Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 122934
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 7 de març de 2022 per la qual es rectifica una errada detectada en la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 17 de setembre de 2021 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l’audiovisual de les Illes Balears per a l’any 2021, en el context de l’actual pandèmia de COVID-19, i es concedeixen les ajudes d’aquesta convocatòria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 17 de setembre de 2021, el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) va dictar la Resolució per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 130, de 21 de setembre de 2021). 

2. Les comissions avaluadores corresponents a les línies d'arts escèniques, música, literatura, còmic i il·lustració, arts visuals i audiovisual de la convocatòria d'ajudes a què es fa referència, d'acord amb el punt 10.2, es varen reunir els dies 15, 16, 17, 21, 23 i 28 de desembre de 2021 per revisar i valorar les sol·licituds presentades dins el termini establert. En total es varen presentar 103 sol·licituds, de les quals 16 corresponen a la línia d'arts escèniques; 18, a la línia de música; 14, a la línia de literatura, còmic i il·lustració; 18, a la línia d'arts visuals, i 37, a la línia d'audiovisual.

3. En data 29 de desembre de 2021, es va publicar al web de l'IEB la Proposta de resolució de concessió de les ajudes esmentades. Durant el termini de presentació d'al·legacions a aquesta Proposta de resolució, es varen rebre 10 al·legacions, de les quals se'n varen estimar 2.

4. En data 14 de febrer de 2022, es va modificar la Proposta de resolució esmentada i es va publicar al web de l'IEB. Durant el termini de presentació d'al·legacions a aquesta modificació de la Proposta de resolució, s'ha rebut una al·legació, que s'ha desestimat.

5. S'ha detectat una errada de transcripció en l'apartat I.1.1.1 de la convocatòria a què es fa referència, que, d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és procedent esmenar.

Fonaments de dret

1. La Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 17 de setembre de 2021 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 130, de 21 de setembre de 2021).

2. L'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, aprovats pel Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018; correcció d'errades: BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La disposició addicional primera del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

5. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i concedir ajudes per un import total de 489.125 € a favor dels beneficiaris que s'inclouen en l'annex 1.

2. Autoritzar i disposar la despesa a favor dels beneficiaris que figuren en l'annex 1, amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'IEB, amb els imports detallats en l'annex esmentat. 

3. Denegar la concessió d'ajudes a les sol·licituds que s'inclouen en l'annex 2.

4. Rectificar l'errada detectada en el punt I.1.1.1 de l'annex 1 de la Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 17 de setembre de 2021 per la qual es convoquen ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19, en els termes següents:

On hi diu:

Aquestes ajudes estan destinades al foment de la creació de textos teatrals originals, inèdits i de nova creació escrits en llengua catalana, amb una extensió mínima de 30.000 paraules. 

Hi ha de dir:

Aquestes ajudes estan destinades al foment de la creació de textos teatrals originals, inèdits i de nova creació escrits en llengua catalana, amb una extensió mínima de 8.000 paraules. 

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (7 de març de 2022)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Miquel Company Pons

 

Annex 1

Ajudes concedides

I. Ajudes a la creació en l'àmbit de les arts escèniques

I.1. Ajudes a la creació de textos teatrals

Número d'expedient: CREA-6/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Rafel Brunet Guerrero

Objecte de la sol·licitud: text teatral Foners

Puntuació del projecte: 50

Puntuació de la trajectòria artística: 8

Puntuació total: 58

Import atorgat: 8.155 € 

 

Número d'expedient: CREA-7/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Sergio Baos Relucio

Objecte de la sol·licitud: text teatral amb tres generacions de dones sobre l'abandó i la solitud

Puntuació del projecte: 71

Puntuació de la trajectòria artística: 12

Puntuació total: 83

Import atorgat: 8.155 €

 

Número d'expedient: CREA-8/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Salvador Oliva Suau

Objecte de la sol·licitud: text sobre l'encàrrec de la Fundació March a un historiador perquè escrigui la seva història

Puntuació del projecte: 45

Puntuació de la trajectòria artística: 9

Puntuació total: 54

Import atorgat: 4.097,50 € 

 

Número d'expedient: CREA-9/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Rafael Gallego Porras

Objecte de la sol·licitud: text teatral Una platja tan enfora

Puntuació del projecte: 52

Puntuació de la trajectòria artística: 11

Puntuació total: 63

Import atorgat: 8.155 €

 

Número d'expedient: CREA-11/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Concha Vidal de Valicourt

