Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 123200
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de febrer de 2022 per la qual s’autoritza la jornada continuada al Col·legi d’Educació Infantil i Primària S’Olivera, de Santa Eulària des Riu, a partir del curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant el Decret 61/2004, de 2 de juliol, es va crear el Col·legi d'Educació Infantil i Primària (CEIP) S'Olivera, de Santa Eulària des Riu.

2. Mitjançant una ordre del conseller d'Educació i Cultura de 26 de maig de 2005 (BOIB núm. 85, de 4 de juny) es va disposar la posada en funcionament del CEIP S'Olivera per al curs 2005-2006.

3. El 17 de juliol de 2020, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, en resposta a la petició del centre, va autoritzar el canvi de jornada partida a jornada continuada per al curs 2020-2021, amb caràcter extraordinari i únicament mentre duràs l'estat d'excepcionalitat imposat per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

4. El 29 de juny de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, en resposta a la petició del centre, va procedir a autoritzar el canvi de jornada partida a jornada continuada per al curs 2021-2022, amb caràcter extraordinari i únicament mentre durassin les mesures establertes per fer front a la crisi sanitària ocasionada per al COVID-19.

5. En data 3 de novembre de 2022, el Consell Escolar del centre va aprovar, en sessió extraordinària, l'inici del procés de canvi de jornada. Durant els mesos de gener i febrer de 2022 es va dur a terme el procediment que marca la normativa vigent per a la modificació de la jornada escolar: constitució de la Junta Electoral, aprovació de les llistes del cens, constitució de la Mesa Electoral i, finalment, jornada electoral i elaboració de l'acta de les votacions.

6. Segons l'apartat segon de l'article quart de l'Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regula la jornada i l'horari escolar als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació especial (BOIB núm. 76, de 25 de juny), per modificar la jornada escolar es requereix una participació igual o superior al 50 % del cens i que aquesta modificació rebi el vot afirmatiu d'un 65 % o més dels votants.

7. El 14 de febrer de 2022, després d'haver finalitzat les votacions, la Mesa Electoral va certificar el recompte de vots i va determinar que la participació havia estat del 51,18 % i que el percentatge de vots a favor del canvi de la jornada havia estat del 83 %.

8. El 16 de febrer de 2022, es va convocar una sessió extraordinària del Consell Escolar per informar dels resultats de les votacions i iniciar el procés de canvi de la jornada escolar, a fi de passar de l'actual jornada continuada de caràcter excepcional per al curs 2021-2022 a una jornada continuada definitiva a partir del proper curs 2022-2023.

9. El 23 de febrer de 2022, la directora del CEIP S'Olivera va remetre a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres l'expedient complet del procés de canvi de la jornada escolar.

10. D'acord amb el que s'ha exposat en els punts anteriors, la participació va superar el 50 % del cens -en aquest cas, va ser d'un 51,18%-  i els vots a favor varen superar el 65 % -83 % de vots a favor. Per aquest motiu, el 25 de febrer de 2022, la cap del Departament de Planificació i Centres va emetre un informe favorable sobre l'autorització del canvi de la jornada escolar d'aquest centre, a fi de passar de l'actual jornada continuada provisional, atorgada per als cursos 2020-2021 i 2021-2022 mentre duràs l'estat d'excepcionalitat imposat per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, a una jornada continuada definitiva a partir del curs 2022-2023.

Fonaments de dret

1. El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària (BOIB núm. 120, de 5 d'octubre).

2. L'Ordre de 21 de maig de 2002 de la Conselleria d'Educació i Cultura, per la qual es regula la jornada i l'horari escolar als centres públics i als centres privats sostinguts amb fons públics d'educació infantil, d'educació primària i d'educació especial (BOIB núm. 76, de 25 de juny).

3. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar de manera definitiva la jornada continuada al CEIP S'Olivera, de Santa Eulària des Riu, amb codi de centre 07013048, a partir del curs 2022-2023.

2. Inscriure aquesta modificació en el Registre autonòmic de centres docents de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb efectes de dia 1 de setembre de 2022.

3. Comunicar aquesta Resolució a la direcció del CEIP S'Olivera i a la Direcció General de Personal Docent perquè en prenguin coneixement als efectes corresponents.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de febrer de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla