver col·laborat en un estudi, si s'escau.

e) Factures i justificants de pagament dels cursos de formació o l'assessorament extern en temes de gestió agrícola o comercial

3. No es podrà pagar la subvenció si el beneficiari no està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

4. El termini màxim per justificar l'acompliment dels compromisos adquirits serà dia 31 d'agost de 2022, llevat que hi hagi causes excepcionals que ho impedeixin i que els beneficiaris han d'al·legar per escrit abans que acabi aquest termini. A la vista de l'anterior, el CIM podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts.

5. La justificació dels ajuts en els quals no s'auxiliï cap inversió s'efectuarà mitjançant informe d'execució favorable de l'àrea competent.

6. La justificació dels ajuts en els quals s'auxiliïn despeses d'inversió es farà mitjançant factures. Sens perjudici de l'anterior, els tècnics de l'àrea competent podran fer les comprovacions que considerin necessàries.

7. L'ajuda es pagarà en el moment que es comprovi que la justificació presentada s'ajusta als requisits que s'exigeixen en les bases de la convocatòria i d'acord amb les disponibilitats de tresoreria del CIM.

8. Les subvencions que es paguin a persones físiques restaran subjectes a retenció d'acord amb la normativa que regula l'impost sobre la renda de les persones físiques.

9. Si la documentació presentada fos incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies (art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

10. Si un cop transcorregut el termini establert per a la justificació, aquesta no s'ha presentat, s'ha de requerir el beneficiari perquè la presenti en un termini improrrogable de 15 dies. Aquest requeriment tindrà, així mateix, la consideració d'inici de l'expedient de revocació o reintegrament que correspongui.

11. Si la despesa justificada excedeix de l'import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost sol·licitat i subvencionat es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

12. El Consell Insular podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

13. Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris han de complir les obligacions següents:

1. Comunicar al CIM l'acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s'entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d'ençà que la concessió hagi estat publicada en el BOIB.

2. Realitzar l'activitat objecte de subvenció d'acord amb la concessió i en el termini establert a les bases.

3. Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar-ne la realització, en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de concessió dels ajuts.

4. Obtenir tots els permisos, les llicències i les inscripcions en els registres que siguin legalment o reglamentàriament exigibles.

5. Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l'obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa actuació.

6. Fer constar el logo del Consell Insular de Menorca en la realització de l'activitat subvencionada i participar en les mesures de difusió que dugui a terme el CIM. Fer constar el logotip de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca per a ser reconeguda com a patrimoni mundial per la UNESCO, en la realització de les activitats subvencionades. (sempre que la candidatura sigui vigent).

7. Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes han de mantenir l'activitat durant un termini mínim d'un any des de la data de presentació de la sol·licitud. En cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, s'ha de destinar el bé al fi concret pel qual se li ha concedit la subvenció durant un període de dos anys. En cas contrari, se'ls podrà exigir la devolució total o parcial de la subvenció abonada, més els interessos de demora, sens perjudici de la sanció que pugui correspondre per alteració de la finalitat per a la qual se'ls hagi concedit la subvenció.

8. Acreditar, quan el Consell Insular els ho sol·liciti, que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L'acreditació no serà necessària quan s'hagi autoritzat expressament el Consell Insular a consultar-ho.

9. Proporcionar la informació sobre l'activitat subvencionada que li requereixi el Consell Insular de Menorca.

10. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï el Consell Insular de Menorca i la resta d'organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

14. Control del compliment de les obligacions dels beneficiaris

1. Un cop efectuada la sol·licitud per formular el CARB, es durà a terme un control administratiu dels documents aportats per tal de verificar que són els exigits.

2. Tots els compromisos i les obligacions d'un beneficiari estaran sotmesos a control i inspecció dels tècnics de l'àrea competent del Consell Insular de Menorca.

3. Les activitats de control de les ajudes comprendran tant controls administratius com inspeccions sobre el terreny.

15. Revocació i reintegrament dels ajuts. Criteris de graduació de possibles incompliments

En el cas d'incompliment total o parcial de les obligacions dels beneficiaris d'aquests ajuts s'iniciarà l'expedient de revocació i consegüent reintegrament dels ajuts segons correspongui.

Pel que fa a la revocació i el reintegrament dels ajuts s'aplicaran els articles 43 i 44 del TRLS i la resta de normativa aplicable.

En el cas que no sigui procedent la revocació total de l'ajut concedit, es podrà aplicar un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l'esmentat incompliment.

Aquest percentatge s'ha de fixar amb l'informe previ de l'instructor i la notificació al beneficiari i s'ha de valorar en tot cas el grau d'incompliment.

Si l'entitat beneficiària ha complert de forma significativa les seves obligacions i si de la documentació presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s'han aconseguit les finalitats de l'ajut, es farà una revocació parcial de l'ajut, i consegüentment, es perdrà el dret de cobrament parcial de l'ajut, d'acord amb l'aplicació del criteri de gradació següent:

 • En cas que s'hagi executat totalment el projecte, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presenta deficiències perquè es inadequada, perquè no s'ajusta als requisits de les bases o perquè no s'ha executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable, l'import de revocació parcial de l'ajut ha de coincidir amb l'import de l'ajuda no justificada o justificada incorrectament.

 • En el cas que el beneficiari no justifiqui en termini l'import de la concessió atorgada, es minorarà la subvenció correctament justificada amb un 1 % per cada dia de retard.

 • Si el beneficiari no fa constar, de manera expressa, el suport del CIM i el logotip de la candidatura de la UNESCO, es minorarà en un 1 % l'import de la subvenció correctament justificada (sempre que la candidatura sigui vigent).