Objecte de la sol·licitud: projecte Aquest és el meu cos

Puntuació del projecte: 47

Puntuació de la trajectòria artística: 7

Puntuació total: 54

Import atorgat: 4.097,50 €

 

Número d'expedient: CREA-65/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: La Fornal d'Espectacles de Ferro, SLU

Objecte de la sol·licitud: text teatral L'escriptora J

Puntuació del projecte: 62

Puntuació de la trajectòria artística: 12

Puntuació total: 74

Import atorgat: 8.155 €

 

Número d'expedient: CREA-84/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Maria de Lluc Portas Miguel Gomara

Objecte de la sol·licitud: text Mudanzas Portas

Puntuació del projecte: 56

Puntuació de la trajectòria artística: 11

Puntuació total: 67

Import atorgat: 8.155 €

 

Número d'expedient: CREA-94/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Aura Foguet Seguí

Objecte de la sol·licitud: text teatral Alhayat o la suma dels dies

Puntuació del projecte: 70

Puntuació de la trajectòria artística: 13

Puntuació total: 83

Import atorgat: 8.155 €

I.2. Ajudes a la creació coreogràfica

Número d'expedient: CREA-57/2021

Modalitat: AE-creació coreogràfica

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Inés Sarmiento Huerta

Objecte de la sol·licitud: projecte La fi de les coses

Puntuació del projecte: 53

Puntuació de la trajectòria artística: 7

Puntuació total: 60

Import atorgat: 8.175 €

 

Número d'expedient: CREA-58/2021

Modalitat: AE-creació coreogràfica

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Catalina Carrasco Jover

Objecte de la sol·licitud: recerca per crear una instal·lació performàtica per a infants de 3 a 6 anys

Puntuació del projecte: 62

Puntuació de la trajectòria artística: 11

Puntuació total: 73

Import atorgat: 8.175 €

 

Número d'expedient: CREA-78/2021

Modalitat: AE-creació coreogràfica

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Cia. Mariantònia Oliver

Objecte de la sol·licitud: coreografia Quin gest…?

Puntuació del projecte: 59

Puntuació de la trajectòria artística: 14

Puntuació total: 73

Import atorgat: 8.175 €

 

Número d'expedient: CREA-88/2021

Modalitat: AE-creació coreogràfica

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Magdalena Garzon Torrandell

Objecte de la sol·licitud: coreografia En el nom de Bach

Puntuació del projecte: 55

Puntuació de la trajectòria artística: 11

Puntuació total: 66

Import atorgat: 8.175 €

I.3. Ajudes a la creació circense

Número d'expedient: CREA-33/2021

Modalitat: AE-creació circense

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Maria Magdalena Ribot Estelrich

Objecte de la sol·licitud: espectacle de circ per a públic a partir de 8 anys

Puntuació del projecte: 59 

Puntuació de la trajectòria artística: 9

Puntuació total: 68

Import atorgat: 8.175 €

II. Ajudes a la creació en l'àmbit de la música 

Ajudes per a l'entorn audiovisual i creació contemporània 

Número d'expedient: CREA-10/2021

Modalitat: MU-obres per a orquestra simfònica amb solistes o sense d'una durada superior a 20 minuts

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Carme Fernández Vidal

Objecte de la sol·licitud: obra simfònica sobre els mites grecs

Puntuació del projecte: 66,1

Puntuació de la trajectòria artística: 6,3 

Puntuació total: 72,4

Import atorgat: 9.500,00 €

 

Número d'expedient: CREA-12/2021

Modalitat: MU-obres per a orquestra simfònica amb solistes o sense d'una durada superior a 20 minuts 

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Miguel Ángel Aguiló Matas

Objecte de la sol·licitud: creació de sis microsimfonies

Puntuació del projecte: 66,9    

Puntuació de la trajectòria artística: 15,6

Puntuació total: 82,5

Import atorgat: 9.500,00 €

 

Número d'expedient: CREA-75/2021

Modalitat: MU-obres o conjunt d'obres instrumentals i/o vocals per a entre un i onze instrumentistes/vocalistes d'una durada mínima de 10 minuts

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Laia Vallès Marín

Objecte de la sol·licitud: projecte Modular Strings: Rural

Puntuació del projecte: 70,2

Puntuació de la trajectòria artística: 6 

Puntuació total: 76,2

Import atorgat: 4.075,00 €

Ajudes per a jazz

Número d'expedient: CREA-31/2021

Modalitat: MU-obres o conjunt d'obres de jazz per a grups petits i mitjans (fins a 12 músics) d'una durada mínima de 30 minuts

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Isis Montero Expósito

Objecte de la sol·licitud: projecte musical de jazz d'estil llatí-jazz-flamenc

Puntuació del projecte: 48,5

Puntuació de la trajectòria artística: 4,4 

Puntuació total: 52,9

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Número d'expedient: CREA-34/2021

Modalitat: MU-obres o conjunt d'obres de jazz per a grups petits i mitjans (fins a 12 músics) d'una durada mínima de 30 minuts

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Gregori Matas Sabaté

Objecte de la sol·licitud: exploració pianística de la Incertesa

Puntuació del projecte: 54    

Puntuació de la trajectòria artística: 5,3

Puntuació total: 59,3

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Ajudes per a música popular i urbana 

Número d'expedient: CREA-2/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Jaume Tugores Berga

Objecte de la sol·licitud: composició, arranjaments i interpretació de set peces instrumentals de música mediterrània

Puntuació del projecte: 58

Puntuació de la trajectòria artística: 10

Puntuació total: 68

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Número d'expedient: CREA-15/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Javier Hernández Mut

Objecte de la sol·licitud: projecte de creació del 5è disc de Da Souza

Import total amb IVA: 4.075,00 €

Puntuació del projecte: 71,6

Puntuació de la trajectòria artística: 13

Puntuació total: 84,6

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Número d'expedient: CREA-30/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Joana Maria Pol Sebastià

Objecte de la sol·licitud: nou treball de Donallop

Puntuació del projecte: 67,7

Puntuació de la trajectòria artística: 15

Puntuació total: 82,7

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Número d'expedient: CREA-39/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Maria Elisabet Jaume Martorell

Objecte de la sol·licitud: procés de composició del segon disc

Puntuació del projecte: 80

Puntuació de la trajectòria artística: 13

Puntuació total: 93

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Número d'expedient: CREA-47/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Àngela Francisca Gornès Casasnovas

Objecte de la sol·licitud: composició d'un nou disc

Puntuació del projecte: 52,9

Puntuació de la trajectòria artística: 6

Puntuació total: 58,9

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Número d'expedient: CREA-50/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Llorenç Romera Pericàs

Objecte de la sol·licitud: quart disc de llarga durada de Salvatge Cor

Puntuació del projecte: 80

Puntuació de la trajectòria artística: 13,5

Puntuació total: 93,5

Import atorgat: 4.075,00 €

 

Número d'expedient: CREA-72/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Joana Maria Gomila Sansó

Objecte de la sol·licitud: projecte Oïm

Puntuació del projecte: 75,8

Puntuació de la trajectòria artística: 14

Puntuació total: 89,8

Import atorgat: 4.075,00 €

III. Ajudes a la creació en l'àmbit de la literatura, el còmic i la il·lustració 

Ajudes per a textos literaris

Narrativa

Número d'expedient: CREA-3/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Lucia Pietrelli

Objecte de la sol·licitud: novel·la Clar de mar

Puntuació del projecte: 68,33

Puntuació de la trajectòria artística: 18

Puntuació total: 86,33

Import atorgat: 9.500 €

 

Número d'expedient: CREA-55/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Miquel Bezares Portell

Objecte de la sol·licitud: obra narrativa Cleveland

Puntuació del projecte: 55,00

Puntuació de la trajectòria artística: 11,33

Puntuació: 66,33 punts

Import atorgat: 9.500 €

 

Número d'expedient: CREA-62/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Joan Pons Bover

Objecte de la sol·licitud: novel·la L'únic record

Puntuació del projecte: 52,67

Puntuació de la trajectòria artística: 9

Puntuació: 61,67 punts

Import atorgat: 9.500 €

 

Número d'expedient: CREA-74/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Maria Escalas Bernat

Objecte de la sol·licitud: novel·la sobre Matilde Escalas

Puntuació del projecte: 55,67

Puntuació de la trajectòria artística: 10,33

Puntuació: 66 punts

Import atorgat: 9.500 €

 

Número d'expedient: CREA-83/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Sebastià Portell Clar

Objecte de la sol·licitud: Cases d'algú

Puntuació del projecte: 56,67

Puntuació de la trajectòria artística: 11

Puntuació: 67,67 punts

Import atorgat: 9.500 €

Poesia

Número d'expedient: CREA-13/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Àngels Cardona Palmer

Objecte de la sol·licitud: poesia sobre el cos com a suport de sensacions des d'una mirada femenina

Puntuació del projecte: 44,67 punts

Puntuació de la trajectòria artística: 11 punts

Puntuació: 55,67 punts

Import atorgat: 8.500 €

 

Número d'expedient: CREA-48/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Pau Vadell Vallbona