 • Si no es manté l'activitat durant un mínim d'1 any, es podrà exigir la devolució parcial de la subvenció abonada, més els interessos de demora, sens perjudici de la sanció que pugui correspondre per alteració de la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.

 • Si s'incompleixen les altres condicions de concessió de l'ajut s'ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l'aplicació d'un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l'incompliment. Aquest percentatge s'ha de fixar amb l'informe previ de l'instructor. La disminució segons la gravetat serà d'un 5 % per als casos lleus, d'un 10 % en casos greus i un d'15 % en casos molt greus.

En cas que l'import de la suma de l'ajut més la resta d'altres ajudes, subvencions, ingressos o fons propis que hagin finançat la realització del projecte superi el pressupost total d'execució d'aquest, l'import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que excedeixi del pressupost executat esmentat.

En el cas que s'hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària ha de reintegrar les quantitats rebudes que hagin esdevingut indegudes més l'interès de demora, el qual es comptarà des del pagament de la subvenció, total o parcial, fins a la data de resolució mitjançant la qual s'acordi el reintegrament.

Les quantitats que s'hagin de reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic i els és aplicable la via de constrenyiment.

L'obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que, si escau, siguin exigibles.

16. Infraccions i sancions

1. El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables és el que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. L'òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d'infraccions del que estableixen aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la Presidència del Consell Insular de Menorca, d'acord amb el que estableix l'art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d'octubre, de consells insulars

17. Comissió de Seguiment

1. Es podrà crear una comissió de seguiment d'aquesta convocatòria d'ajuts. La funció d'aquesta comissió de seguiment serà avaluar el compliment dels objectius del CARB, es reunirà entre l'aprovació de la convocatòria i dia 31 de desembre de l'any següent al de la convocatòria i elaborarà un informe. La Comissió de Seguiment vetllarà pel grau d'execució dels fons destinats al CARB.

2. La Comissió de Seguiment la integraran els membres següents, que seran nomenats pel conseller executiu de l'àrea competent.

- President: conseller/a de l'àrea competent

- Secretari: director/a de l'àrea competent

- Vocals:

a. Tres representants de les OPA de Menorca

b. Un/a representant d'una associació per a la defensa de la natura

c. Un/a representant d'ASHOME

d. Un/a representant de l'Institut Menorquí d'Estudis

e. Un/a tècnic/a de l'àrea competent del Consell Insular de Menorca

f. El/la director/a de l'Agència Reserva de Biosfera

18. Altres disposicions

1. Recursos administratius

Els acords del Consell Executiu pels quals s'aproven les bases i les convocatòries i es concedeixen o deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles d'interposar-hi recurs d'alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.

2. Normativa general aplicable

En tot allò no previst expressament en aquestes bases regeixen les disposicions que siguin aplicables al Consell Insular de Menorca en matèria de subvencions, especialment les contingudes en:

a. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

b. Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)

c. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d. Reglament UE núm. 1408/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola (Diari Oficial de la Unió Europea núm. L352, de 24 de desembre de 2013) i modificat per el Reglament UE núm. 2019/316 de la Comissió de 21 de febrer de 2019.

19. Tractament de dades de caràcter personal

1. En l'exercici de les competències atribuïdes al CIM i de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'únic destinatari de la informació aportada voluntàriament i responsable del tractament de les dades de les persones interessades és:

Consell Insular de Menorca. Direcció insular d'Economia

Pl. Biosfera, 5

07703 Maó

Tel. 971 356050

Delegat de protecció de dades: protecciodades@cime.es

2. La finalitat del tractament de les dades és gestionar la convocatòria d'ajuts del CARB per tal de compensar als titulars de les explotacions agroramaderes per la seva contribució a la recuperació i al manteniment de la biodiversitat i del paisatge rural tradicional, d'alt valor ambiental i cultural de Menorca.

3. Les dades que es tracten emanen de la informació identificativa, bancària, fiscal i de contacte facilitada per les persones interessades.

4. El temps d'ús de les dades és el termini de vigència d'aquest expedient de subvencions, i es conservaran segons la política de gestió documental o per motiu estadístic, sempre de forma descriptiva i agregada.

5. El CIM té legitimació per al tractament de les dades en l'exercici d'una missió d'interès públic i per consentiment exprés de les persones interessades. Les dades no se cedeixen a tercer aliens al CIM, llevat que siguin sol·licitades per les Forces i Cossos de Seguretat i organismes judicials o hagin de ser comunicades a altres entitats públiques per imperatiu legal.

6. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat davant el CIM (Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó) o a través de la Seu electrònica (seuelectronica.cime.es).

7. Si l'exercici dels drets esmentats no són degudament atesos, es pot presentar una reclamació davant el Delegat de protecció de dades del CIM (protecciodedades@cime.es) i davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid - Seu electrònica: sedeagpd.gob.es).

Consta a l'expedient:

- Annex I: Sol·licitud d'ajuts de minimis del CIM per promoure pràctiques sostenibles a les explotacions agràries de Menorca (CARB 2021-22) i aprovació de la convocatòria

- Annex II: Declaració responsable

- Annex III: Sol·licitud de pagament de l'ajuda concedida

- Annex IV: Declaració responsable d'altres ajuts de minimis rebuts

- Annex V: Taules de conversió per al càlcul de les UBM i UTA absorbides per una explotació amb sistema d'agricultura convencional i ecològica

- Annes VI: Detall dels compromisos de l'ajut de minimis del CIM

 

Maó, 25 de febrer de 2022

Per delegació de la presidenta El secretari del Consell Executiu Octavi Pons Castejón (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)