Objecte de la sol·licitud: poemari Sementers de combat

Puntuació del projecte: 45 punts

Puntuació de la trajectòria artística: 12,7 punts

Puntuació: 57,7 punts

Import atorgat: 8.500 €

 

Número d'expedient: CREA-104/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Guillem I. Benejam Taltavull

Objecte de la sol·licitud: recull de poemes Fondària

Puntuació del projecte: 41

Puntuació de la trajectòria artística: 9

Puntuació: 50

Import atorgat: 8.500 €

Ajudes per a còmic i il·lustració

Còmic

Número d'expedient: CREA-20/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Bartolomé Seguí Nicolau

Objecte de la sol·licitud: novel·la gràfica d'Ernesto i Lola

Puntuació del projecte: 48,33 punts

Puntuació de la trajectòria artística: 20 punts

Puntuació: 68,33 punts

Import atorgat: 9.500 €

 

Número d'expedient: CREA-25/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Patricio Conde Mirasso

Objecte de la sol·licitud: novel·la gràfica interactiva Historias del espacio exterior

Puntuació del projecte: 42 punts

Puntuació de la trajectòria artística: 7,5 punts

Puntuació: 49,50 punts

Import atorgat: 9.500 €

Llibre il·lustrat infantil i juvenil

Número d'expedient: CREA-54/2021

Estat: Atorgat

Sol·licitant: Harold Jiménez Canizales

Objecte de la sol·licitud: àlbum infantil il·lustrat Il·lusió

Puntuació del projecte: 58,33 punts

Puntuació de la trajectòria artística: 19,33 punts

Puntuació: 77,67 punts

Import atorgat: 3.875 €

IV. Ajudes a la creació en l'àmbit de les arts visuals

Número d'expedient: CREA-1/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Francisco Nauzet Mayor Díaz

Objecte de la sol·licitud: projecte Professional Despite Falling

Puntuació del projecte: 40

Puntuació de la trajectòria: 6

Puntuació total: 46

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-17/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Francisco Javier Barrera Barceló

Objecte de la sol·licitud: projecte Circe Futura Circe Futura

Puntuació del projecte: 42

Puntuació de la trajectòria: 5

Puntuació total: 47

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-19/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Aina Pomar Cloquell

Objecte de la sol·licitud: projecte Surrounded by nothing but water

Puntuació del projecte: 49

Puntuació de la trajectòria: 4

Puntuació total: 53

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-27/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Tomàs Pizà Garcia

Objecte de la sol·licitud: projecte Balearic Boom

Puntuació del projecte: 53

Puntuació de la trajectòria: 7

Puntuació total: 60

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-32/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Joan Soler Rebassa

Objecte de la sol·licitud: projecte Mannà. Pa del cel

Puntuació del projecte: 41

Puntuació de la trajectòria: 13

Puntuació total: 54

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-44/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Antònia del Río Ferrer

Objecte de la sol·licitud: projecte Tenir el castell al cap

Puntuació del projecte: 59

Puntuació de la trajectòria: 10

Puntuació total: 69

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-45/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Diana Carolina Bejarano Coca

Objecte de la sol·licitud: projecte Regressus ad uterum

Puntuació del projecte: 55

Puntuació de la trajectòria: 11

Puntuació total: 66

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-60/2021

Modalitat: AV-fotografia i vídeo

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Olimpia Velasco Ruiz

Objecte de la sol·licitud: projecte Geodesia

Puntuació del projecte: 43

Puntuació de la trajectòria: 8

Puntuació total: 51

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-67/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Joan Bennàsar Cerdà

Objecte de la sol·licitud: projecte Anguiles elèctriques

Puntuació del projecte: 59

Puntuació de la trajectòria: 13

Puntuació total: 72

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-81/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Beatriz Polo Iañez

Objecte de la sol·licitud: projecte 01000101 01110011 01110000 01100001 11110001 01100001

Puntuació del projecte: 42

Puntuació de la trajectòria: 9

Puntuació total: 51

Import atorgat: 6.125,00 €

 

Número d'expedient: CREA-91/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Marina Enrich Genestar

Objecte de la sol·licitud: projecte Alquímia del llenguatge

Puntuació del projecte: 43

Puntuació de la trajectòria: 9

Puntuació total: 52

Import atorgat: 6.125,00 €

V. Ajudes a la creació en l'àmbit de l'audiovisual

V.a) Sublínia de guió de llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació, llargmetratge documental i sèrie

Modalitat de llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació 

Número d'expedient: CREA-14/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Joan Maura Garcia

Objecte de la sol·licitud: guió cinematogràfic On viuen els que enyoren

Puntuació del projecte: 75

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 87

Import atorgat: 10.375 €

 

Número d'expedient: CREA-40/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Tonina Gelabert Aguilar

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge d'animació Blue Bloop

Puntuació del projecte: 69

Puntuació de la trajectòria: 9

Puntuació total: 78

Import atorgat: 10.375 € (romanent d'altres línies)

 

Número d'expedient: CREA-63/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT 

Sol·licitant: Lof Produce, SL

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Benvingut, Mr. Hollywood

Puntuació del projecte: 63

Puntuació de la trajectòria: 10

Puntuació total: 73 

Import atorgat: 10.375 € (romanent d'altres línies)

 

Número d'expedient: CREA-64/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Marina Wagner Moll

Objecte de la sol·licitud: pel·lícula de terror poètic ambientada a la Serra de Tramuntana: La marea trista

Puntuació del projecte: 64

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 76

Import atorgat: 10.375 € (romanent d'altres línies)

 

Número d'expedient: CREA-70/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Antonio Bestard Rosselló

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Norats

Puntuació del projecte: 72

Puntuació de la trajectòria: 17

Puntuació total: 89

Import atorgat: 10.375 €

 

Número d'expedient: CREA-73/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Pau Escribano Valls

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Olívia

Puntuació del projecte: 60

Puntuació de la trajectòria: 16

Puntuació total: 76

Import atorgat: 10.375 € (romanent d'altres línies)

 

Número d'expedient: CREA-92/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Guillem Miró Mateu

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Mario

Puntuació del projecte: 59

Puntuació de la trajectòria: 15

Puntuació total: 74

Import atorgat: 10.375 € (romanent d'altres línies)

 

Número d'expedient: CREA-100/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: ATORGAT 

Sol·licitant: Nicolás Igea Vich

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Trobar-me amb tu

Puntuació del projecte: 60

Puntuació de la trajectòria: 20

Puntuació total: 80 

Import atorgat: 10.375 €

Modalitat de llargmetratge documental

Número d'expedient: CREA-26/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Pedro Antonio Echave García

Objecte de la sol·licitud: documental sobre l'agent de la Gestapo Pedro Urraca

Puntuació del projecte: 62

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 74

Import atorgat: 10.375 € (romanent d'altres línies)

 

Número d'expedient: CREA-28/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Joan Manuel Porcel Quesada

Objecte de la sol·licitud: documental Orbayu

Puntuació del projecte: 71

Puntuació de la trajectòria:15

Puntuació total: 86

Import atorgat: 10.375 €

 

Número d'expedient: CREA-36/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Carlota Bujosa Cortès

Objecte de la sol·licitud: documental És vostè segrestable?

Puntuació del projecte: 74

Puntuació de la trajectòria: 10

Puntuació total: 84

Import atorgat: 10.375 €

 

Número d'expedient: CREA-38/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Ricardo Mamblona Agüera

Objecte de la sol·licitud: documental Antologia de l'atzar

Puntuació del projecte: 61

Puntuació de la trajectòria: 17

Puntuació total: 78

Import atorgat: 10.375 €

 

Número d'expedient: CREA-93/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Sílvia Ventayol Bosch

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Mr. Grief

Puntuació del projecte: 59

Puntuació de la trajectòria: 15

Puntuació total: 74

Import atorgat: 10.375 € (romanent d'altres línies)

Modalitat de sèrie 

Número d'expedient: CREA-71/2021

Modalitat: AUD-sèrie

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Emilio López Verdú

Objecte de la sol·licitud: sèrie de terror Paüra

Puntuació del projecte: 59

Puntuació de la trajectòria: 19

Puntuació total: 78

Import atorgat: 10.375 €

 

Número d'expedient: CREA-80/2021

Modalitat: AUD-sèrie

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Joan Fullana Company

Objecte de la sol·licitud: sèrie Aigües mortes

Puntuació del projecte: 64,5

Puntuació de la trajectòria: 10,5

Puntuació total: 75

Import atorgat: 10.375 €

V.b) Sublínia de guió de curtmetratge de ficció o animació i curtmetratge documental

Modalitat de curtmetratge de ficció o animació

Número d'expedient: CREA-5/2021

Modalitat: AUD-curtmetratge de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Héctor Escandell Palerm

Objecte de la sol·licitud: guió d'Es geperut i ses fades

Puntuació del projecte: 56

Puntuació de la trajectòria: 10

Puntuació total: 66

Import atorgat: 2.500 €

 

Número d'expedient: CREA-42/2021

Modalitat: AUD-curtmetratge de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Victòria Morell Salom

Objecte de la sol·licitud: curtmetratge Set setmanes després

Puntuació del projecte: 69

Puntuació de la trajectòria: 6

Puntuació total: 75 

Import atorgat: 2.500 €

 

Número d'expedient: CREA-77/2021

Modalitat: AUD-curtmetratge de ficció o animació

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Miquel Àngel Marquès Bordoy

Objecte de la sol·licitud: curtmetratge Zama

Puntuació del projecte: 63

Puntuació de la trajectòria: 5

Puntuació total: 68 

Import atorgat: 2.500 € 

Modalitat de curtmetratge documental 

Número d'expedient: CREA-69/2021

Modalitat: AUD-curtmetratge documental

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Josep Alorda Roca

Objecte de la sol·licitud: curtmetratge Guaret

Puntuació del projecte: 55

Puntuació de la trajectòria: 3

Puntuació total: 58

Import atorgat: 2.500 €

 

Número d'expedient: CREA-95/2021

Modalitat: AUD-curtmetratge documental

Estat: ATORGAT

Sol·licitant: Cristian Pons Coll

Objecte de la sol·licitud: curtmetratge documental Lèxic familiar

Puntuació del projecte: 64

Puntuació de la trajectòria: 8

Puntuació total: 72

Import atorgat: 2.500 €

  

Annex 2

Ajudes denegades

I. Ajudes a la creació en l'àmbit de les arts escèniques

I.1. Ajudes a la creació de textos teatrals

Número d'expedient: CREA-90/2021

Modalitat: AE-textos teatrals

Estat: DENEGAT (veg. el punt I.1.2.2)

Sol·licitant: Bartomeu Ferrà Duran

Objecte de la sol·licitud: text teatral Coma

Import atorgat: 0 €

I.2. Ajudes a la creació coreogràfica

Número d'expedient: CREA-41/2021

Modalitat: AE-creació coreogràfica

Estat: DENEGAT (Veg. el punt I.2.4.2: «la puntuació mínima que cal obtenir per accedir a l'ajuda és de 40 en l'apartat a), "Valoració del projecte"».)

Sol·licitant: Beatriz Bartha Ramírez

Objecte de la sol·licitud: projecte A contracorriente

Puntuació del projecte: 32

Puntuació de la trajectòria artística: 10

Puntuació total: 42

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-76/2021

Modalitat: AE-creació coreogràfica

Estat: EXCLÒS (veg. el punt 7.1 de la convocatòria)

Sol·licitant: Beatriz Bartha Ramírez

Objecte de la sol·licitud: projecte A contracorriente

II. Ajudes a la creació en l'àmbit de la música 

Ajudes per a l'entorn audiovisual i creació contemporània 

Número d'expedient: CREA-49/2021

Modalitat: MU-obres o conjunt d'obres instrumentals i/o vocals per a entre un i onze instrumentistes/vocalistes d'una durada mínima de 10 minuts

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Rafel Josep Aguiló Roca

Objecte de la sol·licitud: composició d'entre 18 i 20 peces per a piano clàssic

Puntuació del projecte: 35,4 (no arriba al nombre mínim de 40)

Puntuació de la trajectòria artística: 5,4 

Puntuació total: 40,8

Ajudes per a jazz

Número d'expedient: CREA-99/2021

Modalitat: MU-obres o conjunt d'obres de jazz per a grups petits i mitjans (fins a 12 músics) d'una durada mínima de 30 minuts

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Paul Castejón Sansano

Objecte de la sol·licitud: projecte PerSona

Puntuació del projecte: 24 (no arriba al nombre mínim de 40)

Puntuació de la trajectòria artística: 4,3

Puntuació total: 28,3

Ajudes per a música popular i urbana 

Número d'expedient: CREA-46/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: EXCLÒS (documentació fora de termini)

Sol·licitant: Joan Ernest Castells Valdivieso

Objecte de la sol·licitud: projecte Mà muntanya

 

Número d'expedient: CREA-59/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Rita Barber Riudavets

Objecte de la sol·licitud: projecte musical Pardals al cap

Puntuació del projecte: 35,6 (no arriba al nombre mínim de 40)

Puntuació de la trajectòria artística: 5,5

Puntuació total: 41,1

 

Número d'expedient: CREA-61/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Gabriel Fiol Roca

Objecte de la sol·licitud: projecte musical amb violoncel i veu lírica

Puntuació del projecte: 35,2 (no arriba al nombre mínim de 40)

Puntuació de la trajectòria artística: 6

Puntuació total: 41,2

 

Número d'expedient: CREA-96/2021

Modalitat: MU-obres de música popular i urbana (durada mín. 30 min)

Estat: EXCLÒS (la persona sol·licitant no és artista o col·lectiu d'artistes)

Sol·licitant: Mediterranean Creative Hub, SL

Objecte de la sol·licitud: projecte Mestizaje

III. Ajudes a la creació en l'àmbit de la literatura, el còmic i la il·lustració 

Ajudes per a textos literaris

Narrativa

Número d'expedient: CREA-4/2021

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Andreu de Montserrat Ribas Valls

Objecte de la sol·licitud: novel·la sobre reunions d'amics de 1984 fins a 2014

Motiu: no compleix els requisits de documentació de la sol·licitud segons l'apartat c) del punt III.1.2.1 de la convocatòria

 

Número d'expedient: CREA-21/2021

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Albert Herranz Hammer

Objecte de la sol·licitud: text L'Ona

Motiu: no compleix els requisits de documentació de la sol·licitud segons els apartats c) i d) del punt III.1.2.1 de la convocatòria

 

Número d'expedient: CREA-53/2021

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Joan Pons Pons

Objecte de la sol·licitud: creació de relats sobre les relacions personals

Motiu: no compleix els requisits de documentació de la sol·licitud segons els apartats c) i d) del punt III.1.2.1 de la convocatòria

Poesia

Número d'expedient: CREA-29/2021

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Joan Manuel Pérez Pinya

Objecte de la sol·licitud: projecte literari Amor Mundi

Motiu: no compleix els requisits de documentació de la sol·licitud segons l'apartat c) del punt III.1.2.1 de la convocatòria

IV. Ajudes a la creació en l'àmbit de les arts visuals

Número d'expedient: CREA-24/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: María Leticia Muñoz Maria

Objecte de la sol·licitud: projecte de videoperformance Diosas

Motiu: la sol·licitud incompleix el punt IV.1.2 de la convocatòria: «Els projectes artístics que s'han de realitzar no poden haver estat subvencionats o premiats a cap certamen o concurs, ni produïts, exposats o difosos amb anterioritat a l'entrega a l'IEB de la proposta d'avantprojecte».

 

Número d'expedient: CREA-35/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Irene Pascual Molinas

Objecte de la sol·licitud: projecte Partycitypate

Motiu: la sol·licitud incompleix el punt IV.1.2 de la convocatòria: «Els projectes artístics que s'han de realitzar no poden haver estat subvencionats o premiats a cap certamen o concurs, ni produïts, exposats o difosos amb anterioritat a l'entrega a l'IEB de la proposta d'avantprojecte». 

 

Número d'expedient: CREA-43/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Victòria Garcia Masdeu i col·lectiu Les Performers

Objecte de la sol·licitud: projecte Repensar la realitat des del cos

Motiu: les sol·licitants no aporten tota la documentació requerida; i part de la documentació aportada presenta deficiències

 

Número d'expedient: CREA-52/2021

Modalitat: AV-fotografia i vídeo

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Pau Aulí Nadal

Objecte de la sol·licitud: projecte Trabajos para aficionados/Nuestros trabajos son siempre perfectos

Motiu: el sol·licitant no compleix els requisits mínims de trajectòria

 

Número d'expedient: CREA-87/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: María Isabel Uribe Dussán

Objecte de la sol·licitud: projecte El embarazo del pájaro miccionador

Motiu: la sol·licitant no aporta la documentació requerida amb notificació electrònica de 3/12/2021

 

Número d'expedient: CREA-98/2021

Modalitat: AV-arts plàstiques

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Pere Josep Llopart Lluch

Objecte de la sol·licitud: projecte Somni de l'estèmebra

Puntuació del projecte: 39

Puntuació de la trajectòria: 5

Puntuació total: 44

Motiu: el projecte no assoleix la puntuació mínima de 40 punts requerida a l'apartat de projecte

 

Número d'expedient: CREA-103/2021

Modalitat: AV-fotografia i vídeo

Estat: EXCLÒS

Sol·licitant: Isabel Sanz Rodríguez

Objecte de la sol·licitud: projecte Body Matters. Cuerpo habitado. On Body

Motiu: la sol·licitant no aporta la documentació requerida amb el registre de la sol·licitud

V. Ajudes a la creació en l'àmbit de l'audiovisual

V.a) Sublínia de guió de llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació, llargmetratge documental i sèrie

Modalitat de llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació 

Número d'expedient: CREA-16/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Carme Fuentes Aguiló

Objecte de la sol·licitud: guió de llargmetratge Sa Possessió

Puntuació del projecte: 54

Puntuació de la trajectòria: 5

Puntuació total: 59

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-22/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: DENEGAT 

Sol·licitant: Jan Hernández Marsol

Objecte de la sol·licitud: guió del llargmetratge Viure mata

Puntuació del projecte: 61

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 73

Import atorgat: 0 € (romanent d'altres línies que ha estat destinat a la línia corresponent)

 

Número d'expedient: CREA-23/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Xavier Martínez Soler

Objecte de la sol·licitud: guió de llargmetratge 39º 37'

Puntuació del projecte: 56

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 68

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-79/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Antonina Aina Obrador Ramos

Objecte de la sol·licitud: adaptació cinematogràfica de la novel·la Andrea Víctrix, de Llorenç Vilallonga

Puntuació del projecte: 50

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 62

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-97/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Ferran Bex Castell

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Norats, una vida a la muntanya

Puntuació del projecte: 66

Puntuació de la trajectòria: 5

Puntuació total: 71

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-101/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge cinematogràfic de ficció o animació

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Empatic Comunicación y Márketing, SL

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Vall Sec

Puntuació del projecte: 55

Puntuació de la trajectòria: 12

Puntuació total: 67

Import atorgat: 0 €

Modalitat de llargmetratge documental

Número d'expedient: CREA-18/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Álvaro Augusto Lladó

Objecte de la sol·licitud: guió del llargmetratge El Salón

Puntuació del projecte: 58

Puntuació de la trajectòria: 4

Puntuació total: 62

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-37/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Domènec Boronat Casanova

Objecte de la sol·licitud: documental sobre uns alumnes de l'IES Mossèn Alcover després de la pandèmia

Puntuació del projecte: 50

Puntuació de la trajectòria: 10

Puntuació total: 60

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-51/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Diana Mizrahi Cengarle

Objecte de la sol·licitud: documental sobre Lucia Antonutti

Puntuació del projecte: 69

Puntuació de la trajectòria: 2

Puntuació total: 71

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-56/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT (no arriba a la puntuació mínima del projecte)

Sol·licitant: Carles Bover Martínez

Objecte de la sol·licitud: documental Benín, infància prohibida

Puntuació del projecte: 34

Puntuació de la trajectòria: 17

Puntuació total: 51

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-66/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Sofia Martel Moya

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Santa Catalina. Una dona, una barriada

Puntuació del projecte: 47

Puntuació de la trajectòria: 4

Puntuació total: 51

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-82/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Daniel Bagur Martínez

Objecte de la sol·licitud: llargmetratge Els Rubió

Puntuació del projecte: 52

Puntuació de la trajectòria: 10

Puntuació total: 62

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-89/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Cinética Produccions, SL

Objecte de la sol·licitud: documental Cabrera

Puntuació del projecte: 58

Puntuació de la trajectòria: 15

Puntuació total: 73

Import atorgat: 0 € (romanent d'altres línies que ha estat destinat a la línia corresponent)

 

Número d'expedient: CREA-102/2021

Modalitat: AUD-llargmetratge documental

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Francisco José Domínguez Bermejo

Objecte de la sol·licitud: documental sobre Mateu Orfila

Puntuació del projecte: 59

Puntuació de la trajectòria: 1

Puntuació total: 60

Import atorgat: 0 €

Modalitat de sèrie 

Número d'expedient: CREA-85/2021

Modalitat: AUD-sèrie

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Jordi Nadal Perelló

Objecte de la sol·licitud: sèrie de TV Waldo

Puntuació del projecte: 52,5

Puntuació de la trajectòria: 9

Puntuació total: 61,5

Import atorgat: 0 €

 

Número d'expedient: CREA-86/2021

Modalitat: AUD-sèrie

Estat: DENEGAT

Sol·licitant: Andreu Fullana Arias

Objecte de la sol·licitud: sèrie Porto Rojo

Puntuació del projecte: 45

Puntuació de la trajectòria: 9,5

Puntuació total: 54,5

Import atorgat: 0 €

V.b) Sublínia de guió de curtmetratge de ficció o animació i curtmetratge documental

Número d'expedient: CREA-68/2021

Modalitat: AUD-curtmetratge de ficció o animació

Estat: RENÚNCIA

Sol·licitant: Guillem Miró Mateu

Objecte de la sol·licitud: curtmetratge La farsa

Import atorgat: 0 €